161/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

161
ZÁKON
z 23. apríla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z. a zákona č. 435/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Správca je oprávnený naložiť účelne a s maximálnou hospodárnosťou v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi aj s nehnuteľným majetkom štátu, ktorý nie je prebytočný, ak ide o nehnuteľnosti, ktoré by mohol budúci nadobúdateľ stavby ako investor stavby nadobudnúť vyvlastnením a ak podľa vyjadrenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sú splnené podmienky na vyvlastnenie [§ 8 ods. 2 písm. c)]; rozhodnutie o prebytočnosti sa v tomto prípade nevydáva.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.
2.
V § 6a ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
3.
V § 6a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Pri povolení splátok alebo odkladu platenia neúčtuje správca pohľadávky štátu úroky z omeškania, ak dlžník dodrží podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3 a podmienky uvedené v dohode o splátkach a v dohode o odklade platenia.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
4.
V § 6a ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
5.
V § 8 ods. 2 písm. c) sa slová „Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
6.
V § 8 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Osobitným ponukovým konaním sa rozumie vytvorenie súťažného prostredia zverejnením ponuky v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Ponuka musí obsahovať najmä identifikáciu majetku štátu s uvedením jeho charakteristiky, jeho primeranú cenu podľa odseku 4 a lehotu na doručenie ponúk záujemcov, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní. Správca je povinný vyhodnotiť záujemcami ponúknuté ceny v komisii, ktorej členov vymenúva štatutárny orgán správcu. Správca písomne pozve na vyhodnotenie ponúknutých cien všetkých záujemcov najneskôr päť dní pred konaním vyhodnotenia; neúčasť niektorého záujemcu nie je prekážkou uskutočnenia ich vyhodnotenia. Pri rovnosti ponúknutých cien je správca povinný vyzvať zúčastnených záujemcov na zvýšenie ceny. Správca môže uzatvoriť zmluvu o prevode majetku štátu, ak najmenej jeden záujemca ponúkne primeranú cenu. Ak žiadny záujemca neponúkne aspoň primeranú cenu, je správca povinný opakovať osobitné ponukové konanie. Ak ani po opakovanom osobitnom ponukovom konaní neponúkne žiadny záujemca aspoň primeranú cenu, postupuje správca podľa odseku 11.
(4)
Za primeranú cenu sa na účely tohto zákona pri prevode nehnuteľných vecí štátu považuje všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu.13b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.“.
7.
V § 8 ods. 5 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj pri prevode nehnuteľnej veci štátu do vlastníctva vyššieho územného celku,“.
8.
V § 8 ods. 6 písm. a) sa za slovo „obci“ vkladajú slová „alebo vyššiemu územnému celku“.
9.
V § 8 odsek 11 znie:
„(11)
Ak ani po opakovanom osobitnom ponukovom konaní vykonanom podľa odseku 3 v časovom odstupe aspoň jedného mesiaca neponúkne žiadny záujemca primeranú cenu, ponúkne správca tento majetok obci, v ktorej územnom obvode sa tento majetok nachádza, za primeranú cenu podľa odseku 4 zníženú o 50 %. Ak do 30 dní od doručenia ponuky obec nezašle písomné stanovisko, v ktorom prejaví záujem takýto majetok prevziať za ponúknutú cenu, ponúkne správca takýto majetok vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa majetok nachádza, za rovnakých podmienok ako obci.“.
10.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Ak aj vyšší územný celok do 30 dní od doručenia ponuky nezašle písomné stanovisko, v ktorom prejaví záujem takýto majetok prevziať za ponúknutú cenu, môže ho správca previesť do vlastníctva alebo správy inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila na osobitnom ponukovom konaní podľa odseku 3 a ktorá ponúkla najvyššiu cenu, najmenej však za primeranú cenu podľa odseku 4 zníženú o 50 %. Na vyhodnotenie ponúknutých cien sa vzťahuje odsek 3.
