Predpis bol zrušený predpisom 306/2007 Z. z.

552/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

552
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 12. septembra 2002,
ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
(1)
Vydáva sa štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností (ďalej len „klasifikácia") na štatistické účely a na účely medzinárodného porovnávania štatistických ukazovateľov.
(2)
Predmetom klasifikácie je triedenie ekonomických činností vykonávaných právnickými osobami a fyzickými osobami. Klasifikácia je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 140/1994 Z. z., ktorým sa zavádza 1. revízia Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Peter Mach v. r.
Príloha k vyhláške č. 552/2002 Z. z.
ŠTATISTICKÁ ODVETVOVÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ (OKEČ)
Kód OKEČ Názov Kód ISIC
KATEGÓRIA A POĽNOHOSPODÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A LESNÍCTVO
01 POĽNOHOSPODÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A SÚVISIACE SLUŽBY
01.1 Pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo 011
01.11 Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n. 0111
01.12 Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pestovateľských škôlok 0112
01.12.1 Pestovanie zeleniny
01.12.2 Pestovanie a zber húb
01.12.3 Pestovanie kvetín a okrasných drevín
01.13 Pestovanie ovocia, orechov, plodín na výrobu nápojov a korenia 0113
01.13.1 Pestovanie ovocia a orechov
01.13.2 Pestovanie kultúr na výrobu nápojov a korenia
01.2 Chov zvierat 012
01.21 Chov hovädzieho dobytka, produkcia mlieka 0121x
01.22 Chov oviec, kôz, koní, oslov, mulov a mulíc 0121x
01.23 Chov ošípaných 0122x
01.24 Chov hydiny 0122x
01.25 Chov iných zvierat 0122x
01.25.1 Chov drobných hospodárskych zvierat
01.25.2 Chov kožušinových zvierat
01.25.3 Chov domácich zvierat
01.25.4 Chov cudzokrajných zvierat
01.25.5 Chov laboratórnych zvierat
01.25.6 Chov zveriny
01.25.9 Chov iných zvierat
01.3 Pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo) 013
01.30 Pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo) 0130
01.4 Služby v poľnohospodárstve okrem veterinárnych služieb; krajinné záhradníctvo 014
01.41 Služby spojené s pestovaním plodín; krajinné záhradníctvo 0140x
01.42 Služby v chovateľstve okrem veterinárnych služieb 0140x
01.5 Lov, odchyt a rozmnožovanie zveri vrátane súvisiacich služieb 015
01.50 Lov, odchyt a rozmnožovanie zveri vrátane súvisiacich služieb 0150
01.50.1 Lov, odchyt zveri
01.50.2 Odchov zveriny
02 LESNÍCTVO, ŤAŽBA DREVA A SÚVISIACE SLUŽBY
02.0 Lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby 020
02.01 Lesníctvo a ťažba dreva 0200x
02.01.1 Pestovanie lesa
02.01.2 Ťažba dreva
02.02 Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva 0200x
02.02.1 Služby pri pestovaní lesa
02.02.2 Služby pri ťažbe dreva
KATEGÓRIA B RYBOLOV, CHOV RÝB
05 RYBOLOV, CHOV RÝB A SÚVISIACE SLUŽBY
05.0 Rybolov, chov rýb a súvisiace služby 050
05.01 Rybolov 0501
05.02 Chov rýb 0502
KATEGÓRIA C ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍN
SUBKATEGÓRIA CA ŤAŽBA ENERGETICKÝCH SUROVÍN
10 ŤAŽBA ČIERNEHO UHLIA, HNEDÉHO UHLIA A LIGNITU; ŤAŽBA RAŠELINY
10.1 Ťažba čierneho uhlia a výroba brikiet z čierneho uhlia 101
10.10 Ťažba čierneho uhlia a výroba brikiet z čierneho uhlia 1010
10.2 Ťažba hnedého uhlia a lignitu a výroba brikiet z hnedého uhlia 102
10.20 Ťažba hnedého uhlia a lignitu a výroba brikiet z hnedého uhlia 1020
10.3 Ťažba rašeliny a výroba rašelinových brikiet 103
10.30 Ťažba rašeliny a výroba rašelinových brikiet 1030
11 ŤAŽBA ROPY A ZEMNÉHO PLYNU; SÚVISIACE SLUŽBY OKREM PRIESKUMU
11.1 Ťažba ropy a zemného plynu 111
11.10 Ťažba ropy a zemného plynu 1110
11.10.1 Ťažba ropy
11.10.2 Ťažba zemného plynu vrátane plynu z podzemnej degazácie
11.10.4 Ťažba bitúmenových bridlíc a piesku
11.10.5 Ťažba prírodného propánbutánu
11.2 Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu okrem prieskumu 112
11.20 Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu okrem prieskumu 1120
12 ŤAŽBA A ÚPRAVA URÁNOVÝCH A TÓRIOVÝCH RÚD
12.0 Ťažba a úprava uránových a tóriových rúd 120
12.00 Ťažba a úprava uránových a tortových rúd 1200
SUBKATEGÓRIA CB ŤAŽBA NEENERGETICKÝCH SUROVÍN
13 ŤAŽBA A ÚPRAVA RÚD
13.1 Ťažba a úprava železných rúd 131
13.10 Ťažba a úprava železných rúd 1310
13.2 Ťažba a úprava neželezných rúd okrem uránových a tortových rúd 132
13.20 Ťažba a úprava neželezných rúd okrem uránových a tortových rúd 1320
14 ŤAŽBA A ÚPRAVA OSTATNÝCH NERASTOV
14.1 Ťažba a úprava kameňa 141x
14.11 Ťažba a úprava dekoračného a stavebného kameňa 1410x
14.12 Ťažba a úprava vápenca, sadrovca, kriedy a dolomitu 1410x
14.13 Ťažba a úprava bridlice 1410x
14.2 Ťažba a úprava piesku a ílovitých zemín 141x
14.21 Prevádzka štrkovísk a pieskovísk 1410x
14.22 Ťažba a úprava ílovitých zemín a kaolínu 1410x
14.3 Ťažba a úprava chemických a hnojivových nerastov 142x
14.30 Ťažba a úprava chemických a hnojivových nerastov 1421
14.30.1 Ťažba a úprava hnojivových nerastov
14.30.2 Ťažba a úprava ostatných chemických nerastov
14.4 Ťažba a úprava soli 142x
14.40 Ťažba a úprava soli 1422
14.5 Ťažba a úprava nerastov i. n. 142x
14.50 Ťažba a úprava nerastov i. n. 1429
KATEGÓRIA D PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SUBKATEGÓRIA DA VÝROBA POTRAVÍN, NÁPOJOV A TABAKOVÝCH VÝROBKOV
