95/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2002 do 31.10.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

95
ZÁKON
z 1. februára 2002
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením, vykonávaním činnosti a zánikom poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, s pôsobením pobočiek zahraničných poisťovní a pobočiek zahraničných zaisťovní na území Slovenskej republiky, sprostredkovanie poistenia a výkon dohľadu nad poisťovníctvom.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, doplnkového dôchodkového poistenia, poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania podľa osobitných predpisov.1)
Vymedzenie základných pojmov
§ 2
(1)
Poisťovacou činnosťou je uzavieranie poistných zmlúv poisťovňou a pobočkou zahraničnej poisťovne, správa poistenia, poskytovanie plnenia z poistných zmlúv a likvidácia poistných udalostí. Súčasťou poisťovacej činnosti je tvorba a použitie technických rezerv poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne a garančného fondu poisťovne, uzavieranie zaisťovacích zmlúv poisťovňou so zaisťovňami o zaistení záväzkov poisťovne, ktoré vyplývajú z ňou uzavretých poistných zmlúv, uzavieranie zmlúv o sprostredkovaní poistenia s poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi, ako aj činnosť na predchádzanie škodám.
(2)
Zaisťovacou činnosťou je uzavieranie zaisťovacích zmlúv medzi poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne a zaisťovňou alebo pobočkou zahraničnej zaisťovne, správa zaistenia a poskytovanie plnenia zo zaisťovacích zmlúv. Zaisťovacou zmluvou sa zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne zaväzujú poskytnúť poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne v dohodnutom rozsahu plnenie, ak vznikne udalosť označená v zaisťovacej zmluve a ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne sa zaväzuje platiť zaisťovni alebo pobočke zahraničnej zaisťovne zmluvne dohodnutú časť poistného z poistných zmlúv uzavretých poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne, ktoré sú predmetom zaisťovacej zmluvy. Súčasťou zaisťovacej činnosti je tvorba a použitie technických rezerv zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne.
(3)
Správou poistenia je súhrn činností zameraných na udržanie a aktualizáciu stavu poistných zmlúv zahŕňajúci činnosti súvisiace s kontrolou uzavretých poistných zmlúv, ich evidenciou, evidenciou platenia poistného a jeho zúčtovania, evidenciou zmien v poistení až po zánik poistnej zmluvy.
(4)
Správou zaistenia je súhrn činností zameraných na udržanie a aktualizáciu stavu zaisťovacích zmlúv zahŕňajúci činnosti súvisiace s kontrolou uzavretých zaisťovacích zmlúv, ich evidenciou, evidenciou platenia zmluvne dohodnutej časti poistného z poistných zmlúv uzavretých poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne, ktoré sú predmetom zaisťovacej zmluvy a jej zúčtovania, evidenciou zmien v zaistení až po zánik zaisťovacej zmluvy.
(5)
Poistným rizikom je možnosť vzniku náhodnej udalosti, s ktorou je spojená povinnosť poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne poskytnúť poistné plnenie vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.
(6)
Poistným kmeňom je súbor poistných zmlúv uzavretých poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne, ako aj súbor záväzkov a pohľadávok, ktoré sa vzťahujú na tieto zmluvy.
(7)
Likvidáciou poistnej udalosti je súhrn činností spojených s vybavovaním poistnej udalosti.
(8)
Osobou podľa tohto zákona sa rozumie právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba.
§ 3
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá
1.
nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov2) nie starším ako tri mesiace, alebo ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava; ak nie sú tieto dokumenty príslušnými štátmi vydávané, nahradí ich fyzická osoba čestným vyhlásením,
2.
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) v poisťovni, ktorej bolo odňaté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, alebo v zaisťovni, ktorej bolo odňaté povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti, alebo vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odňaté povolenie na vykonávanie jej činnosti, alebo vo funkcii uvedenej v § 6 ods. 2 písm. d) v pobočke zahraničnej poisťovne, ktorej bolo odňaté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odňatím tohto povolenia; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) alebo v § 6 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť poisťovne, zaisťovne, finančnej inštitúcie alebo pobočky zahraničnej poisťovne a spôsobiť následky, ktoré viedli k odňatiu tohto povolenia, a ak Úrad pre finančný trh3) (ďalej len „úrad") v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú,
3.
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) v poisťovni, v zaisťovni alebo vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť poisťovne, zaisťovne alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy, a ak úrad v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú,
4.
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) v poisťovni, v zaisťovni alebo vo finančnej inštitúcii, na ktorú bol vyhlásený konkurz, alebo sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,4) alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť poisťovne, zaisťovne alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie, a ak úrad v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú,
5.
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa § 49 ods. 6,
b)
finančnou inštitúciou banka a pobočka zahraničnej banky,5) doplnková dôchodková poisťovňa, obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,6) správcovská spoločnosť7) a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
c)
skupinou s úzkymi väzbami dve fyzické osoby alebo právnické osoby alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, kde má jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 %, alebo túto právnickú osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
d)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vkladom zodpovedajúcim tomuto podielu (ďalej len „významný vplyv"),
e)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba alebo fyzická osoba vykonáva kontrolu,
f)
kontrolou
1.
priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe; na účely dohľadu na konsolidovanom základe sa kontrolou rozumie aj priamy alebo nepriamy podiel najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku,
2.
právo vymenúvať alebo odvolávať predstavenstvo, väčšinu členov predstavenstva, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa bodu 1 (ďalej len „rozhodujúci vplyv"), ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
g)
dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena f), ako aj akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,
h)
materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena f).
DRUHÁ ČASŤ
VYKONÁVANIE POISŤOVACEJ ČINNOSTI A ZAISŤOVACEJ ČINNOSTI
Podmienky na vykonávanie poisťovacej činnosti
§ 4
(1)
Poisťovňa je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného úradom.
(2)
Povolením na vykonávanie poisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom povoľuje vznik poisťovne alebo zriadenie pobočky zahraničnej poisťovne a vykonávanie poisťovacej činnosti tejto poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne v rozsahu vymedzenom v tomto povolení.
(3)
Iná osoba ako poisťovňa nesmie bez povolenia úradu podľa odseku 2 vykonávať poisťovaciu činnosť, ak tento zákon alebo osobitný zákon8) neustanovuje inak.
(4)
Obchodné meno poisťovne musí obsahovať označenie „poisťovňa". Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať s výnimkou poisťovní založených podľa osobitných predpisov.1)
(5)
Zahraničnou poisťovňou je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť a ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(6)
Pobočkou zahraničnej poisťovne je organizačná zložka zahraničnej poisťovne umiestnená na území Slovenskej republiky,9) ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť.
(7)
Zahraničná poisťovňa môže vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky len prostredníctvom svojej pobočky a len ak jej bolo udelené povolenie úradu na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 6, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne nesmie vykonávať pre iné osoby inú činnosť ako poisťovaciu činnosť, zaisťovaciu činnosť alebo sprostredkovanie poistenia.
(9)
Úrad vydáva povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistné druhy
a)
životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví uvedených v prílohe,
b)
neživotného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví uvedených v prílohe.
(10)
Poistným druhom sa rozumie samostatná skupina poistných odvetví, ktoré sa členia podľa rovnorodosti poistného rizika. Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov je uvedená v prílohe.
(11)
Poisťovňa nemôže súčasne vykonávať životné poistenie a neživotné poistenie s výnimkou poisťovní, ktoré
a)
vykonávajú životné poistenie; týmto poisťovniam možno vydať povolenie aj na vykonávanie poistenia úrazu a poistenia choroby,
b)
vykonávajú súčasne životné poistenie a neživotné poistenie v súlade s doterajšími právnymi predpismi.
(12)
Základné imanie poisťovne na vykonávanie poisťovacej činnosti musí byť
a)
pre životné poistenie najmenej 80 000 000 Sk,
b)
pre poistné odvetvia neživotného poistenia uvedené v prílohe
1.
pod číslom 1, 2, 3, 4, 6a, 6b, 8, 9, 16, 17, 18 najmenej 50 000 000 Sk,
2.
pod číslom 7, 10b, 13, 15 najmenej 60 000 000 Sk,
3.
pod číslom 5, 6c, 11, 12, 14 najmenej 150 000 000 Sk,
4.
pod číslom 10a najmenej 200 000 000 Sk.
(13)
Ak poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť pre niekoľko poistných odvetví neživotného poistenia s rôznou požiadavkou na základné imanie, určujúca je najvyššia výška základného imania podľa odseku 12.
(14)
Ak poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť podľa odseku 11 písm. a) alebo b), výška základného imania pre neživotné poistenie podľa odseku 12 písm. b) a odseku 13 sa zvyšuje o základné imanie pre životné poistenie podľa odseku 12 písm. a).
(15)
Základné imanie poisťovne vo výške ustanovenej týmto zákonom možno splatiť len peňažným vkladom.
§ 5
(1)
O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti rozhoduje úrad. Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti predkladajú zakladatelia poisťovne úradu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie poisťovne podľa § 4,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov poisťovne,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, prokuristov, za vedúcich zamestnancov,10) zodpovedného aktuára a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na poisťovni,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
poisťovňa musí mať sídlo a vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky; časť poisťovacej činnosti môže poisťovňa vykonávať aj mimo územia Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky za podmienok ustanovených týmto zákonom,
i)
technická a organizačná pripravenosť na vykonávanie poisťovacej činnosti.
(3)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 1 sa uvedie
a)
obchodné meno a sídlo budúcej poisťovne,
b)
identifikačné číslo poisťovne, ak už jej bolo pridelené,
c)
výška základného imania budúcej poisťovne,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej poisťovni; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb a výška kvalifikovanej účasti,
e)
návrh, v akom rozsahu bude poisťovňa vykonávať poisťovaciu činnosť,
f)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie poisťovacej činnosti,
g)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly, zodpovedného aktuára a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
h)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov poisťovne,
c)
návrh organizačnej štruktúry poisťovne, pravidiel činnosti poisťovne (§ 38) a návrh obchodnej stratégie poisťovne,
d)
stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva a za vedúcich zamestnancov10) poisťovne v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva,
e)
výpisy z registra trestov nie staršie ako tri mesiace osôb podľa odseku 3 písm. g) a ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,11)
g)
návrh obchodno-finančného plánu poisťovne, ktorý musí obsahovať
1.
rozsah záväzkov vyplývajúcich z predpokladanej poisťovacej činnosti,
2.
predpokladaný rozsah poistenia, ktoré má byť zaistené,
3.
predpokladané umiestnenie prostriedkov garančného fondu podľa § 31,
4.
predpokladaný rozsah zriaďovacích nákladov a ich finančné krytie,
5.
predpokladaný plán činnosti poisťovne na prvé tri roky pôsobenia poisťovne obsahujúci podrobné odhady príjmov a výdavkov, aktívneho zaistenia a pasívneho zaistenia, predpokladanú súvahu a predpokladané finančné zdroje určené na krytie záväzkov z poistenia a miery solventnosti,
h)
doklad o splatení základného imania.
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad v lehote podľa osobitného zákona12) na základe posúdenia úplnej žiadosti a na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov vo vzťahu k navrhovanému rozsahu poisťovacej činnosti.
(6)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.
(8)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
(9)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za členov predstavenstva poisťovne, za prokuristov a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly rozumie ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu. Žiadateľ je povinný preukázať aspoň u jednej osoby navrhovanej za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva aj päťročnú prax v oblasti poisťovníctva. Žiadateľ je povinný preukázať u osoby navrhovanej za zodpovedného aktuára ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického, prírodovedného alebo technického zamerania, minimálne trojročnú odbornú prax v oblasti poistnej matematiky a úspešné absolvovanie odbornej skúšky aktuára.
(10)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie poisťovacej činnosti v záujme stability finančného trhu.
§ 6
(1)
O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zahraničnej poisťovni prostredníctvom jej pobočky rozhoduje úrad. Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zahraničnej poisťovni predkladá úradu zahraničná poisťovňa najviac však v rozsahu činností, na ktoré jej bolo udelené povolenie v krajine, v ktorej má sídlo.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
aktíva na území Slovenskej republiky nesmú byť nižšie ako jedna polovica garančného fondu podľa § 31 a finančné prostriedky vo výške jednej štvrtiny garančného fondu podľa § 31 sú uložené na samostatnom účte v banke;5) finančné prostriedky musia byť uložené na tomto účte po celý čas pôsobenia pobočky zahraničnej poisťovne,
b)
minimálna miera solventnosti vyplývajúca z rozsahu poisťovacej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky bude v súlade s § 31,
c)
dôveryhodnosť zahraničnej poisťovne a jej finančná schopnosť primeraná rozsahu vykonávanej poisťovacej činnosti prostredníctvom jej pobočky,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničnou poisťovňou na riadenie jej pobočky,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničná poisťovňa,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
zahraničná poisťovňa, ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu činnosť prostredníctvom svojej pobočky, vykonáva podstatnú časť poisťovacej činnosti v štáte, v ktorom má sídlo.
