8/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005 do 30.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. decembra 2001
o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) ustanovuje:
§ 1
Obsahom odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb (ďalej len „skúška“) je preverenie vedomostí žiadateľa o
a)
právnych predpisoch upravujúcich
1.
nakladanie a obchodovanie s investičnými nástrojmi,
2.
činnosti subjektov podľa § 61 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch,
3.
zdaňovanie v oblasti investičných nástrojov,
b)
slovenskom finančnom trhu.
§ 2
Úhrada za vykonanie skúšky je 3 000 Sk.
§ 3
Skúška je neverejná a má písomnú časť a ústnu časť, vykonáva sa pred skúšobnou komisiou, ktorá má sedem členov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002.
Brigita Schmögnerová v. r.