506/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

506
ZÁKON
z 19. augusta 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 úvodná veta znie: „Tento zákon sa s výnimkou § 20 nevzťahuje na".
2.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
nákladnú cestnú dopravu vykonávanú cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,
e)
osobnú cestnú dopravu vykonávanú cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby.“.
3.
V § 2 odseky 2 až 4 znejú :
„(2)
Podľa tohto zákona sa povoľuje podnikanie v pravidelnej autobusovej doprave, v medzinárodnej nepravidelnej autobusovej doprave, v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave a v medzinárodnej taxislužbe. Podnikanie v ostatnej cestnej doprave je živnosťou podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Podnikať v cestnej doprave možno povoliť fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá preukáže, že okrem všeobecných podmienok podnikania podľa osobitného predpisu3) spĺňa aj podmienku odbornej spôsobilosti a finančnej spoľahlivosti podľa tohto zákona. Podmienku odbornej spôsobilosti právnickej osoby musí spĺňať jej zodpovedný zástupca (§ 3 ods. 2). Ustanovenia osobitného predpisu o prekážkach v podnikaní4) sa vzťahujú aj na podnikanie v cestnej doprave podľa tohto zákona. Finančná spoľahlivosť je podmienkou aj na vydanie koncesnej listiny na podnikanie v ostatnej cestnej doprave, ktorá je živnosťou.
(4)
Správny orgán aspoň raz za päť rokov od udelenia povolenia na podnikanie skúma, či sú splnené podmienky podľa odseku 3. Ak zistí, že v čase kontroly nie je splnená požiadavka finančnej spoľahlivosti, ale vzhľadom na celkové hospodárenie dopravcu možno predpokladať, že na základe finančného plánu bude táto požiadavka splnená, môže určiť dodatočnú lehotu na splnenie tejto podmienky, ktorá však nesmie prekročiť dobu jedného roka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4 znejú:
„2)
§ 26 a príloha č. 3 skupina 314 - Ostatné por. č. 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 zákona č. 455/1991 Zb.
4)
§ 8 zákona č. 455/1991 Zb.“.
4.
V § 3 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje osobitne pre vnútroštátnu cestnú dopravu a osobitne pre medzinárodnú cestnú dopravu úspešným vykonaním písomnej skúšky pred skúšobnou komisiou za účasti aspoň dvoch členov tejto komisie. Hodnotenie písomnej skúšky vykoná skúšobná komisia zriadená podľa tohto zákona. Písomná skúška môže byť doplnená ústnou skúškou. O potrebe vykonať ústnu skúšku rozhodne skúšobná komisia na základe výsledkov písomnej skúšky. Ústna skúška sa nemusí konať, ak sa v písomnej skúške dosiahol požadovaný výsledok.
(2)
Skúšobná komisia môže uznať za odborne spôsobilého bez skúšky toho, kto
a)
v rozsahu požadovaných odborných tém získal vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie alebo
b)
má najmenej päť rokov odbornej praxe v riadiacej funkcii s náplňou činnosti v odbore cestnej dopravy, od ktorej neuplynuli dva roky.
(3)
Tomu, kto nepreukáže, že je odborne spôsobilý, možno povoliť podnikať v cestnej doprave, len ak na podnikanie určí odborne spôsobilého zodpovedného zástupcu. Na zodpovedného zástupcu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb.“.
5.
V § 3 ods. 4 sa za slovo „preskúša" vkladá slovo „žiadateľa".
6.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Finančná spoľahlivosť
(1)
Finančná spoľahlivosť je schopnosť žiadateľa o podnikanie finančne zabezpečiť začatie a riadne vykonávanie cestnej dopravy.
(2)
Finančná spoľahlivosť sa preukazuje dostatočným vlastným imaním4b) účtovnej jednotky, ktoré musí dosiahnuť na prvé motorové vozidlo aspoň 9 000 EUR a na každé ďalšie motorové vozidlo aspoň 5 000 EUR a na vozidlo taxislužby aspoň 1 000 EUR alebo ich ekvivalent v slovenských korunách. Ak ide o žiadateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, výška vlastného imania sa zistí z riadnej účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie, to znamená zo súvahy zostavenej k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak ide o žiadateľa účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, výška vlastného imania sa zistí k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka ako rozdiel majetku celkom a záväzkov celkom.