(3)
V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie zahraničná poisťovňa okrem údajov podľa § 5 ods. 3 písm. d) a e)
a)
obchodné meno a sídlo zahraničnej poisťovne a predpokladané umiestnenie jej pobočky na území Slovenskej republiky,
b)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne a jeho zástupcu, zodpovedného aktuára, údaje o ich odbornej spôsobilosti a miesto ich pobytu na území Slovenskej republiky.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
povolenie na vykonávanie činnosti, ktoré bolo vydané zahraničnej poisťovni v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom má zahraničná poisťovňa sídlo, a to v poslednom úplnom znení,
b)
účtovné závierky overené audítorom za posledné tri roky pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti; ak zahraničná poisťovňa je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky,
c)
výpisy z registra trestov osôb podľa odseku 3 písm. c) nie staršie ako tri mesiace; zahraničná fyzická osoba predloží dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a v štátoch, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak nie sú tieto dokumenty príslušnými štátmi vydávané, nahradí ich fyzická osoba čestným vyhlásením,
d)
stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných za vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne a za jeho zástupcu,
e)
písomný súhlas príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná poisťovňa sídlo, so zriadením pobočky zahraničnej poisťovne, ak sa taký súhlas vydáva podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má zahraničná poisťovňa sídlo,
f)
vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má zahraničná poisťovňa sídlo, k zriadeniu pobočky na území Slovenskej republiky, ako aj písomný prísľub tohto orgánu o včasnom písomnom informovaní úradu o zmenách primeranosti vlastných zdrojov zahraničnej poisťovne a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničnej poisťovne a jej pobočky plniť svoje záväzky,
g)
návrh obchodno-finančného plánu pobočky zahraničnej poisťovne v rozsahu podľa § 5 ods. 4 písm. g).
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad v lehote podľa osobitného zákona12) na základe posúdenia žiadosti a jej príloh a na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov vo vzťahu k navrhovanému rozsahu poisťovacej činnosti.
(6)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(7)
Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničnej poisťovne nezodpovedá právnej forme akciovej spoločnosti.
(8)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.
(9)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(10)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne a za jeho zástupcu rozumie ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu. Žiadateľ je povinný preukázať u osoby navrhovanej za zodpovedného aktuára ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického, prírodovedného alebo technického zamerania, minimálne trojročnú odbornú prax v oblasti poistnej matematiky a úspešné absolvovanie odbornej skúšky aktuára.
§ 7
Povolenie podľa tohto zákona nemožno udeliť, ak by to bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom.
§ 9
(1)
Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti sa udeľuje na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu13) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti, obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo poisťovne alebo obchodné meno a umiestnenie pobočky zahraničnej poisťovne,
b)
označenie poistného druhu a poistných odvetví, ktoré je poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne oprávnená vykonávať.
(3)
Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa splniť pred začatím vykonávania poisťovacej činnosti, alebo podmienky, ktoré je poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa povinná dodržiavať pri vykonávaní poisťovacej činnosti. V povolení na vykonávanie poisťovacej činnosti možno vykonávanie niektorých poistení v rámci poistného odvetvia obmedziť.
(4)
Na žiadosť poisťovne alebo zahraničnej poisťovne možno rozhodnutím úradu povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti zmeniť. Úrad postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti primerane podľa § 5 alebo § 6. V prípade rozšírenia povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti je poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa povinná predložiť úradu obchodno-finančný plán podľa § 5 ods. 4 písm. g) alebo obchodno-finančný plán pobočky zahraničnej poisťovne podľa § 6 ods. 4 písm. g) a preukázať, že spĺňa podmienky podľa § 31.
(5)
Poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa je povinná podať príslušnému súdu návrh na zápis poisťovacej činnosti do obchodného registra na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo jeho zmeny do desiatich dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť, a predložiť úradu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(6)
Poisťovňa je povinná oznámiť úradu bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v § 5 ods. 3 písm. a) až d). Poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť zmeny v skutočnostiach uvedených v § 5 ods. 3 písm. f) alebo v § 6 ods. 3 písm. b) a c), ak môžu ovplyvniť spôsobilosť poisťovne alebo zahraničnej poisťovne vykonávať poisťovaciu činnosť v povolenom rozsahu.
§ 10
(1)
Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti zaniká
a)
poisťovni dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odňatie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti,
b)
poisťovni dňom vyhlásenia konkurzu na majetok poisťovne podľa osobitného predpisu,4)
c)
pobočke zahraničnej poisťovne dňom vyhlásenia konkurzu na majetok zahraničnej poisťovne alebo dňom zrušenia zahraničnej poisťovne z iného dôvodu ako pre odňatie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti,
d)
poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne dňom vrátenia povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti len po predchádzajúcom súhlase podľa § 36 ods. 1 písm. e),
e)
ak poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa nepodala návrh na zápis do obchodného registra podľa § 9 ods. 5 dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty podľa § 9 ods. 5,
f)
dňom predaja podniku poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne,14)
g)
pobočke zahraničnej poisťovne dňom skončenia jej činnosti zahraničnou poisťovňou.
(2)
Poisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné písomne informovať úrad o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b), c), e), f) a g) bez zbytočného odkladu po ich vzniku.
Podmienky na vykonávanie zaisťovacej činnosti
§ 11
(1)
Zaisťovňou je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti udeleného úradom.
(2)
Povolením na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa povoľuje
a)
vznik zaisťovne a vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovne,
b)
zriadenie pobočky zahraničnej zaisťovne a vykonávanie zaisťovacej činnosti pobočky,
c)
vykonávanie zaisťovacej činnosti poisťovňou alebo
d)
vykonávanie zaisťovacej činnosti pobočkou zahraničnej poisťovne.
(3)
Iná osoba ako osoba uvedená v odseku 2 nesmie bez povolenia úradu vykonávať zaisťovaciu činnosť s výnimkou zahraničnej zaisťovne.
(4)
Obchodné meno zaisťovne musí obsahovať označenie „zaisťovňa". Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.
(5)
Zahraničnou zaisťovňou je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť a ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(6)
Pobočkou zahraničnej zaisťovne je organizačná zložka zahraničnej zaisťovne umiestnená na území Slovenskej republiky,9) ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť.
(7)
Zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nesmie vykonávať pre iné osoby inú činnosť ako zaisťovaciu činnosť.
(8)
Základné imanie zaisťovne so sídlom na území Slovenskej republiky musí byť najmenej 1 000 000 000 Sk.
(9)
Ak sa súčasne vykonáva poisťovacia činnosť a zaisťovacia činnosť, základné imanie musí byť najmenej vo výške podľa odseku 8. Zaisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie aj na vykonávanie poisťovacej činnosti, sa považuje za poisťovňu a jej obchodné meno musí obsahovať označenie „poisťovňa".
(10)
Zahraničná zaisťovňa je povinná finančné prostriedky v rozsahu ustanovenom pre zaisťovne podľa odseku 8 uložiť v banke5) na samostatný účet. Tieto finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich z rizík prijatých pri vykonávaní zaisťovacej činnosti a musia byť uložené na tomto účte po celý čas pôsobenia pobočky zahraničnej zaisťovne.
(11)
Základné imanie zaisťovne možno splatiť len peňažným vkladom.
§ 12
(1)
Pri udeľovaní povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovne sa primerane použijú ustanovenia § 5 a § 7 až 9. Pri udeľovaní povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti poisťovni sa primerane použijú ustanovenia § 5 ods. 2 písm. a) až c), e), f) a i), § 5 ods. 3 písm. a) až f) a h), § 5 ods. 4 písm. c), g) a h) a § 7 až 9.
(2)
Pri udeľovaní povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre pobočku zahraničnej zaisťovne sa primerane použijú ustanovenia § 6, 7 a 9. Pri udeľovaní povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pobočke zahraničnej poisťovne sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 2 písm. e) a f), § 6 ods. 3 písm. a) a b), § 6 ods. 4 písm. g) a § 7 a 9.
(3)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Pri zániku povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa primerane použijú ustanovenia o zániku povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 10.
(5)
Úpravou zaisťovacej činnosti podľa tohto zákona nie je dotknuté právo poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne uzavrieť zaisťovaciu zmluvu so zahraničnou zaisťovňou, ktorá nepôsobí na území Slovenskej republiky.
Sprostredkovanie poistenia
§ 13 - Zrušený od 1. 9. 2005.
(1)
Sprostredkovaním poistenia je
a)
činnosť smerujúca k tomu, aby záujemca o uzavretie poistnej zmluvy alebo zaisťovacej zmluvy mal príležitosť takú zmluvu uzavrieť,
b)
poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťou podľa písmena a),
c)
spolupráca pri likvidácii poistných udalostí,
d)
zisťovanie a hodnotenie poistného rizika,
e)
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti poisťovníctva.
(2)
Sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky môže vykonávať len poisťovací maklér alebo poisťovací agent.
(3)
Poisťovacím maklérom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo úradom udelené povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra a ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia podľa odseku 1 na základe zmluvy o sprostredkovaní poistenia s osobou, ktorá má záujem o uzavretie poistnej zmluvy.
(4)
O udelení povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra rozhoduje úrad na základe žiadosti.
(5)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 4 je žiadateľ povinný uviesť
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, vrátane mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú členmi jej štatutárneho orgánu,
b)
výšku základného imania, ak ide o právnickú osobu.
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 je
a)
výpis z obchodného registra, ak ide o osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci jej vznik, ak sa osoba nezapisuje do obchodného registra,
b)
doklady o splnení podmienok podľa odsekov 7 a 8.
(7)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 3 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
dôveryhodnosť podľa § 3 písm. a),
b)
dosiahla vek 18 rokov,
c)
je plne spôsobilá na právne úkony,
d)
má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej päťročnú prax v poisťovníctve alebo má ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročnú prax v poisťovníctve, alebo zložila odbornú skúšku, ktorej obsahom je najmä preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti poisťovníctva.
(8)
Ak je žiadateľom právnická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 3 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
fyzické osoby, prostredníctvom ktorých bude vykonávať povolenú činnosť, spĺňajú podmienky podľa odseku 7 písm. a) až c),
b)
členovia štatutárneho orgánu žiadateľa a jeho vedúci zamestnanci10) musia spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a) až c); aspoň jeden člen štatutárneho orgánu alebo jeden vedúci zamestnanec10) musí spĺňať aj podmienku podľa odseku 7 písm. d).
(9)
O žiadosti podľa odseku 4 rozhodne úrad v lehote do 30 dní od podania žiadosti.
(10)
Poisťovacím agentom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať činnosti podľa odseku 1 písm. a) až c) v mene poisťovne. Právnická osoba alebo fyzická osoba je oprávnená vykonávať tieto činnosti pre viac ako jednu poisťovňu, len ak jej bolo úradom udelené povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta.
(11)
O udelení povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta rozhoduje úrad na základe žiadosti. Na udelenie tohto povolenia sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 5 až 9.
(12)
Úrad žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra alebo žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta zamietne, ak poisťovací maklér alebo poisťovací agent nesplní niektorú podmienku uvedenú v odsekoch 7 a 8.
(13)
Poisťovací maklér alebo poisťovací agent je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť úradu zmeny v skutočnostiach podľa odseku 5 písm. a) a odseku 7 písm. a) a c).
(14)
Poisťovací maklér môže začať vykonávať činnosť podľa odseku 1, až keď sa poistí pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia, a to s limitom poistného plnenia minimálne 5 000 000 Sk. Kópiu poistnej zmluvy je poisťovací maklér povinný predložiť úradu do 15 dní odo dňa jej uzavretia. Za škody spôsobené poisťovacím agentom pri vykonávaní činnosti podľa odseku 1 písm. a) až c) zodpovedá poisťovňa.
(15)
Podmienky podľa odsekov 7, 8 a 14 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia.
(16)
Odbornú skúšku podľa odseku 7 písm. d) zabezpečuje úrad alebo ním poverená právnická osoba. Za vykonanie odbornej skúšky je žiadateľ povinný zaplatiť poplatok, ktorý sa pri neúspešne vykonanej odbornej skúške nevracia. Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je príjmom úradu. Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, je poplatok za vykonanie odbornej skúšky príjmom tejto osoby.
(17)
Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania, výšku poplatku za jej vykonanie a ďalšie podrobnosti o odbornej skúške ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(18)
Činnosť poisťovacieho makléra a poisťovacieho agenta podlieha dohľadu podľa tohto zákona. Pre zánik povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra alebo pre zánik povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta primerane platí ustanovenie § 10.
§ 14
Zriaďovanie pobočiek v zahraničí
(1)
Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá rozhodla o zriadení pobočky na území iného štátu, je povinná úradu písomne oznámiť
a)
štát, na ktorého území sa rozhodla zriadiť pobočku,
b)
rozsah predpokladanej poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti vykonávanej pobočkou,
c)
predpokladanú adresu pobočky,
d)
meno a priezvisko vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
e)
organizačnú štruktúru pobočky.
(2)
Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť úradu udelenie povolenia na zriadenie pobočky v inom štáte.
TRETIA ČASŤ
POŽIADAVKY NA PODNIKANIE V POISŤOVNÍCTVE
§ 22
Technické rezervy poisťovne a zaisťovne
(1)
Na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňa vytvára v súlade s vymedzeným predmetom podnikania tieto technické rezervy:
a)
technickú rezervu na poistné budúcich období,
b)
technickú rezervu na poistné plnenie,
c)
technickú rezervu na poistné prémie a zľavy,
d)
technickú rezervu na vyrovnávanie mimoriadnych rizík,
e)
technickú rezervu na životné poistenie,
f)
technickú rezervu na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených,
g)
ďalšie technické rezervy.
(2)
Technické rezervy podľa odseku 1 sa používajú na úhradu záväzkov poisťovne voči poisteným, ak nie sú uspokojené zo zaistenia.
(3)
Ďalšie technické rezervy podľa odseku 1 písm. g) môže poisťovňa vytvárať, ak záväzky voči poisteným nie je možné uhradiť z niektorej z technických rezerv uvedených v odseku 1 písm. a) až f). Na tvorbu ďalších technických rezerv je potrebný predchádzajúci súhlas úradu vydaný na základe žiadosti poisťovne.
(4)
Pobočka zahraničnej poisťovne je povinná vytvárať technické rezervy z poisťovacej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
(5)
Zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné vytvárať technické rezervy podľa odseku 1, ak ich tvorba vyplýva z uzavretých zaisťovacích zmlúv, a to do výšky zodpovedajúcej jej záväzkom vyplývajúcich z týchto zaisťovacích zmlúv.