15 VÝROBA POTRAVÍN A NÁPOJOV
15.1 Výroba, spracúvanie a konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov 151x
15.11 Výroba a konzervovanie mäsa 1511x
15.12 Výroba a konzervovanie hydiny 1511x
15.13 Výroba mäsových a hydinových výrobkov 1511x
15.2 Spracúvanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov 151x
15.20 Spracúvanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov 1512
15.3 Spracúvanie a konzervovanie ovocia a zeleniny 151x
15.31 Spracúvanie a konzervovanie zemiakov 1513x
15.32 Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy 1513x
15.33 Spracúvanie a konzervovanie ovocia a zeleniny i. n. 1513x
15.4 Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov 151x
15.41 Výroba surových olejov a tukov 1514x
15.42 Výroba rafinovaných olejov a tukov 1514x
15.43 Výroba stužených jedlých tukov 1514x
15.5 Výroba mliečnych výrobkov 152
15.51 Prevádzka mliekarní, výroba masla a syrov 1520x
15.52 Výroba zmrzliny 1520x
15.6 Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov 153x
15.61 Výroba mlynských výrobkov 1531
15.62 Výroba škrobu a škrobových výrobkov 1532
15.7 Výroba hotových krmív 153x
5.71 Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá 1533x
15.72 Výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá 1533x
15.8 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov 154
15.81 Výroba chleba; výroba čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov a koláčov 1541x
15.82 Výroba trvanlivých pekárskych a cukrárskych výrobkov a koláčov 1541x
15.83 Výroba cukru 1542
15.84 Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek 1543
15.85 Výroba cestovín 1544
15.86 Spracúvanie čaju a kávy 1549x
15.87 Výroba chuťových prísad a korenín 1549x
15.88 Výroba homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych potravín 1549x
15.89 Výroba potravinárskych výrobkov i. n. 1549x
15.89.1 Výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín i. n.
15.89.2 Spracúvanie vajec
15.89.3 Výroba droždia
15.89.9 Výroba potravinárskych prípravkov i. n.
15.9 Výroba nápojov 155
15.91 Výroba destilovaných alkoholických nápojov 1551x
15.92 Výroba etylalkoholu kvasením 1551x
15.93 Výroba hroznového vína 1552x
15.94 Výroba ovocného vína 1552x
15.95 Výroba Iných nedestilovaných kvasených nápojov 1552x
15.96 Výroba piva 1553x
15.97 Výroba sladu 1553x
15.98 Produkcia prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov 1554
16 VÝROBA TABAKOVÝCH VÝROBKOV
16.0 Výroba tabakových výrobkov 160
16.00 Výroba tabakových výrobkov 1600
SUBKATEGÓRIA DB VÝROBA TEXTÍLIÍ A ODEVOV
17 VÝROBA TEXTÍLIÍ
17.1 Príprava a spriadanie textilných vlákien 171x
17.11 Príprava a spriadanie bavlnených vlákien 1711x
17.12 Príprava a spriadanie mykaných vlnených vlákien 1711x
17.13 Príprava a spriadanie česaných vlnených vlákien 1711x
17.14 Príprava a spriadanie ľanových vlákien 1711x
17.15 Spriadanie a úprava hodvábu vrátane šapového; spriadanie a tvarovanie syntetických alebo umelých priadzí z nekonečných vlákien 1711x
