547/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

547
ZÁKON
z 19. augusta 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 5 sa za slová „zakladateľovi a" vkladajú slová „po prerokovaní v dozornej rade.".
2.
V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Výročná správa okrem náležitostí upravených osobitým predpisom6j) musí obsahovať informáciu o výške ročnej odmeny riaditeľa podniku podľa § 19 ods. 10 a o výške jeho podielu na zisku podniku, o výške ročnej odmeny členov dozornej rady podľa § 20 ods. 10 a o výške ich podielov na zisku podniku a o zmluvách schvaľovaných dozornou radou podniku podľa § 21 ods. 1 písm. j).“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6j znie:
„6j)
§ 20 a 21 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 15c sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
oznámiť štátnemu archívu s regionálnou pôsobnosťou do jedného mesiaca odo dňa zápisu likvidácie podniku do obchodného registra túto skutočnosť, následne vypracovať a predložiť návrh na vyradenie registratúrnych záznamov, odovzdať archívne dokumenty, zabezpečiť uloženie registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty do uplynutia lehôt uloženia a oznámiť miesto ich uloženia.“.
4.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Riaditeľ
(1)
Riaditeľa podniku vymenuje zakladateľ na základe výberového konania. Riaditeľ je povinný v lehote do 30 dní odo dňa vymenovania predložiť zakladateľovi majetkové priznanie v rozsahu ustanovenom v odsekoch 3 a 4.
(2)
Riaditeľ podniku nie je zamestnancom podniku, vzťah medzi podnikom a riaditeľom podniku pri výkone jeho pôsobnosti riaditeľa podniku sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. Ďalšie práva a povinnosti a spôsob odmeňovania dohodne zakladateľ s riaditeľom podniku v zmluve o výkone funkcie,17) ktorá musí byť uzavretá v písomnej forme. Po ukončení funkcie riaditeľa podniku môže zakladateľ poveriť výkonom funkcie riaditeľa podniku bez výberového konania niektorého z vedúcich zamestnancov podniku do vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa podniku podľa tohto zákona, a to najviac na tri mesiace.
(3)
Majetkové priznanie musí obsahovať údaje o
a)
nehnuteľnom majetku vrátane údajov o právnom dôvode a dátume nadobudnutia tohto majetku a ceny jeho obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí ceny podľa osobitného predpisu,18)
b)
hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 200 000 Sk vrátane údajov o právnom dôvode nadobudnutia tejto veci, ceny obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí ceny obvyklej,
c)
majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorých hodnota presahuje 200 000 Sk vrátane údajov o právnom dôvode nadobudnutia tohto majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, pri odplatnom prevode ceny obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí ceny obvyklej.
(4)
Súčasťou majetkového priznania je aj vyhlásenie o podnikateľských aktivitách a o majetkových podieloch riaditeľa v iných právnických osobách a majetkových podieloch jemu blízkych osôb19) v iných právnických osobách.
(5)
Úmyselné uvedenie neúplných alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní je dôvodom na odvolanie z funkcie.
(6)
Riaditeľ riadi činnosť podniku a ako štatutárny orgán koná vo všetkých jeho veciach; zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku. Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.
(7)
Porušením svojich povinností pri výkone funkcie je riaditeľ povinný nahradiť škodu, ktorú podniku spôsobil. Najmä je povinný nahradiť škodu, ktorá podniku vznikne tým, že poskytne plnenie alebo nadobudne majetok v rozpore s týmto zákonom.
(8)
Riaditeľ je povinný informovať radu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú mu známe a ktoré môžu ovplyvniť podnikateľskú činnosť, stav majetku podniku a jeho likviditu. Na požiadanie rady je riaditeľ povinný zúčastniť sa na zasadaní rady a podať jej členom k predloženým materiálom informácie v požadovanom rozsahu.
(9)
Po prerokovaní v rade riaditeľ predkladá zakladateľovi na schválenie ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a koncepciu rozvoja podniku. Koncepcia rozvoja podniku obsahuje najmä
a)
plán výnosov a nákladov,
b)
plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,
c)
plán finančných tokov,
d)
plán úverového zaťaženia,
e)
plán investícií a predaja majetku,
f)
plán rozdelenia zisku.
(10)
Mesačný plat a ročné odmeny z podielu na zisku riaditeľa určuje zakladateľ; výška mesačného platu riaditeľa nesmie presiahnuť 8-násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve a ročné odmeny z podielu na zisku nesmú presiahnuť 10-násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve.
(11)
Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojho zástupcu z radov zamestnancov podniku, ktorý ho v čase jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností. Ak riaditeľ určí viacerých zástupcov, určí aj poradie, v akom ho zastupujú. Ďalej vymenúva a odvoláva ďalších sebe priamo podriadených zamestnancov podniku.
