64/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.02.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

64
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
zo 17. januára 2002
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Jána Klučku, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti Národnej rade Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 13 ods. 5 druhej, tretej, siedmej a ôsmej vety a § 18b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a s čl. 20 ods. 1 druhou vetou v spojení s čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, za účasti Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej poslancom Národnej rady Slovenskej republiky doc. JUDr. Ladislavom Oroszom, CSc., na ústnom pojednávaní konanom 17. januára 2002 takto
rozhodol:
1.
Ustanovenie § 18b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje .
Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie § 18b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predseda pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.