251/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
ZÁKON
z 18. júna 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z. a zákona č. 664/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Systemizáciu na každý rozpočtový rok schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok; úpravu systemizácie vykoná ministerstvo na základe zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. V priebehu roka úpravu systemizácie na základe zákona o štátnom rozpočte môže vykonať vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister.“.
2.
V § 14 ods. 1 sa za slová „štátny občan Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „občan")“.
3.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo v konaní o úmyselnom trestnom čine bolo právoplatne rozhodnuté o podmienečnom zastavení jeho trestného stíhania alebo o zmieri. Za bezúhonného sa nepovažuje ani občan, ktorému bolo odsúdenie za obzvlášť závažný trestný čin, trestný čin korupcie a trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa zahladené podľa osobitného predpisu.5a) Občan preukazuje bezúhonnosť v prijímacom konaní odpisom z registra trestov6) nie starším ako tri mesiace.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 6 znejú:
„5a)
§ 69 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
6)
§ 7 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
5.
V § 15 ods. 3 písm. e) sa slovo „výpis“ nahrádza slovom „odpis“.
6.
V § 23 ods. 3 sa slová „má vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú slovami „získal vysokoškolské vzdelanie po vzniku služobného pomeru“.
7.
V § 28 odsek 1 znie:
„(1)
Služobné hodnotenie vykonáva bezprostredne nadriadený, ktorý osobne pozná činnosť hodnoteného colníka aspoň šesť mesiacov, a schvaľuje vyšší nadriadený. Služobné hodnotenie vykonané nadriadeným, ktorý hodnoteného colníka vymenúva alebo ustanovuje do funkcie, takémuto schváleniu nepodlieha.“.
8.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44a
Majetkové priznanie
(1)
Colník je počas trvania služobného pomeru povinný preukazovať svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní
a)
do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka,
c)
v lehote určenej ministrom.
(2)
V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. a) sa uvádza stav majetku ku dňu vzniku služobného pomeru. V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. b) a c) sa uvádza stav majetku k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa podáva majetkové priznanie.
(3)
Majetkové priznanie obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu colníka, jeho dieťaťa a manžela colníka podľa odseku 8,
b)
označenie nehnuteľnosti, právny dôvod jej nadobudnutia, dátum jej nadobudnutia a cenu jej obstarania,14a)
c)
označenie hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 200 000 Sk, právny dôvod jej nadobudnutia, dátum jej nadobudnutia a ocenenie tejto veci,
d)
označenie majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých hodnota presahuje 200 000 Sk, právny dôvod ich nadobudnutia, dátum ich nadobudnutia a ocenenie majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty,
e)
označenie hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt, aj keď ich hodnota jednotlivo nepresahuje 200 000 Sk, ak ich súhrnná hodnota presahuje 500 000 Sk.
(4)
Za majetok podľa odseku 3 písm. b) sa považujú aj byty a nebytové priestory. Za majetok podľa odseku 3 písm. c) sa považujú aj peňažné prostriedky v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene, vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene a v cudzej mene a vklady v zahraničných bankách.
(5)
Cena obstarania pri odplatnom nadobudnutí majetku podľa odseku 3 písm. b) je dohodnutá kúpna cena, pri bezodplatnom nadobudnutí takého majetku cena podľa osobitného predpisu;14a) pri majetku podľa odseku 3 písm. b) obstaranom vlastnou výstavbou sú cenou obstarania výdavky na obstaranie takého majetku.
(6)
Majetok podľa odseku 3 písm. c) a d) sa na účely majetkového priznania ocení cenou obvyklou s výnimkou peňažných prostriedkov v hotovosti v slovenskej mene, vkladov v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene a vkladov v zahraničných bankách v slovenskej mene. Peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v cudzej mene a vklady v zahraničných bankách v cudzej mene sa prepočítajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa podáva majetkové priznanie. Cenou obvyklou sa na účely majetkového priznania rozumie cena, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste taký majetok obvykle predáva.
(7)
Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely odseku 3 delí rovnakým dielom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.14b)
(8)
Colník je povinný preukazovať v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho neplnoletého dieťaťa a svojho manžela, ktorí s ním žijú v domácnosti,14c) a to aj vtedy, ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva, alebo o správe spoločného majetku. Ak manželia uzavreli dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva, alebo o správe spoločného majetku, colník preukazuje majetkové pomery svojho manžela v majetkovom priznaní oddelene od svojich majetkových pomerov.
(9)
Dieťa a manžel colníka, ktorí s ním žijú v domácnosti,14c) sú povinní na požiadanie colníkovi uvedenému v odseku 8 bezodkladne poskytnúť údaje uvedené v odsekoch 3 a 4.
(10)
Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie colníka, že nemá vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v domácnosti,14c) ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.
