667/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

667
ZÁKON
z 20. novembra 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z. a zákona č. 411/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „predseda národnej rady")".
2.
V § 5 ods. 5 sa za slovo „vlády" vkladá čiarka a slová „prezidenta, predsedu národnej rady alebo podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda národnej rady")".
3.
V § 12 ods. 1 prvej vete sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „vrátane počtu štátnozamestnaneckých miest strategického významu v stálej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe (§ 55) a v rámci nich určenie štátnozamestnaneckých miest, na ktoré sa vzťahuje osobný plat (§ 78 ods. 4).".
4.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Spôsob určenia štátnozamestnaneckých miest, na ktoré sa vzťahuje osobný plat, ustanoví nariadenie vlády.“.
5.
V § 14 ods. 9 druhej vete sa slová „je najmenej jeden rok" nahrádzajú slovami „sa nevyžaduje".
6.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Predseda môže po vyhlásení výberového konania, zriadení výberovej komisie a vymenovaní jej predsedu písomne poveriť vedúceho úradu toho služobného úradu, v ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto, vykonaním výberového konania, ak s tým vedúci úradu súhlasí. Súhlas vedúceho úradu musí mať písomnú formu.“.
7.
V § 16 ods. 1 posledná veta znie:
„Vymenovanie vykoná vedúci úradu okrem vymenovania do dočasnej štátnej služby odborníka plniaceho úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu národnej rady alebo podpredsedu národnej rady, ktoré vykoná člen vlády, prezident, predseda národnej rady alebo podpredseda národnej rady.“.
8.
V § 16 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „štátnym zamestnancom, ktorí poberajú osobný plat, patrí funkcia bez vzťahu k platovej triede.".
9.
V § 25 ods. 1 sa za slovo „vlády" vkladá čiarka a slová „prezidenta, predsedu národnej rady alebo podpredsedu národnej rady".
10.
V § 25 ods. 2 písm. b) sa za slovo „vlády" vkladá čiarka a slová „prezidenta, predsedu národnej rady alebo podpredsedu národnej rady".
11.
V § 25 ods. 2 písm. c) sa slovo „zastáva" nahrádza slovami „ide o".
12.
V § 25 ods. 3 tretej vete sa za slovo „vlády" vkladá čiarka a slová „prezidenta, predsedu národnej rady alebo podpredsedu národnej rady".
13.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak sa uvoľní miesto predstaveného v služobnom úrade, plní úlohy predstaveného na tomto mieste až do jeho obsadenia iný predstavený služobného úradu určený písomným rozhodnutím vedúceho úradu.“.
14.
V § 55 odsek 1 znie:
„(1)
Vedúci služobného úradu so súhlasom úradu pre štátnu službu určí, ktoré štátnozamestnanecké miesta služobného úradu určené v systemizácii sú miesta mimoriadnej finančnej alebo rozhodovacej významnosti, ako aj miesta strategického významu (ďalej len „štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti") okrem miest, na ktoré sa vzťahuje osobný plat. Miesta strategického významu sú miesta kľúčové na plnenie Programového vyhlásenia vlády. Miesta strategického významu, na ktoré sa vzťahuje osobný plat, určuje vláda pri schválení návrhu systemizácie.“.
15.
V § 55 odsek 4 znie:
„(4)
Štátnemu zamestnancovi na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti okrem štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste, na ktoré sa vzťahuje osobný plat, patrí osobitný príplatok vo výške od 30 % do 100 % tarifného platu.“.
16.
V § 78 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
osobitný príplatok.“.
17.
V § 78 ods. 2 písm. a) sa za slová „h) až k)" vkladajú slová „a o)".
18.
V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
osobný plat podľa odseku 4,
d)
plat podľa odseku 5.“.
19.
§ 78 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Štátnemu zamestnancovi, ktorého štátnozamestnanecké miesto strategického významu bolo určené podľa 12 ods. 1, patrí za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom namiesto platu podľa odseku 1 osobný plat. Výšku osobného platu určí úrad pre štátnu službu na základe porovnateľných platov v súkromnom sektore a možností štátneho rozpočtu. Výška osobného platu sa kráti o 30 %, ak štátny zamestnanec podľa služobného hodnotenia nevykazuje mimoriadne výsledky pri vykonávaní štátnej služby, v období do najbližšieho služobného hodnotenia. Úrad pre štátnu službu na návrh vedúceho úradu môže znížiť osobný plat až o 50 %, ak štátny zamestnanec nesplní výkonnostné ukazovatele určené služobným úradom so súhlasom úradu pre štátnu službu.
(5)
Predstavenému v politickej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, patrí funkčný plat vo výške platu poslanca národnej rady.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 2 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
20.
Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý znie:
㤠100a
Ustanovenia § 79 až 97 sa nevzťahujú na štátneho zamestnanca, ktorému patrí osobný plat podľa § 78 ods. 4, a na predstaveného v politickej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo.“.
21.
V § 102 odsek 1 znie:
„(1)
Predstavenému v politickej funkcii v služobnom úrade okrem ministerstva a vedúcemu úradu určí funkčný plat ten, kto ho vymenoval, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
22.
