724/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

724
ZÁKON
z 9. decembra 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 567/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z. a zákona č. 534/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 6 písm. e) sa vypúšťa slovo „kalendárne".
2.
V § 7 ods. 6 sa vypúšťa písmeno j) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16a.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno j).
3.
V § 42 sa vypúšťa odsek 8.
4.
V § 43 ods. 12 sa vypúšťajú slová „vrátane úhrady, ktorú platí občan za starostlivosť v domove-penzióne pre dôchodcov podľa doterajších predpisov" a za slovo „dohľad" sa vkladajú slová „v zariadeniach sociálnych služieb uvedených v § 18 ods. 2".
5.
V § 48 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov, sa dávkou sociálnej pomoci doplní jeho príjem v kalendárnom mesiaci, ak ide o plnoletú fyzickú osobu, do sumy 1 450 Sk.
(3)
Občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, sa dávkou sociálnej pomoci doplní jeho príjem v kalendárnom mesiaci, ak ide o plnoletú fyzickú osobu do sumy 2 900 Sk, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa do sumy 1 000 Sk a ak ide o nezaopatrené dieťa do sumy 1 600 Sk.“.
6.
V § 48 ods. 4 sa slová „3 a 4" nahrádzajú slovami „2 a 3" a za slovami „v jednej sume" sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ktorej výška nesmie presiahnuť sumu 10 500 Sk mesačne.".
7.
V § 48 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 12.
8.
V § 48 ods. 5 sa slová „v odseku 4" nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 až 4".
9.
V § 57 ods. 4 sa vypúšťajú slová „bez sprievodcu".
10.
V § 58 ods. 11 sa slová „1,5 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)" nahrádzajú sumou „55 Sk".
11.
V § 59 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu. Za druhý mechanický vozík sa považuje aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík.".
12.
V § 61 ods. 5 sa slová „na pracovné, vzdelávacie, rodinné a občianske aktivity" nahrádzajú slovami „na účely prepravy do zamestnania, do školského zariadenia alebo do zariadenia sociálnych služieb".
13.
V § 63 ods. 6 sa suma „500 000 Sk" nahrádza sumou „550 000 Sk", suma „100 000 Sk" sa nahrádza sumou „50 000 Sk" a suma „250 000 Sk" sa nahrádza sumou „200 000 Sk".
14.
V § 63 ods. 9 sa suma „350 000 Sk" nahrádza sumou „250 000 Sk".
15.
§ 64 vrátane nadpisu znie:
㤠64
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
(1)
Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky
a)
na diétne stravovanie,
b)
súvisiace
1.
s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2.
so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
3.
so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
(2)
Kompenzácia na každé zvýšenie výdavkov uvedených v odseku 1 sa posudzuje samostatne.
(3)
Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je 983 Sk.
(4)
Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia je 200 Sk.
(5)
Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla je 500 Sk.
(6)
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa § 17 odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a ktorý
a)
je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla alebo
b)
nie je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, ale jeho prepravu zabezpečuje fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy.
(7)
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie nemožno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne. To neplatí, ak sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb prechodne a na určitý čas, najviac na 30 dní.
(8)
Peňažné príspevky uvedené v odsekoch 3 až 5 a 9 sa poskytujú mesačne.
(9)
Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom je 1 200 Sk.
(10)
Peňažný príspevok na zvýšené výdavky sa neposkytuje, ak príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím presiahol dvojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.36)
(11)
Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 14.“.
16.
V § 64a ods. 4 sa slová „1,65-násobku sumy životného mimina pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)" nahrádzajú sumou „6 000 Sk" a slová „2,25-násobku sumy životného mimina pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)" sa nahrádzajú sumou „8 000 Sk".
17.
V § 64a ods. 5 sa slová „1,35-násobku sumy životného mimina pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)" nahrádzajú sumou „5 300 Sk" a slová „1,95-násobku sumy životného mimina pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)" sa nahrádzajú sumou „7 500 Sk".
18.
V § 64a ods. 6 sa slová „2,15-násobku sumy životného mimina pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)" nahrádzajú sumou „7 800 Sk".
19.
V § 67 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o)
poskytuje finančné prostriedky na úhradu výdavkov na poskytovanie opatrovateľskej služby vyššiemu územnému celku a prostredníctvom príslušného okresného úradu finančné prostriedky na úhradu výdavkov na poskytovanie opatrovateľskej služby príslušným obciam a kontroluje hospodárenie s nimi,“.
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).
20.
V § 68 písm. a) siedmom bode sa vypúšťajú slová „bez sprievodcu".
21.
V § 68 písm. a) štrnástom bode sa slová „§ 48 ods. 10" nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 7".
22.
V § 86 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo obec" a na konci sa pripájajú tieto slová: „do 15. mája príslušného roka, ak v predchádzajúcom roku vykonával sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany alebo poskytoval sociálne poradenstvo alebo sociálnu službu".
23.
V § 86 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Výročná správa o činnosti a o hospodárení subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, obsahuje najmä
a)
ročnú účtovnú uzávierku,
b)
správu audítora k ročnej účtovnej uzávierke, ak bola audítorom overená,
c)
prehľad o príjmoch a výnosoch v členení podľa zdrojov,
d)
stav majetku a pohyb majetku a záväzkov.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
24.
V § 91 odsek 2 znie:
„(2)
Na konanie o poskytovaní dávky sociálnej pomoci, o poskytovaní peňažného príspevku na kompenzáciu, peňažného príspevku za opatrovanie a o poskytovaní sociálnej služby sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou § 60 až 66 zákona o správnom konaní.65)“.
25.
V § 101 ods. 1 sa za slová „začalo konanie o" vkladajú slová „príspevku za opatrovanie,".
26.
V § 106 sa vypúšťa odsek 5.
27.
§ 106a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pri poskytovaní sociálnej pomoci obcou a samosprávnym krajom sa odseky 1 až 5 použijú rovnako.“.
28.
Za § 110g sa vkladajú § 110h a 110i, ktoré znejú:
㤠110h
(1)
O žiadostiach o poskytnutie dávky sociálnej pomoci, o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 31. decembra 2002, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. januára 2003.
(2)
Príslušný orgán z vlastného podnetu prehodnotí po 1. januári 2003 dávku sociálnej pomoci poskytovanú do 31. decembra 2002 podľa zákona účinného od 1. januára 2003 a rozhodne o dávke sociálnej pomoci najneskôr do 31. januára 2003.
§ 110i
(1)
O žiadostiach o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie, o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 31. decembra 2002, sa rozhoduje podľa zákona účinného od 1. januára 2003.
(2)
Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu podľa § 58, 62 a 64 a peňažný príspevok za opatrovanie na základe právoplatného rozhodnutia vydaného do 31. decembra 2002, sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu podľa § 58, 62 a 64 a peňažný príspevok za opatrovanie podľa zákona účinného od 1. januára 2003.
(3)
Príslušný orgán z vlastného podnetu prehodnotí po 1. januári 2003 výšku peňažného príspevku na kompenzáciu podľa § 58, 62 a 64 a peňažného príspevku za opatrovanie poskytovaných do 31. decembra 2002 podľa zákona účinného od 1. januára 2003 a rozhodne o týchto peňažných príspevkoch najneskôr do 31. januára 2003 okrem prípadov konania podľa odseku 4, na ktoré sa uvedená lehota nevzťahuje.
(4)
Konania o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie podľa § 60 až 66 zákona o správnom konaní65) začaté do 31. decembra 2002 sa skončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2002.“.
29.
Doterajšie prílohy č. 7, 7a, 8 až 10 sa nahrádzajú novými prílohami č. 7, 7a, 8 až 10, ktoré sú prílohami č. 1 až 5 tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou príspevku za opatrovanie".
2.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
príspevok na bývanie,
h)
paušálny príspevok poskytovaný absolventovi školy počas absolventskej praxe.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 90b ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 556/2001 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 724/2002 Z. z.
Príloha č. 7 k zákonu č. 195/1998 Z. z.
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky a peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
Cena pomôcky, cena potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)
do 2 do 3 do 4 do 5
do 10 000 Sk 90 % 90 % 70 % 50 % Výška príspevku v % z ceny pomôcky, z ceny úpravy bytu, rodinného domu najviac zo sumy 550 000 Sk, z ceny úpravy garáže najviac zo sumy 50 000 Sk
do 50 000 Sk 95 % 85 % 75 % 65 %
nad 50 000 Sk 95 % 90 % 80 % 70 %

