138/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
ZÁKON
z 9. apríla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 219/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z. a zákona č. 457/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Zdravotná starostlivosť
(1)
Zdravotná starostlivosť je starostlivosť o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia fyzickej osoby (ďalej len „osoba"), ktorú poskytuje zdravotnícky pracovník (§ 54 ods. 3); poskytuje sa v zdraví, v chorobe, v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí.
(2)
Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, diagnostiku a liečbu vrátane rehabilitácie, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu, záchrannú zdravotnú službu1) a osobitnú zdravotnú starostlivosť; poskytuje sa formou ambulantnej zdravotnej starostlivosti a formou ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 17 až 20a).
(3)
Zdravotná starostlivosť je aj lekárenská starostlivosť a kúpeľná starostlivosť.
(4)
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti členovi lodnej posádky na palube námornej lode upravuje osobitný predpis.1a)
(5)
Lekárenskú starostlivosť upravuje osobitný predpis.1b)
(6)
Ochranu zdravia ľudí upravuje osobitný predpis.1c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a, 1b a 1c znejú:
„1)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 138/2003 Z. z.
1a)
§ 50 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.
1b)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(1)
So zdravotnou starostlivosťou súvisia aj niektoré služby.
(2)
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú:
a)
v ústavnej starostlivosti
1.
stravovacie služby,
2.
pobyt na lôžku,
3.
zabezpečenie konziliárnych služieb,
4.
spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto starostlivosti na magnetickom nosiči,
b)
v ambulantnej starostlivosti spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto starostlivosti na magnetickom nosiči počas návštevy lekára a zubného lekára, ktorí poskytujú primárnu starostlivosť, a lekára, logopéda, psychológa a liečebného pedagóga, ktorí poskytujú sekundárnu starostlivosť,
c)
v lekárenskej starostlivosti výdaj lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny a spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto starostlivosti na magnetickom nosiči v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok a štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu1b) v poisťovni,
d)
pri vykonávaní dopravy do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia a dopravy medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti pristavenie vozidla, použitie vozidla na dopravu a spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto dopravy na magnetickom nosiči.
(3)
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 písm. a) až c) poskytuje zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu k zdravotníckemu zariadeniu alebo držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení; služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 písm. d) poskytuje prepravca podľa osobitného predpisu.1d)
(4)
Úhradu za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti upravuje osobitný predpis.2a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 2a znejú:
„1d)
§ 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 3a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.“.
3.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe povinného zdravotného poistenia (ďalej len „zdravotné poistenie") bezplatne a za čiastočnú úhradu, na základe zmluvného pripoistenia2b) a zdravotnej starostlivosti za celú úhradu upravuje osobitný predpis.3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 3 znejú:
„2b)
§ 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 18 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
5.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Záchranná zdravotná služba1) je zdravotná starostlivosť pri chorobných stavoch a úrazoch, pri ktorých odklad poskytnutia tejto starostlivosti bezprostredne ohrozuje život osoby, vrátane s touto zdravotnou starostlivosťou súvisiacej prepravy osôb, ľudských tkanív, orgánov a darcov orgánov na účely transplantácie, prepravy krvi a krvných derivátov, liekov, zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov; jej súčasťou je rýchla zdravotná pomoc a letecká záchranná zdravotná služba. Záchranná zdravotná služba je základná zložka integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu7ac) a plní aj úlohy vyplývajúce z potrieb civilnej ochrany obyvateľstva a z potrieb bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ac znie:
„7ac)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.“.
6.
§ 21 sa vypúšťa.
7.
V § 24 ods. 1 sa v písmene r) za slovom „ústavy,“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a sanatóriá,“.
8.
V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno v).
9.
V § 24 ods. 4 sa slová „h) až p) a v)“ nahrádzajú slovami „a h) až p)“.
10.
V § 26 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
spracúvať a oznamovať Všeobecnej zdravotnej poisťovni alebo inej zdravotnej poisťovni údaje v súvislosti s úhradou nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v dohodnutom rozsahu a v dohodnutej lehote; tieto povinnosti plní aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva dopravu do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia a dopravu medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti,“.
Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).
11.
V § 26 ods. 2 písm. d) sa za slová „samosprávnemu kraju“ vkladajú slová „a Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky“.
12.
V § 31 ods. 1 písm. a) sa za slovom „ústav,“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a sanatórium,“.
13.
V § 31 ods. 4 sa vypúšťa písmeno r).
14.
V § 32 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 31 ods. 4 písm. r) a“ a slová „v odseku 4 písm. h) a l)“ sa nahrádzajú slovami „v odseku 4 písm. g) a k)“.
15.
V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zdravotnícky obvod,“.
16.
V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ako aj zdravotnícky obvod,“.
17.
§ 34 sa vypúšťa.
18.
V § 74 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
riadi prenesený výkon štátnej správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi krajmi a obcami.“.
19.
§ 74a znie:
㤠74a
Na plnenie svojich úloh ministerstvo zdravotníctva zriaďuje štátne zdravotné ústavy, Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky a Slovenskú lekársku knižnicu. Štátne zdravotné ústavy sú zdravotnícke zariadenia podľa osobitného predpisu.1c)“.
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 457/2002 Z. z.“.
21.
Za § 80i sa vkladá § 80j, ktorý znie:
㤠80j
Dopravcovia vykonávajúci dopravnú zdravotnú službu na základe povolenia na poskytovanie dopravnej zdravotnej služby získaného podľa doterajších predpisov môžu túto činnosť vykonávať do 30. septembra 2003. Po uplynutí tohto času sú oprávnení vykonávať túto činnosť, len ak získajú oprávnenie na vykonávanie prepravy podľa osobitného predpisu;1d) inak sú povinní výkon tejto činnosti skončiť.“.
22.