(11)
Majetkové priznanie podľa odseku 1 odovzdáva colník nadriadenému, ktorý ho vymenúva alebo ustanovuje do funkcie. Tento nadriadený zabezpečí vyhodnotenie majetkového priznania a jeho uchovávanie a zabezpečí jeho ochranu pred zneužitím.9)
(12)
Ak colník nepodá včas majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo čestné vyhlásenie, nadriadený podľa odseku 11 mu vydá pokyn, aby dodatočne splnil túto povinnosť, najneskôr však do 30 dní od oboznámenia sa s pokynom.
(13)
Ak má nadriadený podľa odseku 11 odôvodnené pochybnosti o úplnosti alebo správnosti údajov uvedených v majetkovom priznaní, alebo o preukázaní spôsobu nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní, vydá colníkovi písomný pokyn, aby doplnil údaje uvedené v majetkovom priznaní alebo preukázal spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní. Spôsob nadobudnutia týchto finančných prostriedkov preukazuje colník čestným vyhlásením o zdroji ich príjmov. Spôsob nadobudnutia týchto finančných prostriedkov colník doloží, ak ho o to nadriadený podľa odseku 11 požiada, výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, dokladom banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, dokladom poisťovne o plnení z poistnej zmluvy, potvrdením darcu alebo iným dokladom, ktorý preukazuje spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov. Colník je povinný doplniť údaje v majetkovom priznaní alebo preukázať spôsob nadobudnutia finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní najneskôr do 30 dní od oboznámenia sa s písomným pokynom.
(14)
Za porušenie služobnej povinnosti sa považuje, ak colník
a)
nepodá majetkové priznanie podľa odseku 1 alebo
b)
úmyselne uvedie neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení podľa odsekov 10 a 13, alebo
c)
nepreukáže spôsob nadobudnutia majetku alebo finančných prostriedkov potrebných na obstaranie majetku uvedeného v majetkovom priznaní hodnoverným spôsobom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14c znejú:
„14a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhrad za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
14b)
§ 143a Občianskeho zákonníka.
14c)
§ 115 Občianskeho zákonníka.“.
9.
V § 47 ods. 2 prvá veta znie:
„Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, za ktoré sa udeľuje, pričom možno udeliť len jeden druh disciplinárnej odmeny.“.
10.
V § 59 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ak tento zákon neustanovuje inak.“.
11.
V § 60 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Počet hodín, ktorý v priemere denne slúži colník s nerovnomerným rozvrhnutím základného času služby v týždni, je stanovený koeficientom, ktorý sa v danom roku počíta ako číslo osem hodín násobených počtom všetkých pracovných dní v roku a delených počtom všetkých dní v roku. Koeficient sa počíta s presnosťou na dve desatinné miesta.“.
12.
§ 65 vrátane nadpisu znie:
㤠65
Dĺžka dovolenky
Základná výmera dovolenky je šesť týždňov v kalendárnom roku.“.
13.
V § 73 ods. 1 písm. a) sa slová „85 dB (A)“ nahrádzajú slovami „80 dB“.
14.
V § 79 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
príplatok za štátnu službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach,“.
Doterajšie písmená l) až p) sa označujú ako písmená m) až r).
15.
V § 79 ods. 2 sa slová „písm. a) až k)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až l)“.
16.
V § 83 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„činnosti kontrolných mobilných skupín a inšpekčnej činnosti.“.
17.
V § 83 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„vykonávanie daňového dozoru a daňovej kontroly predmetov spotrebnej dane21a) a odhaľovanie protiprávneho konania colníka a porušovania služobnej disciplíny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Napríklad § 29 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení zákona č. 74/2002 Z. z.“.
18.
Za § 90 sa vkladá § 90a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠90a
Príplatok za štátnu službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach
(1)
Colníkovi patrí príplatok za štátnu službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach, ak vykonáva činnosti, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života alebo zdravia z dôvodu
a)
ionizujúceho žiarenia a neionizujúceho žiarenia,
b)
chemických škodlivín alebo
c)
fyzikálnych vplyvov.
(2)
Príplatok patrí colníkovi v závislosti od zaradenia sťažujúceho a zdraviu škodlivého vplyvu do skupín uvedených v prílohe č. 3. V I. skupine je príplatok 100 Sk až 800 Sk mesačne a v II. skupine je príplatok 300 Sk až 1 500 Sk mesačne. Príplatok podľa miery rizika, intenzity a doby pôsobenia sťažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov v priebehu výkonu činností určí nadriadený.
(3)
Ak colník vykonáva rôzne činnosti podľa prílohy č. 3 zaradené do I. a II. skupiny, patrí mu príplatok najmenej vo výške spodnej hranice rozpätia pre II. skupinu.