V § 106 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Predstavenému v politickej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie patrí paušálna nezdanená náhrada v sume, ktorou je 118 % z platovej tarify dvanásteho platového stupňa deviatej platovej triedy, ak mu nie je poskytnutá podľa osobitného predpisu. Nárok na paušálnu náhradu vzniká odo dňa začatia vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
23.
V § 106 v novooznačenom odseku 7 sa v prvej vete vypúšťa slovo „ministerstvo,".
24.
V § 107 ods. 1 poslednej vete sa slová „30 dní" nahrádzajú slovami „15 dní".
25.
V § 108 ods. 1 poslednej vete sa slová „30 dní" nahrádzajú slovami „15 dní".
26.
Za § 153 sa vkladá § 153a, ktorý znie:
㤠153a
(1)
Pred uplynutím lehoty podľa § 153 ods. 1 možno odvolať vedúceho úradu, ktorým je ministerstvo, na základe hodnotenia ministra o nedostatočných výsledkoch vedúceho úradu v štátnej službe.
(2)
Predseda odvolá vedúceho úradu, ktorým je ministerstvo, vymenovaného podľa § 153 ods. 1 do troch dní od doručenia písomného návrhu ministra na jeho odvolanie.
(3)
Predseda vyhlási výberové konanie na vymenovanie za vedúceho úradu, ktorým je ministerstvo, do desiatich dní od odvolania vedúceho úradu podľa odseku 2. Na výberové konanie na vymenovanie za vedúceho úradu, ktorým je ministerstvo, sa primerane použijú ustanovenia § 15. Po zhodnotení výsledku výberového konania predseda do troch dní písomne oznámi ministrovi poradie troch najúspešnejších uchádzačov.
(4)
Predseda vymenuje vedúceho úradu, ktorým je ministerstvo, do desiatich dní od doručenia písomného návrhu ministra na vymenovanie spomedzi troch najúspešnejších uchádzačov podľa odseku 3.
(5)
Ak vedúci úradu odvolaný podľa odseku 2 písomne požiada predsedu o zotrvanie v štátnej službe do desiatich dní odo dňa odvolania, dňom doručenia žiadosti sa stáva štátnym zamestnancom v dočasnej štátnej službe. Na právne vzťahy vedúceho úradu odvolaného podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje § 154 ods. 8 a 9. Ak vedúci úradu odvolaný podľa odseku 2 písomne nepožiada predsedu o zotrvanie v štátnej službe do desiatich dní odo dňa odvolania, jeho štátnozamestnanecký pomer sa uplynutím tejto lehoty skončí. V takom prípade vedúcemu úradu odvolanému podľa odseku 2 patrí náhrada vo výške päťnásobku jeho funkčného platu.“.
27.
V § 154 ods. 5 sa za slová „Štátny zamestnanec" vkladajú slová „v prípravnej štátnej službe a štátny zamestnanec" a za slovo „sa" sa vkladajú slová „do 31. marca 2004".
28.
§ 154 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Zamestnanec vymenovaný do stálej štátnej služby podľa odseku 4 absolvuje do 31. marca 2004 kvalifikačnú skúšku pred komisiou po absolvovaní odborného vzdelávania podľa odseku 2. Na odborné vzdelávanie sa vzťahuje § 154 odsek 2, tretia veta. Na vykonanie kvalifikačnej skúšky sa vzťahuje odsek 3. Na obsah a rozsah vzdelávania a obsah a rozsah kvalifikačnej skúšky sa vzťahuje odsek 6.
(9)
Štátnozamestnanecký pomer zamestnanca podľa odseku 4 sa skončí, ak nevykonal úspešne kvalifikačnú skúšku podľa odseku 8, dňom vykonania kvalifikačnej skúšky.“.
29.
§ 154 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Služobný úrad môže do 31. marca 2004 určiť školiteľa podľa § 19 ods. 5 aj zo štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe.“.
30.
Za § 154 sa vkladá § 154a, ktorý znie:
㤠154a
Ak úrad pre štátnu službu nezabezpečí štátnemu zamestnancovi podľa § 154 ods. 1 odborné vzdelávanie a neumožní mu vykonať skúšku podľa § 154 ods. 2, dočasná štátna služba podľa § 154 sa predlžuje najneskôr do 31. marca 2005.“.
31.
V § 164 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ďalší plat podľa § 95 ods. 1 v rokoch 2002 a 2003 štátnemu zamestnancovi nepatrí.
(2)
Ďalší plat podľa § 95 patrí štátnemu zamestnancovi v kalendárnom roku 2004 v prvom polroku v sume funkčného platu a v druhom polroku v sume 0,5 funkčného platu.“.
32.
Za § 165 sa vkladá § 165a, ktorý znie:
㤠165a
V roku 2003 vláda schváli počet štátnozamestnaneckých miest strategického významu a zoznam štátnozamestnaneckých miest, na ktoré sa vzťahuje osobný plat, do 31. marca.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení uvedených v 24. a 25. bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.