Predpis bol zrušený predpisom 461/2003 Z. z.

222/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

222
ZÁKON
zo 17. júna 2003
o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Zvýšenie dôchodkov v roku 2003
Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 2004 sa zvyšujú v súlade s osobitným predpisom1) o 6 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.
Spoločné ustanovenia
§ 2
Vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 2004 sa nezvyšujú podľa § 1, ak boli vymerané z dôchodku zvýšeného podľa § 1.
§ 3
Na zvýšenie dôchodkov uvedených v § 1 primerane platí osobitný predpis.2)
§ 4
(1)
Dôchodky uvedené v § 1 priznané pred 1. júlom 2003 sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 2003.
(2)
Dôchodky uvedené v § 1 priznané od 1. júla 2003 do 31. decembra 2003 sa zvyšujú odo dňa ich priznania.
(3)
Doplatok zvýšenia dôchodku podľa § 1 pri dôchodkoch priznaných pred 1. júlom 2003 sa poukáže občanovi najneskoršie do 30. septembra 2003.
Čl. II
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z., zákona č. 376/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 107/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 344/1999 Z. z., zákona č. 355/1999 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z., zákona č. 446/2000 Z. z., zákona č. 242/2001 Z. z., zákona č. 385/2001 Z. z., zákona č. 306/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z. a zákona č. 451/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písmeno b) znie:
b)
príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníci (ďalej len „policajt“), príslušníci ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách1hb) (ďalej len „profesionálny vojak“), a príslušníci ozbrojených síl, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách (ďalej len „vojak prípravnej služby“) a ktorým za výkon profesionálnej služby nevznikne nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu1hc) (ďalej len „výsluhový dôchodok“) alebo invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu1hc) (ďalej len „invalidný výsluhový dôchodok“).".
Poznámky pod čiarou k odkazom 1hb a 1hc znejú:
„1hb)
§ 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
1hc)
§ 36 až 45 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 9 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorí vykonávali profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ktorým bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, sa započítavajú do doby zamestnania vykonávaného mimo profesionálnej služby náhradné doby uvedené v odseku 1, ak vykonávali najmenej rok zamestnanie, ktoré sa nezapočítava do profesionálnej služby.
(3)
Profesionálna služba na účely tohto zákona je služba podľa osobitného predpisu.3d)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3c sa vypúšťajú a v poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 47 ods. 1 zákona č. 114/1998 Z. z." nahrádza citáciou „Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V ustanoveniach § 12 ods. 2, § 21 ods. 3, § 22 ods. 6, § 23 ods. 3, § 26a, § 27 ods. 3, § 29 ods. 2 a 7, § 30 ods. 2, § 37 ods. 2, § 41 ods. 4, § 42 ods. 4 sa slová „profesionálny vojak" v príslušnom gramatickom tvare nahrádzajú slovami „policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby" v príslušnom gramatickom tvare.
4.
V § 24 ods. 1 suma „8 697 Sk" sa nahrádza sumou „9 219 Sk", suma „7 651 Sk" sa nahrádza sumou „8 111 Sk", suma „6 895 Sk" sa nahrádza sumou „7 309 Sk" a suma „6 709 Sk" sa nahrádza sumou „7 112 Sk".
5.
V § 24 ods. 2 suma „7 651 Sk" sa nahrádza sumou „8 111 Sk".
6.
V § 24 ods. 4 suma „8 697 Sk" sa nahrádza sumou „9 219 Sk".
7.
V § 31 ods. 1 suma „8 697 Sk" sa nahrádza sumou „9 219 Sk", suma „7 651 Sk" sa nahrádza sumou „8 111 Sk", suma „6 895 Sk" sa nahrádza sumou „7 309 Sk" a suma „6 709 Sk" sa nahrádza sumou „7 112 Sk".
8.
V § 31 ods. 2 suma „7 651 Sk" sa nahrádza sumou „8 111 Sk".
9.
§ 45a znie:
㤠45a
Nárok na vdovský dôchodok nevzniká vdove po manželovi, ktorý bol policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby, ktorý zomrel v dôsledku choroby alebo úrazu vzniknutých pri výkone profesionálnej služby alebo v súvislosti s ňou a bol jej priznaný vdovský výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu7ab) (ďalej len „vdovský výsluhový dôchodok“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ab znie:
„7ab)
§ 46 až 50 zákona č. 328/2002 Z. z.“.
10.
V § 46 ods. 2 v úvodnej vete sa slová „na vdovský dôchodok" nahrádzajú slovami „na výplatu vdovského dôchodku".
11.
V § 46 ods. 4 v úvodnej vete sa slová „na vdovský dôchodok" nahrádzajú slovami „na výplatu vdovského dôchodku".
12.
V § 48a odsek 2 znie:
„(2)
Vdovecký dôchodok je 2 356 Sk mesačne.“.
13.
V § 56 ods. 2 suma „8 697 Sk" sa nahrádza sumou „9 219 Sk".
14.
V § 64 ods. 1 a 4 suma „8 697 Sk" sa nahrádza sumou „9 219 Sk".
15.