(3)
Ak žiadateľ pri podaní žiadosti o povolenie podnikať nepreukáže výšku vlastného imania spôsobom podľa odseku 2, môže ju preukázať výpisom z obchodného registra s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti, majetkovým priznaním nie starším ako tri roky alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo s pobočkou zahraničnej banky, alebo zmluvou o poistení s poisťovňou, alebo zmluvou o kúpe prenajatej veci s obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá prenajímaním vecí s možnosťou ich odkúpenia nájomcom a ktorá má s dopravcom zmluvu o kúpe cestného motorového vozidla, na ktoré sa preukazovanie finančnej spoľahlivosti vzťahuje.
(4)
Podrobnosti o preukazovaní finančnej spoľahlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie :
„4b)
§ 6 ods. 4 Obchodného zákonníka.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.".
8.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Dopravná licencia
(1) Pravidelnú autobusovú dopravu je oprávnený vykonávať dopravca9) na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje a odníma správny orgán. Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia; to neplatí na dopravnú licenciu, ktorú udeľuje obec podľa § 30.
(2)
Povoliť zriadenie autobusovej linky možno, ak
a)
žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 2,
b)
spôsob vedenia autobusovej linky zabezpečí účelne a najmä vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave z celospoločenského hľadiska hospodárne uspokojenie predpokladaných prepravných potrieb obyvateľstva,
c)
pravidelnú autobusovú dopravu na trase jej dopravnej cesty umožňuje stav a priepustnosť ciest, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
d)
na vykonávaní vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy má záujem štát, samosprávny kraj alebo obec,
e)
žiadateľ vlastní alebo má prenajatú technickú základňu primeranú k zamýšľanej prevádzke.
(3)
Udelenie dopravnej licencie možno viazať na splnenie povinnosti. Predmetom splnenia povinnosti môže byť výkon vo verejnom záujme, ktorý je dopravca nútený prevziať a ktorý by z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonal vôbec alebo nevykonal v požadovanom rozsahu pre jeho ekonomickú nevýhodnosť (ďalej len „výkon vo verejnom záujme").
(4)
V rozhodnutí o udelení dopravnej licencie možno žiadateľovi uložiť tiež povinnosť
a)
uviesť druh autobusov,
b)
zabezpečiť vedenie spoja v nadväznosti na iný druh dopravy,
c)
viesť na pravidelnej autobusovej linke určený minimálny počet spojov alebo maximálny počet spojov,
d)
zabezpečiť prepravu zdravotne postihnutých osôb.
(5)
Ak obsahom povinnosti je výkon vo verejnom záujme, dopravcovi prináleží náhrada predpokladanej straty. Náhrada predpokladanej straty sa dohodne v zmluve o výkone vo verejnom záujme (§ 15).
(6)
Dopravná licencia sa udeľuje vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na osem rokov, v medzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave na päť rokov, ak žiadateľ nepožiada o kratší čas. Platnosť dopravnej licencie zaniká uplynutím tohto času. Dopravná licencia sa udelí znova, ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona.
(7)
Na dočasné prenechanie autobusovej linky inému dopravcovi,10) na zmenu trasy autobusovej linky a na zmenu spôsobu vykonávania pravidelnej autobusovej dopravy je potrebná zmena dopravnej licencie. Na prevod autobusovej linky11) je potrebné odňatie dopravnej licencie doterajšiemu dopravcovi a udelenie dopravnej licencie inému dopravcovi. V prípade prevodu autobusovej linky na iného dopravcu možno novému dopravcovi dopravnú licenciu udeliť len, ak
a)
trvajú podmienky podľa odsekov 2 a 3 a
b)
prevezme záväzky doterajšieho dopravcu.