Za § 80j sa vkladá § 80k, ktorý znie:
㤠80k
Konania o prevode majetku zdravotníckych zariadení na iné osoby a konania o premene zdravotníckych zariadení ako rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby začaté podľa osobitných predpisov26) pred 1. januárom 2003 sa dokončia podľa predpisov platných do 31. decembra 2002.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 251/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 17/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z. a zákona č. 534/2002 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:
㤠1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky poskytovania
a)
zdravotnej starostlivosti1) na základe povinného zdravotného poistenia1a) bezplatne,
b)
zdravotnej starostlivosti1) na základe povinného zdravotného poistenia1a) za čiastočnú úhradu,
c)
zdravotnej starostlivosti1) na základe zmluvného pripoistenia,1b)
d)
zdravotnej starostlivosti1) za celú úhradu,
e)
služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona
a)
poisťovňa je zdravotná poisťovňa,2) s ktorou zdravotnícke zariadenie uzavrelo zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zmluvné zdravotnícke zariadenie"), ak sa pojem poisťovňa používa vo vzťahu k zdravotníckemu zariadeniu; ak sa pojem poisťovňa používa vo vzťahu k poistencovi, je ňou zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec vybral,3)
b)
ošetrujúci lekár je lekár, ktorý poskytuje osobe zdravotnú starostlivosť, a lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb,3a)
c)
praktický lekár je praktický lekár pre dospelých, praktický lekár pre deti a dorast, dorastový lekár, gynekológ a zubný lekár,
d)
zdravotne postihnutá osoba je fyzická osoba (ďalej len „osoba") s trvalým poškodením fyzického zdravia alebo psychického zdravia,
e)
zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe zdravotného poistenia bezplatne je zdravotná starostlivosť poskytovaná v celom rozsahu na základe povinného zdravotného poistenia,1a)
f)
zdravotná starostlivosť poskytovaná za celú úhradu je zdravotná starostlivosť, ktorá
1.
presahuje rámec povinného zdravotného poistenia,
2.
nepresahuje rámec povinného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť,
3.
nepresahuje rámec povinného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa v záujme inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby; taká zdravotná starostlivosť sa môže osobe poskytnúť len s jej predchádzajúcim súhlasom,
g)
zdravotná starostlivosť poskytovaná za čiastočnú úhradu sú zdravotné výkony uvedené v prílohe č. 1 a lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny na osobitné medicínske účely3b) (ďalej len „dietetická potravina") uvedené v zozname liekov (§ 39 ods. 3), v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 39 ods. 4) a v zozname dietetických potravín (§ 39 ods. 5),
h)
dojča je dieťa do dovŕšenia jedného roku veku.
(2)
Iná fyzická osoba alebo právnická osoba [odsek 1 písm. f) tretí bod] na účely tohto zákona je zamestnávateľ, príslušný orgán4) a právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu.4a)
§ 3
Zdravotná starostlivosť poskytovaná bezplatne, za čiastočnú úhradu a za celú úhradu
(1)
Na základe povinného zdravotného poistenia sa poistencom poskytuje zdravotná starostlivosť podľa druhu a stupňa postihnutia zdravia poistenca.
(2)
Na základe povinného zdravotného poistenia sa poskytujú zdravotné výkony, liečivá obsiahnuté v lieku, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré sú indikované zo zdravotných dôvodov, zodpovedajú súčasnému stupňu rozvoja medicínskych vied a biomedicínskych vied a pri danej indikácii dosahujú efektívny účinok, dodržiavajúc zásady účelnej terapie, osobitne farmakoterapie, a aplikujú sa v súlade s ustanovenými preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami. Zdravotné výkony poskytované na základe povinného zdravotného poistenia sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Poisťovňa uhrádza zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu náklady na zdravotné výkony poskytované poistencovi na základe povinného zdravotného poistenia bezplatne alebo za čiastočnú úhradu uvedené v prílohe č. 1 vo výške, ktorú ustanovuje cenový predpis,4b) a náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny uvedené v zozname liekov, v zozname zdravotníckych pomôcok a v zozname dietetických potravín vo výške ustanovenej v osobitnom predpise.4c)
(4)
Náklady na zdravotnú starostlivosť na účely sociálneho zabezpečenia vrátane zdravotnej starostlivosti na účely dávok sociálnej pomoci a náklady na zdravotnú starostlivosť na účely nezamestnanosti podľa osobitných predpisov4) uvedenú v prílohe č. 1 uhrádza príslušný orgán4) vo výške, ktorú ustanovuje cenový predpis.4b)
(5)
Poisťovňa uhrádza zdravotníckemu zariadeniu, s ktorým nie je v zmluvnom vzťahu, náklady na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť4d) pri náhlom ochorení, pri zhoršení zdravotného stavu alebo pri ohrození života vo výške, ktorú ustanovuje cenový predpis.4b)
(6)
Poisťovňa uhrádza zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu náklady na zdravotnú starostlivosť poskytovanú na základe zmluvného pripoistenia (§ 34a). Rozsah zdravotnej starostlivosti poskytovanej bezplatne na základe zmluvného pripoistenia dohodne osoba v zmluve s príslušnou poisťovňou vykonávajúcou jej zmluvné pripoistenie.
(7)
Osoba, ktorej sa poskytla zdravotná starostlivosť podľa § 2 ods. 1 písm. f) prvého bodu a druhého bodu, uhrádza zdravotníckemu zariadeniu náklady na zdravotnú starostlivosť vo výške, ktorú ustanovuje cenový predpis.4b)
(8)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, v ktorej záujme sa poskytla zdravotná starostlivosť podľa § 2 ods. 1 písm. f) tretieho bodu, uhrádza zdravotníckemu zariadeniu náklady na zdravotnú starostlivosť vo výške, ktorú ustanovuje osobitný predpis.5)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 4c, 4d a 5 znejú:
„1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.
2)
§ 28 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 26 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 18 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3b)
§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 450/2002 Z. z.
4)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 639/2002 Z. z.
4a)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4b)
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 636/2002 Z. z. o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.
4c)
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 711/2002 Z. z. o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 712/2002 Z. z. o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
4d)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
5)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.“.
2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Úhrada za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(1)
Osoba uhrádza zdravotníckemu zariadeniu ústavnej starostlivosti za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,5a) ak nie je oslobodená od povinnosti podľa odseku 10 písm. a), za jeden deň
a)
50 Sk za služby spojené s poskytovaním ústavnej starostlivosti, najviac za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti, ak tento zákon neustanovuje inak [písmeno b)],
b)
50 Sk za služby spojené s poskytovaním ústavnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti.
(2)
Prvý deň a posledný deň ústavnej starostlivosti sa považujú len za jeden deň ústavnej starostlivosti.
(3)
Ak sa ústavná starostlivosť predĺži pre organizačné nedostatky alebo technické nedostatky na strane zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, osoba neuhrádza platbu podľa odseku 1.