17.16 Výroba nití 1711x
17.17 Výroba a spriadanie ostatných textilných vlákien 1711x
17.2 Tkanie textílií 171x
17.21 Tkanie bavlnených textílií 1711x
17.22 Tkanie mykaných vlnených textílií 1711x
17.23 Tkanie česaných vlnených textílií 1711x
17.24 Tkanie hodvábnych textílií 1711x
17.25 Tkanie ostatných textílií 1711x
17.25.3 Tkanie ľanových textílií
17.25.4 Tkanie jutových textílií
17.25.9 Tkanie iných textílií
17.3 Konečná úprava textílií 171x
17.30 Konečná úprava textílií 1712
17.4 Výroba textilných výrobkov okrem odevov 172x
17.40 Výroba textilných výrobkov okrem odevov 1721
17.40.1 Výroba posteľnej bielizne
17.40.2 Výroba bytových doplnkov okrem kobercov
17.40.3 Výroba stolových a podobných textilných výrobkov pre domácnosť
17.40.4 Výroba plachiet, stanov a pod.
17.40.9 Výroba ostatného textilného tovaru
17.5 Výroba ostatných textílií 172x
17.51 Výroba kobercov a textilných podlahových krytín 1722
17.52 Výroba povrazníckeho tovaru, lán a sieťovín 1723
17.52.1 Výroba povraznícka
17.52.2 Výroba sieťovín
17.53 Výroba netkaných textílií a výrobkov z nich okrem odevov 1729x
17.54 Výroba iných textílií i. n. 1729x
17.54.1 Výroba stúh, strapcov a brmbolcov
17.54.2 Výroba tylov, čipiek, záclon a výšiviek
17.54.3 Výroba textilnej vaty a výrobkov z nej
17.54.4 Výroba textilných knôtov, hadíc a pod.
17.54.5 Výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastmi
17.54.9 Výroba textilných výrobkov i. n.
17.6 Výroba pletených a háčkovaných textílií 173x
17.60 Výroba pletených a háčkovaných textílií 1730x
17.7 Výroba pletených a háčkovaných výrobkov 173x
17.71 Výroba pančuchového tovaru 1730x
17.72 Výroba pleteného a háčkovaného ošatenia 1730x
18 VÝROBA ODEVOV; ÚPRAVA A FARBENIE KOŽUŠÍN
18.1 Výroba kožených odevov 181x
18.10 Výroba kožených odevov 1810x
18.2 Výroba iných odevov a odevných doplnkov 181x
18.21 Výroba pracovných odevov 1810x
18.22 Výroba ostatného vrchného ošatenia 1810x
18.23 Výroba spodnej bielizne 1810x
18.24 Výroba ostatných odevov a doplnkov i. n. 1810x
18.24.1 Výroba klobučníckych výrobkov
18.24.9 Výroba ostatného ošatenia a odevných doplnkov z textilného materiálu
18.3 Úprava a farbenie kožušín, výroba kožušinového tovaru 182
18.30 Úprava a farbenie kožušín, výroba kožušinového tovaru 1820
SUBKATEGÓRIA DC SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA KOŽENÝCH VÝROBKOV
19 VYČIŇOVANIE A ÚPRAVA KOŽE; VÝROBA BRAŠNÁRSKEHO A SEDLÁRSKEHO TOVARU A OBUVI
19.1 Vyčiňovanie a úprava kože 191x
19.10 Vyčiňovanie a úprava kože 1911
19.2 Výroba brašnárskych a sedlárskych výrobkov a iných výrobkov z kože a podobných materiálov 191x
19.20 Výroba brašnárskych a sedlárskych výrobkov a Iných výrobkov z kože a podobných materiálov 1912
19.3 Výroba obuvi 192
19.30 Výroba obuvi 1920
19.30.1 Výroba koženej obuvi
19.30.9 Výroba obuvi z ostatných materiálov
SUBKATEGÓRIA DD SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA VÝROBKOV Z DREVA
20 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA VÝROBKOV Z DREVA A KORKU OKREM VÝROBY NÁBYTKU; VÝROBA VÝROBKOV ZO SLAMY, Z PRÚTIA A PODOBNÝCH MATERIÁLOV
20.1 Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva 201
20.10 Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva 2010
20.2 Výroba dyhy; výroba preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky a iných panelov a dosiek 202x
20.20 Výroba dyhy; výroba preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky a iných panelov a dosiek 2021
20.3 Výroba stavebnostolárska a tesárska 202x
20.30 Výroba stavebnostolárska a tesárska 2022
20.30.1 Výroba stavebnostolárska a tesárska základná
20.30.2 Výroba prvkov na montované stavby z dreva
20.4 Výroba drevených obalov 202x
20.40 Výroba drevených obalov 2023
20.5 Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, zo slamy, z prútia a podobných materiálov 202x
20.51 Výroba ostatných výrobkov z dreva 2029x
20.52 Výroba výrobkov z korku, zo slamy, z prútia a podobných materiálov 2029x
20.52.1 Výroba korkárska
20.52.2 Výroba košikárska
SUBKATEGÓRIA DE VÝROBA CELULÓZY, PAPIERA A VÝROBKOV Z PAPIERA; VYDAVATEĽSTVO A TLAČ
21 VÝROBA CELULÓZY, PAPIERA A VÝROBKOV Z PAPIERA
21.1 Výroba celulózy, papiera a lepenky 210x
21.11 Výroba celulózy 2101x
21.12 Výroba papiera a lepenky 2101x
21.2 Výroba výrobkov z papiera a lepenky 210x
21.21 Výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a lepenky 2102
21.22 Výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera 2109x
21.23 Výroba kancelárskych potrieb z papiera 2109x
21.24 Výroba tapiet 2109x
21.25 Výroba iných výrobkov z papiera a lepenky i. n. 2109x
22 VYDAVATEĽSTVO, TLAČ A REPRODUKCIA NAHRATÝCH NOSIČOV ZÁZNAMU
22.1 Vydavateľské činnosti 221
22.11 Vydávanie kníh 2211
22.12 Vydávanie novín 2212x
22.13 Vydávanie časopisov a ostatných periodických publikácií 2212x
22.14 Vydávanie nosičov záznamu zvuku 2213
22.15 Ostatné vydavateľské činnosti 2219
22.2 Tlač a súvisiace služby 222
22.21 Tlač novín 2221x
22.22 Tlač i. n. 2221x
22.23 Viazanie kníh 2222x
22.24 Prípravné tlačiarenské práce 2222x
22.25 Vedľajšie činnosti súvisiace s tlačou 2222x
22.3 Reprodukcia nahratých nosičov záznamu 223
22.31 Reprodukcia nosičov záznamu zvuku 2230x
22.32 Reprodukcia nosičov záznamu obrazu 2230x
22.33 Reprodukcia počítačových nosičov informácií 2230x
SUBKATEGÓRIA DF VÝROBA KOKSU, RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV A JADROVÉHO PALIVA
23 VÝROBA KOKSU, RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV A JADROVÉHO PALIVA
23.1 Výroba produktov koksárenských pecí 231
23.10 Výroba produktov koksárenských pecí 2310
23.10.1 Výroba tuhých produktov koksárenských pecí
23.10.2 Výroba plynných produktov koksárenských pecí
23.2 Výroba rafinovaných ropných produktov 232
23.20 Výroba rafinovaných ropných produktov 2320
23.3 Výroba jadrového paliva 233
23.30 Výroba jadrového paliva 2330
SUBKATEGÓRIA DG VÝROBA CHEMIKÁLIÍ, CHEMICKÝCH VÝROBKOV A CHEMICKÝCH VLÁKIEN
24 VÝROBA CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV
24.1 Výroba základných chemikálií 241
24.11 Výroba technických plynov 2411x
24.12 Výroba farbív a pigmentov 2411x
24.13 Výroba iných základných anorganických chemikálií 2411x
24.14 Výroba iných základných organických chemikálií 2411x
24.15 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín 2412
24.16 Výroba plastov v primárnej forme 2413x
24.17 Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme 2413x
24.2 Výroba pesticídov a iných agrochemických výrobkov 242x
24.20 Výroba pesticídov a iných agrochemických výrobkov 2421
24.3 Výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov 242x
24.30 Výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov 2422
24.4 Výroba farmaceutických prípravkov, chemických produktov a produktov z rastlín na lekárske účely 242x
24.41 Výroba základných látok na výrobu farmaceutických prípravkov 2423x
24.42 Výroba farmaceutických prípravkov 2423x
24.5 Výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických a toaletných prípravkov 242x
24.51 Výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov 2424x
24.52 Výroba kozmetických a toaletných prípravkov 2424x
24.6 Výroba ostatných chemických výrobkov 242x
24.61 Výroba výbušnín 2429x
24.62 Výroba glejov a želatín 2429x
24.63 Výroba éterických olejov 2429x
24.64 Výroba chemických výrobkov na fotografické účely 2429x