(13)
Pri prevode majetku podľa odsekov 11 a 12 sa § 11 ods. 4 nepoužije.“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13d sa citácia „§ 18 ods. 2 a ods. 3 písm. c) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 18 ods. 2 až 4 a ods. 5 písm. c) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov“.
12.
V § 9 ods. 1 druhej vete sa za slová „predmetu prevodu“ vkladá čiarka a slová „účel jeho využitia“.
13.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b) až d) a právnické osoby, ktoré spravujú majetok štátu podľa osobitných predpisov,16a) môžu nadobudnúť do správy
a)
nehnuteľný majetok štátu len v osobitnom ponukovom konaní podľa § 8 ods. 3 najmenej za primeranú cenu podľa § 8 ods. 4 s výnimkou ceny pri prevode nehnuteľného majetku štátu podľa § 8 ods. 12,
b)
hnuteľný majetok štátu len odplatne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 11 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú slová: „a 12“, v štvrtej vete sa za slovo „obci“ vkladajú slová „alebo vyššiemu územnému celku“ a za slovo „obec“ sa vkladajú slová „alebo vyšší územný celok“.
15.
V § 11 ods. 4 prvej a šiestej vete sa vypúšťajú slová „písm. a)“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „písm. a) alebo písm. b)“.
16.
V § 11 ods. 7 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na výkon samosprávy“.
17.
V § 11 ods. 7 sa vypúšťa štvrtá veta a na konci sa pripája táto veta: „Na darovanie hnuteľných vecí vo vlastníctve štátu sa § 8 ods. 1 a 3 nepoužije.“.
18.
V § 13 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Správca môže dočasne prebytočný majetok štátu prenechať do nájmu nájomcovi nájomnou zmluvou20) len za nájomné platené v peňažných prostriedkoch. Ak sa prenajíma viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo ak sa prenajíma viac ako 30 % celej výmery pozemku, môže správca prenechať tento majetok štátu do nájmu na určitý čas, najviac na päť rokov. Ak je takýto majetok štátu po uplynutí päťročnej lehoty naďalej dočasne prebytočný, možno ho nájomnou zmluvou prenechať nájomcovi najviac na ďalších päť rokov. Obmedzenie času nájmu sa nevzťahuje na nájom priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti. Obmedzenie času nájmu sa nevzťahuje ani na nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.
(2)
Správca je povinný vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 3 aj pri nájme nehnuteľných vecí štátu a je povinný dohodnúť také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti, s výnimkou podľa odsekov 3 a 4. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné.
(3)
Správca nie je povinný vykonať osobitné ponukové konanie a je povinný dohodnúť nájomné podľa odseku 2, ak nájomcom je vlastník stavby a predmetom nájmu je pozemok zastavaný touto stavbou vrátane priľahlej zastavanej plochy a nádvoria12b) určeného na spoločné užívanie s touto stavbou alebo ak nájomcom je doterajší nájomca rodinného domu vo vlastníctve štátu vrátane pozemku zastavaného týmto rodinným domom a priľahlej zastavanej plochy a nádvoria12b) určeného na spoločné užívanie s týmto rodinným domom alebo ak ide o krátkodobý nájom nepresahujúci 48 hodín a nehnuteľný majetok štátu bude využívaný nájomcom na podnikateľský účel.“.
19.
V § 13 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 9, ktoré znejú:
„(4)
Správca nie je povinný vykonať osobitné ponukové konanie a môže dohodnúť nižšie nájomné, ak nájomcom je
a)
štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia,
b)
obec alebo vyšší územný celok za podmienky, že bude tento nehnuteľný majetok štátu využívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb,13ad)
c)
obec alebo vyšší územný celok za podmienky, že bude tento nehnuteľný majetok štátu využívať na prenesený výkon štátnej správy,20a)
d)
vyšší územný celok za podmienky, že bude tento nehnuteľný majetok štátu využívať na činnosť orgánov samosprávneho kraja,20a)
e)
právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienky, že bude tento nehnuteľný majetok štátu využívať na účely, pre ktoré platia maximálne ceny nájomného pre nebytové priestory,20b) alebo
f)
nezisková organizácia13f) alebo iná právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom,13g) za podmienky, že ide o krátkodobý nájom nepresahujúci 48 hodín a nehnuteľný majetok štátu bude využívať na vzdelávacie, kultúrne a osvetové účely.