(4)
Platba podľa odseku 1 sa uhrádza pri prepustení z ústavnej starostlivosti priamo v hotovosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet zdravotníckeho zariadenia.
(5)
Osoba uhrádza zdravotníckemu zariadeniu ústavnej starostlivosti platbu 20 Sk, ak navštívi ústavnú pohotovostnú službu.
(6)
Osoba uhrádza za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti5b) lekárovi a zubnému lekárovi, ktorí poskytujú primárnu starostlivosť v ambulancii, platbu 20 Sk pri každej návšteve lekára a zubného lekára, ak nie je oslobodená od povinnosti uhradiť túto platbu podľa odseku 10 písm. b). Platba je príjmom zdravotníckeho zariadenia. Ak ide o poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci, osoba uhrádza túto platbu zdravotníckemu zariadeniu, ktoré organizuje lekársku službu prvej pomoci.
(7)
Osoba uhrádza za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti5b) lekárovi, logopédovi, klinickému psychológovi a liečebnému pedagógovi, ktorí poskytujú sekundárnu starostlivosť v ambulancii, platbu 20 Sk pri každej návšteve lekára, logopéda, klinického psychológa a liečebného pedagóga, ak nie je oslobodená od povinnosti uhradiť túto platbu podľa odseku 10 písm. b). Platba je príjmom zdravotníckeho zariadenia.
(8)
Za poskytovanie ambulantnej starostlivosti podľa odsekov 6 a 7 sa na účely tohto zákona nepovažuje poskytovanie konziliárnej služby počas ústavnej starostlivosti.
(9)
Osoba uhrádza zdravotníckemu zariadeniu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti5c) platbu vo výške 2 Sk za jeden kilometer jazdy, ak nie je oslobodená od povinnosti uhradiť túto platbu podľa odseku 10 písm. c). Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vydaným podľa osobitného predpisu5d) (ďalej len „osoba s ťažkým zdravotným postihnutím") a nie je odkázaná na individuálnu dopravu, uhrádza platbu vo výške 1 Sk za jeden kilometer jazdy. Ak dopravu do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia používa súčasne viac osôb, platba sa rozdelí pomerne medzi tieto osoby. Poisťovňa túto platbu odpočíta od celkovej úhrady za dopravu do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia poskytnutej zdravotníckemu zariadeniu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
(10)
Od povinnosti uhradiť
a)
platbu podľa odseku 1 sú oslobodení:
1.
osoba nachádzajúca sa v stave vylučujúcom možnosť vyžiadať si jej súhlas s poskytovaním ústavnej starostlivosti a v prípade choroby, pri ktorej možno uložiť povinné liečenie,5e)
2.
tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom,
3.
dieťa do dovŕšenia šiestich rokov veku,
4.
dojča a matka, ak je dojča prijaté do ústavnej starostlivosti s matkou,
5.
matka a dojča, ak je matka prijatá do ústavnej starostlivosti s dojčaťom,
6.
osoba v stave hmotnej núdze, ktorá sa preukáže rozhodnutím okresného úradu o dávke sociálnej pomoci vydaným podľa osobitného predpisu5f) (ďalej len „osoba v hmotnej núdzi"), a osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá sa preukáže rozhodnutím okresného úradu o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov vydaným podľa osobitného predpisu,5g)
7.
dieťa s nariadenou ústavnou výchovou,
8.
osoba s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tejto osoby alebo jej okolia,
9.
nositeľ ocenenia striebornej Jánskeho plakety,
b)
platbu podľa odsekov 6 a 7 sú oslobodení:
1.
osoba pri poskytovaní preventívnej starostlivosti vrátane povinného očkovania5h) a pri poskytovaní dispenzárnej starostlivosti,
2.
osoba pri opakovanej návšteve toho istého lekára v ten istý deň poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri opakovanej návšteve nadväzujúcej na poskytovanie tej istej zdravotnej starostlivosti,
3.
osoba s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tejto osoby alebo jej okolia,
4.
osoba v hmotnej núdzi5f) alebo jej zákonný zástupca,
5.
dieťa s nariadenou ústavnou výchovou,
6.
nositeľ ocenenia striebornej Jánskeho plakety,
7.
osoba pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi,
8.
dieťa do dovŕšenia šiestich rokov veku,
c)
platbu podľa odseku 9 sú oslobodení:
1.
osoba zaradená do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu,
2.
osoba, ktorej sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
3.
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
4.
osoba, ktorej sa poskytuje pri ústavnej zdravotnej starostlivosti doprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti.
(11)
Poisťovňa uhrádza vo výške ustanovenej cenovým predpisom4b) náklady na služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti5c) za osoby, ktoré sú úplne oslobodené od povinnosti uhradiť platbu za tieto služby; poisťovňa uhrádza tieto náklady po odpočítaní platby uhradenej osobou podľa odseku 9.
(12)
Dopravu osoby, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže; to neplatí, ak si ochrana života a zdravia tejto osoby vyžaduje poskytnutie pomoci záchrannou zdravotnou službou.
(13)
Dopravu osoby, ktorá je v cele policajného zaistenia, do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia vykonáva Policajný zbor; to neplatí, ak si ochrana života a zdravia tejto osoby vyžaduje poskytnutie pomoci záchrannou zdravotnou službou.
(14)
Odseky 1, 6, 7 a 9 sa nevzťahujú na osobu, ak náklady na služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá sa neposkytuje na základe povinného zdravotného poistenia, uhrádza osoba v celom rozsahu sama.
(15)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o úhradách nákladov na zdravotné výkony.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f , 5g a 5h znejú:
„5a)
§ 2a ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.
5b)
§ 2a ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.
5c)
§ 2a ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.
5d)
§ 57 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5e)
§ 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
5f)
§ 7 a § 68 písm. a) šiesty bod zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5g)
§ 64 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5h)
§ 2 ods. 1 písm. a ) až e) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam.“.
3.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a iní odborní pracovníci v zdravotníctve“.
4.
V § 7 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje ako následná zdravotná starostlivosť.7a)
(2)
Kúpeľná starostlivosť nadväzujúca na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť alebo na ústavnú starostlivosť sa poskytuje za úhradu Všeobecnej zdravotnej poisťovne alebo inej zdravotnej poisťovne. Na platby za služby súvisiace s poskytovaním kúpeľnej starostlivosti sa vzťahujú ustanovenia § 3a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti.
