143/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. apríla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 299/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „významných investícií“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2a.
2.
§ 7 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
na účely stavieb významných investícií,13a)
j)
na účely zriadenia a vybudovania technickej vybavenosti územia a inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie priemyselných parkov.13b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„13a)
§ 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.
13b)
§ 1 až 3 a § 13 zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.