148/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

148
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Svätá Lucia oznámila 14. februára 2003 depozitárovi Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) zmenu svojich orgánov podľa článku 6 dohovoru.
V dôsledku uvedeného sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru uverejnený ako dodatok k č. 213/2002 Z. z. dopĺňa takto:
„Svätá Lucia
1.
The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade,
2.
The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade,
3.
The Permanent Secretary, Ministry of Finance,
4.
The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance,
5.
The Registrar of Companies and Intellectual Property,
6.
The Registrar of the Supreme Court,
7.
The Solicitor General.“.