(3)
Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje v prírodných liečebných kúpeľoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 8 odsek 9 znie:
„(9)
Na základe rozhodnutia o kategorizácii liečiva podľa odseku 8 ministerstvo zaradí liek s obsahom liečiva do zoznamu liekov alebo vyradí liek zo zoznamu liekov, určí maximálnu sumu úhrady za liek na základe povinného zdravotného poistenia v sume zodpovedajúcej násobku počtu denných definovaných dávok liečiva obsiahnutých v lieku a sumy úhrady za jednotku dennej definovanej dávky liečiva určenej podľa odseku 7, sumu doplatku pacienta určenú ako rozdiel medzi navrhnutou cenou lieku od výrobcu (§ 38a ods. 6), prepočítanou na maximálnu cenu v lekárni, a úhradou za liek na základe povinného zdravotného poistenia pri dodržaní preskripčných obmedzení a indikačných obmedzení ustanovených pre dané liečivo podľa odseku 8. Pri znížení predajnej ceny lieku čiastočne uhrádzaného na základe povinného zdravotného poistenia v lekárni pomer doterajšej úhrady poisťovne a pacienta zostáva nezmenený. Lekáreň zverejní informáciu o úhrade pacienta na verejne prístupnom mieste v lekárni.“.
6.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Zaradenie lieku do zoznamu liekov určuje ministerstvo rozhodnutím o kategorizácii liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe povinného zdravotného poistenia (ďalej len “rozhodnutie o kategorizácii lieku„).“.
7.
V § 8b odsek 4 znie:
„(4)
Dietetické potraviny8) uvedené v zozname dietetických potravín sa predpisujú na lekársky predpis a vydávajú vo verejných lekárňach a v pobočkách verejných lekární. Na predpisovanie a výdaj dietetických potravín sa použijú ustanovenia o predpisovaní a výdaji liekov.8a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:
„8)
§ 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
8a)
§ 38 a 39 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Za vydanie všetkých liekov predpísaných na jednom lekárskom predpise, ktoré sú uvedené v zozname liekov, a za vydanie všetkých dietetických potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise, ktoré sú uvedené v zozname dietetických potravín, lekáreň vyberá platbu 20 Sk. Časť platby vo výške 5 Sk je príjmom lekárne a časť platby vo výške 15 Sk je príjmom poisťovne.“.
9.
V § 10 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Za vydanie všetkých zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze, ktoré sú uvedené v zozname zdravotníckych pomôcok, vyberá lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok platbu 20 Sk. Časť platby vo výške 5 Sk je príjmom lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok a časť platby vo výške 15 Sk je príjmom poisťovne.
(4)
Od povinnosti uhradiť platbu podľa odseku 2 je oslobodená osoba pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu.12aa)
(5)
Od povinnosti uhradiť platbu podľa odsekov 2 a 3 je oslobodená osoba v hmotnej núdzi 5f) a osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.
(6)
Odseky 2 a 3 sa nevzťahujú na osobu, ak si lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa neposkytujú na základe povinného zdravotného poistenia, uhrádza osoba v celom rozsahu sama a ak na lekárskom predpise nie je súčasne predpísaný liek, ktorý sa poskytuje na základe povinného zdravotného poistenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:
„12aa)
§ 38 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 7 a 8.
10.
§ 11 a 12 vrátane nadpisov znejú:
㤠11
Záchranná zdravotná služba
Na základe povinného zdravotného poistenia sa uhrádza záchranná zdravotná služba. O použití záchrannej zdravotnej služby na prepravu osoby medzi zdravotníckymi zariadeniami v prípade bezprostredného ohrozenia jej života12b) rozhoduje ošetrujúci lekár alebo operačné stredisko tiesňového volania.12c)
§ 12
Doprava osoby do cudziny a z cudziny
(1)
Na základe povinného zdravotného poistenia sa uhrádzajú aj náklady na dopravu osoby z cudziny pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ktorý vznikol v cudzine.
(2)
O spôsobe dopravy osoby z cudziny pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ktorý vznikol v cudzine, rozhoduje revízny lekár príslušnej poisťovne.12d)
(3)
Vysielanie poistencov na liečenie do cudziny upravujú osobitné predpisy.13)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12b, 12c a 12d znejú:
„12b)
§ 18 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.
12c)
§ 10 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
12d)
§ 61 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.“.
11.
V § 13 sa vypúšťa druhá veta.
12.
§ 33 sa vypúšťa.
13.
§ 34 znie:
㤠34
(1)
Na základe povinného zdravotného poistenia sa neuhrádzajú zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia vrátane zdravotných výkonov na účely poskytovania sociálnej pomoci a zdravotné výkony na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti nezamestnaných občanov podľa osobitných predpisov.21a) Náklady na tieto výkony uhrádza príslušný orgán.4)
(2)
Na základe povinného zdravotného poistenia sa neuhrádzajú
a)
zdravotné výkony pre
1.
žiadateľa a držiteľa oprávnenia na vedenie motorového vozidla,
2.
potreby občianskeho súdneho konania, trestného konania, správneho konania a priestupkového konania,
3.
cesty do cudziny a po návrate z cudziny,
4.
zistenie, či osoba bola pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok pre potreby orgánov činných v trestnom konaní,
b)
vyšetrenia, prehliadky a ďalšie výkony poskytnuté na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo poskytnuté v osobnom záujme fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktoré nemajú liečebný účel, a to
1.
lekárske prehliadky brancov pri odvode,
2.
vstupné prehliadky pri nástupe na základnú službu, náhradnú službu, prípravnú službu alebo mimoriadnu službu,
3.
zdravotné výkony spojené s výskumom,
4.
súdna pitva, preprava na súdnu pitvu a preprava zo súdnej pitvy v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi,14)
5.
vyhotovenie potvrdenia o zdravotnom stave na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby [§ 2 ods. 1 písm. f) tretí bod].“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Napríklad § 37e zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 534/2002 Z. z., § 51g zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona č. 534/2002 Z. z., § 155 zákona č. 413/2002 Z. z. v znení zákona č. 639/2002 Z. z., § 90 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 106 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 534/2002 Z. z.“.