(8)
Na zrušenie autobusovej linky a na zastavenie pravidelnej autobusovej dopravy treba odňať dopravnú licenciu. Odňať dopravnú licenciu možno vtedy, ak
a)
dopravca prestal byť spôsobilý podnikať v cestnej doprave alebo zanikol,
b)
dopravca nie je schopný ďalej vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu z technických alebo podnikateľských dôvodov,
c)
autobusová linka sa stala nepotrebnou alebo dopravca do 30 dní od právoplatnosti udelenej dopravnej licencie nezačal na nej prevádzku podľa schváleného cestovného poriadku,
d)
vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy neumožňuje stav a priepustnosť ciest alebo ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
(9)
Podrobnosti o preukazovaní predpokladanej straty, o spôsobe jej výpočtu, o dokladoch, ktorými musia byť výpočty predpokladanej straty podložené a jej preukázanie doložené, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11 znejú:
„9)
§ 2 ods. 2 písm. c) a § 30 ods. 1 Obchodného zákonníka.
10)
§ 261 ods. 6 Obchodného zákonníka.
§ 663 až 684 Občianskeho zákonníka.
11)
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka.“.
9.
V § 8 ods. 1 písm. f) sa za slová „(ďalej len „nácestná zastávka")" vkladajú slová „u autobusov vybavených elektronickým zariadením na označenie smeru jazdy vozidla údajmi o cieľovej zastávke a nasledujúcej nácestnej zastávke" a slovo „spoja" sa nahrádza slovom „linky".
10.
V § 8 ods. 1 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o mestskú autobusovú dopravu, uvádzajú sa len údaje o odchode jednotlivých spojov zo zastávky; v prípadoch, ak je interval odchodov v ucelených časových obdobiach stále rovnaký a kratší ako 10 minút, možno uviesť len prvý časový údaj odchodu v každej hodine a opakujúci sa interval,".
11.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom Policajného zboru, ak pri kontrole jej preukázanie odmietne.“.
12.
V § 12 ods. 1 sa slová „(jednotlivú trať, úsek trate a pod.)" nahrádzajú slovami „(číslo linky, číslo spoja, úsek medzi zastávkami okrem mena a priezviska vodiča)".
13.
V § 12 ods. 2 tretia veta znie: „Časový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu všetkými spojmi autobusovej linky v časovom období, na ktoré bol vydaný, a platí na linkách dopravcu, u ktorého bol zakúpený.".
14.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa slovo „kalendárny".
15.
V § 13 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
16.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Zmluva o výkone vo verejnom záujme
(1) Zmluvou o výkone vo verejnom záujme sa dopravca zaväzuje splniť povinnosti podľa § 7 ods. 3 a správny orgán sa zaväzuje poskytnúť mu náhradu preukázanej straty. Stratu správny orgán uhradí, ak dopravca preukáže jej vznik a výšku a že ju svojím konaním nezavinil.
(2)
Zo zmluvy o výkone vo verejnom záujme vzniká dopravcovi prepravný záväzok (§ 4 ods. 2), prevádzkový záväzok a tarifný záväzok [§ 8 ods. 1 písm. a) a b)].
(3)
Zmluva o výkone vo verejnom záujme sa uzatvára po schválení zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. Náhrada preukázanej straty nemôže prekročiť sumu ustanovenú zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
(4)
Zmluva o výkone vo verejnom záujme obsahuje najmä prepravné výkony, predovšetkým požiadavky na kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu, prepravné výkony za regulované ceny,16) sumu za dohodnuté prepravné výkony, ktorá tržby z dôvodu regulovaných cien vyrovnáva, vrátane rozdielu medzi ďalšími ekonomicky oprávnenými nákladmi vynaloženými na splnenie záväzku z tejto zmluvy a príjmami dosiahnutými dopravcom z plnenia tohto záväzku, podrobnosti o finančných vzťahoch medzi zmluvnými stranami, dodatky k zmluve a prípadné zmeny, platnosť zmluvy, ako aj sankcie za neplnenie.
(5)
Odstúpením dopravcu od zmluvy stráca dopravná licencia platnosť, ak správny orgán, ktorý ju udelil, nerozhodne na návrh dopravcu inak. Ak sa zrušuje autobusová linka, dňom jej zrušenia stráca platnosť zmluva v časti týkajúcej sa tejto autobusovej linky.