(6)
Technické rezervy podľa odseku 1 sa tvoria samostatne pre životné poistenie a samostatne pre neživotné poistenie. O každej technickej rezerve sa účtuje oddelene od ostatných záväzkov poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne. Výkaz o tvorbe a výške technických rezerv a o spôsobe umiestnenia prostriedkov technických rezerv sa predkladá úradu podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu, k 30. septembru a k 31. decembru bežného roku v lehote do 30 dní od dátumu, ku ktorému sa vykazuje stav.
(7)
Pri umiestnení prostriedkov technických rezerv je poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne povinná dodržiavať tieto zásady:
a)
zásadu bezpečnosti, čo znamená, že prostriedky technických rezerv sú uložené tak, aby poskytovali záruku návratnosti týchto prostriedkov technických rezerv,
b)
zásadu rentability, čo znamená, že prostriedky technických rezerv zabezpečujú výnos z ich umiestnenia alebo zisk z ich predaja,
c)
zásadu likvidity, čo znamená, že časť prostriedkov technických rezerv je uložená tak, aby sa dala ihneď použiť na plynulú úhradu výplat poistných plnení,
d)
zásadu diverzifikácie, čo znamená, že prostriedky technických rezerv sú umiestnené u väčšieho počtu právnických osôb, medzi ktorými nie je vzťah materskej spoločnosti alebo dcérskej spoločnosti, alebo že tieto právnické osoby nekonajú v zhode.15)
§ 23
Technická rezerva na poistné budúcich období
(1)
Technická rezerva na poistné budúcich období sa tvorí v neživotnom poistení a v životnom poistení s výnimkou životných poistení za jednorazové poistné z tej časti predpísaného poistného, ktorá sa vzťahuje na budúce účtovné obdobia. Jej výška sa určuje ako súhrn technických rezerv vypočítaných podľa jednotlivých poistných zmlúv.
(2)
Ak nie je možné technickú rezervu na poistné budúcich období určiť ako súhrn technických rezerv vypočítaných podľa jednotlivých poistných zmlúv, použijú sa na určenie jej výšky matematickoštatistické metódy.
(3)
V druhoch poistenia, v ktorých sa poistené riziko v priebehu roka opakovane mení, sa na určenie výšky technickej rezervy na poistné budúcich období používajú matematickoštatistické metódy, ktoré prihliadajú na tento vývoj poisteného rizika.
§ 24
Technická rezerva na poistné plnenie
(1)
Technická rezerva na poistné plnenie sa tvorí v životnom poistení a v neživotnom poistení a je určená na poistné plnenie z poistných udalostí
a)
nahlásených do konca bežného účtovného obdobia, ale v tom účtovnom období nevybavených,
b)
vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období.
(2)
Výška technickej rezervy na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení sa určuje ako súhrn technických rezerv na poistné plnenia v životnom poistení a v neživotnom poistení vypočítaných pre jednotlivé poistné udalosti. Ak výšku technickej rezervy na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení nemožno určiť uvedeným spôsobom, použijú sa matematickoštatistické metódy.
(3)
Technická rezerva na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení zahŕňa aj všetky predpokladané náklady spojené s vybavením poistných udalostí.
(4)
Výška technickej rezervy na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení sa na poistné udalosti, ktoré vznikli do konca bežného účtovného obdobia, ale neboli poisťovni nahlásené, určí matematickoštatistickými metódami.
(5)
Technická rezerva na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení sa znižuje o predpokladanú výšku vymožených pohľadávok, na ktoré má poisťovňa nárok v súvislosti s poistným plnením.
(6)
Ak sa v jednotlivých druhoch životných poistení a neživotných poistení poskytne poistné plnenie vo forme dôchodku, technická rezerva na poistné plnenie v životnom poistení a v neživotnom poistení sa tvorí na základe poistnomatematických metód.
§ 25
Technická rezerva na poistné prémie a zľavy
Technická rezerva na poistné prémie a zľavy sa tvorí v životnom poistení a v neživotnom poistení v súlade s poistnou zmluvou a je určená na poskytovanie prémií a zliav na poistnom. Technická rezerva na poistné prémie a zľavy sa určuje ako súhrn technických rezerv vypočítaných podľa jednotlivých poistných zmlúv.
§ 26
Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík
Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa tvorí v neživotnom poistení z časti poistného a je určená na vyrovnávanie výkyvov vo výplatách poistných plnení budúcich rokov alebo na pokrytie mimoriadnych rizík v jednotlivých poistných odvetviach neživotného poistenia. Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa určuje metódou kvalifikovaného odhadu, a to podľa objemu poistného a poistného rizika vyplývajúceho z uzavretých poistných zmlúv a spôsobu ich zaistenia.
§ 27
Technická rezerva na životné poistenie
(1)
Technická rezerva na životné poistenie sa tvorí ako súhrn technických rezerv podľa jednotlivých zmlúv životného poistenia a predstavuje hodnotu budúcich záväzkov poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne v životnom poistení vypočítanú poistnomatematickými metódami vrátane podielov na zisku alebo podielov na prebytku poistného a nákladov spojených so správou poistení po odpočítaní hodnoty budúceho poistného.
(2)
Pri výpočte technických rezerv sa vychádza z takej časti predpísaného poistného v životnom poistení, ktorá kryje poistné riziko a nezahŕňa náklady a zisk poisťovne, pričom je povolená zillmerizácia do výšky obstarávacích nákladov započítaných do poistného v životnom poistení. Zillmerizáciou sa rozumie postupné odpisovanie obstarávacích nákladov spojených so životným poistením počas platenia poistného. Pri výpočte technických rezerv sa použijú tie isté úmrtnostné tabuľky a úroková miera ako pri určovaní sadzieb poistného. Výnimočne možno použiť matematickoštatistické metódy, ak ich výsledky sú približne rovnaké ako pri individuálnych výpočtoch pre jednotlivú poistnú zmluvu.
(3)
Ak má technická rezerva zápornú hodnotu, nahradí sa nulou.
(4)
Ak v čase výpočtu technickej rezervy na životné poistenie má poisťovňa podľa poistnej zmluvy aj záväzky na výplatu sumy pre prípad predčasného vypovedania poistnej zmluvy, tvorba technickej rezervy na životné poistenie sa zvyšuje o hodnotu týchto záväzkov.
§ 28
Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených
Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v mene poistených sa tvorí v životnom poistení, ak ekonomické riziko premenlivosti výnosov alebo rastu investovaných prostriedkov poistného nesie výlučne osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne poistnú zmluvu. Táto technická rezerva sa určuje ako aktuálna hodnota finančných prostriedkov investovaných v mene poistených za všetky takéto poistné zmluvy v životnom poistení v súlade s poistnými zmluvami. Ak poistná zmluva obsahuje aj plnenie v dohodnutej výške, vytvára sa aj technická rezerva podľa § 27.
§ 29
Spôsob umiestnenia prostriedkov technických rezerv
(1)
Prostriedky technických rezerv môže poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne umiestniť len takto:
a)
kúpiť dlhopisy vydané Slovenskou republikou alebo Národnou bankou Slovenska a dlhopisy, za ktoré prevzala záruku Slovenská republika,
b)
kúpiť dlhopisy vydané bankami,
c)
kúpiť pokladničné poukážky,
d)
kúpiť dlhopisy prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov,
e)
kúpiť akcie prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov alebo takéto akcie upísať,
f)
kúpiť podielové listy uzavretých podielových fondov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov,
g)
kúpiť podielové listy otvorených podielových fondov,
h)
uložiť na termínované účty v bankách,5)
i)
kúpiť hypotekárne záložné listy,
j)
kúpiť vkladové listy,
k)
kúpiť nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky,
l)
poskytnúť pôžičky poisteným, ktorí uzavreli s poisťovňou poistné zmluvy na životné poistenie,
m)
poskytnúť pôžičky alebo úvery zabezpečené bankovou zárukou,
n)
kúpiť zmenky zabezpečené bankovou zárukou,
o)
kúpiť štátne dlhopisy, ktorých emitentmi sú členské štáty alebo centrálne banky týchto štátov, a dlhopisy vydané Európskou investičnou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj alebo Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj,
p)
kúpiť zahraničné cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu cenných papierov v členskom štáte alebo v členskom štáte Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
(2)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné umiestňovať prostriedky technických rezerv podľa odseku 1 len v limitoch ustanovených pre jednotlivé spôsoby ich umiestnenia podľa odseku 1, pričom najmenej 30 % technických rezerv vytvorených podľa tohto zákona musí byť umiestnených podľa odseku 1 písm. a), b), c), h), i) alebo j).
(3)
Limity jednotlivých spôsobov umiestnenia prostriedkov technických rezerv ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Spôsob umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa odseku 1 sa nevzťahuje na investovanie prostriedkov technickej rezervy podľa § 28.
(5)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné udržiavať prostriedky technických rezerv umiestnených podľa odseku 1 najmenej vo výške technických rezerv vytvorených podľa tohto zákona. Spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv podľa odseku 1, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne zostavujú prehľad o umiestnení prostriedkov technických rezerv podľa odseku 1 a výšku prostriedkov technických rezerv zodpovedajúcu príslušnému spôsobu umiestnenia podľa odseku 1. Tento prehľad je poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne povinná predkladať úradu vždy podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu, k 30. septembru a k 31. decembru bežného roku do 30 dní od dátumu, ku ktorému sa vykazuje stav.
§ 30
Odvod časti poistného
(1)
Osem percent z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za predchádzajúci kalendárny rok je poisťovňa, ktorá vykonáva toto poistenie, povinná odviesť na osobitný účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do konca februára príslušného roka.
(2)
Prostriedky z osobitného účtu podľa odseku 1 rozdelí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky hasičským jednotkám a zložkám záchrannej zdravotnej služby na úhradu nákladov spojených s obstarávaním, údržbou a prevádzkovaním prostriedkov na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave do konca júna príslušného roka.
§ 31
Solventnosť poisťovne a solventnosť pobočky zahraničnej poisťovne
(1)
Solventnosťou poisťovne alebo solventnosťou pobočky zahraničnej poisťovne sa rozumie schopnosť trvale zabezpečiť vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv alebo zaisťovacích zmlúv.
(2)
Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne je povinná dodržiavať najmenej minimálnu mieru solventnosti po celú dobu svojej činnosti; minimálnou mierou solventnosti poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne sa rozumie minimálna hodnota jej vlastných zdrojov.
(3)
Jednu tretinu hodnoty minimálnej miery solventnosti tvorí garančný fond, ktorého hodnota nesmie byť nižšia ako
a)
40 000 000 Sk pre životné poistenie,
b)
40 000 000 Sk pre jedno poistné odvetvie neživotného poistenia alebo viac poistných odvetví neživotného poistenia uvedených v prílohe pod číslom 10, 11, 12, 13, 14 a 15,
c)
30 000 000 Sk pre jedno poistné odvetvie neživotného poistenia alebo viac poistných odvetví neživotného poistenia uvedených v prílohe pod číslom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 a 18,
d)
20 000 000 Sk pre poistné odvetvia neživotného poistenia uvedené v prílohe pod číslom 9 a 17.
(4)
Ak poisťovňa vykonáva niekoľko poistných odvetví neživotného poistenia s rôznou požiadavkou na hodnotu garančného fondu, určujúca je najvyššia hodnota garančného fondu podľa odseku 3.
(5)
Ak poisťovňa vykonáva činnosť podľa § 4 ods. 11 písm. a) alebo b), hodnota garančného fondu pre neživotné poistenie sa zvyšuje o hodnotu garančného fondu pre životné poistenie.
(6)
Na činnosť pobočky zahraničnej poisťovne sa odseky 3 až 5 použijú obdobne.
(7)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné preukazovať úradu solventnosť a dodržiavanie minimálnej miery solventnosti vypočítanej podľa stavu k 31. decembru vždy do 31. marca nasledujúceho roka.
(8)
Upravenou solventnosťou sa rozumie schopnosť poisťovacieho konsolidovaného celku (§ 43 ods. 5) trvale zabezpečiť vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv a zaisťovacích zmlúv poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, ktoré sú súčasťou poisťovacieho konsolidovaného celku. Poisťovací konsolidovaný celok je povinný dodržiavať najmenej upravenú minimálnu mieru solventnosti po celú dobu vykonávania činnosti subjektov, ktoré tvoria poisťovací konsolidovaný celok.
(9)
Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne kontrolujúca poisťovací konsolidovaný celok (§ 43 ods. 5) je povinná preukazovať úradu upravenú solventnosť a dodržiavanie upravenej minimálnej miery solventnosti.
(10)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
spôsob preukazovania solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne,
b)
spôsob výpočtu solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne,
c)
spôsob výpočtu minimálnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne,
d)
spôsob preukazovania dodržiavania minimálnej miery solventnosti poisťovne a solventnosti pobočky zahraničnej poisťovne,
e)
čo tvorí vlastné zdroje,
f)
spôsob preukazovania upravenej solventnosti poisťovacieho konsolidovaného celku,
g)
spôsob výpočtu upravenej minimálnej miery solventnosti poisťovacieho konsolidovaného celku,
h)
spôsob preukazovania dodržiavania upravenej minimálnej miery solventnosti poisťovacieho konsolidovaného celku.
Obchodná dokumentácia
§ 32
(1)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné viesť účtovníctvo o stave a pohybe majetku a záväzkov, nákladoch a výnosoch a zisku alebo o strate v súlade s osobitnými predpismi.16) Účtovná závierka poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne musí byť overená audítorom.
