26/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 11 písm. a), b) a c) zákona vydalo
výnos z 21. januára 2003 č. 148/1/2003-100, ktorým sa ustanovuje výška podpory na obhospodarovanie poľnohospodársky znevýhodnených oblastí.
Výnosom sa vyhlasujú katastrálne územia obcí patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí, podrobnejšie sa vymedzujú poľnohospodársky znevýhodnené oblasti a ustanovuje sa výška podpory a podrobnosti jej poskytovania.
Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2003.
Výnos je uverejnený v čiastke 3/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.