24.65 Výroba nenahratých nosičov záznamov 2429x
24.66 Výroba chemických látok i. n. 2429x
24.7 Výroba chemických vlákien 243
24.70 Výroba chemických vlákien 2430
24.70.1 Výroba syntetických vlákien
24.70.2 Výroba umelých vlákien
SUBKATEGÓRIA DH VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTOV
25 VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTOV
25.1 Výroba gumových výrobkov 251
25.11 Výroba gumových pneumatík a duší 2511x
25.12 Protektorovanie a prestavba gumových pneumatík 2511x
25.13 Výroba iných gumových výrobkov 2519
25.2 Výroba výrobkov z plastov 252
25.21 Výroba dosiek, fólií, hadíc a profilov z plastov 2520x
25.22 Výroba obalov z plastov 2520x
25.23 Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo 2520x
25.24 Výroba ostatných výrobkov z plastov 2520x
SUBKATEGÓRIA DI VÝROBA OSTATNÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH VÝROBKOV
26 VÝROBA OSTATNÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH VÝROBKOV
26.1 Výroba skla a výrobkov zo skla 261
26.11 Výroba plochého skla 2610x
26.12 Tvarovanie a spracúvanie plochého skla 2610x
26.13 Výroba dutého skla 2610x
26.14 Výroba sklenených vlákien 2610x
26.15 Výroba a spracúvanie iného skla vrátane technických sklenených nádob 2610x
26.2 Výroba nežiaruvzdorných keramických výrobkov okrem výrobkov používaných v stavebníctve; výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov 269x
26.21 Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov 2691x
26.21.1 Výroba úžitkového a ozdobného porcelánu
26.21.2 Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov
26.22 Výroba keramických výrobkov na sanitárne účely 2691x
26.23 Výroba izolátorov a fitingov z keramiky 2691x
26.24 Výroba iných keramických výrobkov na technické účely 2691x
26.25 Výroba iných keramických výrobkov 2691x
26.26 Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov 2692
26.3 Výroba keramických obkladov a dlaždíc 269x
26.30 Výroba keramických obkladov a dlaždíc 2693x
26.4 Výroba tehál, obkladov a výrobkov pre stavebníctvo z pálenej hliny 269x
26.40 Výroba tehál, obkladov a výrobkov pre stavebníctvo z pálenej hliny 2693x
26.5 Výroba cementu, vápna a sadry 269x
26.51 Výroba cementu 2694x
26.52 Výroba vápna 2694x
26.53 Výroba sadry 2694x
26.6 Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu 269x
26.61 Výroba stavebných prvkov z betónu 2695x
26.62 Výroba stavebných prvkov zo sadry 2695x
26.63 Výroba transportného betónu 2695x
26.64 Výroba malty 2695x
26.65 Výroba výrobkov z vlákien aglomerovaných cementom 2695x
26.66 Výroba Iných výrobkov z betónu, sadry a cementu 2695x
26.7 Rezanie, tvarovanie a konečná úprava dekoračného a stavebného kameňa 269x
26.70 Rezanie, tvarovanie a konečná úprava dekoračného a stavebného kameňa 2696
26.8 Výroba iných nekovových minerálnych výrobkov 269x
26.81 Výroba brúsnych výrobkov 2699x
26.82 Výroba nekovových minerálnych výrobkov i. n. 2699x
SUBKATEGÓRIA DJ VÝROBA KOVOV A KOVOVÝCH VÝROBKOV
27 VÝROBA KOVOV
27.1 Výroba surového železa, ocele a ferozliatin 271x
27.10 Výroba surového železa, ocele a ferozliatin 2710x
27.2 Výroba rúr 271x
27.21 Výroba liatinových rúr 2710x
27.22 Výroba oceľových rúr 2710x
27.3 Iné prvotné spracúvanie surového železa a ocele 271x
27.31 Ťahanie za studená 2710x
27.32 Valcovanie úzkych pásov za studená 2710x
27.33 Tvarovanie za studená 2710x
27.34 Ťahanie drôtov 2710x
27.4 Výroba drahých a iných neželezných kovov 272
27.41 Výroba drahých kovov 2720x
27.42 Výroba hliníka 2720x
27.43 Výroba olova, zinku a cínu 2720x
27.44 Výroba medi 2720x
27.45 Výroba ostatných neželezných kovov 2720x
27.5 Odlievanie kovov 273
27.51 Odlievanie železa 2731x
27.52 Odlievanie ocele 2731x
27.53 Odlievanie ľahkých kovov 2732x
27.54 Odlievanie ostatných neželezných kovov 2732x
28 VÝROBA KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A KOVOVÝCH VÝROBKOV OKREM VÝROBY STROJOV A ZARIADENÍ
28.1 Výroba kovových konštrukcií 281x
28.11 Výroba kovových konštrukcií a ich častí 2811x
28.12 Výroba kovových prefabrikátov na stavby 2811x
28.2 Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu; výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia 281x
28.21 Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu 2812x
28.22 Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia 2812x
28.3 Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia 281x
28.30 Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia 2813
28.4 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia 289x
28.40 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia 2891
28.5 Spracúvanie a povrchová úprava kovov; všeobecné strojárstvo 289x
28.51 Spracúvanie a povrchová úprava kovov 2892x
28.52 Všeobecné strojárstvo 2892x
28.6 Výroba nožiarskych výrobkov, nástrojov a železiarskeho tovaru 289x
28.61 Výroba nožiarskych výrobkov 2893x
28.62 Výroba nástrojov 2893x
28.63 Výroba zámkov a kovania 2893x
28.7 Výroba ostatných kovových výrobkov 289x
28.71 Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov 2899x
28.72 Výroba drobných kovových obalov 2899x
28.73 Výroba drôtených výrobkov 2899x
28.74 Výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín 2899x
28.75 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n. 2899x
SUBKATEGÓRIA DK VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ i. n.
29 VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ i. n.
29.1 Výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle 291x
29.11 Výroba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle 2911
29.12 Výroba čerpadiel a kompresorov 2912x
29.13 Výroba kohútikov a ventilov 2912x
29.14 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov 2913
29.2 Výroba ostatných strojov a zariadení na všeobecné účely 291x
29.21 Výroba pecí a horákov 2914
29.22 Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení 2915
29.23 Výroba chladiarenských a vetracích zariadení okrem zariadení pre domácnosť 2919x
29.24 Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n. 2919x
29.3 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 292x
29.31 Výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 2921x
29.32 Výroba ostatných strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 2921x
29.4 Výroba obrábacích strojov 292x
29.41 Výroba prenosného ručného mechanického náradia 2922x
29.42 Výroba ostatných kovoobrábacích strojov 2922x
29.43 Výroba ostatných obrábacích strojov, inde neuvedených 2922x
29.5 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely 292x
29.51 Výroba strojov pre metalurgiu 2923
29.52 Výroba banských a stavebných strojov 2924
29.53 Výroba strojov na výrobu potravín, nápojov a na spracúvanie tabaku 2925
29.54 Výroba strojov na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov 2926
29.55 Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky 2929x
29.56 Výroba ostatných účelových strojov i. n. 2929x
29.56.1 Výroba strojov a zariadení na spracúvanie gumy a plastov
29.56.9 Výroba ostatných účelových strojov a zariadení
29.6 Výroba zbraní a munície 292x
29.60 Výroba zbraní a munície 2927
29.7 Výroba zariadení pre domácnosť i. n. 293
29.71 Výroba elektrických zariadení pre domácnosť 2930x
29.72 Výroba neelektrických zariadení pre domácnosť 2930x
SUBKATEGÓRIA DL VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH ZARIADENÍ
