100/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
ZÁKON
z 27. februára 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z. a zákona č. 275/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovami „právnymi predpismi" slovo „a" nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „návrhy prijaté v referende podľa čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a".
2.
V § 6 ods. 2 v prvej vete sa vypúšťajú slová „prílohou oznámenia je doložka prednosti tejto medzinárodnej zmluvy pred zákonmi;".
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z. a zákona č. 138/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 43 ods. 2 písm. e) vo vete pred bodkočiarkou sa na konci pripájajú tieto slová: „a návrhov prijatých v referende.39a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
Čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.