507/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

507
ZÁKON
z 19. augusta 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Krízové stredisko
(1)
V krízovom stredisku možno poskytovať starostlivosť najmä dieťaťu,
a)
ktorého doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená,
b)
ktoré je týrané, pohlavne zneužívané alebo je využívané na komerčné účely,
c)
ktoré má poruchy správania alebo
d)
u ktorého je dôvodné podozrenie podľa písmen a) až c).
(2)
V krízovom stredisku sa
a)
poskytuje
1.
liečebno-výchovná starostlivosť podľa § 26 ods. 2 písm. c),
2.
sociálne poradenstvo a psychologické poradenstvo a sociálna práca rodinám, ktoré zlyhali vo svojej výchovnej funkcii,
b)
zabezpečuje psychologická, špeciálnopedagogická, sociálna a lekárska diagnostika.
(3)
V krízovom stredisku možno poskytovať na čas potrebný na úpravu výchovných pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa aj
a)
nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je
1.
stravovanie,
2.
bývanie,
3.
zaopatrenie,
b)
osobné vybavenie, ak dieťa nemá osobné vybavenie z dôvodu, že mu ho nezabezpečila vlastná rodina, vreckové a vecné dary,
c)
ďalšiu starostlivosť, ktorou je záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť.
(4)
Nevyhnutná starostlivosť podľa odseku 3 písm. a) sa dieťaťu poskytuje na čas potrebný na úpravu jeho výchovných pomerov a sociálnych pomerov, najviac na tri kalendárne mesiace. V odôvodnených prípadoch možno poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti predĺžiť najviac na šesť kalendárnych mesiacov.
(5)
Ak je to v prospech výchovy dieťaťa, môže byť v krízovom stredisku umiestnený aj jeho zákonný zástupca alebo rodinný príslušník.
(6)
Po skončení nevyhnutnej starostlivosti v krízovom stredisku sa maloletému môže poskytovať starostlivosť v rodinách na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ktoré poskytujú deťom starostlivosť a výchovu vo vlastnom rodinnom prostredí mimo krízového strediska. Profesionálne náhradné rodiny poskytujú dieťaťu starostlivosť v rozsahu ustanovenom v § 26 ods. 2. Krízové stredisko, ktoré zriaďuje profesionálne náhradné rodiny, sleduje vývoj dieťaťa v rodine a poskytuje rodine odborné poradenstvo a podporu pri jeho výchove.
(7)
Na poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti a osobného vybavenia podľa odseku 3 písm. a) a odseku 6 ustanovenia § 20 ods. 4 až 10 platia rovnako.
(8)
V krízovom stredisku sa poskytujú služby formou:
a)
ambulantne,
b)
denne,
c)
prechodne na určitý čas.
(9)
Krízové stredisko podľa odseku 8 písm. c) je zariadením nahrádzajúcim starostlivosť rodičov.
(10)
Krízové stredisko nemožno zlučovať s detským domovom ani s domovom sociálnych služieb pre deti.“.
2.
V § 86 ods. 3 úvodnej vete sa slová „50 %" nahrádzajú slovami „100 %".
3.
V § 86 ods. 3 písm. a) sa na konci vypúšťajú tieto slová: „a nemôžu vzhľadom na príjem a majetok uhradiť náklady za poskytovanú službu".
4.
V § 86 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Finančný príspevok podľa odseku 3 možno poskytnúť neštátnemu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, alebo obci, ak vznikol počas rozpočtového roka pred termínom, v ktorom príslušný orgán schválil svoj rozpočet na príslušný rozpočtový rok.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
5.
V § 86 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Príslušný orgán môže poskytnúť finančný príspevok neštátnemu subjektu poskytujúcemu sociálnu pomoc podľa tohto zákona v sume vyššej, ako je rozdiel medzi priemernými bežnými výdavkami a príjmami na poskytovanie porovnateľného druhu sociálnej služby (§ 86 ods. 2), za podmienky, že
a)
ide o neštátny subjekt, ktorý prevzal poskytovanie sociálnych služieb občanov od príslušného orgánu alebo od rozpočtovej organizácie, alebo príspevkovej organizácie zrušenej príslušným orgánom verejnej správy,
b)
suma finančného príspevku bude najviac vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami a príjmami zrušenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie za posledné tri rozpočtové roky jej činnosti,
c)
finančný príspevok podľa tohto ustanovenia sa môže neštátnemu subjektu poskytujúcemu sociálnu pomoc podľa tohto zákona poskytnúť najviac tri rozpočtové roky po sebe,
d)
neštátny subjekt, ktorý bude príjemcom finančného príspevku podľa tohto ustanovenia, musí povinne vytvárať rezervný fond najmenej vo výške 5 % svojho rozpočtu ročne.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
6.
V § 94 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo krízového strediska".
7.
V § 112e ods. 2 sa vypúšťajú slová „a zariadenia opatrovateľskej služby".
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.