30 VÝROBA KANCELÁRSKYCH STROJOV A POČÍTAČOV
30.0 Výroba kancelárskych strojov a počítačov 300
30.01 Výroba kancelárskych strojov 3000x
30.02 Výroba počítačov a iných zariadení na spracúvanie údajov 3000x
31 VÝROBA ELEKTRICKÝCH STROJOV A PRÍSTROJOV i. n.
31.1 Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov 311
31.10 Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov 3110
31.2 Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení 312
31.20 Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení 3120
31.3 Výroba izolovaných drôtov a káblov 313
31.30 Výroba izolovaných drôtov a káblov 3130
31.4 Výroba akumulátorov, galvanických článkov a batérií 314
31.40 Výroba akumulátorov, galvanických článkov a batérií 3140
31.5 Výroba svietidiel a elektrických lámp 315
31.50 Výroba svietidiel a elektrických lámp 3150
31.6 Výroba elektrických zariadení i. n. 319
31.61 Výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá i. n. 3190x
31.62 Výroba ostatných elektrických zariadení i. n. 3190x
32 VÝROBA RÁDIOVÝCH, TELEVÍZNYCH A KOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A PRÍSTROJOV
32.1 Výroba elektrónok, trubíc a iných elektronických súčiastok 321
32.10 Výroba elektrónok, trubíc a iných elektronických súčiastok 3210
32.2 Výroba televíznych a rozhlasových vysielačov a prístrojov pre telefónne a telegrafné linky 322
32.20 Výroba televíznych a rozhlasových vysielačov a prístrojov pre telefónne a telegrafné linky 3220
32.20.1 Výroba rozhlasových a televíznych vysielačov
32.20.2 Výroba telefónnych a ďalekopisných ústrední a prístrojov
32.3 Výroba televíznych a rozhlasových prijímačov, prístrojov na záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu a pridružených zariadení 323
32.30 Výroba televíznych a rozhlasových prijímačov, prístrojov na záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu a pridružených zariadení 3230
33 VÝROBA ZDRAVOTNÍCKYCH, PRESNÝCH A OPTICKÝCH PRÍSTROJOV, HODÍN A HODINIEK
33.1 Výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely 331x
33.10 Výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely 3311
33.2 Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných a iných prístrojov a zariadení okrem zariadení na riadenie priemyselných procesov 331x
33.20 Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných a iných prístrojov a zariadení okrem zariadení na riadenie priemyselných procesov 3312
33.3 Výroba zariadení na riadenie priemyselných procesov 331x
33.30 Výroba zariadení na riadenie priemyselných procesov 3313
33.4 Výroba optických a fotografických prístrojov a zariadení 332
33.40 Výroba optických a fotografických prístrojov a zariadení 3320
33.5 Výroba hodín a hodiniek 333
33.50 Výroba hodín a hodiniek 3330
SUBKATEGÓRIA DM VÝROBA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
34 VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, PRÍVESOV A NÁVESOV
34.1 Výroba motorových vozidiel 341
34.10 Výroba motorových vozidiel 3410
34.2 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba prívesov a návesov 342
34.20 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba prívesov a návesov 3420
34.3 Výroba dielcov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory 343
34.30 Výroba dielcov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory 3430
35 VÝROBA OSTATNÝCH DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ
35.1 Stavba a oprava lodí a člnov 351
35.11 Stavba a oprava lodí 3511
35.12 Stavba a oprava rekreačných a športových člnov 3512
35.2 Výroba železničných a električkových lokomotív a vozňov 352
35.20 Výroba železničných a električkových lokomotív a vozňov 3520
35.3 Výroba lietadiel a kozmických lodí 353
35.30 Výroba lietadiel a kozmických lodí 3530
35.4 Výroba motocyklov a bicyklov 359x
35.41 Výroba motocyklov 3591
35.42 Výroba bicyklov 3592x
35.43 Výroba invalidných vozíkov 3592x
35.5 Výroba ostatných dopravných zariadení i. n. 359x
35.50 Výroba ostatných dopravných zariadení i. n. 3599
SUBKATEGÓRIA DN VÝROBA i. n.