(6)
Dopravca môže odstúpiť od zmluvy,17) ak
a)
správny orgán nesplní zmluvný záväzok nahradiť preukázanú stratu,
b)
výkon vo verejnom záujme sa stal preňho nesplniteľným18) alebo jeho splnenie nemožným,19)
c)
došlo k zrušeniu dopravcu likvidáciou.20)
(7)
Správny orgán môže odstúpiť od zmluvy, ak
a)
nie je schopný splniť zmluvný záväzok nahradiť preukázanú stratu,
b)
zanikol verejný záujem na pokračovaní výkonu vo verejnom záujme.
(8)
Ak v dôsledku odstúpenia od zmluvy zo strany správneho orgánu vznikla dopravcovi škoda tým, že jeho investície do plnenia výkonu vo verejnom záujme sa nedajú po odstúpení od zmluvy použiť, správny orgán je povinný ju nahradiť.
(9)
Správny orgán pri uzatváraní zmluvy o výkone vo verejnom záujme podporuje vznik integrovaného dopravného systému. Integrovaný dopravný systém sa uskutočňuje koordináciou záujmov jednotlivých obstarávateľov výkonov verejnej osobnej dopravy, uplatnením výhod jednotnej tarify, prepravných podmienok a spoločného cestovného dokladu, koordináciou ponuky prepravných výkonov dopravcov, priamou ekonomickou zodpovednosťou a závislosťou dopravcu od prepravných výkonov umožňujúcich skvalitňovanie ponuky, zabezpečením požiadaviek na verejnú osobnú dopravu pri optimálnom využití kapacít dopravcov v danom území. Správny orgán môže uzatvoriť zmluvu o výkone vo verejnom záujme aj s obchodnou spoločnosťou,20a) ktorá bola dopravcami a prípadne aj obstarávateľmi výkonov verejnej osobnej dopravy založená na účel vzniku integrovaného dopravného systému.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16 až 20a znejú:
„16)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
17)
§ 344 Obchodného zákonníka.
18)
§ 352 ods. 2 Obchodného zákonníka.
19)
§ 353 a 374 Obchodného zákonníka.
20)
§ 68 a 70 Obchodného zákonníka.
20a)
§ 56 Obchodného zákonníka.“.
17.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Označník a informačnú tabuľu na autobusovej stanici alebo zastávke je povinný zriadiť a udržiavať ten dopravca, ktorý má na tomto zariadení najviac autobusových spojov.
(5)
Vlastník autobusovej čakárne a prístrešku pre cestujúcich je povinný udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave a čistote.“.
18.
V § 18 ods. 2 druhej vete sa slová „štátnu poznávaciu značku," nahrádzajú slovami „poradové číslo vozidla dopravcu,".
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „vyhláška Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov" a na konci sa pripájajú slová: „vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb. o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP)".
20.