(2)
Ak poisťovňa podľa § 4 ods. 11 písm. b) vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie, je povinná
a)
zriadiť z hľadiska personálneho a organizačného oddelenú správu pre životné poistenie a neživotné poistenie; oddelená správa musí byť zabezpečená tak, aby nedochádzalo k poškodeniu záujmov poistených v jednotlivých poistných druhoch, najmä aby sa výnosy v príslušnom druhu poistenia využívali iba v prospech poistených v tomto poistnom druhu a minimálna miera solventnosti bola dodržaná v každom poistnom druhu,
b)
viesť oddelenú analytickú evidenciu pre jednotlivé poistné druhy, aby sa celkové náklady a výnosy viedli osobitne pre životné poistenie a osobitne pre neživotné poistenie tak, aby bolo možno hospodársky výsledok zistiť za každú činnosť samostatne; položky analytickej evidencie spoločné pre obidva poistné druhy sa delia pomerne podľa podielu životného poistenia a neživotného poistenia na poisťovacej činnosti,
c)
uviesť v prílohe účtovnej závierky údaje osobitne pre obidva poistné druhy v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom na základe osobitného zákona.16)
(3)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné písomne oznámiť úradu, ktorý audítor bol poverený preskúmaním ročnej účtovnej závierky po schválení dozornou radou poisťovne alebo zaisťovne, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý sa má audit vykonať. Úrad je oprávnený do 30 dní po doručení tohto oznámenia výber audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná písomne oznámiť úradu nového audítora schváleného dozornou radou poisťovne alebo zaisťovne. Ak úrad odmietne aj výber ďalšieho audítora, úrad sám určí, ktorý audítor ročnú účtovnú závierku poisťovne alebo zaisťovne vykoná.
§ 33
(1)
Poisťovne a zaisťovne zostavujú aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(2)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné denne prepočítavať majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska17) platného k tomuto dňu.
(3)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, je povinný informovať úrad o akejkoľvek skutočnosti, ktorá
a)
svedčí o porušení povinností zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov poisťovňou alebo zaisťovňou,
b)
môže ovplyvniť riadne vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti,
c)
môže viesť k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s poisťovňou alebo zaisťovňou skupinu s úzkymi väzbami.
Oznamovacia povinnosť
§ 34
(1)
Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka predložiť ministerstvu a úradu správu o svojom hospodárení za prvý polrok (ďalej len „polročná správa") a najneskôr do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka predložiť ministerstvu a úradu výročnú správu o svojom hospodárení (ďalej len „ročná správa").
(2)
Ročná správa obsahuje
a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé, ako aj iné údaje ovplyvňujúce finančnú situáciu poisťovne alebo zaisťovne,
c)
návrh na rozdelenie zisku,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
e)
správu zodpovedného aktuára.
(3)
Ak nie je v lehote na predloženie ročnej správy účtovná závierka overená audítorom, je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná predložiť ministerstvu a úradu správu audítora bez zbytočného odkladu potom, keď túto správu prijme.
(4)
Polročná správa musí obsahovať
a)
účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audítora, ak účtovnú závierku overil audítor,
b)
správu o finančnej situácii v rozsahu podľa odseku 2 písm. b) za uplynulý polrok,
c)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.
(5)
Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná bez meškania oznámiť úradu každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z vykonávanej poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti.
(6)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné predkladať ministerstvu a úradu údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; takéto poskytovanie údajov sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 41. Rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné vypracovať a predkladať úradu aj ďalšie údaje a informácie vo forme výkazov, hlásení a iných správ ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Obsah, formu, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
Údaje podľa odsekov 6 a 7 a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak výkazy, hlásenia a iné správy nie sú predložené predpísaným spôsobom alebo vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné na vyžiadanie úradu predložiť podklady a podať vysvetlenie v ním určenej lehote.
(9)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne je povinná vždy k 31. decembru zostaviť zoznam poisťovacích agentov, ktorí vykonávajú sprostredkovanie poistenia v jej mene, a predložiť ho úradu vždy do 31. marca nasledujúceho roka. V zozname uvedú meno a priezvisko poisťovacieho agenta, jeho trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ako aj meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt osôb, ktoré sú členmi predstavenstva, ak ide o právnickú osobu.
§ 35
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla znížiť svoj podiel na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo v zaisťovni tak, že sa prvýkrát dostane pod limit 66 %, 50 %, 33 %, 20 % alebo pod 10 % podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni priamo alebo konaním v zhode,15) musí túto skutočnosť vopred oznámiť úradu.
(2)
Písomné oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu fyzickej osoby podľa odseku 1 alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby podľa odseku 1,
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 znížiť podiel na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne.
(3)
Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná informovať úrad o každej zmene na svojom základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo v zaisťovni jednej osoby alebo viacerých osôb konajúcich v zhode15) alebo k zníženiu podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo v zaisťovni jednej osoby alebo viacerých osôb konajúcich v zhode15) tak, že sa prvýkrát dostane pod limit 66 %, 50 %, 33 %, 20 % alebo 10 % po tom, ako sa to dozvie.
(4)
Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná vždy podľa stavu k 31. decembru zostavovať zoznam svojich akcionárov a predkladať ho ministerstvu a úradu vždy do 31. marca nasledujúceho roka.
§ 36
Predchádzajúci súhlas úradu
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni tak, že sa prvýkrát dostane nad limit 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo v zaisťovni priamo alebo konaním v zhode,15)
b)
zníženie základného imania poisťovne alebo zaisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne,
d)
zlúčenie alebo splynutie poisťovne s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo inou právnickou osobou alebo zlúčenie alebo splynutie zaisťovne s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo inou právnickou osobou; predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou aj na rozdelenie poisťovne alebo zaisťovne,
e)
vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti,
f)
predaj podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti.14)
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu
a)
podľa odseku 1 písm. a) platia podmienky uvedené v § 5 ods. 2 písm. e), f) a g) pre nadobúdateľa podielu rovnako,
b)
podľa odseku 1 písm. c) platí podmienka uvedená v § 5 ods. 2 písm. d) rovnako,
c)
podľa odseku 1 písm. d) platia podmienky uvedené v § 5 ods. 2 písm. c), e), f) a g) rovnako,
d)
podľa odseku 1 písm. f) platia podmienky uvedené v § 5 ods. 2 písm. a), c), e), f), g) a i) rovnako.
(3)
Na vydanie prechádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), d) a f) musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu.
(4)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), d), e) a f) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.18)
(5)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa
a)
odseku 1 písm. a) podávajú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť podiel na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne,
b)
odseku 1 písm. b) podáva poisťovňa alebo zaisťovňa,
c)
odseku 1 písm. c) podáva poisťovňa alebo zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne, alebo akcionár poisťovne, alebo akcionár zaisťovne,
d)
odseku 1 písm. d) podávajú právnické osoby, ktoré sa zlučujú alebo splývajú, alebo poisťovňa, alebo zaisťovňa, ktorá sa rozdeľuje,
e)
odseku 1 písm. e) podáva poisťovňa, zaisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa,
f)
odseku 1 písm. f) podáva spoločne poisťovňa alebo zaisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa a osoba, ktorá nadobúda poisťovňu alebo zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne alebo pobočku zahraničnej zaisťovne, alebo jej časť.
(6)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia.
§ 37
Zodpovedný aktuár
(1)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné dať si zodpovedným aktuárom potvrdzovať správnosť
a)
výpočtu sadzieb poistného a ich primeranosť,
b)
určenia výšky technických rezerv a ich umiestnenia,
c)
výpočtu solventnosti a minimálnej miery solventnosti,
d)
rozdelenia výnosov z investovania finančných prostriedkov v mene poistených v životnom poistení medzi poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne a poistníkom, poisteným alebo inou oprávnenou osobou,
e)
použitia poistnomatematických metód pri výpočte sadzieb poistného v neživotnom poistení,
f)
použitia poistnomatematických metód pri určovaní výšky technických rezerv v životnom poistení a v neživotnom poistení.
(2)
Zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné dať si zodpovedným aktuárom potvrdzovať správnosť skutočností podľa odseku 1 písm. b) a c) a použitia poistnomatematických metód pri vykonávaní zaisťovacej činnosti.
(3)
Zodpovedný aktuár svojím podpisom potvrdzuje správnosť údajov podľa odseku 1 na výkaze, ktorý predkladá poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne úradu, a správnosť údajov podľa odseku 2 na výkaze, ktorý predkladá zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne úradu. Na požiadanie úradu vypracuje zodpovedný aktuár k týmto výkazom vysvetľujúcu správu, ktorú predloží úradu a predstavenstvu poisťovne alebo zaisťovne alebo vedúcemu pobočky zahraničnej poisťovne, alebo vedúcemu pobočky zahraničnej zaisťovne.
(4)
Výber zodpovedného aktuára poisťovne alebo zaisťovne schvaľuje dozorná rada poisťovne alebo zaisťovne z fyzických osôb zapísaných do zoznamu aktuárov, ktorý vedie úrad.
(5)
Fyzická osoba je oprávnená vykonávať činnosť aktuára, len ak je zapísaná do zoznamu aktuárov. Úrad na základe žiadosti zapíše fyzickú osobu do zoznamu aktuárov, ak spĺňa tieto podmienky:
a)
ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického, prírodovedného alebo technického zamerania,
b)
minimálne trojročná odborná prax v oblasti poistnej matematiky,
c)
úspešné absolvovanie odbornej skúšky aktuára,
d)
úplná spôsobilosť na právne úkony,
e)
dôveryhodnosť podľa § 3 písm. a).
(6)
V žiadosti podľa odseku 5 je fyzická osoba povinná uviesť
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt,
b)
doklady o splnení podmienok podľa odseku 5 písm. a), b), c) a e).
(7)
O žiadosti podľa odseku 5 rozhodne úrad v lehote do 30 dní od podania žiadosti.
(8)
Úrad nezapíše fyzickú osobu do zoznamu aktuárov, ak nespĺňa podmienky uvedené v odseku 5.
(9)
Zoznam aktuárov obsahuje údaje podľa odseku 6 písm. a) s výnimkou rodného čísla fyzickej osoby.
(10)
Aktuár je povinný oznamovať úradu bez zbytočného odkladu každú zmenu skutočnosti podľa odseku 5 písm. d) a e) a údajov podľa odseku 9.
(11)
Úrad vyčiarkne aktuára zo zoznamu aktuárov, ak závažne poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo prestane spĺňať podmienky podľa odseku 5. Takáto osoba nemôže byť opätovne zapísaná do zoznamu aktuárov počas desiatich rokov odo dňa, ku ktorému úrad túto osobu zo zoznamu vyčiarkol. Svoje rozhodnutie o vyčiarknutí aktuára, ktorý vykonáva funkciu zodpovedného aktuára, zo zoznamu aktuárov oznámi úrad písomne do piatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia poisťovni alebo zaisťovni, pre ktorú táto osoba vykonáva funkciu zodpovedného aktuára.
(12)
Úrad uverejňuje polročne zoznam aktuárov vo vestníku úradu.
(13)
Odbornú skúšku podľa odseku 5 písm. c) zabezpečuje úrad alebo ním poverená právnická osoba. Za vykonanie odbornej skúšky je žiadateľ povinný zaplatiť poplatok, ktorý sa pri neúspešne vykonanej odbornej skúške nevracia. Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je príjmom úradu. Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, poplatok za vykonanie odbornej skúšky je príjmom tejto osoby.
(14)
Obsah odbornej skúšky aktuára, spôsob jej vykonania, výšku poplatku za jej vykonanie a ďalšie podrobnosti o odbornej skúške ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(15)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zabezpečiť zodpovednému aktuárovi prístup k informáciám o svojich činnostiach, ktoré si zodpovedný aktuár v súvislosti s plnením povinností podľa tohto zákona vyžiada.
(16)
Zodpovedný aktuár je v prípade zistenia nedostatkov v hospodárení poisťovne alebo zaisťovne, ktoré súvisia s výkonom jeho činnosti podľa tohto zákona, povinný navrhnúť predstavenstvu poisťovne alebo zaisťovne opatrenia na nápravu týchto nedostatkov. Túto povinnosť má zodpovedný aktuár aj v prípade zistenia nedostatkov v hospodárení pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne voči vedúcemu pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúcemu pobočky zahraničnej zaisťovne. Ak tieto opatrenia nie sú uskutočnené a ďalší vývoj hospodárenia poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne ohrozuje schopnosť poisťovne, zaisťovne, zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne plniť záväzky vyplývajúce z vykonávanej poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti, je zodpovedný aktuár povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať úrad.
(17)
Zodpovedný aktuár je povinný do 31. marca nasledujúceho roka predkladať úradu správu o činnosti poisťovne alebo zaisťovne za predchádzajúci kalendárny rok alebo správu o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Organizácia a riadenie poisťovne a zaisťovne
§ 38
(1)
Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné v stanovách upraviť vzťahy medzi predstavenstvom, dozornou radou, zodpovedným aktuárom, vedúcimi zamestnancami10) poisťovne alebo zaisťovne a útvarom vnútornej kontroly. Poisťovňa a zaisťovňa sú tiež povinné v stanovách rozdeliť a upraviť právomoc a zodpovednosť poisťovne a zaisťovne na účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
(2)
Poisťovňa alebo zaisťovňa bez zbytočného odkladu poskytne úradu overenú kópiu platných stanov po ich každej zmene. Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne poskytne úradu bez zbytočného odkladu organizačnú štruktúru po jej každej zmene.
(3)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné vypracovať a dodržiavať pravidlá činnosti, ktoré musia upravovať účinný systém vnútornej kontroly zodpovedajúci charakteru a povahe poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti.
(4)
Organizačná štruktúra a systém riadenia poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne musí zabezpečovať riadne a bezpečné vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti. V organizačnej štruktúre poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne musí byť zahrnutý útvar vnútornej kontroly.
(5)
Vnútornou kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne vykonávaná útvarom vnútornej kontroly poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne alebo inými osobami na základe zmluvy.
(6)
Dozorná rada poisťovne alebo zaisťovne je oprávnená požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly poisťovne alebo zaisťovne v ňou vymedzenom rozsahu.