14.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe zmluvného pripoistenia
Zdravotnou starostlivosťou poskytovanou na základe zmluvného pripoistenia môžu byť najmä
a)
stomatologické výkony poskytované nad rámec povinného zdravotného poistenia bezplatne alebo za čiastočnú úhradu (§ 35 ods. 2),
b)
zdravotná starostlivosť v nadstavbovom špecializačnom odbore akupunktúra,
c)
zdravotná starostlivosť v nadstavbovom špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo,
d)
kúpeľná starostlivosť nad rámec povinného zdravotného poistenia,
e)
zdravotné výkony a lieky pri
1.
umelom oplodnení okrem zdravotne indikovaných výkonov pri umelom oplodnení, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1,
2.
interrupcii okrem zdravotne indikovaných výkonov interrupcie, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,21b)
3.
psychoanalýze,
4.
sterilizácii osoby, ak to nie je nevyhnutné na zachovanie zdravia,
5.
kozmetických operáciách,
f)
lieky nad rámec povinného zdravotného poistenia,
g)
zdravotnícke pomôcky nad rámec povinného zdravotného poistenia,
h)
zdravotná starostlivosť pri náhlom ochorení, úraze alebo stave ohrozujúcom život v cudzine nad rámec povinného zdravotného poistenia,
i)
zdravotná starostlivosť v cudzine v medicínsky odôvodnených prípadoch nad rámec povinného zdravotného poistenia na žiadosť osoby,
j)
výber ošetrujúceho lekára v ústavnej starostlivosti,
k)
prednostné poskytnutie zdravotného výkonu osobe, ktorá si zdravotnícku pomôcku potrebnú na poskytnutie tohto výkonu zabezpečila z vlastných finančných prostriedkov,
l)
služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
„21b)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.“.
15.
V § 36 odsek 1 znie:
„(1)
Zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, registrovaný liek, ktorý nie je uvedený v zozname liekov (§ 8 ods. 9), registrovaný liek v inej než schválenej terapeutickej indikácii alebo liek povolený ministerstvom21c) a schválenú zdravotnícku pomôcku, ktorá nie je uvedená v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 39 ods. 4), možno poskytnúť osobe len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára.21d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21c a 21d znejú:
„21c)
§ 20 ods. 3 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21d)
§ 61 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.“.
16.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Rozhodovanie o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti
(1)
O právach a povinnostiach fyzických osôb, ktoré vznikajú v súvislosti s platbami za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti22a) (§ 3a ods. 1), rozhoduje ošetrujúci lekár tohto zdravotníckeho zariadenia.
(2)
Ak sa osoba domnieva, že rozhodnutie vydané ošetrujúcim lekárom v súvislosti s platbami podľa odseku 1 je nesprávne, môže podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie. O odvolaní rozhoduje vedúci zdravotníckeho zariadenia. Vedúci zdravotníckeho zariadenia môže na svoje rozhodnutie v danej veci ustanoviť odborné konzílium.
(3)
Ak sa osoba domnieva, že rozhodnutie vydané vedúcim zdravotníckeho zariadenia ako ošetrujúcim lekárom v súvislosti s platbami podľa odseku 1 je nesprávne, môže podať odvolanie, o ktorom rozhoduje príslušný samosprávny kraj.
(4)
Rozhodnutie o platbe podľa odseku 1 sa nevyhotovuje v písomnej forme a nemá náležitosti podľa všeobecných predpisov o správnom konaní;25) to neplatí, ak osoba nesúhlasí s vyúčtovaním platby podľa odseku 1 alebo ak ide o rozhodnutie vydané v odvolacom konaní.
(5)
Rozhodnutie, proti ktorému nebolo podané odvolanie, alebo rozhodnutie vydané v odvolacom konaní je právoplatné a vykonateľné. Také rozhodnutie je exekučným titulom podľa osobitných predpisov.22b)
(6)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na rozhodovanie o platbách za služby podľa odseku 1 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.25)
(7)
Rozhodnutie podľa odsekov 2, 3 a 5 je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.22c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a, 22b a 22c znejú:
„22a)
§ 2a ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.
22b)
§ 41 ods. 2 a § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 274 Občianskeho súdneho poriadku.
22c)
§ 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.“.
17.
§ 38a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Žiadateľ pred vydaním zoznamu liekov navrhuje cenu lieku od výrobcu prepočítanú na maximálnu cenu lieku v lekárni; táto cena lieku, ktorá nesmie byť vyššia ako maximálna cena lieku od výrobcu prepočítaná na maximálnu cenu lieku v lekárni, sa uvedie v zozname liekov.“.
18.
V § 38b ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Odborné posúdenie Kategorizačnou komisiou pre lieky sa nevyžaduje, ak predmetom žiadosti je liek, ktorý má v platnom zozname liekov určenú úhradu za jednotku dennej definovanej dávky liečiva na základe povinného zdravotného poistenia a prípadné preskripčné obmedzenia alebo indikačné obmedzenia pre liečivo, ktoré predmetný liek obsahuje a ktoré žiadateľ nežiada zmeniť, a cena predmetného lieku od výrobcu za jednotku dennej definovanej dávky liečiva je nižšia najmenej o 10 % v porovnaní s najnižšou cenou lieku od výrobcu za jednotku dennej definovanej dávky toho istého liečiva, ktorý je zaradený do platného zoznamu liekov.“.
19.
V § 38b odsek 5 znie:
„(5)
Kategorizačná komisia pre lieky má jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje ministerstvo, jedného člena navrhuje každá zdravotná poisťovňa a troch členov navrhujú odborné spoločnosti; z tohto počtu dvaja členovia sú stáli a jeden člen je predseda príslušnej pracovnej skupiny. Kategorizačná rada pre lieky má jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje ministerstvo, jedného člena navrhuje každá zdravotná poisťovňa a troch členov navrhujú odborné spoločnosti; z nich dvaja členovia sú stáli a jeden člen je podpredseda príslušnej pracovnej skupiny. Pri zmene počtu zdravotných poisťovní sa počet členov Kategorizačnej komisie pre lieky a Kategorizačnej rady pre lieky upraví tak, aby každá zdravotná poisťovňa mala jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Kategorizačnej komisie pre lieky alebo v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu, ak ide o Kategorizačnú komisiu pre lieky, a hlas predsedu Kategorizačnej rady pre lieky alebo v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu, ak ide o Kategorizačnú radu pre lieky. Činnosť Kategorizačnej komisie pre lieky a Kategorizačnej rady pre lieky upraví rokovací poriadok, ktorý vydá ministerstvo.“.
