155/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155
ZÁKON
z 23. apríla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z, zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z. a zákona č. 422/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa slová „preverovanie oznámení o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a o ostatných podnetoch na trestné stíhanie,“ nahrádzajú slovami „skrátené vyšetrovanie o trestných činoch,1a)“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva.2b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
§ 34 a 35 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.“.
3.
§ 4 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Organizácia Policajného zboru
§ 4
(1)
Policajný zbor sa člení na službu justičnej polície, službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu ochrany objektov, službu cudzineckej polície, službu hraničnej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu; organizačnou súčasťou Policajného zboru je aj útvar kriminalisticko-expertíznych činností.
(2)
Služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré zriaďuje a zrušuje minister; zároveň určuje náplň ich činností a vnútornú organizáciu. Útvary Policajného zboru sú organizované spravidla podľa organizácie súdov.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 481/2002 Z. z.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
5.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
6.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Riadenie Policajného zboru
(1)
Policajný zbor je podriadený ministrovi.
(2)
Služby Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak.
(3)
Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi. Prezidenta Policajného zboru vymenúva a odvoláva minister.“.
7.
V § 7 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.
8.
V § 13 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta, ktorá obsahuje jeho meno a priezvisko, prípadne akademický7a) titul policajta,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 13 ods. 3 sa v prvej vete a v druhej vete za slovo „číslom“ vkladajú slová „a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta“.
10.
V § 14 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1)
Policajt v služobnej rovnošate s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou policajta preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru tiež služobným preukazom a podľa okolností tiež ústnym vyhlásením.“.
11.
V § 14 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Policajt uvedený v odseku 1 nepoužíva na služobnej rovnošate s identifikačným číslom pri výkone služobnej činnosti menovku policajta,
a)
ak zakročuje pod jednotným velením podľa § 66,
b)
pri služobnom zákroku policajta v službe osobitného určenia podľa § 67 a 68 alebo v osobitných prípadoch pri použití ochrannej kukly policajtom podľa § 68a,
c)
ak je zaradený v pohotovostnom policajnom útvare okrem jeho určenia na výkon hliadkovej alebo obchôdzkovej služby.
(4)
Minister môže určiť z dôvodu nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia policajta ďalšie služobné činnosti, pri ktorých policajt uvedený v odseku 1 nepoužíva na služobnej rovnošate s identifikačným číslom menovku.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
12.
V § 16 sa vypúšťa druhá veta.
Čl. II
Tento zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.