36 VÝROBA NÁBYTKU; VÝROBA i. n.
36.1 Výroba nábytku 361
36.11 Výroba kresiel a sedadiel 3610x
36.12 Výroba ostatného nábytku do kancelárií a obchodov 3610x
36.13 Výroba ostatného kuchynského nábytku 3610x
36.14 Výroba iného nábytku 3610x
36.15 Výroba matracov 3610x
36.2 Výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov 369x
36.21 Razenie mincí 3691x
36.22 Výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov i. n. 3691x
36.3 Výroba hudobných nástrojov 369x
36.30 Výroba hudobných nástrojov 3692
36.4 Výroba športového tovaru 369x
36.40 Výroba športového tovaru 3693
36.5 Výroba hier a hračiek 369x
36.50 Výroba hier a hračiek 3694
36.6 Ostatná priemyselná výroba 369x
36.61 Výroba bižutérie 3699x
36.62 Výroba metiel a kief 3699x
36.63 Ostatná priemyselná výroba i. n. 3699x
36.63.1 Výroba konfekčných zapínadiel
36.63.2 Výroba detských kočíkov
36.63.3 Výroba školských a kancelárskych potrieb okrem papierových potrieb
36.63.9 Výroba ostatných výrobkov i. n.
37 RECYKLOVANIE
37.1 Recyklovanie kovového odpadu a šrotu 371
37.10 Recyklovanie kovového odpadu a šrotu 3710
37.2 Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov 372
37.20 Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov 3720
KATEGÓRIA E VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU A VODY
40 VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU, PARY A TEPLEJ VODY
40.1 Výroba a rozvod elektriny 401
40.11 Výroba elektriny 4010x
40.12 Prenos elektriny 4010x
40.13 Rozvod a predaj elektriny 4010x
40.2 Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím 402
40.21 Výroba plynu 4020x
40.22 Rozvod a predaj plynných palív potrubím 4020x
40.3 Výroba a rozvod pary a teplej vody 403
40.30 Výroba a rozvod pary a teplej vody 4030
41 ÚPRAVA A ROZVOD VODY
41.0 Úprava a rozvod vody 410
41.00 Úprava a rozvod vody 4100
41.00.1 Prevádzka vodných tokov a zdrojov
41.00.2 Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
KATEGÓRIA F STAVEBNÍCTVO
45 STAVEBNÍCTVO
45.1 Príprava staveniska 451
45.11 Demolácie a búranie budov; zemné práce 4510x
45.12 Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce 4510x
45.2 Budovy a inžinierske stavby - konštrukcie a práce hrubej stavby 452
45.21 Stavba budov, mostov a Inžinierskych sietí 4520x
45.21.1 Bytové budovy
45.21.2 Nebytové budovy
45.21.3 Inžinierske siete
45.21.9 Stavba ostatných objektov
45.22 Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce 4520x
45.23 Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk 4520x
45.24 Výstavba vodných diel 4520x
45.25 Ostatné špecializované stavebné práce 4520x
45.3 Stavebno-inštalačné práce 453
45.31 Elektroinštalácie 4530x
45.32 Izolačné práce 4530x
45.33 Inštalačné práce 4530x
45.34 Ostatné stavebno-inštalačné práce 4530x
45.4 Kompletizačné a dokončovacie stavebné práce 454
45.41 Omietkárske práce 4540x
45.42 Stolárske a zámočnícke práce 4540x
45.43 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín 4540x
45.44 Maliarske, natieračské a sklenárske práce 4540x
45.45 Ostatné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce 4540x
45.5 Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou 455
45.50 Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou 4550
KATEGÓRIA G VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, MOTOCYKLOV A SPOTREBNÉHO TOVARU
50 PREDAJ, ÚDRŽBA A OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV; MALOOBCHODNÝ PREDAJ POHONNÝCH LÁTOK
50.1 Predaj motorových vozidiel 501
50.10 Predaj motorových vozidiel 5010
50.2 Údržba a oprava motorových vozidiel 502
50.20 Údržba a oprava motorových vozidiel 5020
50.3 Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá 503
50.30 Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá 5030
50.4 Predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva 504
50.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva 5040
50.5 Maloobchodný predaj pohonných látok 505
50.50 Maloobchodný predaj pohonných látok 5050
51 VEĽKOOBCHOD A SPROSTREDKOVANIE VEĽKOOBCHODU OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
51.1 Sprostredkovanie veľkoobchodu 511
51.11 Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi 5110x
51.12 Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami 5110x
51.13 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebnými materiálmi 5110x
51.14 Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami 5110x
51.15 Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, so železiarskym tovarom 5110x
51.16 Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi, obuvou a koženým tovarom 5110x
51.17 Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom 5110x
51.18 Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom i. n. 5110x
51.18.1 Sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
51.18.9 Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
51.19 Sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom 5110x
51.2 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami
Skupiny 51.2-51.9 zahŕňajú len veľkoobchodný predaj na vlastný účet
512x
51.21 Veľkoobchod s obilninami, osivami a krmivami 5121x
51.22 Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami 5121x
51.23 Veľkoobchod so živými zvieratami 5121x
51.24 Veľkoobchod s kožkami, surovou a vypracovanou kožou 5121x
51.25 Veľkoobchod s nespracovaným tabakom 5121x
51.3 Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom 512x
51.31 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou 5122x
51.32 Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami 5122x
51.33 Veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajcami, jedlými olejmi a tukmi 5122x
51.34 Veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi 5122x
51.35 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami 5122x
51.36 Veľkoobchod s cukrom, čokoládou a cukrovinkami 5122x
51.37 Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením 5122x
51.38 Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov 5122x
51.39 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom 5122x
51.4 Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť 513
51.41 Veľkoobchod s textilom 5131x
51.42 Veľkoobchod s odevmi a obuvou 5131x
51.43 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi 5139x
51.44 Veľkoobchod s porcelánom a sklom, tapetami a čistiacimi prostriedkami 5139x
51.45 Veľkoobchod s kozmetickým tovarom 5139x
51.46 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom 5139x
51.47 Veľkoobchod s ostatným tovarom pre domácnosť 5139x
51.5 Veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi medziproduktmi, odpadom a šrotom 514
51.51 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi 5141
51.52 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami 5142
51.53 Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením 5143x
51.54 Veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením a potrebami 5143x
51.55 Veľkoobchod s chemickými výrobkami 5149x
51.56 Veľkoobchod s inými medziproduktmi 5149x
51.57 Veľkoobchod s odpadom a šrotom 5149x
51.8 Veľkoobchod so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom 515
51.81 Veľkoobchod s obrábacími strojmi 5159x
51.82 Veľkoobchod so strojmi a zariadeniami na ťažbu, pre stavebníctvo a stavebné inžinierstvo 5159x
51.83 Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi 5159x
51.84 Veľkoobchod s počítačmi, periférnymi zariadeniami a softvérom 5151
51.85 Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadením 5159x
51.86 Veľkoobchod s ostatnými elektronickými súčiastkami a zariadeniami 5152
51.87 Veľkoobchod s ostatnými strojmi, prístrojmi a zariadením na použitie v priemysle, obchode a navigácii 5159x
51.88 Veľkoobchod s poľnohospodárskym strojovým zariadením, náradím a príslušenstvom vrátane traktorov 5159x
51.9 Ostatný veľkoobchod 519
51.90 Ostatný veľkoobchod 5190
52 MALOOBCHOD OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV; OPRAVA TOVARU OSOBNEJ POTREBY A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ
52.1 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach 521
52.11 Maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä s potravinami, nápojmi a tabakom 5211
52.12 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach 5219
52.2 Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach 522
52.21 Maloobchod s ovocím a zeleninou 5220x
52.22 Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami 5220x
52.23 Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi 5220x
52.24 Maloobchod s chlebom, koláčmi, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami 5220x
52.25 Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi 5220x
52.26 Maloobchod s tabakovým tovarom 5220x
52.27 Ostatný maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach 5220x
52.3 Maloobchod s farmaceutickým a zdravotníckym tovarom, kozmetikou a toaletnými potrebami 523x
52.31 Lekárne 5231x
52.32 Maloobchod so zdravotníckym a ortopedickým tovarom 5231x
52.33 Maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami 5231x
52.4 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach 523x
52.41 Maloobchod s textilom 5232x
52.42 Maloobchod s odevmi 5232x
52.43 Maloobchod s obuvou a koženým tovarom 5232x
52.44 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a predmetmi pre domácnosť i. n. 5233x
52.45 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi 5233x
52.46 Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom 5234
52.47 Maloobchod s knihami, novinami a kancelárskymi potrebami 5239x
52.48 Ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach 5239x
52.48.3 Maloobchod s tuhými palivami
52.48.9 Ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach i. n.