(7)
Útvar vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu informovať dozornú radu poisťovne alebo zaisťovne a úrad o skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie, svedčiacu o porušení povinností poisťovne alebo zaisťovne ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktorá môže ovplyvniť riadne vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti poisťovne alebo zaisťovne.
(8)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne predkladajú do 31. marca kalendárneho roka úradu správu o výsledkoch činnosti útvaru vnútornej kontroly za predchádzajúci kalendárny rok, o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne a plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok.
(9)
Zamestnanec zodpovedný za vykonávanie vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady ani prokuristom poisťovne alebo zaisťovne, ktorej je zamestnancom.
(10)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné pri uzavieraní poistnej zmluvy v životnom poistení požadovať preukázanie totožnosti klienta a klient je povinný takejto žiadosti vyhovieť. V prípadoch, keď sa poistná zmluva v životnom poistení uzaviera prostredníctvom poisťovacieho agenta alebo poisťovacieho makléra, môže totožnosť zisťovať aj poisťovací agent alebo poisťovací maklér. Uzavieranie poistnej zmluvy v životnom poistení so zachovaním anonymity klienta je poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovací agent alebo poisťovací maklér povinný odmietnuť.
(11)
Na účely odseku 10 možno totožnosť klientov preukázať dokladom totožnosti klienta. Pri uzavieraní poistnej zmluvy v životnom poistení prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobitným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne pridelí klientovi a autentifikačným údajom, ktorý poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne dohodne s klientom alebo elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Pri maloletom klientovi, ktorý nemá doklad totožnosti, sa dokladom totožnosti overuje totožnosť jeho zákonného zástupcu alebo iného zástupcu oprávneného konať v mene maloletého vrátane dokladu, z ktorého je zrejmé oprávnenie zástupcu na zastupovanie, a tiež rodný list maloletého klienta.
(12)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné pri každom uzavieraní poistnej zmluvy v životnom poistení, pri ktorom poistné v danom roku presiahne hodnotu 40 000 Sk alebo jednorazové poistné presiahne hodnotu 100 000 Sk, zisťovať vlastníctvo finančných prostriedkov použitých klientom na uzavretie takejto poistnej zmluvy; táto povinnosť platí aj pre prípad zvýšenia hodnoty poistného na 40 000 Sk alebo viac. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo finančných prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či uzavretie poistnej zmluvy vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je poistná zmluva uzavretá na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú finančné prostriedky a na účet ktorej je poistná zmluva uzavretá; v takomto prípade je klient povinný odovzdať poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne aj písomný súhlas tejto osoby na použitie jej finančných prostriedkov na uzavretie poistnej zmluvy a na uzavretie tejto zmluvy na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odmietnuť uzavretie takejto poistnej zmluvy.
(13)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné uschovávať údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých klientom na uzavretie poistnej zmluvy najmenej desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.
§ 39
(1)
Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a poisťovací maklér sú povinní
a)
vykonávať svoju činnosť spôsobom, ktorý zohľadňuje a minimalizuje riziká,
b)
vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov,
c)
poskytnúť klientovi dôležité informácie súvisiace s uzavretím poistnej zmluvy a upozorniť ho na dôležité skutočnosti a riziká súvisiace s touto činnosťou,
d)
nepoužívať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie pri propagácii svojej činnosti, nezamlčovať dôležité skutočnosti a neponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôžu zaručiť.
(2)
Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a poisťovací maklér sú povinní na žiadosť klienta alebo úradu hodnoverne preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Vynaložením odbornej starostlivosti sa rozumie, najmä ak poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a poisťovací maklér
a)
dokumentuje spôsob vykonávania svojej činnosti, kontroluje objektívnosť evidovaných údajov a predchádza riziku vlastných finančných strát,
b)
uskutočňuje analýzu ekonomickej výhodnosti vykonávania svojej činnosti z dostupných informácií.
(3)
Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis19) a ktorá je v súlade s odsekom 4. Vedúci pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúci pobočky zahraničnej zaisťovne je povinný upraviť svoje právne vzťahy so zahraničnou poisťovňou a zahraničnou zaisťovňou zmluvou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis19) a ktorá je v súlade s odsekom 5.
(4)
Člen predstavenstva je zodpovedný za skutočnú škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie, ak poruší povinnosti člena predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne vyplývajúce pre neho zo všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a vnútorných aktov riadenia.
(5)
Vedúci pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných aktov riadenia pri výkone svojej funkcie.
(6)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne nesmú urobiť právne úkony na svoje náklady v prospech člena predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne, člena dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne v súvislosti s poistením jeho zodpovednosti za škodu podľa odsekov 4 a 5 alebo v súvislosti s jeho poistením pre prípad jeho odvolania z funkcie. Ak tieto osoby poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne odvolá z funkcie z dôvodu nedôveryhodnosti podľa § 49 ods. 6, nesmie im vyplatiť žiadnu dohodnutú odmenu alebo odmenu priznanú vnútornými predpismi; právo na takúto odmenu zaniká.
(7)
Dozorná rada poisťovne alebo zaisťovne je povinná zabezpečiť, aby sa škody, ktoré vznikli poisťovni alebo zaisťovni podľa odseku 4, riadne a včas vymáhali.
§ 40
Konflikt záujmov
Členom predstavenstva alebo dozorného orgánu alebo prokuristom poisťovne alebo zaisťovne nesmie byť
a)
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky alebo štátny tajomník; štátny tajomník môže byť členom predstavenstva alebo dozorného orgánu poisťovne alebo zaisťovne, ak ide o výkon akcionárskych práv štátu,
b)
člen orgánu alebo zamestnanec Najvyššieho kontrolného úradu, člen orgánu Národnej banky Slovenska alebo jej zamestnanec, osoba zúčastnená pri výkone dohľadu nad poisťovníctvom,
c)
člen predstavenstva alebo dozorného orgánu alebo prokurista, alebo zamestnanec inej poisťovne alebo zaisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne, banky alebo obchodníka s cennými papiermi, člen orgánu spoločnosti vykonávajúcej sprostredkovanie poistenia podľa tohto zákona; to neplatí, ak je táto právnická osoba súčasťou konsolidovaného celku,
d)
poisťovací agent, poisťovací maklér, zodpovedný aktuár, zamestnanec centrálneho depozitára alebo burzy.
§ 41
Mlčanlivosť
(1)
Členovia predstavenstva a dozorných orgánov, zamestnanci poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne, prokuristi, likvidátori, správcovia konkurznej podstaty, vyrovnací správcovia, poisťovací agenti, zodpovední aktuári, poisťovací makléri, ako aj iné osoby podieľajúce sa na ich činnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov.
(2)
Osoby podľa odseku 1 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o činnosti poisťovne alebo zaisťovne aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.
(3)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne na vyžiadanie
a)
úradu pri výkone dohľadu nad poisťovníctvom alebo kapitálovým trhom podľa osobitného zákona,3)
b)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,20) ak je účastníkom konania klient poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, ak je predmetom konania majetok klienta poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne,
c)
orgánu činného v trestnom konaní na účely trestného konania,21)
d)
daňových orgánov vo veciach daňového konania,22) ak je účastníkom konania poisťovňa alebo zaisťovňa, poistník alebo poistený,
e)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,23)
f)
súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného zákona,24)
g)
správcu konkurznej podstaty alebo vyrovnacieho správcu,4) ak je účastníkom konania klient poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne.
(4)
Za porušenie mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje výmena informácií medzi poisťovňami, zaisťovňami, pobočkami zahraničných poisťovní a pobočkami zahraničných zaisťovní, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa poistníkov a poistených, ak u týchto osôb došlo k zániku poistných zmlúv z dôvodu nezaplatenia poistného alebo z dôvodu poistného podvodu.
(5)
Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DOHĽAD NAD POISŤOVNÍCTVOM
§ 42
Výkon dohľadu
(1)
Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovacieho makléra, poisťovacieho agenta, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov; za podmienok podľa § 20 ods. 3 a 4 podlieha dohľadu podľa tohto zákona aj poisťovacia činnosť zahraničnej poisťovne v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a činnosť iných osôb súvisiaca s činnosťou alebo riadením poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne. Dohľad sa tiež vykonáva nad konsolidovanými celkami podľa § 43, ktorých súčasťou sú poisťovne a zaisťovne.
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov v rozsahu z nich vyplývajúceho a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie,
b)
dodržiavanie podmienok určených v povoleniach vydaných podľa tohto zákona.
(3)
Dohľad podľa odseku 1 vykonáva úrad.
(4)
Predmetom dohľadu nie sú spory zo zmluvných vzťahov poisťovní, zaisťovní, pobočiek zahraničných poisťovní alebo pobočiek zahraničných zaisťovní a ich klientov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy20) alebo iné orgány podľa osobitných predpisov.
(5)
Na základe dohody uzavretej medzi úradom a orgánom dohľadu iného štátu môže orgán dohľadu iného štátu vykonávať dohľad na území Slovenskej republiky nad činnosťou pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, nad dcérskou spoločnosťou zahraničnej poisťovne a nad dcérskou spoločnosťou zahraničnej zaisťovne, ktorá je poisťovňou alebo zaisťovňou.
(6)
Úrad môže vykonávať dohľad nad pobočkami poisťovne a pobočkami zaisťovne, ktoré pôsobia na území iného štátu, a nad dcérskou spoločnosťou poisťovne a dcérskou spoločnosťou zaisťovne, ktorá je poisťovňou alebo zaisťovňou na území iného štátu, ak to pripúšťajú právne predpisy tohto štátu a dohoda uzavretá medzi úradom a orgánmi dohľadu tohto štátu.
(7)
Pri výkone dohľadu podľa odseku 1 formou kontroly na mieste sa vzťahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného zákona.3)
(8)
Osoby podliehajúce dohľadu podľa odseku 1 sú v úradom určenej lehote povinné odovzdať úradu ním požadované údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu.
Dohľad na konsolidovanom základe
§ 43
(1)
Dohľadom na konsolidovanom základe sa na účely tohto zákona rozumie dohľad nad plnením povinností podľa § 31 a dohľad nad obchodnými vzťahmi a finančnými vzťahmi poisťovne alebo zaisťovne v rámci poisťovacích konsolidovaných celkov a finančných konsolidovaných celkov na účely obmedzenia rizík, ktorým je poisťovňa alebo zaisťovňa vystavená z dôvodu jej účasti v poisťovacom konsolidovanom celku alebo finančnom konsolidovanom celku.
(2)
Dohľad na konsolidovanom základe nenahrádza dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku a nenahrádza sa ním výkon dohľadu nad jednotlivými poisťovňami, zaisťovňami, pobočkami zahraničných poisťovní a pobočkami zahraničných zaisťovní podľa tohto zákona, ani dohľad nad inštitúciami podľa osobitného zákona.5)
(3)
Úrad vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad poisťovacím konsolidovaným celkom a nad finančným konsolidovaným celkom, ak právnická osoba kontrolujúca finančný konsolidovaný celok je finančnou inštitúciou, ktorá nepodlieha dohľadu podľa osobitného zákona.5)
(4)
Konsolidovaným celkom sa na účely tohto zákona rozumie skupina právnických osôb, v ktorej jedna právnická osoba kontroluje ostatné právnické osoby a ktorá nie je kontrolovaná žiadnou inou právnickou osobou.
(5)
Poisťovacím konsolidovaným celkom sa na účely tohto zákona rozumie konsolidovaný celok kontrolovaný poisťovňou alebo zaisťovňou, ktorého členmi sú poisťovne, zaisťovne, zahraničné poisťovne alebo zahraničné zaisťovne, pričom aspoň jedna kontrolovaná osoba musí byť poisťovňou alebo zaisťovňou.
(6)
Finančným konsolidovaným celkom sa na účely tohto zákona rozumie konsolidovaný celok kontrolovaný právnickou osobou, ktorá nie je poisťovňou, zaisťovňou, zahraničnou poisťovňou alebo zahraničnou zaisťovňou, pričom aspoň jedna kontrolovaná osoba musí byť poisťovňou alebo zaisťovňou.
§ 44
Úrad vedie zoznam právnických osôb, ktoré kontrolujú poisťovacie konsolidované celky a finančné konsolidované celky.
§ 45
(1)
Úrad je oprávnený nezahrnúť do poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe právnickú osobu,
a)
ktorá má sídlo na území iného štátu a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe,
c)
ktorej zaradenie do poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku je nevhodné z hľadiska cieľov dohľadu na konsolidovanom základe.
(2)
Úrad je oprávnený vyňať z dohľadu na konsolidovanom základe poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá je súčasťou iného konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad na konsolidovanom základe orgán dohľadu iného štátu na základe písomnej dohody uzavretej medzi úradom a orgánom dohľadu iného štátu.
(3)
Úrad oznámi nezahrnutie právnickej osoby podľa odseku 1 písm. b) a c) do poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku tejto právnickej osobe.
§ 46
(1)
Právnická osoba, ktorá je zahrnutá do poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku, je povinná vypracúvať a predkladať úradu priamo alebo prostredníctvom osoby kontrolujúcej tieto konsolidované celky alebo prostredníctvom poisťovne alebo zaisťovne určenej úradom všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na vykonávanie dohľadu na konsolidovanom základe ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Poisťovňa alebo zaisťovňa kontrolujúca poisťovací konsolidovaný celok je povinná vypracúvať a predkladať úradu za tento konsolidovaný celok všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Právnická osoba kontrolujúca finančný konsolidovaný celok je povinná zabezpečiť, aby poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou ňou kontrolovaného finančného konsolidovaného celku, vypracúvala a predkladala úradu za konsolidovaný celok všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; ak tieto výkazy, hlásenia a iné správy nie sú poskytnuté poisťovňou alebo zaisťovňou ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch, úrad je oprávnený požadovať vypracovanie a predloženie týchto výkazov, hlásení a iných správ od právnickej osoby kontrolujúcej finančný konsolidovaný celok.