(5)
Ak sa prenajíma len časť nehnuteľnosti, správca ju nemôže prenajať na také účely, ktoré by boli v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom alebo by mohli narušiť tento účel.
(6)
Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa, ak to zriaďovateľ určí svojím opatrením.
(7)
Správca môže majetok štátu prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke.21) Zmluvu o výpožičke nehnuteľných vecí štátu môže správca uzavrieť
a)
so správcami uvedenými v § 1 ods. 1 písm. a) a b),
b)
so správcami uvedenými v § 1 ods. 1 písm. c) a d) len za podmienky, že nehnuteľný majetok štátu im bude slúžiť na plnenie verejnoprospešných úloh, na ktoré boli zriadené,
c)
s inými osobami, ako sú uvedené v § 1 ods. 1, na účely poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb13d) alebo v zdravotníckych zariadeniach13c) za podmienok uvedených v § 8 ods. 5 písm. e),
d)
s inou právnickou osobou, ktorá nie je podnikateľom,13g) ak preukázateľne počas najmenej jedného roka vykonáva činnosť zameranú na predchádzanie vzniku vážnych, ťažko liečiteľných chorôb a súvisiacu osvetovú činnosť a ak jej tieto nehnuteľné veci štátu budú slúžiť na uvedené účely,
e)
s obcou alebo vyšším územným celkom za podmienky, že im budú nehnuteľné veci štátu slúžiť na prenesený výkon štátnej správy alebo na poskytovanie všeobecne prospešných služieb,13ad) alebo
f)
s neštátnou školou alebo neštátnym školským zariadením po predchádzajúcom súhlase Ministerstva školstva Slovenskej republiky za podmienky, že im budú nehnuteľné veci štátu slúžiť na vyučovací proces alebo na činnosť s ním súvisiacu.21a)
(8)
Ak sa na účely uvedené v odseku 7 prenecháva do výpožičky viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % celej výmery pozemku, môže správca prenechať tento majetok štátu do výpožičky na určitý čas, najviac na päť rokov. Ak je takýto majetok štátu po uplynutí päťročnej lehoty naďalej dočasne prebytočný, možno ho zmluvou o výpožičke prenechať vypožičiavateľovi najviac na ďalších päť rokov.
(9)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej s osobami uvedenými v odseku 7 písm. b) až e) sa vyžaduje súhlas ministerstva financií, v ostatných prípadoch súhlas zriaďovateľa, ak to zriaďovateľ určí svojím opatrením.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako 10 až 14.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20b a 21a znejú:
„20b)
Výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
21a)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 13 ods. 10 sa za slovo „vzájomnosť“ vkladajú slová „alebo ak ide o zriadenie energetického zariadenia výlučne v prospech správcu“.
21.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Správca nie je oprávnený previesť majetok štátu dražbou podľa osobitného predpisu.23baa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23baa znie:
„23baa)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 14 ods. 3 prvej vete sa za slovami „štatutárny orgán správcu“ vypúšťa čiarka a slová „ak tento majetok štátu nemôže správca využiť ani ako materiál, ani ako náhradné dielce“.
23.
V § 14a ods. 1 až 3 sa slová „§ 13 ods. 4 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 10 až 12“.
24.
V § 18b sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
25.