52.5 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach 524
52.50 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach 5240
52.6 Maloobchod mimo predajní 525
52.61 Zásielkový predaj 5251
52.62 Predaj v stánkoch a na trhoch 5252
52.63 Ostatný maloobchod mimo predajní 5259
52.7 Oprava tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť 526
52.71 Oprava obuvi a iných výrobkov z kože 5260x
52.72 Oprava elektrických zariadení pre domácnosť 5260x
52.73 Oprava hodín, hodiniek a klenotov 5260x
52.74 Oprava i. n. 5260x
KATEGÓRIA H HOTELY A REŠTAURÁCIE
55 HOTELY A REŠTAURÁCIE
55.1 Hotely 551x
55.10 Hotely 5510x
55.2 Kempingy a iné krátkodobé ubytovanie 551x
55.21 Mládežnícke ubytovne, turistické nocľahárne a horské chaty 5510x
55.22 Kempingy a táboriská vrátane miest pre karavany 5510x
55.23 Dočasné ubytovanie i. n. 5510x
55.23.8 Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, domovoch mládeže
55.23.9 Ostatné dočasné ubytovanie i. n.
55.3 Reštaurácie 552x
55.30 Reštaurácie 5520x
55.4 Bary 552x
55.40 Bary 5520x
55.5 Jedálne, výroba a dodávka hotových jedál 552x
55.51 Jedálne 5520x
55.51.1 Závodné jedálne
55.51.2 Školské a študentské jedálne
55.51.9 Ostatné účelové stravovanie
55.52 Výroba a dodávka hotových jedál, pohostenie 5520x
KATEGÓRIA I DOPRAVA, SKLADOVANIE, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
60 POZEMNÁ DOPRAVA, POTRUBNÁ DOPRAVA
60.1 Železničná doprava 601
60.10 Železničná doprava 6010
60.10.1 Železničná osobná doprava a preprava
60.10.2 Železničná nákladná doprava a preprava
60.10.3 Železničná dopravná cesta
60.2 Iná pozemná doprava 602
60.21 Iná pravidelná osobná pozemná doprava 6021
60.21.1 Mestská hromadná doprava
60.21.9 Ostatná pozemná pravidelná doprava osôb
60.22 Taxislužba osobná 6022x
60.23 Iná nepravidelná osobná pozemná doprava 6022x
60.24 Nákladná cestná doprava 6023
60.24.1 Cestná verejná doprava nákladov
60.24.2 Cestná neverejná doprava nákladov
60.3 Potrubná doprava 603
60.30 Potrubná doprava 6030
60.30.1 Potrubná doprava ropovodom
60.30.2 Potrubná doprava plynovodom
60.30.9 Ostatná potrubná doprava
61 VODNÁ DOPRAVA
61.1 Námorná a pobrežná doprava 611
61.10 Námorná a pobrežná doprava 6110
61.2 Vnútrozemská vodná doprava 612
61.20 Vnútrozemská vodná doprava 6120
62 LETECKÁ A KOZMICKÁ DOPRAVA
62.1 Pravidelná letecká doprava 621
62.10 Pravidelná letecká doprava 6210
62.2 Nepravidelná letecká doprava 622x
62.20 Nepravidelná letecká doprava 6220x
62.3 Kozmická doprava 622x
62.30 Kozmická doprava 6220x
63 VEDĽAJŠIE A POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVE; ČINNOSTI CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ
63.1 Manipulácia s nákladom a skladovanie 630x
63.11 Manipulácia s nákladom 6301
63.12 Skladovanie a uskladňovanie 6302
63.2 Iné vedľajšie činnosti v doprave 630x
63.21 Iné vedľajšie činnosti v pozemnej doprave 6303x
63.22 Iné vedľajšie činnosti vo vodnej doprave 6303x
63.23 Iné vedľajšie činnosti v leteckej doprave 6303x
63.3 Služby cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby i. n. 630x
63.30 Služby cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby i. n. 6304
63.30.1 Služby cestovných kancelárií
63.30.2 Služby cestovných agentúr
63.30.3 Informačné služby pre turistov
63.30.4 Sprievodcovské služby
63.4 Činnosti iných dopravných agentúr 630x
63.40 Činnosti iných dopravných agentúr 6309
64 POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
64.1 Poštové a doručovateľské činnosti 641
64.11 Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby 6411
64.11.1 Poštové podacie a dodacie služby
64.11.2 Poštové peňažné a obstarávacie služby
64.12 Činnosti vykonávané poštovými podnikmi (mimo poštovej licencie) 6412
64.2 Telekomunikácie 642
64.20 Telekomunikácie 6420
64.20.1 Rádiokomunikácie
64.20.9 Ostatné telekomunikácie
KATEGÓRIA J FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE
65 FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE OKREM POISTENIA A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA
65.1 Peňažné sprostredkovanie 651
65.11 Činnosti centrálnych bánk 6511
65.12 Ostatné peňažné sprostredkovanie 6519
65.2 Ostatné finančné sprostredkovanie 659
65.21 Finančný lízing 6591
65.22 Ostatné poskytovanie úverov 6592
65.23 Ostatné finančné sprostredkovanie i. n. 6599
66 POISTENIE A DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE OKREM POVINNÉHO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
66.0 Poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho zabezpečenia 660
66.01 Životné poistenie 6601
66.02 Dôchodkové zabezpečenie 6602
66.03 Neživotné poistenie 6603
67 POMOCNÉ ČINNOSTI SÚVISIACE S FINANČNÝM SPROSTREDKOVANÍM
67.1 Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 671
67.11 Správa finančných trhov 6711
67.12 Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a správa fondov 6712
67.13 Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním i. n. 6719
67.2 Pomocné činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením 672
67.20 Pomocné činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením 6720
KATEGÓRIA K NEHNUTEĽNOSTI, PRENÁJOM A OBCHODNÉ ČINNOSTI
70 ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
70.1 Činnosti v oblasti nehnuteľností týkajúce sa vlastných nehnuteľností 701x
70.11 Rozvoj a predaj nehnuteľností 7010x
70.12 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností 7010x
70.2 Prenájom vlastných nehnuteľností 701x
70.20 Prenájom vlastných nehnuteľností 7010x
70.3 Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe zmluvy 702
70.31 Realitné kancelárie 7020x
70.32 Správa nehnuteľností na základe zmluvy 7020x
71 PRENÁJOM STROJOV A ZARIADENÍ BEZ OBSLUHY A PRENÁJOM TOVARU OSOBNEJ SPOTREBY A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ
71.1 Prenájom automobilov 711x
71.10 Prenájom automobilov 7111x
71.2 Prenájom iných dopravných prostriedkov 711x
71.21 Prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov 7111x
71.22 Prenájom vodných dopravných prostriedkov 7112
71.23 Prenájom vzdušných dopravných prostriedkov 7113
71.3 Prenájom strojov a zariadení 712
71.31 Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení 7121
71.32 Prenájom stavebných strojov a zariadení 7122
71.33 Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov 7123
71.34 Prenájom ostatných strojov a zariadení i. n. 7129
