534/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

534
ZÁKON
z 19. augusta 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z., zákona č. 233/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z. a zákona č. 457/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na účely sociálneho zabezpečenia a".
2.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
Sociálna poisťovňa3d) a orgán, ktorý priznáva, vypláca, zastavuje a odníma dávky nemocenského zabezpečenia podľa osobitného predpisu.3e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3d a 3e znejú:
„3d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení.
3e)
§ 80 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 10 ods. 2 písm. c) sa za slovo „štát" vkladá čiarka a slová „alebo Národný úrad práce" sa nahrádzajú slovami „Národný úrad práce, Sociálna poisťovňa a orgán, ktorý priznáva, vypláca, zastavuje a odníma dávky nemocenského zabezpečenia podľa osobitného predpisu.".
4.
V § 10 ods. 6 sa čiarka za písmenom p) nahrádza bodkou a text písmena r) sa vypúšťa.
5.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Sociálna poisťovňa a orgán, ktorý priznáva, vypláca, zastavuje a odníma dávky nemocenského zabezpečenia podľa osobitného predpisu, platí poistné za osoby, ktorým poskytuje peňažné dávky nemocenského poistenia (nemocenského zabezpečenia) nahrádzajúce mzdu, plat, služobný príjem alebo inú odmenu za prácu alebo príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti alebo činnosti spolupracujúcej osoby podľa osobitných predpisov11ab) (ďalej len „orgán príslušný na výplatu peňažných dávok").“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ab znie:
„11ab)
§ 11 písm. b) zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.
§ 145b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
§ 107 a 108 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 163 a 164 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
§ 5 zákona č. 328/2002 Z. z.“.
6.
V § 12 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Orgán príslušný na výplatu peňažných dávok platí poistné vo výške určenej pre štát zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
7.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Za osoby uvedené v § 10 ods. 9 odvádza poistné orgán príslušný na výplatu peňažných dávok.“.
8.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Poistné sa platí za každý kalendárny mesiac. Ak povinnosť platiť poistné trvala len časť kalendárneho mesiaca, poistné sa platí len za tú časť. Poistné na jeden deň sa zistí tak, že suma poistného za kalendárny mesiac sa vydelí počtom dní v príslušnom kalendárnom mesiaci.“.
9.
V § 18 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Poistné za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je orgán príslušný na výplatu peňažných dávok, poukazuje tento orgán za príslušný kalendárny mesiac Všeobecnej zdravotnej poisťovni na osobitný účet; Všeobecná zdravotná poisťovňa vykoná prerozdelenie prostriedkov podľa § 56.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
10.
V § 55 ods. 4 sa za slová „plateného štátom" vkladá čiarka a slová „a Národným úradom práce" sa nahrádzajú slovami „Národným úradom práce a orgánom príslušným na výplatu peňažných dávok".
11.
V § 56 ods. 1 písm. a) sa za slová „plateného štátom" vkladá čiarka a slová „a Národným úradom práce" sa nahrádzajú slovami „Národným úradom práce a orgánom príslušným na výplatu peňažných dávok".
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 251/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 17/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z. a zákona č. 118/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 34 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúšťajú slová „s výnimkou zdravotných výkonov potrebných na účely sociálneho zabezpečenia a posudzovania zdravotnej spôsobilosti nezamestnaných na prácu,".
Čl. IV
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 95 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom e), ktoré znie:
„e)
poistné na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu.39a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 10 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona č. 534/2002 Z. z.“.
2.
§ 96 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Súčasťou platby poistného na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu39a) je oznámenie počtu vyplatených dávok nemocenského zabezpečenia a dní, za ktoré sa vyplatili tieto dávky.“.
Čl. V
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 106 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
2.
Za § 106 sa vkladá § 106a, ktorý znie:
㤠106a
(1)
Zdravotnícke zariadenie je povinné poskytnúť zdravotné výkony na účely dávok sociálnej pomoci, sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu (ďalej len „zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci").
(2)
Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci sa poskytujú za úhradu.
(3)
Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci sú
a)
vyšetrenie zdravotného stavu občana v konaní o dávke sociálnej pomoci, v konaní o sociálnej službe alebo o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
b)
vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie občana v konaní o dávke sociálnej pomoci, v konaní o sociálnej službe alebo o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
c)
vystavenie lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia,
d)
vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení sociálnych služieb.
(4)
Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci sa poskytujú na základe písomného vyžiadania štátneho orgánu sociálnej pomoci.
(5)
Výpisy zo zdravotnej dokumentácie a ďalšie podklady a údaje sa poskytujú štátnym orgánom sociálnej pomoci v lehotách určených týmito orgánmi.“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 504/2001 Z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 556/2001 Z. z., zákona č. 565/2001 Z. z. a zákona č. 328/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 37d sa vkladá § 37e, ktorý znie:
㤠37e
(1)
Zdravotné výkony na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti nezamestnaných občanov sú
a)
vystavenie potvrdenia na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti,
b)
vystavenie lekárskeho nálezu na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti,
c)
vystavenie preukazu alebo potvrdenia o trvaní dočasnej neschopnosti,
d)
zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné vyžiadanie výkonného orgánu Národného úradu práce.
(2)
Zdravotné výkony podľa odseku 1 sa poskytujú za úhradu.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.