534/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

534
ZÁKON
z 19. augusta 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 95 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom e), ktoré znie:
„e)
poistné na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu.39a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona č. 534/2002 Z. z.“.
2.
§ 96 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Súčasťou platby poistného na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu39a) je oznámenie počtu vyplatených dávok nemocenského zabezpečenia a dní, za ktoré sa vyplatili tieto dávky.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.