Za § 18c sa vkladajú § 18d a 18e, ktoré znejú:
㤠18d
(1)
Rozostavané stavby, ktorých investorom je k 1. júnu 2003 okresný úrad alebo krajský úrad a ktoré ku dňu účinnosti osobitného predpisu20a) neprešli do majetku obcí alebo majetku vyšších územných celkov len preto, že boli rozostavané a nebol určený ich budúci užívateľ, môžu prejsť do majetku obce alebo do majetku vyššieho územného celku25) po ich dokončení dohodou uzavretou okresným úradom alebo krajským úradom s obcou alebo vyšším územným celkom; okresný úrad alebo krajský úrad môže dohodou previesť vlastníctvo takejto stavby na obec alebo vyšší územný celok aj pred jej dokončením.
(2)
Dňom 1. júna 2003 prechádza do majetku obcí majetok štátu, ktorý k 1. júnu 2003 spravuje okresný úrad alebo krajský úrad a ktorý ku dňu účinnosti osobitného predpisu20a) neprešiel do majetku obcí len preto, že okresný úrad alebo krajský úrad ako zriaďovateľ právnickej osoby, ku ktorej prešla zriaďovateľská funkcia na obec,20a) nepreviedol do správy tejto právnickej osoby majetok štátu, ktorý slúži na plnenie jej úloh.
(3)
Dňom 1. júna 2003 prechádza do majetku obcí majetok štátu, ktorý k 1. júnu 2003 spravuje okresný úrad a ktorý ku dňu účinnosti osobitného predpisu20a) neprešiel do vlastníctva obce len preto, že tento majetok štátu nebol ku dňu účinnosti osobitného predpisu20a) v užívaní základných škôl a materských škôl z dôvodu dočasného prerušenia ich prevádzky a ak tieto základné školy a materské školy neboli k 1. júnu 2003 vyradené zo siete škôl a školských zariadení.
(4)
Dňom 1. júna 2003 prechádza do majetku vyšších územných celkov majetok štátu, ktorý k 1. júnu 2003 spravuje okresný úrad alebo krajský úrad, ktorý ku dňu účinnosti osobitného predpisu20a) neprešiel do majetku vyššieho územného celku len preto, že okresný úrad alebo krajský úrad ako zriaďovateľ právnickej osoby, ku ktorej prešla zriaďovateľská funkcia na vyšší územný celok,20a) nepreviedol do správy tejto právnickej osoby majetok štátu, ktorý slúži na plnenie jej úloh.
(5)
Na uzatváranie dohôd podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia § 3, 8 a 11. Na platnosť uzatvorených dohôd podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas ministerstva financií.
(6)
Majetok štátu uvedený v odseku 1 prechádza do majetku obce alebo vyššieho územného celku dňom uvedeným v dohode. Na prechod majetku uvedeného v odsekoch 1 až 4 sa vzťahujú osobitné predpisy.26)
§ 18e
(1)
Na kúpne zmluvy, zmluvy o prevode správy, nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke uzatvorené pred 1. júnom 2003 sa vzťahujú právne predpisy platné pred 1. júnom 2003.
(2)
Pri prednostnej kúpe nehnuteľnosti uplatnenej podľa § 18 ods. 2 sa pri dohode o cene nehnuteľnosti od 1. júna 2003 postupuje podľa cenových predpisov platných v čase nadobudnutia nehnuteľnosti do trvalého užívania.
(3)
Opatrenia zriaďovateľov, ktorými sa upravujú dispozičné oprávnenia správcov v ich zriaďovateľskej pôsobnosti pri nakladaní s majetkom štátu vydané do 1. júna 2003, sú zriaďovatelia povinní dať do súladu s týmto zákonom do 1. septembra 2003.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 26 znejú:
„25)
§ 2b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 447/2001 Z. z.
§ 3 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.
26)
§ 2b, 4a a 14b zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 447/2001 Z. z.
§ 3 až 5 zákona č. 446/2001 Z. z.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákonom č. 72/1999 Z. z., zákonom č. 121/2001 Z. z., zákonom č. 509/2001 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákonom č. 435/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.