138/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
ZÁKON
z 9. apríla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. V
Zákon č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003 sa dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 písm. c) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „vrátane preddavku“.
2.
V § 8 ods. 4 písm. e) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „vrátane preddavku“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2003 okrem ustanovení zákona uvedeného v čl. I ôsmom bode, deviatom bode, trinástom bode a v štrnástom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2003.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.