139/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2003 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
ZÁKON
z 9. apríla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z. a zákona č. 465/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa vypúšťa písmeno o).
2.
V § 6 písm. a) sa slová „s výnimkou potravinárstva, stavebných výrobkov a výroby stavebných látok“ nahrádzajú slovami „s výnimkou potravinárstva a stavebných výrobkov“.
3.
§ 6 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére.“.
4.
V § 8 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „a železničné vojsko“.
5.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
informatizáciu spoločnosti.“.
6.
V § 9 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
pozemkové úpravy a závlahové a odvodňovacie systémy,“.
7.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa za slovo „rybárstvo“ vkladajú slová „v oblasti hospodárskeho chovu rýb“.
8.
V § 10 písmeno c) znie:
„c)
stavebnú výrobu a stavebné výrobky,“.
9.
V § 10 písmeno d) znie:
„d)
stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov.“.
10.
V § 11 písm. d) sa vypúšťajú slová „, vojská ministerstva vnútra“.
11.
V § 16 písmeno b) znie:
„b)
vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb,“.
12.
V § 16 písmeno d) znie:
„d)
ekologických aspektov územného plánovania,“.
13.
V § 17 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
14.
§ 20 sa vypúšťa.
15.
V § 40 ods. 2 až 4 sa odkaz 5 nahrádza odkazom 3. Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 5.
16.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a vedúceho úradu ministerstva“.
17.
Názov piatej časti znie: „Prechodné a záverečné ustanovenia“.
18.
Za § 40 sa do piatej časti vkladajú nové § 40a a 40b, ktoré znejú:
㤠40a
(1)
Zrušuje sa Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a pôsobnosť tohto ministerstva podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare.
(3)
V súvislosti so zrušením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov z Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, v ktorej sa určí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
§ 40b
(1)
V súvislosti s prechodom kompetencií vo vodnom hospodárstve prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií vo vodnom hospodárstve, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(2)
V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatiky prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva školstva Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva školstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti informatiky, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(4)
V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti výroby stavebných látok prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti výroby stavebných látok, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(5)
V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zakladateľská pôsobnosť doterajších ústredných orgánov štátnej správy k právnickým osobám nimi zriadenými a založenými (ďalej len „právnická osoba") na preberajúce ústredné orgány štátnej správy. Zmeny v zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetku štátu, najmä druh a rozsah preberaného majetku, a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajšími ústrednými orgánmi štátnej správy a preberajúcimi ústrednými orgánmi štátnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Napríklad § 3, 4 a 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, § 22 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
19.
Za § 41 sa vkladá nový § 41a, ktorý znie:
㤠41a
Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. b) sa v roku 2003 nepoužije. Limity počtov zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vrátane štátnych zamestnancov3) schvaľuje na rok 2003 vláda.“.
Čl. II
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z. a zákona č. 667/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 163 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na účely systemizácie sa v roku 2003 za počty štátnozamestnaneckých miest považujú počty štátnych zamestnancov schválené vládou v rámci limitov počtu zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy;34) v ostatných služobných úradoch sa na účely systemizácie v roku 2003 za počty štátnozamestnaneckých miest považujú doterajšie schválené počty štátnych zamestnancov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34)
§ 41a zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.