267/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

267
ZÁKON
zo 4. júla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Funkcia člena súdnej rady je nezlučiteľná s funkciou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, prokurátora, príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníka Slovenskej informačnej služby.“.
2.
V § 4 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Sudcovské rady poskytnú na požiadanie súdnej rade dokumenty a informácie, ktoré súdna rada potrebuje na rozhodovanie. Ak člen súdnej rady požiada sudcovskú radu o účasť na jej zasadnutí, sudcovská rada je povinná žiadosti vyhovieť.“.
3.
V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Návrh kandidáta na podpredsedu súdnej rady môže podať každý člen súdnej rady.“.
4.
V § 5 ods. 2 sa pred doterajší text vkladajú slová „Ak predseda súdnej rady4a) nie je vymenovaný a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Čl. 141a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.“.
5.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo v prípadoch určených v rokovacom poriadku súdnej rady“.
6.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Súdna rada na návrh najmenej troch členov súdnej rady môže podpredsedu súdnej rady odvolať.“.
7.
V § 6 ods. 1 sa za slovom „zvoláva“ vypúšťa čiarka a slová „program navrhuje“.
8.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Program súdnej rady navrhuje predseda súdnej rady. Každý člen súdnej rady je oprávnený navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia súdnej rady. Ak najmenej traja členovia súdnej rady navrhnú zmenu alebo doplnenie programu, predseda súdnej rady zaradí tento návrh do programu zasadnutia súdnej rady.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
9.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:
„(7)
Člen súdnej rady, ktorý je kandidátom vo voľbe, nemá právo hlasovať na tejto voľbe, ak sa o zvolenie do tej istej funkcie uchádza aspoň jeden ďalší kandidát, ktorý nie je členom súdnej rady.
(8)
Hlasovanie súdnej rady je verejné; to neplatí, ak súdna rada rozhoduje o návrhu na
a)
vymenovanie sudcu,
b)
vymenovanie a odvolanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
c)
vymenovanie a odvolanie podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
d)
vymenovanie a odvolanie podpredsedu súdnej rady,
e)
voľbu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom orgáne,
f)
voľbu a odvolanie členov a predsedov disciplinárnych senátov.
(9)
Predseda súdnej rady je povinný jedno vyhotovenie uznesenia súdnej rady o návrhu súdnej rady na vymenovanie sudcu, odvolanie sudcu, pridelení sudcu alebo preložení sudcu zaslať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky do troch dní odo dňa, keď súdna rada o veci rozhodla.
(10)
Predseda súdnej rady zabezpečí zverejnenie informácií o činnosti súdnej rady na voľne prístupnej internetovej stránke. Na internetovej stránke sa uverejní termín zasadnutia súdnej rady do 24 hodín od jeho zvolania zároveň s návrhom programu zasadnutia súdnej rady. Na internetovej stránke sa ďalej uverejní prijaté uznesenie súdnej rady, zápisnica z hlasovania a zápisnica zo zasadnutia súdnej rady. Prijaté uznesenie súdnej rady sa uverejní do 24 hodín od jeho prijatia súdnou radou. Zápisnica z hlasovania a zápisnica zo zasadnutia súdnej rady sa uverejní zároveň s prijatými uzneseniami súdnej rady.“.
10.
V § 7 ods. 1 sa za slová „je neverejné, ak“ vkladajú slová „tento zákon neustanovuje inak alebo“.
11.
V § 7 ods. 2 sa slová „e) a f)“ nahrádzajú slovami „e) až g)“.
13.
Za § 27 sa vkladajú § 27a až 27i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„VOĽBA A ODVOLANIE PREDSEDU NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A PODPREDSEDU NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A USTANOVENIE DO ĎALŠÍCH FUNKCIÍ V PÔSOBNOSTI SÚDNEJ RADY
Postup pri vymenovaní do funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
§ 27a
(1)
Návrh na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho súdu") alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda najvyššieho súdu") predkladá súdna rada prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady.
(2)
Kandidátov na predsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho súdu môže súdnej rade navrhnúť člen súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, zhromaždenie sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľ").
(3)
Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 45 dní pred ich konaním. Predseda súdnej rady oznámi všetkým navrhovateľom vyhlásenie volieb s výzvou na predloženie kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhlásení volieb.
(4)
Návrh kandidáta na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum ustanovenia do funkcie sudcu a dátum pridelenia alebo preloženia sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. K návrhu sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.
(5)
Návrh kandidáta na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu sa doručuje predsedovi súdnej rady; na návrhy doručené predsedovi súdnej rady po uplynutí lehoty podľa odseku 3 a na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom, sa neprihliada.
(6)
Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie zoznamu kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu členom súdnej rady najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb.
(7)
Návrh kandidáta na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu možno do začatia volieb vziať písomne späť. Kandidát na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu sa môže do začatia volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Späťvzatie návrhu kandidáta a vzdanie sa kandidatúry je účinné doručením predsedovi súdnej rady.
§ 27b
(1)
Kandidáti na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu majú právo zúčastniť sa na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa konajú voľby predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu. Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie pozvánky kandidátom na zasadnutie súdnej rady najneskôr sedem dní predo dňom konania volieb.
(2)
Súdna rada vytvorí pre všetkých kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu rovnaké podmienky na prezentáciu svojej osoby a svojej predstavy o pôsobení vo funkcii predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu.
§ 27c
(1)
O priebehu a výsledkoch volieb sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä
a)
celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť,
b)
počet hlasov členov súdnej rady odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
c)
poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady.
(2)
Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu vykonala.
(3)
Ak žiadny z kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady a na voľbe sa zúčastnili viac ako dvaja kandidáti, vykoná sa na tom istom zasadnutí súdnej rady opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia kandidáti, ktorí vo voľbe získali najväčší počet hlasov a druhý najväčší počet hlasov.