(2)
Podrobnosti o obsahu, forme, členení, termínoch, spôsoboch a o miestach predkladania výkazov, hlásení a správ podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Audítor právnickej osoby, ktorá je zahrnutá do poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku, je povinný poskytnúť informácie úradu a audítorom osoby kontrolujúcej poisťovací konsolidovaný celok alebo finančný konsolidovaný celok na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe.
(4)
Právnická osoba kontrolujúca poisťovací konsolidovaný celok alebo finančný konsolidovaný celok oznámi úradu audítorov, ktorí budú vykonávať audit právnických osôb zahrnutých do poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku, najneskôr do konca kalendárneho roka, za ktorý sa má audit vykonať.
§ 47
(1)
Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je zahrnutá do poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku, je povinná vytvoriť kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú správnosť informácií poskytovaných na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe.
(2)
Úrad je oprávnený vykonať kontrolu na mieste alebo je oprávnený požiadať o vykonanie kontroly na mieste iný príslušný orgán dohľadu nad právnickými osobami, ktoré sú zahrnuté do poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku, na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe; tento orgán dohľadu je povinný požadovanú kontrolu vykonať.
(3)
Poisťovňa alebo zaisťovňa kontrolujúca poisťovací konsolidovaný celok je povinná zabezpečiť vykonanie auditu v právnických osobách zahrnutých do poisťovacieho konsolidovaného celku na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe. Tieto právnické osoby sú povinné na žiadosť poisťovne alebo zaisťovne kontrolujúcej poisťovací konsolidovaný celok uzavrieť zmluvu o audítorskej činnosti.
§ 48
(1)
Ak je poisťovňa alebo zaisťovňa súčasťou poisťovacieho konsolidovaného celku alebo finančného konsolidovaného celku, ktorý kontroluje zahraničná poisťovňa, zahraničná zaisťovňa alebo právnická osoba, ktorá má sídlo na území iného štátu, úrad je oprávnený dohodnúť podmienky výkonu dohľadu na konsolidovanom základe v písomnej dohode uzavretej medzi úradom a orgánom bankového dohľadu alebo orgánom dohľadu nad finančnými inštitúciami a poisťovňami iného štátu a ich vzájomnú výmenu informácií.
(2)
Úrad na požiadanie príslušného orgánu dohľadu členského štátu vykoná dohľad na mieste na konsolidovanom základe alebo umožní výkon dohľadu na mieste na konsolidovanom základe povereným osobám príslušného orgánu dohľadu členského štátu v poisťovacích konsolidovaných celkoch alebo finančných konsolidovaných celkoch; podrobnosti o výkone tohto dohľadu môže upraviť dohoda podľa odseku 1.
§ 49
Sankcie a opatrenia
(1)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa § 5, 6 alebo § 12 alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí úradu uložených poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti, môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov,
b)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne vypracovať ozdravný plán,
c)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
d)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne skončiť nepovolenú činnosť,
e)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne pokutu až do výšky 20 000 000 Sk,
f)
obmedziť alebo pozastaviť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne oprávnenie na uzavieranie poistných zmlúv alebo zaisťovacích zmlúv a rozširovanie záväzkov,
g)
nariadiť poisťovni prevod poistného kmeňa alebo jeho časti na inú poisťovňu,
h)
obmedziť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne voľné nakladanie s aktívami,
i)
odňať poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre niektoré poistné odvetvie, zúžiť rozsah poisťovacej činnosti pre niektoré poistenia v rámci poistného odvetvia, odňať poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne, ktorá súčasne vykonáva životné poistenie a neživotné poistenie, povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre životné poistenie alebo neživotné poistenie,
j)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne opravu účtovnej alebo inej evidencie,
k)
uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú uverejnila na základe zákonom uloženej povinnosti,
l)
uložiť poisťovni alebo zaisťovni zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov a s fondmi tvorenými zo zisku,
m)
zaviesť nútenú správu nad poisťovňou alebo zaisťovňou (ďalej len „nútená správa"),
n)
odňať poisťovni alebo zaisťovni povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti z dôvodov uvedených v § 62.
(2)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti poisťovacieho makléra alebo poisťovacieho agenta spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa § 13, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí úradu uložených poisťovaciemu maklérovi alebo poisťovaciemu agentovi alebo v nedodržiavaní, alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra alebo poisťovacieho agenta, môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť poisťovaciemu maklérovi alebo poisťovaciemu agentovi sankcie podľa odseku 1 písm. a), d) a e),
b)
odňať povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra alebo povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta.
(3)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti Slovenskej kancelárie poisťovateľov spočívajúce v nedodržiavaní podmienok podľa osobitného zákona,25) je oprávnený podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov uložiť Slovenskej kancelárii poisťovateľov sankcie podľa odseku 1 písm. a), c), e) a j).
(4)
Ak úrad zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné povolenie podľa tohto zákona, bez povolenia, je oprávnený uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa závažnosti a miery zavinenia pokutu až do výšky 1 000 000 Sk a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní.21)
(5)
Úrad môže uložiť právnickej osobe, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad na konsolidovanom základe podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov, pokutu až do výšky 20 000 000 Sk, ak táto právnická osoba
a)
neumožní vykonať dohľad formou kontroly na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe,
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží termíny na ich predloženie alebo
d)
nesplní povinnosť podľa § 31 ods. 9.
(6)
Úrad môže uložiť členovi predstavenstva alebo členovi dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne, vedúcemu pobočky zahraničnej poisťovne a jeho zástupcovi, alebo vedúcemu pobočky zahraničnej zaisťovne a jeho zástupcovi, nútenému správcovi, zástupcovi núteného správcu, zodpovednému aktuárovi, prokuristovi, zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly, alebo vedúcemu zamestnancovi10) poisťovne alebo zaisťovne za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti, zo stanov poisťovne alebo zaisťovne, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom, pokutu podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo konsolidovaného celku, do ktorého patrí poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne; vedúcemu zamestnancovi10) možno uložiť pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo konsolidovaného celku, do ktorého patrí poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne. Osobu, ktorá na základe právoplatného uloženia pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 3 písm. a), je poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie alebo zabezpečiť jej odvolanie.
(7)
Sankcie a opatrenia podľa odsekov 1 až 6 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane.
(8)
Sankcie a opatrenia podľa odsekov 1 až 5 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do piatich rokov od ich vzniku. Pokutu podľa odseku 6 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku.
(9)
Úrad je oprávnený aj mimo konania o uložení sankcie alebo opatrenia prerokovať nedostatky v činnosti poisťovne alebo zaisťovne s členmi predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne, v činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne s vedúcim pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, s členmi dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne, s vedúcimi zamestnancami,10) zamestnancami zodpovednými za vykonávanie vnútornej kontroly alebo zodpovedným aktuárom, ktorí sú povinní poskytnúť úradu ním požadovanú súčinnosť.
(10)
O každej sankcii a opatrení podľa odseku 1 udeleným pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne úrad bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán dohľadu štátu, v ktorom má sídlo zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa, ktorej pobočke bola udelená sankcia alebo opatrenie podľa odseku 1.
(11)
Pokuta podľa odsekov 1 až 6 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 50
Ozdravný plán
(1)
Úrad nariadi poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne predložiť na schválenie ozdravný plán, ak poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne
a)
závažným spôsobom neplní schválený obchodno-finančný plán alebo neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi26) a vzniknutá situácia môže ohroziť schopnosť poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne plniť záväzky vyplývajúce z vykonávanej poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti,
b)
má hodnotu vlastných zdrojov nižšiu, ako je minimálna miera solventnosti, ale vyššiu ako garančný fond podľa § 31 ods. 3,
c)
vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov poisťovne viedla k zníženiu základného imania pod hodnoty podľa § 4 ods. 12 alebo k zníženiu základného imania zaisťovne pod hodnotu podľa § 11 ods. 8.
(2)
Ozdravný plán musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada poisťovne, zaisťovne, zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne. Poisťovňa, zaisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa je povinná predložiť tento ozdravný plán úradu v lehote ním určenej. Úrad je povinný do desať dní od doručenia ozdravného plánu schváleného predstavenstvom a dozornou radou poisťovne, zaisťovne, zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne, ho schváliť alebo zamietnuť. Ak úrad v tejto lehote predložený ozdravný plán nezamietne, považuje sa ozdravný plán za schválený.
Nútená správa
§ 51
(1)
Účelom nútenej správy je najmä
a)
pozastavenie výkonu funkcií orgánom poisťovne alebo zaisťovne zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku situáciu poisťovne alebo zaisťovne,
b)
odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení a činnosti poisťovne alebo zaisťovne s cieľom zastaviť zhoršovanie sa hospodárskej situácie poisťovne alebo zaisťovne,
c)
zistenie skutočného stavu, v akom sa poisťovňa alebo zaisťovňa nachádza vo všetkých oblastiach jej činnosti a hospodárenia,
d)
ochrana práv klientov poisťovne alebo zaisťovne pred vznikom alebo narastaním škody,
e)
prijatie ozdravného režimu, ak možno odôvodnene predpokladať, že jeho prijatím sa zabezpečí ekonomické ozdravenie poisťovne alebo zaisťovne vrátane prijatia a vykonania organizačných opatrení na postupnú stabilizáciu poisťovne alebo zaisťovne a obnovenie jej solventnosti, najmä v súčinnosti s akcionármi vykonávajúcimi kontrolu nad poisťovňou alebo zaisťovňou,
f)
v nevyhnutnom prípade zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov klientov,
g)
vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich k vyhláseniu konkurzu alebo vstúpeniu do likvidácie, ak to vyžaduje ekonomická situácia poisťovne alebo zaisťovne.
(2)
Ak hodnota vlastných zdrojov poisťovne klesne pod hodnotu garančného fondu podľa § 31 ods. 3, úrad je povinný zaviesť nútenú správu.
(3)
Úrad môže nútenú správu zaviesť vtedy, ak poisťovňa alebo zaisťovňa nesplnila opatrenia ozdravného plánu podľa § 50 alebo úrad ozdravný plán zamietol, alebo nedostatky v činnosti poisťovne alebo zaisťovne ohrozujú bezpečné fungovanie poisťovníctva a akcionári poisťovne alebo zaisťovne neurobili potrebné kroky na odstránenie týchto nedostatkov.
(4)
Nútenú správu nemožno zaviesť nad pobočkou zahraničnej poisťovne a pobočkou zahraničnej zaisťovne.
(5)
Nútená správa sa zavádza okamihom doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad poisťovňou alebo zaisťovňou a je ihneď účinná voči poisťovni alebo zaisťovni a voči iným osobám. Začatie konania o zavedení nútenej správy sa neoznamuje.
(6)
Výrok rozhodnutia o zavedení nútenej správy úrad bezodkladne zverejní aspoň v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch sídla poisťovne alebo zaisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa a vo všetkých jej pobočkách. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takéhoto rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
§ 52
(1)
Nútenú správu vykonáva nútený správca poisťovne alebo zaisťovne a zástupca núteného správcu. Núteného správcu a najviac troch zástupcov núteného správcu vymenúva a odvoláva úrad. Nútený správca a zástupca núteného správcu môžu byť vymenovaní na dobu určitú.
(2)
Núteným správcom a zástupcom núteného správcu môže byť len fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá. Na odbornú spôsobilosť núteného správcu a zástupcu núteného správcu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 9.
(3)
Núteným správcom a zástupcom núteného správcu nemôže byť osoba, ktorá
a)
je zamestnancom úradu alebo ktorá bola zamestnancom úradu kedykoľvek počas dvoch rokov pred zavedením nútenej správy,
b)
bola právoplatne odsúdená za akýkoľvek trestný čin spáchaný pri vykonávaní riadiacej funkcie alebo za akýkoľvek úmyselný trestný čin,
c)
kedykoľvek v období troch rokov pred zavedením nútenej správy vykonávala v poisťovni alebo zaisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, funkciu člena dozornej rady, člena predstavenstva, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca,10)
d)
kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy poskytovala poisťovni alebo zaisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, audítorské služby bez vyslovenia výhrad k činnosti tejto poisťovne alebo zaisťovne,
e)
má k poisťovni alebo zaisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, osobitný vzťah podľa § 64 ods. 4,
f)
je dlžníkom alebo veriteľom poisťovne alebo zaisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
g)
je zamestnancom alebo členom predstavenstva, alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je dlžníkom alebo veriteľom poisťovne alebo zaisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
h)
je členom predstavenstva alebo dozorného orgánu inej poisťovne alebo zaisťovne, vedúcim pobočky zahraničnej poisťovne alebo jeho zástupcom alebo vedúcim pobočky zahraničnej zaisťovne alebo jeho zástupcom.
(4)
Nútený správca je oprávnený riadiť poisťovňu alebo zaisťovňu a jej zamestnancov. Kompetencie núteného správcu sú vymedzené týmto zákonom a zmluvou podľa § 55 ods. 1. Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí úradu o zavedení nútenej správy alebo v zmluve podľa § 55 ods. 1.
(5)
Zástupca núteného správcu je zodpovedný za nútenému správcovi zverenú oblasť činnosti poisťovne alebo zaisťovne a podlieha pri výkone nútenej správy nútenému správcovi. Kompetencie zástupcu núteného správcu sú vymedzené zmluvou podľa § 55 ods. 1. Po predchádzajúcom súhlase úradu môže nútený správca splnomocniť niektorého svojho zástupcu vykonávaním úkonov vo svojom mene na základe písomného plnomocenstva s podpisom osvedčeným podľa osobitných predpisov;27) predchádzajúci súhlas môže byť vyjadrený priamo v zmluve podľa § 55 ods. 1.