71.4 Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i. n. 713
71.40 Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i. n. 7130
72 POČÍTAČOVÉ A SÚVISIACE ČINNOSTI
72.1 Hardvérové poradenstvo 721
72.10 Hardvérové poradenstvo 7210
72.2 Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru 722
72.21 Nakladateľstvo v oblasti softvéru 7221
72.22 Ostatné softvérové poradenstvo a dodávka softvéru 7229
72.3 Spracúvanie údajov 723
72.30 Spracúvanie údajov 7230
72.4 Činnosti súvisiace s databázami 724
72.40 Činnosti súvisiace s databázami 7240
72.5 Oprava a údržba kancelárskych strojov a počítačov 725
74.81 Fotografické činnosti 7494
74.82 Baliace činnosti 7495
74.85 Sekretárske a prekladateľské činnosti 7499x
74.86 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu (call centrá) 7499x
74.87 Ostatné obchodné činnosti i. n. 7499x
KATEGÓRIA L VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
75 VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
75.1 Štátna správa, hospodárska a sociálna politika štátu 751
75.11 Všeobecná verejná správa 7511
75.12 Usmerňovanie činnosti zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia 7512
75.13 Činnosti usmerňujúce a prispievajúce k vyššej efektívnosti obchodu 7513
75.14 Vedľajšie služby pre vládu ako celok 7514
75.2 Služby pre štát ako celok 752
75.21 Zahraničné veci 7521
75.22 Obrana 7522
75.23 Spravodlivosť a súdnictvo 7523x
75.24 Bezpečnosť a poriadok 7523x
75.25 Protipožiarna ochrana 7523x
75.3 Povinné sociálne zabezpečenie 753
75.30 Povinné sociálne zabezpečenie 7530
KATEGÓRIA M ŠKOLSTVO
80 ŠKOLSTVO
80.1 Základné školstvo 801
80.10 Základné školstvo 8010
80.10.1 Predškolská výchova
80.10.2 Základné školstvo
80.2 Stredné školstvo 802
80.21 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo 8021
80.22 Stredné technické a odborné školstvo 8022
80.22.1 Stredné technické a odborné školstvo
80.22.2 Stredné odborné učilištia
80.3 Vyššie školstvo 803
80.30 Vyššie školstvo 8030
80.4 Vzdelávanie dospelých a ostatné vzdelávanie 809
80.41 Autoškoly 8090x
80.42 Vzdelávanie dospelých a ostatné vzdelávanie i. n. 8090x
80.42.1 Vzdelávanie v jazykových školách
80.42.2 Vzdelávanie v základných umeleckých školách
80.42.9 Ostatné vzdelávanie
KATEGÓRIA N ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
85 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
85.1 Zdravotníctvo 851
85.11 Činnosti nemocníc 8511
85.12 Činnosti ambulantnej lekárskej praxe 8512x
85.13 Činnosti zubnej lekárskej praxe 8512x
85.14 Ostatné činnosti v zdravotníctve 8519
85.14.1 Zdravotnícka hygienická služba pre ľudské telo
85.14.9 Ostatné činnosti v zdravotníctve
85.2 Veterinárne činnosti 852
85.20 Veterinárne činnosti 8520
85.3 Činnosti sociálnej pomoci 853
85.31 Činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním 8531
85.32 Činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania 8532
KATEGÓRIA O OSTATNÉ SPOLOČENSKÉ, SOCIÁLNE A OSOBNÉ SLUŽBY
90 ODSTRAŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD A ODPADOV, HYGIENICKÉ A PODOBNÉ ČINNOSTI
90.0 Odstraňovanie odpadových vôd a odpadov, hygienické a podobné činnosti 900
90.01 Odvádzanie a úprava odpadových vôd 9000x
90.02 Zber a spracúvanie iných odpadov 9000x
90.03 Asanačné, ozdravovacie a podobné činnosti 9000x
91 ČINNOSTI ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ i. n.
91.1 Činnosti podnikateľských, zamestnávateľských a profesijných organizácií 911
91.11 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských organizácií 9111
91.12 Činnosti profesijných organizácií 9112
91.2 Činnosti odborových zväzov 912
91.20 Činnosti odborových zväzov 9120
91.3 Činnosti ostatných členských organizácií 919
91.31 Činnosti cirkevných organizácií 9191
91.32 Činnosti politických strán 9192
91.33 Činnosti ostatných členských organizácií i. n. 9199
91.33.1 Činnosti organizácií mládeže
91.33.2 Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
91.33.9 Činnosti ostatných členských organizácií
92 REKREAČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ ČINNOSTI
92.1 Tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov 921x
92.11 Tvorba filmov a videozáznamov 9211x
92.12 Distribúcia filmov a videozáznamov 9211x
92.13 Premietanie filmov 9212
92.2 Činnosti rozhlasu a televízie 921x
92.20 Činnosti rozhlasu a televízie 9213
92.3 Ostatné činnosti v kultúre a zábave 921x
92.31 Umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia 9214x
92.32 Prevádzka kultúrnych a umeleckých zariadení 9214x
92.33 Činnosti zábavných parkov a lunaparkov 9219x
92.34 Ostatné zábavné činnosti i. n. 9219x
92.4 Činnosti tlačových kancelárií 922
92.40 Činnosti tlačových kancelárií 9220
92.5 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení 923
92.51 Činnosti knižníc a archívov 9231
92.52 Činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť 9232
92.53 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií 9233
92.6 Športové činnosti 924x
92.61 Prevádzka športových zariadení 9241x
92.62 Ostatné športové činnosti 9241x
92.7 Ostatné rekreačné činnosti 924x
92.71 Činnosti herní a stávkových kancelárií 9249x
92.72 Ostatné rekreačné činnosti i. n. 9249x
93 OSTATNÉ SLUŽBY
93.0 Ostatné služby 930
93.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov 9301
93.02 Kadernícke a kozmetické činnosti 9302
93.03 Pohrebné a súvisiace služby 9303
93.04 Činnosti týkajúce sa telesnej pohody 9309x
93.05 Ostatné služby i. n. 9309x
KATEGÓRIA P ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ
95 ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV DOMÁCEHO PERSONÁLU
95.0 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu 950
95.00 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu 9500
96 NEROZLÍŠENÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVAR NA VLASTNÉ POUŽITIE
96.0 Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 960
96.00 Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 9600
97 NEROZLÍŠENÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE
97.0 Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie 970
97.00 Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie 9700
KATEGÓRIA Q EXTERITORIÁLNE ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA
99 EXTERITORIÁLNE ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA
99.0 Exteritoriálne organizácie a združenia 990
99.00 Exteritoriálne organizácie a združenia 9900