261/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

261
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. júla 2003,
ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Piešťany za prírodný liečivý zdroj
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Za prírodný liečivý zdroj sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody s označením vrt PM-1 v meste Piešťany, v katastrálnom území Piešťany.
(2)
Prírodný liečivý zdroj podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, sulfánová, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, sulfidická, so zvýšeným obsahom fluóru a horčíka, slabo alkalická, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 457 mg.l-1, s teplotou vody 41,1 oC, s obsahom plynu CO2 39,6 mg.l-1, H2S 4,2 mg.l-1 a s výdatnosťou 0,8 l.s-1.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Rudolf Zajac v. r.