(12)
Riaditeľ podniku a vedúci zamestnanci nemôžu byť členmi štatutárneho orgánu alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti, ak na ich menovanie do tejto funkcie nedal predchádzajúci súhlas zakladateľ.
(13)
Osoby uvedené v odseku 11 a osoby im blízke19) nemôžu mať majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti s podobným predmetom podnikania, ako má podnik, v ktorom sú v pracovnom pomere, alebo v obchodnej spoločnosti, ktorá je dodávateľom tohto podniku s výnimkou majetkovej účasti podľa osobitného predpisu.6i)
(14)
Podnik môže poskytnúť úver, pôžičku, previesť alebo poskytnúť do užívania majetok podniku alebo zabezpečiť záväzok riaditeľovi, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za podnik, a osobám im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet len na základe predchádzajúceho súhlasu rady a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.
(15)
Výkon funkcie riaditeľa končí jeho úmrtím, vzdaním sa alebo odvolaním. Riaditeľa odvoláva zakladateľ.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6i, 17 až 19 znejú:
„6i)
§ 24 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.
18)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
19)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.
5.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Výberové konanie na riaditeľa podniku, predsedu a členov rady
(1)
Výberové konanie na riadiace a kontrolné funkcie podniku vyhlasuje zakladateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej päť týždňov pred jeho začatím s uvedením údajov, ktorými sú
a)
názov podniku vrátane sídla podniku,
b)
požadované kvalifikačné predpoklady na vykonávanie týchto funkcií,
c)
špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov,
d)
zoznam požadovaných dokladov,
e)
dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
(2)
Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorú menuje zakladateľ. Výberová komisia má päť členov, z toho najmenej jedného člena zvoleného zamestnancami podniku. Ak člen komisie zistí, že môže byť predpojatý, oznámi túto skutočnosť zakladateľovi.
(3)
Výberová komisia zašle uchádzačovi, ktorý spĺňa predpoklady ustanovené v odseku 1 písm. b) a c), pozvánku na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.
(4)
Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí poradie uchádzačov. Poradie uchádzačov je záväzné pri vymenúvaní do funkcie riaditeľa podniku a predsedu alebo člena rady.
(5)
Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do siedmich dní odo dňa jeho skončenia.
(6)
Zakladateľ zverejní výsledok výberového konania, poradie a splnenie požadovaných kritérií jednotlivými uchádzačmi rovnakým spôsobom ako pri vyhlásení výberového konania.
(7)
Ak výberová komisia nevyberie uchádzača, zakladateľ vyhlási nové výberové konanie.“.
6.
V § 20 ods. 2 v prvej vete a v poslednej vete sa za slová „ustanovuje do funkcie" vkladajú slová „na základe výberového konania.".
7.
V § 20 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:
„(4)
Vzťah medzi podnikom a členom rady pri výkone ich pôsobnosti člena dozornej rady sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. Prípadné ďalšie práva a povinnosti a spôsob odmeňovania dohodne zakladateľ s členmi rady v zmluve o výkone funkcie,17) ktorá musí byť uzavretá v písomnej forme. Predseda a členovia rady sú povinní po vymenovaní do funkcie v lehote do 30 dní oznámiť zakladateľovi majetkové priznanie v rozsahu ustanovenom v § 19 ods. 3 a 4 a svoje majetkové podiely v iných právnických osobách a majetkové podiely jemu blízkych osôb19) v iných právnických osobách. § 19 ods. 5 sa použije obdobne.
(5)
Predseda a členovia rady vykonávajú svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.
(6)
Členovia rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činností podniku. Kontrolujú správnosť vedenia účtovných záznamov a kontrolujú, či sa podnikateľská činnosť podniku uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, internými predpismi podniku a pokynmi zakladateľa.
(7)
Členovia rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú podniku spôsobili.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 8 a 9.
8.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Odmena člena rady za mesiac nesmie presiahnuť 10-násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve; to neplatí pre podiel členov rady na zisku podniku.“.
9.
V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
schvaľuje výber audítora na overenie účtovnej závierky,
j)
schvaľuje poskytnutie úveru, pôžičky, prevod majetku podniku, poskytnutie majetku podniku do užívania alebo zabezpečenie záväzku riaditeľovi, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za podnik, a osobám im blízkym19) za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.“.
10.
Za § 31a sa vkladá § 31b, ktorý znie:
㤠31b
(1)
Zakladateľ podniku vymenuje riaditeľa podniku a členov rady podľa tohto zákona na základe výberového konania najneskôr do 31. decembra 2002.
(2)
Právny vzťah riaditeľa podniku a členov rady vymenovaných do funkcie podľa doterajších predpisov sa spravuje podľa doterajších predpisov až do ich odvolania zakladateľom podniku. Ak zakladateľ neodvolá z funkcie riaditeľa podniku a členov rady vymenovaných podľa doterajších predpisov do 31. decembra 2002, výkon ich funkcie zaniká 31. decembra 2002.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.