(6)
V súvislosti s výkonom nútenej správy je nútený správca po predchádzajúcom súhlase úradu oprávnený v záujme urýchleného riešenia závažných problémov v poisťovni alebo zaisťovni pribrať odborných poradcov; tento predchádzajúci súhlas môže byť vyjadrený priamo v zmluve podľa § 55 ods. 1. Odborným poradcom môže byť len fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá. Na odbornú spôsobilosť odborného poradcu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 9. Odborným poradcom nemôže byť osoba podľa odseku 3.
(7)
Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástupcov sa skončí dňom skončenia nútenej správy alebo uplynutím doby, na ktorú boli vymenovaní, alebo ich odvolaním z funkcie. Nútený správca a zástupcovia núteného správcu môžu byť odvolaní na základe porušenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s výkonom nútenej správy, alebo porušenia zmluvy podľa§ 55 ods. 1.
§ 53
(1)
Zavedením nútenej správy sa pozastavuje výkon funkcie všetkých orgánov poisťovne alebo zaisťovne a vedúcich zamestnancov10) poisťovne alebo zaisťovne a pôsobnosť predstavenstva a dozornej rady prechádza na núteného správcu. Ak ide o členov predstavenstva a členov dozornej rady, pozastavuje sa plynutie ich funkčného obdobia. Týmto nie je dotknuté právo predstavenstva podať opravné prostriedky proti rozhodnutiu o zavedení nútenej správy. Pri výkone pôsobnosti predstavenstva a dozornej rady sa na núteného správcu nevzťahuje osobitný predpis.28)
(2)
Nútený správca je oprávnený zvolať valné zhromaždenie poisťovne alebo zaisťovne, riadiť jeho priebeh a má právo na ňom predkladať návrhy. Valné zhromaždenie môže prijímať rozhodnutia len po predchádzajúcom súhlase úradu.
(3)
Nútený správca je oprávnený urobiť nevyhnutné opatrenia na postupnú stabilizáciu poisťovne alebo zaisťovne a obnovenie solventnosti poisťovne alebo zaisťovne, najmä nakladať s pohľadávkami a iným majetkom vrátane predaja pobočky poisťovne, pobočky zaisťovne alebo organizačnej jednotky poisťovne alebo zaisťovne ako časti podniku poisťovne alebo zaisťovne, alebo predaja podniku poisťovne alebo zaisťovne za primeranú cenu, uzavrieť pobočku poisťovne alebo pobočku zaisťovne, alebo inú organizačnú jednotku poisťovne alebo zaisťovne alebo ukončiť činnosť poisťovne alebo zaisťovne; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 36 ods. 1. Súhlas valného zhromaždenia na tieto úkony sa nevyžaduje.
(4)
Nútený správca je povinný najneskôr do 30 dní od zavedenia nútenej správy predložiť úradu projekt ekonomického ozdravenia poisťovne alebo zaisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa, alebo iný návrh riešenia situácie v poisťovni alebo v zaisťovni.
(5)
Ak to vyžaduje situácia v poisťovni alebo zaisťovni, môže nútený správca po predchádzajúcom súhlase úradu čiastočne alebo úplne pozastaviť nakladanie s prostriedkami poisťovne alebo zaisťovne, najdlhšie však na 30 dní.
(6)
Na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia môže nútený správca podať návrh na vyrovnanie.29)
(7)
Nútený správca môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu,30) ak je poisťovňa alebo zaisťovňa v úpadku alebo predĺžená.
(8)
Nútený správca môže podať úradu návrh na odňatie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti, ak zistí skutočnosti uvedené v § 62.
§ 54
(1)
Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a zodpovedajú za škodu spôsobenú svojou činnosťou. Nútený správca a ním poverený zástupca núteného správcu sú povinní pravidelne informovať úrad o úkonoch vykonaných počas nútenej správy.
(2)
Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca nesmú zneužívať informácie, ktoré získali pri výkone nútenej správy vo svoj prospech ani v prospech iných osôb a nesmú nakladať s majetkom poisťovne alebo zaisťovne vo svoj prospech a v prospech im blízkych osôb.31)
(3)
Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribraný odborný poradca sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním nútenej správy voči všetkým osobám s výnimkou úradu v súvislosti s plnením jeho úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu; povinnosť mlčanlivosti majú aj po skončení svojej činnosti súvisiacej s vykonávaním nútenej správy. Ustanovenie § 41 ods. 3 týmto nie je dotknuté.
§ 55
(1)
Úrad uzavrie s núteným správcom mandátnu zmluvu,32) ktorá podrobnejšie vymedzí jeho práva a povinnosti a upraví jeho zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom jeho funkcie. Úrad uzavrie so zástupcom núteného správcu mandátnu zmluvu, ktorá podrobnejšie vymedzí jeho práva a povinnosti a upraví jeho zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
(2)
Pribranie odborných poradcov podľa § 52 ods. 6 nútený správca uskutoční na zmluvnom základe a za podmienok odsúhlasených úradom.
(3)
Výšku odmeny núteného správcu a zástupcu núteného správcu za výkon funkcie určí úrad.
(4)
Náklady spojené s výkonom nútenej správy vrátane odmien núteného správcu, zástupcov núteného správcu a odborných poradcov uhrádza poisťovňa alebo zaisťovňa, nad ktorou bola zavedená nútená správa.
§ 56
(1)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, vedúci zamestnanci,10) vedúci útvaru vnútornej kontroly a zodpovedný aktuár sú povinní na požiadanie núteného správcu spolupracovať s núteným správcom, najmä poskytovať mu všetky doklady a ďalšie podklady vyžiadané núteným správcom v súvislosti s výkonom nútenej správy.
(2)
Nútený správca je oprávnený vedúcim zamestnancom10) a vedúcemu útvaru vnútornej kontroly okamžite skončiť pracovný pomer, dať im výpoveď alebo ich previesť na inú prácu.33)
(3)
V dôsledku zavedenia nútenej správy nesmie byť členom predstavenstva a členom dozornej rady vyplatená žiadna odmena v prípade skončenia členstva v týchto orgánoch poisťovne alebo zaisťovne vyplývajúca zo zmluvy medzi poisťovňou alebo zaisťovňou a členom predstavenstva alebo členom dozornej rady alebo priznaná vnútornými predpismi poisťovne alebo zaisťovne.
§ 57
(1)
Od zavedenia nútenej správy nemožno počas šiestich mesiacov postupovať pohľadávky voči poisťovni alebo zaisťovni, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a započítavať vzájomné pohľadávky medzi takou poisťovňou alebo takou zaisťovňou a inými osobami.
(2)
Nútený správca môže odporovať právnemu úkonu,34) ktorý bol urobený v posledných troch rokoch pred zavedením nútenej správy v úmysle ukrátiť poisťovňu alebo zaisťovňu, alebo jej veriteľov, ak tento úmysel musel byť poisťovni alebo zaisťovni známy; to neplatí, ak druhá strana preukáže, že nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať úmysel poisťovne alebo zaisťovne ukrátiť jej veriteľa.
§ 58
Zavedenie nútenej správy, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt núteného správcu a jeho zástupcu, skončenie nútenej správy a zmeny týchto skutočností sa zapisujú do obchodného registra.28) Návrh na zápis nútenej správy podáva úrad; pri zápise tejto skutočnosti sa nepoužije ustanovenie osobitného predpisu.35)
§ 59
(1)
Nútená správa sa končí
a)
doručením rozhodnutia úradu o skončení nútenej správy, ak pominú dôvody na jej trvanie,
b)
vyhlásením konkurzu na poisťovňu alebo zaisťovňu,
c)
uplynutím 12 mesiacov od zavedenia nútenej správy,
d)
odňatím povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti.
(2)
Oznámenie o skončení nútenej správy podľa odseku 1 úrad bez zbytočného odkladu zverejní aspoň v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch sídla poisťovne alebo zaisťovne, nad ktorou bola zavedená nútená správa a vo všetkých jej pobočkách. Osoby, ktoré úrad o uverejnenie tejto skutočnosti požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(3)
Po skončení nútenej správy je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od skončenia nútenej správy. Do programu mimoriadneho valného zhromaždenia je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná zaradiť odvolanie doterajších a voľbu nových členov predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne a dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne.
§ 60
Pozastavenie uzavierania poistných zmlúv alebo zaisťovacích zmlúv a rozširovania záväzkov
(1)
Úrad môže pozastaviť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne uzavieranie poistných zmlúv alebo zaisťovacích zmlúv a rozširovanie záväzkov, ak je ohrozená schopnosť poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne plniť záväzky vyplývajúce z týchto zmlúv a sankcie uložené úradom podľa § 49 neviedli k zlepšeniu hospodárskej situácie. Úrad môže pozastaviť poisťovni alebo zaisťovni uzavieranie poistných zmlúv alebo zaisťovacích zmlúv a rozširovanie záväzkov aj v súvislosti so zavedením nútenej správy.
(2)
Pozastavenie podľa odseku 1 sa môže týkať uzavierania poistných zmlúv na všetky alebo niektoré poistné odvetvia v rámci jednotlivých poistných druhov, na ktorých vykonávanie bolo poisťovni udelené povolenie podľa tohto zákona. Pozastavenie podľa odseku 1 oznámi úrad bez zbytočného odkladu aspoň v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie tejto skutočnosti požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť. V prípade pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne úrad informuje o pozastavení podľa odseku 1 príslušný orgán dohľadu štátu, v ktorom má sídlo zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa, ktorá zriadila takúto pobočku.
§ 61
Prevod poistného kmeňa
(1)
Úrad môže poisťovni nariadiť previesť na inú poisťovňu poistný kmeň alebo jeho časť, ak poisťovňa nesplní opatrenia uložené úradom v súvislosti s ohrozením schopnosti poisťovne splniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretých poistných zmlúv alebo v súvislosti so zavedením nútenej správy, alebo v súvislosti s pozastavením uzavierania poistných zmlúv a rozširovania záväzkov alebo s odňatím povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti. Poisťovňa je povinná v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prevode poistného kmeňa alebo jeho časti predložiť úradu na schválenie návrh postupu tohto prevodu. Súčasťou návrhu musí byť vyjadrenie preberajúcej poisťovne, že s prevodom poistného kmeňa alebo jeho časti súhlasí.
(2)
Preberajúca poisťovňa je povinná do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým bol schválený návrh postupu prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti, oznámiť osobám, ktorých poistných zmlúv sa prevod poistného kmeňa týka, obchodné meno a sídlo preberajúcej poisťovne a dátum, dokedy sa musí prevod poistného kmeňa skončiť.
(3)
Súčasne s prevodom poistného kmeňa alebo jeho časti dôjde k prevodu finančných prostriedkov z odovzdávajúcej poisťovne do preberajúcej poisťovne vo výške technických rezerv zodpovedajúcich prevádzanému poistnému kmeňu alebo jeho časti.
(4)
Preberajúca poisťovňa vstupuje do všetkých práv a záväzkov odovzdávajúcej poisťovne, ktoré boli predmetom prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti, dňom dohodnutým v zmluve o prevode poistného kmeňa alebo jeho časti. Prevod poistného kmeňa alebo jeho časti musí byť skončený najneskôr do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa odseku 1 alebo 5.
(5)
Prevod poistného kmeňa alebo jeho časti sa môže uskutočniť i na základe žiadosti poisťovne, o ktorej úrad rozhodne do 30 dní od jej podania.
(6)
V návrhu postupu podľa odseku 1 alebo v žiadosti podľa odseku 5 sa uvedú
a)
dôvody prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti, ak ide o prevod poistného kmeňa alebo jeho časti na základe žiadosti poisťovne,
b)
opis prevádzaného poistného kmeňa alebo jeho časti,
c)
predpokladané zmeny v hospodárení odovzdávajúcej poisťovne a preberajúcej poisťovne ako dôsledok prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti,
d)
spôsob a obsah oznámenia osobám, s ktorými boli uzavreté poistné zmluvy, ktoré sú predmetom prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti vrátane dátumu, do ktorého má byť tento prevod skončený.
(7)
Prílohou návrhu postupu podľa odseku 1 alebo žiadosti podľa odseku 5 je zmluva o prevode poistného kmeňa alebo jeho časti medzi odovzdávajúcou poisťovňou a preberajúcou poisťovňou; preberajúca poisťovňa môže byť iba poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre tie poistné odvetvia v rámci poistných druhov, ktoré sa týkajú prevádzaného poistného kmeňa alebo jeho časti.
(8)
Prevod poistného kmeňa alebo jeho časti úrad neschváli, ak by týmto prevodom bola ohrozená schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv, ktoré sú predmetom prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti, alebo stabilita preberajúcej poisťovne, alebo stabilita odovzdávajúcej poisťovne, ak sa prevod poistného kmeňa alebo jeho časti uskutočňuje na základe žiadosti podľa odseku 5.
Odňatie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti
§ 62
(1)
Úrad je povinný odňať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti, ak
a)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia vykonávať činnosti uvedené v tomto povolení alebo počas šiestich mesiacov tieto činnosti nevykonáva,
b)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne získala toto povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie tohto povolenia,
c)
ide o pobočku zahraničnej poisťovne alebo pobočku zahraničnej zaisťovne a táto zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa stratila v štáte svojho sídla oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti.
(2)
Úrad môže odňať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne a pri porušovaní požiadaviek na podnikanie poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, ak
a)
poisťovňa alebo zaisťovňa neplní podmienky podľa § 5 ods. 2 alebo pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne neplní podmienky podľa § 6 ods. 2,
b)
poisťovňa alebo zaisťovňa dosiahne stratu prevyšujúcu 50 % základného imania v jednom roku alebo 10 % v troch po sebe nasledujúcich rokoch,
c)
poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v tomto povolení,
d)
zavedenie nútenej správy neviedlo k ekonomickému ozdraveniu poisťovne alebo zaisťovne,
e)
poisťovňa alebo zaisťovňa nesplnila povinnosť podľa § 70.