(4)
Kritériá na zaradenie činnosti podľa odseku 1 do I. skupiny alebo do II. skupiny sú
a)
charakter činnosti a použité postupy pri tejto činnosti,
b)
fyzikálne, chemické, toxikologické a biologické vlastnosti škodlivých faktorov pracovného prostredia a pracovných postupov, ktoré najpodstatnejšie pôsobia nepriaznivo na ľudský organizmus, pričom sa vychádza z ich charakteru a z miery rizika,
c)
vznikajúce škodliviny a pôsobiace škodliviny, najmä ich druh, množstvo a vplyv na ľudský organizmus,
d)
dĺžka doby, počas ktorej je colník vystavený pôsobeniu sťažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov,
e)
výskyt poškodení zdravia a chorôb z povolania v súvislosti s výkonom činnosti,
f)
porovnávanie zistených hodnôt faktorov rozhodujúcich o stupni náročnosti alebo škodlivosti pre zdravie na posudzovanom mieste, kde colník vykonáva štátnu službu, s najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia podľa osobitných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(5)
Pri hodnotení miery sťažujúcich a zdraviu škodlivých vplyvov sa prihliada na obvyklé podmienky na služobnom mieste, nie na ojedinelé situácie alebo na havarijný stav.
(6)
Ak sa vyskytnú ďalšie sťažujúce a zdraviu škodlivé vplyvy alebo činnosti, pri ktorých výkone treba poskytovať príplatok podľa odseku 1, nadriadený zaradí tieto činnosti do skupín porovnávaním s činnosťami uvedenými v prílohe č. 3.“.
19.
§ 95 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ďalší služobný plat zodpovedá sume rovnajúcej sa poslednému priznanému služobnému platu colníka.“.
20.
Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠101a
Služobný príjem počas vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo pri vyslaní na denné štúdium v zahraničí
(1)
Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý bol vyslaný na denné štúdium do školy v zahraničí, možno na jeho písomnú žiadosť poskytovať časť služobného príjmu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene. To neplatí, ak colníkovi, ktorý bol vyslaný na denné štúdium do školy v zahraničí, bolo poskytnuté bezplatné ubytovanie a štipendium na pokrytie jeho životných nákladov.
(2)
Časťou služobného príjmu colníka, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, je na tieto účely 43 % služobného príjmu podľa § 79 ods. 1 písm. a) až l). Zostávajúca časť služobného príjmu podľa § 79 ods. 1 písm. a) až l) sa poskytuje v slovenskej mene. V slovenskej mene sa poskytujú aj príplatky podľa § 79 ods. 1 písm. m) až p), ďalší služobný plat podľa § 79 ods. 1 písm. r) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 79 ods. 3.
(3)
Časťou služobného príjmu colníka, ktorý je vyslaný na denné štúdium do školy v zahraničí, je na tieto účely 36 % služobného príjmu podľa § 79 ods. 1 písm. a) až l) po vykonaní zrážok preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na zdravotné poistenie, výsluhové zabezpečenie. Zostávajúca časť služobného príjmu podľa § 79 ods. 1 písm. a) až l) sa poskytuje v slovenskej mene. V slovenskej mene sa poskytujú aj príplatky podľa § 79 ods. 1 písm. m) až p), ďalší služobný plat podľa § 79 ods. 1 písm. r) a peňažná náhrada za služobnú pohotovosť podľa § 79 ods. 3.
(4)
Služobným platom colníka na účely § 34 ods. 6, § 40 ods. 2 a 4, § 42 ods. 3, § 70 ods. 2, § 75 až 77 a § 91 až 96 je jeho služobný plat podľa § 79 ods. 1 písm. a) až l) určený v slovenskej mene pred jeho rozdelením podľa odseku 2 alebo 3.
(5)
Časť služobného príjmu podľa odseku 2 alebo 3 vynásobená platovou reláciou23a) je zahraničný plat v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene (ďalej len „zahraničný plat").
(6)
Služobný úrad môže poskytnúť colníkovi podľa odseku 1 na jeho písomnú žiadosť preddavok na zahraničný plat. Poskytnutý preddavok je colník povinný zúčtovať najneskôr do šiestich mesiacov od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento preddavok poskytnutý. Pri skončení štátnej služby v zahraničí alebo denného štúdia v zahraničí je colník povinný vrátiť poskytnutý preddavok alebo jeho pomernú časť najneskôr do piatich dní po návrate z cudziny.
(7)
Colníkovi podľa odseku 1 patrí zahraničný plat podľa odseku 5 zodpovedajúci odslúženému času, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Ustanovenie odseku 1 neplatí pre colníka, u ktorého vykonávanie štátnej služby v zahraničí alebo vyslanie na denné štúdium do školy v zahraničí je kratšie ako šesť mesiacov.