20.
V § 38c ods. 3 sa v úvodnej vete za slová „do zoznamu liekov“ vkladajú slová „na zmenu zaradenia v zozname liekov,“.
21.
§ 38c sa dopĺňa odsekmi 5 a 6 , ktoré znejú:
„(5)
O zmene zaradenia lieku v zozname liekov môže ministerstvo rozhodnúť podľa odsekov 1 a 2 a odseku 3 písm. a) a b) aj bez návrhu žiadateľa.
(6)
Ak výrobca zvýši navrhnutú cenu lieku podľa § 38a ods. 6 uvedenú v zozname liekov, ministerstvo vyradí liek zo zoznamu liekov.“.
22.
V § 38d ods. 2 písm. a) sa slová „držiteľa rozhodnutia o schválení“ nahrádzajú slovom „výrobcu“.
23.
V § 38e odsek 5 znie:
„(5)
Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky má jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje ministerstvo, jedného člena navrhuje každá zdravotná poisťovňa a troch členov navrhujú odborné spoločnosti; z tohto počtu dvaja členovia sú stáli a jeden člen je predseda príslušnej pracovnej skupiny. Kategorizačná rada pre zdravotnícke pomôcky má jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje ministerstvo, jedného člena navrhuje každá zdravotná poisťovňa a troch členov navrhujú odborné spoločnosti; z nich dvaja členovia sú stáli a jeden člen je podpredseda príslušnej pracovnej skupiny. Pri zmene počtu zdravotných poisťovní sa počet členov Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky upraví tak, aby každá zdravotná poisťovňa mala jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky alebo v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu, ak ide o Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke pomôcky, a hlas predsedu Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky alebo v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu, ak ide o Kategorizačnú radu pre zdravotnícke pomôcky. Činnosť Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky upraví rokovací poriadok, ktorý vydá ministerstvo.“.
24.
§ 38f sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
O zmene zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok môže ministerstvo rozhodnúť podľa odseku 1 aj bez návrhu žiadateľa.“.
25.
§ 38fa vrátane nadpisu znie:
㤠38fa
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín alebo o zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín a kritériá na zaradenie dietetických potravín do zoznamu dietetických potravín
(1)
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín podáva výrobca dietetickej potraviny, alebo ak si výrobca dietetickej potraviny určil na svoje zastupovanie svojho zástupcu (ďalej len “splnomocnený zástupca„), tento zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín musí obsahovať
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu výrobcu dietetickej potraviny; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresu splnomocneného zástupcu,
b)
názov dietetickej potraviny,
c)
kvalitatívne zloženie a kvantitatívne zloženie,
d)
aplikačnú formu,
e)
veľkosť balenia,
f)
účel určenia,
g)
dávkovanie,
h)
cenu navrhovanú lekárni,
i)
osvedčený doklad o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu26da) na uvedenie dietetickej potraviny na trh,
j)
doklad o zaplatení správneho poplatku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26da znie:
„26da)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.
26.
§ 38h znie:
㤠38h
Účastníkom konania o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení lieku zo zoznamu liekov je držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku alebo splnomocnený zástupca, účastníkom konania o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok je výrobca zdravotníckej pomôcky alebo splnomocnený zástupca a účastníkom konania o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín je výrobca dietetickej potraviny alebo splnomocnený zástupca.“.
27.
V § 38v odsek 1 znie:
„(1)
O rozklade proti rozhodnutiu ministerstva rozhoduje minister zdravotníctva na základe návrhu Kategorizačnej rady pre lieky, ak ide o rozhodnutie o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení lieku zo zoznamu liekov, alebo o rozhodnutie o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín, a Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky, ak ide o rozhodnutie o zaradení, o zmene zaradenia alebo o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok.“.
28.
§ 38w sa vypúšťa.
29.
Za § 39a sa vkladá § 39b, ktorý znie:
㤠39b
Na konanie a rozhodovanie o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa § 3a ods. 5 až 7 a 9 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 36a.“.
30.
Za § 40b sa vkladá § 40c, ktorý znie:
㤠40c
(1)
Postup podľa § 8 ods. 9 sa vzťahuje na žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu liekov podané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
Pri liekoch zaradených do doterajšieho zoznamu liekov držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku navrhne cenu lieku podľa § 38a ods. 6 do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku túto lehotu na navrhnutie ceny nevyužije, doplatok pacienta sa prepočíta z maximálnej ceny podľa § 38a ods. 2 písm. g).
(3)
Žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu liekov podané do nadobudnutia účinnosti tohto zákona žiadateľ doplní podľa § 38a ods. 6 do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak žiadateľ túto lehotu na doplnenie žiadosti nevyužije, doplatok pacienta sa prepočíta z maximálnej ceny podľa § 38a ods. 2 písm. g).
(4)
V konaní podľa odseku 3 lehota uvedená v § 38b ods. 1 začína plynúť od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
31.
Slová „zdravotné poistenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „povinné zdravotné poistenie“.
32.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 98/1995 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.
VYSVETLIVKY K SKRATKÁM
1.
ATC: anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikácia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorou sa identifikuje liečivo
2.
NÁZOV: názov anatomicko-terapeutickej skupiny
3.
CESTA PODANIA: cesta podania lieku
p.o. (perorálna)
loc. (lokálna)
parent. (parenterálna)
p. rect (rektálna)
inhal. (inhalačná)
subling. (sublingválna)
ATC NÁZOV CESTA PODANIA
A02 Antacidá, lieky na liečbu peptického vredu a flatulencie
A02BA Antagonisty H2 - receptorov p.o.
A03 Spazmolytiká, anticholinergiká a propulzíva
A03BA Semisyntetické alkaloidy beladony, organické amóniové zlúčeniny parent.
A03DA Syntetické anticholinergiká parent.
A04 Antiemetiká a liečivá proti nauzee
A04AA Antagonisty sérotonínu p.o.
A04AA Antagonisty sérotonínu parent.
A07 Liečivá proti hnačke, črevnému zápalu a infekcii
A07EC Kyselina aminosalicylová a príbuzné liečivá p.o.
A07EC Kyselina aminosalicylová a príbuzné liečivá p. rect.
A10 Liečivá používané pri cukrovke
A10AB Inzulíny a analógy, krátkodobo pôsobiace parent.