Príloha č. 2 k zákonu č. 724/2002 Z. z.
Príloha č. 7a k zákonu č. 195/1998 Z. z.
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom
Cena psa so špeciálnym výcvikom Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom38)
do 2 do 3 do 4 do 5
100 % 95 % 90 % 80 % Výška príspevku v % z ceny psa so špeciálnym výcvikom

Príloha č. 3 k zákonu č. 724/2002 Z. z.
Príloha č. 8 k zákonu č. 195/1998 Z. z.
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky
Cena opravy pomôcky Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)
do 2 do 3 do 4 do 5
do 5 000 Sk 95 % 50 % 0 % 0 % Výška príspevku v % z ceny opravy pomôcky
do 10 000 Sk 95 % 70 % 50 % 25 %
do 25 000 Sk 95 % 80 % 60 % 40 %
nad 25 000 Sk 95 % 90 % 70 % 50 %

Príloha č. 4 k zákonu č. 724/2002 Z. z.
Príloha č. 9 k zákonu č. 195/1998 Z. z.
Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla
Cena osobného motorového vozidla Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36)
do 2 do 3 do 4 do 5
85 % 80 % 70 % 55 % Výška príspevku v % z ceny osobného motorového vozidla, najviac zo sumy 400 000 Sk

Príloha č. 5 k zákonu č. 724/2002 Z. z. Príloha č. 10 k zákonu č. 195/1998 Z. z. Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu
Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom36) do 2 do 3 do 4 do 5
Výška príspevku v % z preukázaných nákladov na prepravu 95 % 90 % 70 % 50 %