Za § 173h sa vkladajú § 173i až 173n, ktoré znejú:
㤠173i
(1)
Policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby, ktorí vykonávali profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ktorým bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok a ktorým v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 Sociálna poisťovňa priznala starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na starobný dôchodok alebo o nároku na pomerný starobný dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
(2)
Ak policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby, ktorí vykonávali profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok alebo ktorým bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, požiadali v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo o priznanie pomerného starobného dôchodku a konanie o priznaní týchto dávok nebolo pred 1. júlom 2003 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na starobný dôchodok alebo o nároku na pomerný starobný dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
§ 173j
(1)
Policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorým Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok z dôvodu invalidity zakladajúcej nárok na invalidný výsluhový dôchodok, nárok na invalidný dôchodok a nárok na čiastočný invalidný dôchodok zaniká od 1. júla 2003.
(2)
Ak policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby požiadali v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku z dôvodu invalidity zakladajúcej nárok na invalidný výsluhový dôchodok a konanie o ich priznaní nebolo pred 1. júlom 2003 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
(3)
Ak poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 invalidný dôchodok z dôvodu inej invalidity, než v dôsledku ktorej policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na invalidný dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
(4)
Ak poberateľ invalidného výsluhového dôchodku požiadal v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku z dôvodu inej invalidity, než v dôsledku ktorej policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby bol priznaný invalidný výsluhový dôchodok a konanie o jeho priznaní nebolo pred 1. júlom 2003 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na invalidný dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
(5)
Ak poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 čiastočný invalidný dôchodok z dôvodu čiastočnej invalidity, ktorá nezakladá nárok na invalidný výsluhový dôchodok, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
(6)
Ak poberateľ invalidného výsluhového dôchodku požiadal v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 Sociálnu poisťovňu o priznanie čiastočného invalidného dôchodku z dôvodu čiastočnej invalidity, ktorá nezakladá nárok na invalidný výsluhový dôchodok, a konanie o jeho priznaní nebolo pred 1. júlom 2003 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
(7)
Ak poberateľovi výsluhového dôchodku Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na invalidný dôchodok a o nároku na čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
(8)
Ak poberateľ výsluhového dôchodku požiadal v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku a konanie o ich priznaní nebolo pred 1. júlom 2003 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na invalidný dôchodok a o nároku na čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
§ 173k
(1)
Policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorí vykonávali profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorým Sociálna poisťovňa v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 priznala dôchodok za výsluhu rokov, nárok na dôchodok za výsluhu rokov zaniká od 1. júla 2003.
(2)
Ak policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby, ktorí vykonali profesionálnu službu v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok, požiadali v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 Sociálnu poisťovňu o priznanie dôchodku za výsluhu rokov a konanie o ich priznaní nebolo pred 1. júlom 2003 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na dôchodok za výsluhu rokov podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
§ 173l
(1)
Ak vdove po policajtovi, profesionálnom vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorej vznikol nárok na vdovský výsluhový dôchodok, Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 vdovský dôchodok, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na vdovský dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
(2)
Ak vdova po policajtovi, profesionálnom vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorej vznikol nárok na vdovský výsluhový dôchodok, požiadala v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 Sociálnu poisťovňu o priznanie vdovského dôchodku a konanie o jeho priznaní nebolo pred 1. júlom 2003 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na vdovský dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
§ 173m
(1)
Vdovcovi po policajtke, profesionálnej vojačke a vojačke prípravnej služby, ktorému vznikol nárok na vdovecký výsluhový dôchodok a ktorému Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 vdovecký dôchodok, nárok na vdovecký dôchodok zaniká od 1. júla 2003.
(2)
Ak vdovec po policajtke, profesionálnej vojačke a vojačke prípravnej služby, ktorému vznikol nárok na vdovecký výsluhový dôchodok, požiadal v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 Sociálnu poisťovňu o priznanie vdoveckého dôchodku a konanie o jeho priznaní nebolo pred 1. júlom 2003 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.
§ 173n
(1)
Nezaopatrenému dieťaťu po policajtovi, profesionálnom vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorému vznikol nárok na sirotský výsluhový dôchodok a ktorému Sociálna poisťovňa priznala v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 sirotský dôchodok po zomretom rodičovi (osvojiteľovi) alebo občanovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, po ktorom bol priznaný sirotský výsluhový dôchodok, nárok na sirotský dôchodok zaniká od 1. júla 2003.
(2)
Ak nezaopatrené dieťa po policajtovi, profesionálnom vojakovi a vojakovi prípravnej služby, ktorému vznikol nárok na sirotský výsluhový dôchodok, požiadalo v období od 1. júla 2002 do 30. júna 2003 Sociálnu poisťovňu o priznanie sirotského dôchodku po zomretom rodičovi (osvojiteľovi) alebo občanovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, po ktorom bol priznaný sirotský výsluhový dôchodok, a konanie o priznaní sirotského dôchodku nebolo pred 1. júlom 2003 právoplatne skončené, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na sirotský dôchodok podľa predpisov účinných po 30. júni 2003.“.
16.
Za § 175l sa vkladá § 175m, ktorý znie:
㤠175m
(1)
Vdovecký dôchodok priznaný pred 1. júlom 2003 sa upraví na sumu 2 356 Sk mesačne od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 2003. Na úpravu vdoveckého dôchodku primerane platí osobitný predpis.27c).
(2)
Doplatok úpravy vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 sa poukáže občanovi najneskoršie do 30. septembra 2003.“.
Čl. III
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 107/1999 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z., zákona č. 385/2001 Z. z. a zákona č. 306/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 2 suma „8 697 Sk" sa nahrádza sumou „9 219 Sk".
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2003.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 9 a 10 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 5 ods. 1 až 3 a § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.