A10AC Inzulíny a analógy, strednodobo pôsobiace parent.
A10AD Inzulíny a analógy, strednodobo pôsobiace v kombinácii
s krátkodobo pôsobiacimi
parent.
A10AE Inzulíny a analógy, dlhodobo pôsobiace parent.
A10BA Biguanidy p.o.
A10BB Sulfónamidy, deriváty močoviny p.o.
A12 Náhrada minerálií
A12BA Draslík p.o.
A12BA Draslík parent.
B01 Antitrombotiká
B01AA Antagonisty vitamínu K p.o.
B01AC Antiagreganciá trombocytov p.o.
B02 Antihemoragiká
B02BA Vitamín K a jeho deriváty p.o.
B02BA Vitamín K a jeho deriváty parent.
B02BD Koagulačné faktory parent.
B03 Prípravky proti anémii
B03AA Perorálne prípravky s dvojmocným železom p.o.
B05 Krvné náhrady a perfúzne roztoky
B05BA Roztoky na parenterálnu výživu parent.
B05BB Roztoky ovplyvňujúce rovnováhu elektrolytov parent.
C01 Kardiaká
C01AA Náprstníkové glykozidy p.o.
C01AA Náprstníkové glykozidy parent.
C01DA Organické nitráty p.o.
C01DA Organické nitráty subling.
C01DX Iné vazodilatátory p.o.
C02 Antihypertenzíva
C02CA Antagonisty alfaadrenoreceptorov p.o.
C03 Diuretika
C03AA Tiazidové diuretika p.o.
C03CA Slučkové diuretika p.o.
C03CA Slučkové diuretika parent.
C03DB Iné diuretika šetriace draslík p.o.
C04 Periférne vazodilatanciá
C04AD Purínové deriváty p.o.
C05 Vazoprotektíva
C05CA Bioflavonoidy p.o.
C07 Betablokátory
C07AA Neselektívne betablokátory p.o.
C07AB Selektívne blokátory p.o.
C08 Blokátory kalciového kanála
C08CA Dihydropyridínové deriváty p.o.
C08DA Fenylalkylamínové deriváty p.o.
C08DB Benzotiazepínové deriváty p.o.
C09 Látky účinkujúce na renín-angiotenzínový systém
C09AA Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu p.o.
C09BA Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu a diuretika p.o.
D07 Kortikosteroidy, dermatologické prípravky
D07AB Kortikosteroidy II. triedy, stredne účinné loc.
G02 Iné gynekologiká
G02CA Tokolytiká zo skupiny sympatomimetík p.o.
G02CA Tokolytiká zo skupiny sympatomimetík parent.
G02CB Inhibítory prolaktínu p.o.
G03 Pohlavné hormóny a modulátory pohlavného systému
G03CA Prirodzené a semisyntetické estrogény p.o.
G03CA Prirodzené a semisyntetické estrogény parent.
G03DC Gestagény, deriváty estrénu p.o.
G04 Urologiká
G04AC Nitrofuránové deriváty p.o.
H02 Kortikosteroidy na systémové použitie
H02AA Mineralokortikoidy p.o.
H02AB Glukokortikoidy parent.
H02AB Glukokortikoidy p.o.
H03 Liečba štítnej žľazy
H03AA Hormóny štítnej žľazy p.o.
H03BB Imidazolové deriváty s obsahom síry p.o.
J04 Prípravky proti mykobaktériám
J04AC Hydrazidy na liečbu tuberkulózy p.o.
J04AK Iné tuberkulotiká p.o.
J0T Vakcíny
J07AM Očkovacie látky proti tetanu parent.
J07AN Očkovacie látky proti tuberkulóze parent.
J07AX Iné bakteriálne očkovacie látky parent.
L01 Antineoplastické látky
L01AA Horčičný dusík a jeho analógy p.o.
L01AB Alkylačné látky, sulfonáty p.o.
L01AC Alkylačné látky, etylénimíny parent.
L01AD Deriváty nitrózourey p.o.
L01AD Deriváty nitrózourey parent.
L01BA Analógy kyseliny listovej p.o.
L01BA Analógy kyseliny listovej parent.
L01BB Analógy purínu p.o.
L01BC Deriváty pyrimidínu parent.
L01DB Antracyklíny a podobné látky parent.
L01XA Zlúčeniny platiny parent.
L01XX Iné antineoplastické látky p.o.
L01XX Iné antineoplastické látky parent.
L02 Hormonálna terapia
L02BA Antiestrogény p.o.
L02BG Inhibítory enzýmov parent.
L04 Imunosupresívne látky
L04AA Selektívne imunosupresívne látky p.o.
L04AX Iné imunosupresívne látky p.o.
M01 Protizápalové a protireumatické látky
M01AB Deriváty kyseliny octovej a podobné látky p.o.
M01AB Deriváty kyseliny octovej a podobné látky parent.
M01CC Penicilamín a podobné látky p.o.
M03 Myorelaxanciá
M03BX Ostatné centrálne účinkujúce myorelaxanciá p.o.
N02 Analgetiká
N02AA Prírodné ópiové alkaloidy p.o.
N02AA Prírodné ópiové alkaloidy parent.
N02AB Fenylpiperidínové deriváty parent.
N02AX Ostatné opioidy p.o.
N02AX Ostatné opioidy p. rect.
N02AX Ostatné opioidy parent.
N03 Antiepileptiká
N03AB Deriváty hydantoínu p.o.
N03AF Deriváty karboxamidu p.o.
N03AG Deriváty mastných kyselín p.o.
N04 Antiparkinsoniká
N04BA Dopa a jej deriváty p.o.
N05 Psycholeptiká
N05AA Fenotiazíny s alifatickým bočným reťazcom p.o.
N05AA Fenotiazíny s alifatickým bočným reťazcom parent.
N05AB Fenotiazíny s piperazínovou štruktúrou parent.
N05AD Deriváty butyrofenónu p.o.
N05AD Deriváty butyrofenónu parent.
N05AF Deriváty tioxanténu p.o.
N05AF Deriváty tioxanténu parent.
N05AH Diazepíny, oxazepíny a tiazepíny p.o.
N05AX Iné antipsychotiká p.o.
N05AN Lítium p.o.
N06 Psychoanaleptiká
N06AA Neselektívne inhibítory spätného vychytávania monoamínov p.o.
N06AB Inhibítory spätného vychytávania sérotonínu p.o.