§ 63
(1)
Od okamihu doručenia rozhodnutia o odňatí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odňatí povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti, alebo odo dňa zániku tohto povolenia nesmie právnická osoba, ktorej bolo odňaté alebo jej zaniklo takéto povolenie, vykonávať poisťovaciu činnosť alebo zaisťovaciu činnosť s výnimkou činností, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov.
(2)
Rozhodnutie o odňatí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odňatí povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zašle právnická osoba, ktorej bolo odňaté takéto povolenie, Obchodnému vestníku na uverejnenie do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(3)
Právoplatné rozhodnutie o odňatí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odňatí povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne oznámi úrad príslušnému orgánu dohľadu toho štátu, v ktorom má sídlo zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa, ktorá zriadila takúto pobočku. Ak je vydané rozhodnutie o odňatí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odňatí povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti poisťovni alebo zaisťovni, ktorá má zriadenú pobočku v zahraničí, úrad oznámi túto skutočnosť aj príslušnému orgánu dohľadu štátu, v ktorom má poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorej bolo odňaté takéto povolenie, svoju pobočku.
(4)
Odňatie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo odňatie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa zapisuje do obchodného registra. Do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odňatí povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti úrad zašle rozhodnutie s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register; pri zápise tejto skutočnosti sa nepoužije ustanovenie osobitného zákona.35)
(5)
Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odňatí povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti úrad podá príslušnému súdu návrh na zrušenie a likvidáciu tejto právnickej osoby a na vymenovanie likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zrušení nemôže použiť postup podľa osobitného zákona.36)
(6)
Konanie o odňatí povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo o odňatí povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa zastaví na základe právoplatného rozhodnutia o vyhlásení konkurzu podľa osobitného zákona.4)
§ 64
Likvidácia poisťovne alebo zaisťovne
(1)
Na likvidáciu poisťovne alebo zaisťovne sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak sa poisťovňa alebo zaisťovňa zrušuje s likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora je oprávnený podať iba úrad. Pri zápise vstupu poisťovne alebo zaisťovne do likvidácie a pri zápise likvidátora sa nepoužije ustanovenie osobitného zákona.35)
(3)
Likvidátorom nesmie byť osoba, ktorá má alebo mala osobitný vzťah k poisťovni alebo zaisťovni.
(4)
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k poisťovni alebo zaisťovni, sa na účely tohto zákona považujú
a)
členovia predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne, vedúci zamestnanci poisťovne alebo zaisťovne, ďalší zamestnanci poisťovne alebo zaisťovne určení stanovami poisťovne alebo zaisťovne a prokurista poisťovne alebo zaisťovne,
b)
členovia dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne,
c)
fyzické osoby majúce kontrolu nad poisťovňou alebo zaisťovňou a členovia predstavenstva právnických osôb majúcich kontrolu nad poisťovňou alebo zaisťovňou a ich vedúci zamestnanci,
d)
osoby blízke31) členom predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne, dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne, vedúcim zamestnancom poisťovne alebo zaisťovne alebo fyzickým osobám majúcim kontrolu nad poisťovňou alebo zaisťovňou,
e)
akcionári, ak sú fyzickými osobami, s významným vplyvom na poisťovňu alebo zaisťovňu,
f)
fyzická osoba, ktorá v období piatich rokov pred podaním návrhu na likvidáciu bola audítorom poisťovne alebo zaisťovne alebo sa na audite poisťovne alebo zaisťovne podieľala bez vyslovenia výhrad k činnosti poisťovne alebo zaisťovne,
g)
člen predstavenstva inej poisťovne alebo zaisťovne a vedúci pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne alebo jeho zástupca.
(5)
S prihliadnutím na rozsah činnosti likvidátora určí úrad výšku a splatnosť jeho odmeny.
(6)
Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii poisťovne alebo zaisťovne, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním likvidácie voči všetkým osobám okrem úradu v súvislosti s plnením jeho úloh podľa tohto zákona alebo osobitného zákona;3) ustanovenia § 41 týmto nie sú dotknuté.
(7)
Likvidátor predkladá úradu bez zbytočného odkladu účtovné výkazy a doklady spracúvané v priebehu likvidácie v súlade s osobitným predpisom26) a ďalšie podklady vyžadované úradom na účely posúdenia činnosti likvidátora a priebehu likvidácie.
§ 65
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)
Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 36 ods. 1 písm. a) alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 36 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov, môže úrad pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení poisťovne alebo zaisťovne a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia poisťovne alebo zaisťovne.
(2)
Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia dať príkaz centrálnemu depozitárovi na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala.
(3)
Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná predložiť úradu výpis z jej registra emitenta cenných papierov a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz poisťovne alebo zaisťovne na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré poisťovňa alebo zaisťovňa vydala. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa takáto registrácia vykonala. Tento výpis je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná doručiť úradu v deň jeho vyhotovenia. Úrad bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1 a doručí ho poisťovni alebo zaisťovni najneskôr v deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia poisťovne alebo zaisťovne.
(4)
Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté, ak úrad na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.
(5)
Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia3) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí úrad tejto osobe a poisťovni alebo zaisťovni najneskôr v deň konania valného zhromaždenia. Týmto rozhodnutím o uložení predbežného opatrenia3) je poisťovňa alebo zaisťovňa viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia3) aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.
(6)
Poisťovňa alebo zaisťovňa nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej úradom podľa odseku 3 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(7)
Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom poisťovňou alebo zaisťovňou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas úradu podľa § 36 ods. 1 písm. a).
(8)
Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takéhoto rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(9)
Úrad je oprávnený podať súdu návrh na vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia poisťovne alebo zaisťovne za neplatné pre rozpor so zákonmi, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo so stanovami poisťovne alebo zaisťovne do troch mesiacov odo dňa, keď sa o tomto rozhodnutí dozvedel, najneskôr do jedného roka od prijatia tohto rozhodnutia.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 66
(1)
Na poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Poisťovňa a zaisťovňa môžu vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(3)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon3), ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú u osôb, ktorým neboli pridelené.
§ 67
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 68
(1)
Rozdelenie, splynutie, zlúčenie alebo zrušenie poisťovne alebo zaisťovne vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s poisťovňou alebo zaisťovňou nesmie byť na ujmu veriteľov poisťovne alebo zaisťovne.
(2)
Právnická osoba, ktorej bolo odňaté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo odňaté povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti, alebo ktorej zaniklo toto povolenie, vykonáva činnosti podľa § 63 ods. 1 ako poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne podľa tohto zákona dovtedy, kým vyrovná svoje pohľadávky a záväzky. Povinnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne predkladať účtovné výkazy, štatistické výkazy a hlásenia podľa tohto zákona sa na takúto právnickú osobu nevzťahujú.
§ 69
Bez predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 36 je každý úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý úkon vykonaný na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov.
§ 70
(1)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti poisťovníctva v súlade s doterajšími predpismi, sú povinné zosúladiť svoje právne pomery s ustanoveniami tohto zákona najneskôr do 1. marca 2003. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 4 ods. 11 písm. b).
(2)
Poisťovne alebo pobočky zahraničných poisťovní, ktoré vykonávali poisťovaciu činnosť v súlade s doterajšími predpismi, sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona považujú za poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, ktorým bolo udelené povolenie podľa tohto zákona.
§ 71
(1)
Poisťovací maklér, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona vykonával činnosť podľa doterajších predpisov, je povinný do 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona podať úradu žiadosť o udelenie povolenia podľa § 13. Ak poisťovací maklér v tejto lehote žiadosť o udelenie povolenia podľa § 13 nepodá, povolenie udelené podľa doterajších predpisov uplynutím tejto lehoty zaniká. Ak poisťovací maklér podal žiadosť o udelenie povolenia podľa § 13 úradu včas, povolenie udelené podľa doterajších predpisov zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu o tejto žiadosti.
(2)
V žiadosti podľa odseku 1 je žiadateľ povinný uviesť údaje podľa § 13 ods. 5 písm. a) a b).
(3)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú doklady podľa § 13 ods. 6.
(4)
Na rozhodovanie o žiadosti podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 13.
§ 72
(1)
Konania o uložení pokút alebo iných sankcií začaté a neukončené právoplatným rozhodnutím pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa nedostatky zistené v činnosti poisťovní a zaisťovní a iných osôb, ku ktorým došlo podľa doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo konanie podľa doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú podľa tohto zákona, ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj podľa tohto zákona. Odo dňa účinnosti tohto zákona však možno uložiť len také opatrenie na odstránenie protiprávneho stavu, opatrenie na nápravu, pokutu alebo inú sankciu, ktoré umožňuje tento zákon. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.
(2)
Na lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neskončili, sa vzťahujú ustanovenia doterajších predpisov. Ak doterajšie predpisy neustanovovali lehoty na vydanie rozhodnutia alebo na vykonanie iných úkonov v konaniach začatých a právoplatne neukončených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, lehoty podľa tohto zákona sa uplatnia tým, že začínajú plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 73
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z., zákona č. 356/1997 Z. z., zákona č. 101/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z. a zákona č. 381/2001 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov technických rezerv poisťovne v znení vyhlášky č. 177/1999 Z. z. a vyhlášky č. 1/2000 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č . 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z. a zákona č. 281/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 788 ods. 2 sa vypúšťajú slová „schválené orgánom štátneho dozoru v poisťovníctve".
Čl. III
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „schválené dozorným orgánom" a vypúšťa sa druhá veta.
2.
V § 6 ods. 3 sa slovo „úrad" nahrádza slovami „Úrad pre finančný trh11) (ďalej len „úrad")."
Čl. IV
Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a schválené všeobecné poistné podmienky Úradom pre finančný trh podľa osobitného predpisu9)".
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002 s výnimkou ustanovení § 8, § 15 až 21, § 36 ods. 7, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 95/2002 Z. z.
KLASIFIKÁCIA POISTNÝCH ODVETVÍ PODĽA POISTNÝCH DRUHOV
A - životné poistenie
Poistné odvetvie
1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia.
2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí.
3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.
4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom.
5. Dôchodkové poistenie.
6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4.
B - neživotné poistenie
Poistné odvetvie
1. Poistenie úrazu
a) s jednorazovým plnením,
b) s opakovaným plnením,
c) s kombinovaným plnením,
d) cestujúcich.
2. Poistenie choroby
a) s jednorazovým plnením,
b) s opakovaným plnením,
c) s kombinovaným plnením,
d) zmluvné poistenie a pripoistenie.
3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
a) motorových,
b) nemotorových.
4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch.
5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch.
6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch
a) riečnych,
b) jazerných,
c) námorných.
7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok.
8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených
a) požiarom,
b) výbuchom,
c) víchricou,
d) prírodnými živlami inými ako víchrica,
e) jadrovou energiou,
f) zosuvom alebo zosadaním pôdy.
9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8.
10. Poistenie zodpovednosti
a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
b) dopravcu.
11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
12. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu.
13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12.
14. Poistenie úveru
a) všeobecná platobná neschopnosť,
b) exportný úver,
c) splátkový úver,
d) hypotekárny úver,
e) poľnohospodársky úver.
15. Poistenie kaucie
a) priame záruky,
b) nepriame záruky.
16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z
a) výkonu povolania,
b) nedostatočného príjmu,
c) zlých poveternostných podmienok,
d) straty zisku,
e) trvalých všeobecných nákladov,
f) neočakávaných obchodných výdajov,
g) straty trhovej hodnoty,
h) straty pravidelného zdroja príjmov,
i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty,
j) ostatných finančných strát.
17. Poistenie právnej ochrany.
18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
C - Skupiny neživotného poistenia (B)
Na vykonávanie poisťovacej činnosti pre viaceré poistné odvetvia sa povolenie orgánu dohľadu v poisťovníctve vydáva pod označením týchto skupín:
a) „Poistenie úrazov a chorôb“ pre poistné odvetvia podľa bodov 1 a 2,
b) „Poistenie motorových vozidiel“ pre poistné odvetvia podľa bodov 3, 7 a 10,
c) „Námorné a dopravné poistenie“ pre poistné odvetvia podľa bodov 6, 7 a 12,
d) „Letecké poistenie“ pre poistné odvetvia podľa bodov 5, 7 a 11,
e) „Poistenie požiarov a iných majetkových škôd“ pre poistné odvetvia podľa bodov 8 a 9,
f) „Poistenie zodpovednosti za škodu“ pre poistné odvetvia podľa bodov 10 až 13,
g) „Poistenie úveru a kaucie“ pre poistné odvetvia podľa bodov 14 a 15,
h) „Všeobecné neživotné poistenie“ pre poistné odvetvia podľa bodov 1 až 18.
Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti pre jedno poistné odvetvie alebo viaceré poistné odvetvia, môže uzavrieť poistnú zmluvu aj na poistné riziko patriace do poistného odvetvia, pre ktoré jej nebolo udelené povolenie (doplnkové poistenie) za predpokladu, že toto riziko
a) je spojené s hlavným poistným rizikom,
b) sa týka predmetu, ktorý je poistený proti hlavnému poistnému riziku, a
c) je poistené poistnou zmluvou, ktorou je poistené hlavné poistné riziko.
Doplnkovým poistením nemôže byť poistné riziko patriace do poistných odvetví uvedených v bodoch 14 a 15.
1)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.
2)
§ 8 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
3)
Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
7)
§ 5 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
8)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
§ 30 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 37 zákona č. 96/2002 Z. z.
13)
§ 35 zákona č. 96/2002 Z. z.
14)
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka.
16)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
17)
§ 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
18)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
26)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
28)
§ 154 až 229 Obchodného zákonníka.
29)
§ 46 až 66 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 4 až 33 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 566 až 576 Obchodného zákonníka.