(9)
Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci mierových pozorovateľských misií, na ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje, patrí služobný príjem podľa § 79 ods. 1 písm. a) až l) a r) v slovenskej mene a patrí mu zahraničný príspevok od 500 do 2 500 eur mesačne, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, alebo iná medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Príspevok určuje minister na návrh generálneho riaditeľa v závislosti od charakteru vykonávanej služobnej činnosti, miesta výkonu štátnej služby v zahraničí a od miery ohrozenia života alebo zdravia colníka.
(10)
Príspevok podľa odseku 9 patrí colníkovi dňom vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, najskôr však dňom prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, až do ukončenia vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí, najdlhšie však do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky pri jeho návrate.
(11)
Príspevok podľa odseku 9 nepatrí colníkovi za čas, za ktorý mu patrí náhrada služobného platu počas dočasnej neschopnosti,23b) ani počas preventívnej rehabilitácie.
(12)
Zahraničný plat alebo príspevok podľa odseku 9 sa poskytuje v zahraničí prostredníctvom účtu v banke v krajine výkonu štátnej služby alebo v krajine štúdia.
(13)
Colníkovi vyslanému na denné štúdium do školy v zahraničí sa služobný plat počas čerpania riadnej dovolenky vypláca v slovenskej mene.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:
„23a)
§ 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23b)
§ 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z.“.
21.
§ 102 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, patria náhrady súvisiace so zahraničnou služobnou cestou a s inými zmenami miesta výkonu štátnej služby v zahraničí podľa osobitného predpisu.23c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23c znie:
„23c)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.
22.
V § 137 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„s nárokom na služobný plat.“.
23.
V § 137 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.
24.
V § 137 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
kúpeľnej liečby na základe lekárskeho odporúčania.“.
25.
V § 141 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo k inému služobnému úradu“.
26.
V § 183 ods. 1 písmeno. c) znie:
„c)
spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu38a) a dovŕšil vek 55 rokov alebo spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,38b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38a a 38b znejú:
„38a)
§ 38 zákona č. 328/2002 Z. z.
38b)
§ 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 215 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
služobné hodnotenie, v ktorom je colník hodnotený ako nevyhovujúci na výkon doterajšej funkcie alebo na výkon akejkoľvek funkcie v štátnej službe, pred jeho schválením.“.
28.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM ČINNOSTÍ, PRI KTORÝCH VÝKONE PATRÍ PRÍPLATOK ZA ŠTÁTNU SLUŽBU V SŤAŽENÝCH A ZDRAVIU ŠKODLIVÝCH PODMIENKACH
I.
skupina
A.
IONIZUJÚCE ŽIARENIE A NEIONIZUJÚCE ŽIARENIE
Štrukturálna a spektrálna analýza látok röntgenovým žiarením, neutrónmi a elektrónmi na difraktometroch, spektrometroch, röntgenofluorescenčných analyzátoroch a nukleárnou magnetickou rezonanciou.
B.
CHEMICKÉ ŠKODLIVINY
1.
Činnosti vykonávané v toxikologickom, chemickom, fyzikálno-chemickom a biologickom alebo inom skúšobnom laboratóriu pri kvalitatívnych a kvantitatívnych rozboroch vrátane prípravy vzoriek na analýzu, ak analyzovaná látka je pre človeka škodlivá a z tohto dôvodu činnosť s ňou vyžaduje vysokú odbornosť a dodržiavanie náročných preventívnych opatrení vrátane používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, napríklad chemické analýzy takých zlúčenín v laboratóriách na kontrolu liečiv, chemické analýzy látok neznámeho zloženia, pri ktorých možno dôvodne predpokladať, že majú vlastnosti takých zlúčenín, chemické analýzy cytostatík, hadích jedov, hormónov, substancií antibiotík, živých vakcín.
2.
Činnosti vykonávané v laboratóriách, napríklad chemických, fyzikálno-chemických, biochemických, pri výskume a rozboroch vrátane prípravy vzoriek, ak analyzovaná, spracúvaná alebo vyrábaná látka je jedovatá.
C.
FYZIKÁLNE VPLYVY
Činnosti vykonávané v prostredí nadmerného hluku, kde normalizovaná hladina hlukovej expozície je vyššia ako 80 dB.
II.
skupina
A.
CHEMICKÉ ŠKODLIVINY
Činnosti vykonávané s chemickými škodlivinami, ktoré sú klasifikované ako veľmi jedovaté chemické látky a prípravky, kde výkon činnosti je podmienený náročnou odbornou prípravou, individuálnou fyzickou a psychickou spôsobilosťou a požiadavkami na dôsledné dodržiavanie zásad ochrany zdravia a bezpečnosti práce.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.