(4)
Ak žiadny z kandidátov na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu nezíska vo voľbe, v prípade podľa odseku 3 v opakovanej voľbe, nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady, uskutočnia sa nové voľby.
(5)
Súdna rada predloží prezidentovi návrh na vymenovanie sudcu za predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu bez zbytočného odkladu po zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa uskutočnili voľby kandidáta na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu.
§ 27d
Nová voľba
(1)
Ak ani v opakovanej voľbe nebol zvolený kandidát na predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu, vykonajú sa nové voľby na ďalšom zasadnutí súdnej rady.
(2)
Súdna rada ihneď po bezvýslednej opakovanej voľbe určí deň a čas konania novej voľby.
(3)
Na novej voľbe bezprostredne nasledujúcej po bezvýslednej opakovanej voľbe sa nemôžu zúčastniť kandidáti, o ktorých sa už hlasovalo.
(4)
Pri novej voľbe sa postupuje podľa § 27a až 27c.
§ 27e
Ďalšia voľba
(1)
Ak ani v novej voľbe nezíska žiadny kandidát predpísaný počet hlasov, súdna rada určí do 45 dní ďalšie voľby.
(2)
V ďalšej voľbe sa o zvolenie môžu uchádzať aj kandidáti, ktorí sa o zvolenie uchádzali v prvej voľbe (§ 27a ods. 2). Z ďalšej voľby sú vylúčení kandidáti, ktorí sa uchádzali o zvolenie v bezprostredne predchádzajúcej voľbe.
§ 27f
Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu
(1)
Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho súdu podá súdna rada prezidentovi z dôvodov uvedených v čl. 147 Ústavy Slovenskej republiky.
(2)
O tomto návrhu súdna rada rozhodne do 15 dní od zistenia dôvodu.
§ 27g
Ďalšie personálne návrhy v pôsobnosti súdnej rady
(1)
Návrh na voľbu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, môže súdnej rade podať
a)
člen súdnej rady,
b)
minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
c)
stavovská organizácia sudcov,
d)
iná stavovská právnická organizácia.8)
(2)
Za kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, možno navrhnúť občana, ktorý
a)
získal právnické vzdelanie absolvovaním magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný9) alebo nostrifikovaný doklad o získaní právnického vzdelania absolvovaním štúdia rovnakej úrovne na vysokej škole v zahraničí,10)
b)
je bezúhonný, preukázateľne je významnou osobnosťou v odbore práva a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu sudcu bude riadne vykonávať,
c)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,11)
e)
zložil odbornú justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku alebo skúšku komerčného právnika a aspoň päť rokov vykonával právnickú prax.
(3)
Návrh na kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom orgáne, sa podáva súdnej rade. Návrh obsahuje
a)
meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum narodenia, profesionálny životopis kandidáta preukazujúci splnenie podmienok podľa odseku 2, dátum a podpis navrhovateľa,
b)
doklad o tom, že kandidát zložil odbornú justičnú skúšku, advokátsku skúšku, prokurátorskú skúšku alebo odbornú skúšku komerčného právnika a že aspoň päť rokov vykonával právnickú prax,
c)
písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou,
d)
v prípade návrhu podľa odseku 1 písm. c) a d) aj doklad o prerokovaní návrhu v príslušných orgánoch.
Na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom, sa neprihliada.
(4)
Pri voľbe kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodnom súdnom orgáne, sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 7, § 27a ods. 3 a § 27b až 27e.
(5)
Pri návrhoch podľa odsekov 1 a 2 môže súdna rada kandidátov vypočuť, a to pred svojím rozhodnutím. Návrh je schválený, ak zaň v tajnom hlasovaní hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov súdnej rady. Na opakované a nové hlasovanie o návrhoch sa primerane použijú ustanovenia § 27c ods. 3 a § 27d.
§ 27h
Súčinnosť súdov a orgánov verejnej moci so súdnou radou
(1)
Súdy a orgány verejnej moci sú povinné poskytnúť súdnej rade súčinnosť pri výkone jej pôsobnosti, najmä sú povinné poskytnúť súdnej rade na požiadanie dokumenty a informácie, ktoré súdna rada potrebuje na jej rozhodovanie.
(2)
V súvislosti s výkonom pôsobnosti súdnej rady sú poverení členovia súdnej rady oprávnení vykonať úkony potrebné na zistenie skutočností a zabezpečenie dôkazov nevyhnutných na rozhodovanie súdnej rady, súdna rada je najmä oprávnená nahliadnuť do spisu orgánu verejnej moci alebo súdneho spisu a robiť si z nich odpisy, výpisy a kópie.
(3)
Pri výkone pôsobnosti v súvislosti s oprávnením súdnej rady podať návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi je súdna rada oprávnená požadovať od disciplinárne zodpovedného sudcu stanovisko k disciplinárnemu previneniu a k veciam súvisiacim s disciplinárnym previnením.
(4)
Členovia súdnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone oprávnení súdnej rady podľa odsekov 1 a 2.
§ 27i
Člen súdnej rady má právo na zabezpečenie primeraného času na prípravu na zasadnutie súdnej rady a na prípravu materiálov na rokovanie súdnej rady.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8, 9, 10 a 11 znejú:
„8)
§ 33 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.
§ 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 129/1991Zb. o komerčných právnikoch.
§ 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 141/1991 Zb. o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z. a zákona č. 139/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 7 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 82/1994 Z. z., zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 427/2002 Z. z. a zákona č. 163/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode sa za slovami „Kancelária verejného ochrancu práv“ vypúšťa bodka a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovenia uvedeného v čl. I § 9, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.