N07 Iné lieky na nervovú sústavu
N07AA Inhibítory cholínesterázy p.o.
R03 Antiastmatiká
R03AC Selektívne agonisty beta-2-adrenergných receptorov inhal.
R03BA Glukokortikoidy inhal.
R03BB Anticholinergiká inhal.
R03BC Antialergiká okrem kortikosteroidov inhal.
R03CC Selektívne agonisty beta-2-adrenergných receptorov p.o.
R03DA Xantíny p.o.
R06 Systémové antihistaminiká
R06AX Iné antihistaminiká na systémové použitie p.o.
R06AX Iné antihistaminiká na systémové použitie parent.
S01 Oftalmologiká
S01BA Kortikosteroidy nekombinované loc.
S01BC Nesteroidné protizápalové látky loc.
S01EB Parasympatikomimetiká loc.
S01ED Betablokátory loc.
S01FA Anticholinergiká loc.
S01GX Iné antialergiká loc.
V03 Všetky ostatné liečebné produkty
V03AF Detoxikanciá pri antineoplastickej liečbe p.o.
V03AF Detoxikanciá pri antineoplastickej liečbe parent.
V04 Diagnostické látky
V04CF Diagnostika na tuberkulózu parent.
V06 Výživa
V06CA Výživa bez fenylalanínu p.o.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z., zákona č. 233/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z. a zákona č. 671/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Pojem povinného zdravotného poistenia
Povinné zdravotné poistenie (ďalej len „zdravotné poistenie") je poistenie, na ktorého základe sa poskytuje zdravotná starostlivosť v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi1a) (ďalej len „zdravotná starostlivosť") a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi1b) (ďalej len „služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti").“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
1a) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 138/2003 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 2a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.
§ 3a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.“.
2.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe zdravotného poistenia
Zdravotnou starostlivosťou poskytovanou na základe zdravotného poistenia na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť uvedená v osobitnom predpise3) a zdravotné výkony potrebné na zabezpečenie záväzkov z medzinárodnej zmluvy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.“.
3.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
4.
V § 38 odsek 2 znie:
„(2)
Poisťovňa a zdravotnícke zariadenie si v zmluve podľa odseku 1 dohodnú aj maximálny rozsah zdravotných výkonov, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v kalendárnom mesiaci alebo v kalendárnom štvrťroku, ktorý vychádza zo schváleného poistného rozpočtu (§ 49 ods. 2). V zmluve dohodnú aj postup v prípade prekročenia dohodnutého rozsahu zdravotných výkonov, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín; poisťovňa uhrádza náklady na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť aj nad dohodnutý rozsah zdravotných výkonov, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.“.
5.
V § 38 ods. 4 sa číslo „0,1“ nahrádza číslom „0,01“.
6.
V § 41 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Správna rada je zvolená, ak je zvolená nadpolovičná väčšina zástupcov poistencov navrhnutých príslušnými reprezentatívnymi orgánmi zamestnancov a ďalších záujmových skupín a združení občanov, nadpolovičná väčšina zástupcov zamestnávateľov navrhnutých príslušnými reprezentatívnymi orgánmi zamestnávateľov a nadpolovičná väčšina zástupcov štátu navrhnutých vládou Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.
7.
V § 41 odsek 11 znie:
„(11)
Členstvo v správnej rade a dozornej rade je navzájom nezlučiteľné. Nezlučiteľné je aj členstvo v samosprávnych orgánoch všeobecnej poisťovne s členstvom alebo výkonom funkcie, alebo s činnosťou v inej poisťovni; nezlučiteľné je aj členstvo v prípade konfliktu záujmov. Konflikt záujmov na účely tohto zákona je konflikt verejného záujmu s osobnými záujmami alebo so záujmami štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo konflikt verejného záujmu s osobnými záujmami fyzickej osoby obchodne alebo personálne prepojenej na hospodárenie a financovanie všeobecnej poisťovne vo výdavkovej časti.“.
8.
V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.
9.
V § 48 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.
10.
V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.
11.
V § 50 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
úhradu platieb za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,“.
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).
12.
V § 50 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
poplatky z omeškania, pokuty a iné sankcie uhrádzané všeobecnou poisťovňou vo výške 96 %,“.
13.
V § 53 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
poplatky z omeškania, pokuty a iné sankcie uhrádzané všeobecnou poisťovňou vo výške 4 %,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
14.
V § 61 odsek 2 znie:
„(2)
Revízni lekári schvaľujú
a)
poskytovanie dietetických potravín na osobitné medicínske účely,21a)
b)
poskytovanie kúpeľnej starostlivosti okrem kúpeľnej starostlivosti poskytovanej podľa predpisov o nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení a sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov,
c)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odborných liečebných ústavoch a v sanatóriách,
d)
spôsob dopravy poistenca z cudziny pri náhlom ochorení alebo v stave ohrozujúcom život,21aa)
e)
zdravotný výkon, liek a zdravotnícku pomôcku poskytovanú nad rámec zdravotného poistenia.21ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a, 21aa a 21ab znejú:
„21a)
§ 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
21aa)
§ 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.
21ab)
§ 36 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.“.
Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 21a sa označujú ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 21ac.
15.
V § 63 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
17.
Za § 76i sa vkladá § 76j, ktorý znie:
㤠76j
(1)
Poisťovne uhrádzajú náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú občanovi členského štátu Európskej únie v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, v ktorej sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov.
(2)
Poisťovne sa podieľajú na úhrade týchto nákladov v rozsahu zodpovedajúcom počtu poistencov tejto poisťovne na celkovom počte poistencov evidovaných v centrálnom registri.
(3)
Na ochranu osobných údajov sa vzťahuje osobitný predpis.23)“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 345/1999 Z. z., zákona č. 232/2000 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z., zákona č. 243/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 467/2000 Z. z., zákona č. 242/2001 Z. z., zákona č. 385/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 280/2002 Z. z., zákona č. 281/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z. a zákona č. 534/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
výdavky na úhradu zdravotných výkonov na účely sociálneho zabezpečenia.“.
Čl. V
Zákon č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003 sa dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 písm. c) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „vrátane preddavku“.
2.
V § 8 ods. 4 písm. e) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „vrátane preddavku“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2003 okrem ustanovení zákona uvedeného v čl. I ôsmom bode, deviatom bode, trinástom bode a v štrnástom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2003.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.