V § 20 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Odosielateľ je povinný
a)
spracovať a poskytnúť dopravcovi informáciu o obsahu pokynov najneskôr pri podaní objednávky na prepravu a odovzdať vodičovi písomné pokyny najneskôr pred nakládkou nebezpečných vecí na vozidlo,
b)
používať na prepravu nebezpečných vecí len vhodné a na tento účel schválené a označené obaly,
c)
označiť bezpečnostnými značkami jednotlivé kusy nebezpečných vecí, prípadne vozidlá prepravujúce takéto veci, ak to vyžaduje medzinárodná dohoda,24a)
d)
poskytnúť dopravcovi nevyhnutné vybavenie pre základné bezpečnostné opatrenia pre prípad nehody a úniku nebezpečných látok a zabezpečenie plnenia povinnosti podľa osobitného predpisu,24b)
e)
vyhotoviť pre každú zásielku nebezpečných vecí sprievodný doklad, ktorý musí obsahovať minimálne údaje požadované medzinárodnou dohodou.24a)
(6)
Dopravca je povinný
a)
zabezpečiť, aby preprava nebezpečných vecí neohrozila život a zdravie osôb, zvierat, rastlinstva alebo ostatné zložky životného prostredia,
b)
preveriť pred začiatkom prepravy nebezpečných vecí správnosť a úplnosť predpísaných sprievodných dokladov, ktoré je povinný spracovať a dodať odosielateľ,
c)
zabezpečiť, aby sa osádka vozidla, prípadne sprievodného vozidla oboznámila s obsahom písomných pokynov ešte pred začiatkom nakládky nebezpečných vecí na vozidlo,
d)
zabezpečiť, aby vozidlo, prípadne vozidlá, ktoré prepravujú nebezpečné veci, sprevádzali popri osádke aj iné odborne spôsobilé osoby, ak tak určuje medzinárodná dohoda,
e)
zabezpečiť vybavenie vozidla osobitnou výbavou podľa písomných pokynov a v rozsahu určenom medzinárodnou dohodou,24a)
f)
označiť vozidlo prepravujúce nebezpečné veci výstražnými tabuľami a bezpečnostnými značkami podľa medzinárodnej dohody a zabezpečiť ich odstránenie po ukončení takejto prepravy,
g)
zabezpečiť vybavenie vozidla osvedčením o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí, ak to pre niektoré vozidlá vyžaduje medzinárodná dohoda.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
24b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
21.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:
„(7)
Fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca činnosť, ktorá zahŕňa prepravu nebezpečných vecí alebo súvisí s ich balením, nakládkou, plnením alebo vykládkou, vymenuje bezpečnostného poradcu, ktorý zodpovedá za ochranu pred nebezpečenstvom, ktoré môže ohroziť osoby, majetok alebo životné prostredie (ďalej len „poradca").
(8)
Poradca môže byť aj vedúcim podniku, osobou s inými pracovnými povinnosťami v podniku alebo osobou, ktorá nie je priamo zamestnávaná týmto podnikom.
(9)
Poradca musí mať osvedčenie o odbornej príprave platné pre príslušný druh dopravy podľa medzinárodnej dohody.24a) Toto osvedčenie vydáva ministerstvo. Na účel získania osvedčenia sa žiadateľ musí podrobiť školeniu a úspešne vykonať skúšku.
(10)
Ministerstvo je oprávnené poveriť právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky vykonávaním povinného školenia vodičov a poradcov podľa medzinárodnej dohody.24a)
(11)
Podrobnosti o školení a skúškach vodičov a poradcov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
22.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Kontrola prepravy nebezpečných vecí
(1)
Správny orgán v spolupráci s inými správnymi orgánmi (§ 31) zabezpečí kontrolu prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách.
(2)
Miesta vybrané na tieto kontroly musia umožňovať, aby nevyhovujúce vozidlo mohlo byť uvedené do predpísaného stavu, alebo ak to orgán vykonávajúci kontrolu považuje za vhodné, mohlo byť okamžite odstavené alebo mohlo bez ohrozenia bezpečnosti dôjsť na miesto určené na tento účel uvedenými orgánmi.
(3)
Podrobnosti o vykonávaní kontrol prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
23.
§ 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:
㤠21
Povolenie na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy
(1)
Medzinárodná cestná doprava je doprava osôb a vecí cestnými vozidlami, pri ktorej východiskové miesto a cieľové miesto leží na území dvoch rozličných štátov, alebo doprava, pri ktorej východiskové a cieľové miesto síce leží na území toho istého štátu, ale časť jazdy sa uskutoční na území iného štátu.
(2)
Medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu je oprávnený vykonávať dopravca len na základe povolenia, ktoré udeľuje správny orgán.
(3)
Povolenie sa udeľuje na základe žiadosti (§ 41a) na päť rokov po splnení podmienok podľa § 2.
(4)
Povolenie na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu sa udeľuje na požadovaný počet motorových vozidiel. Ďalšie zvýšenie počtu motorových vozidiel podlieha skúmaniu, či je splnená podmienka podľa § 3a. Ak je táto podmienka splnená, povolenie na zvýšený počet motorových vozidiel sa udelí znovu.
(5)
Povolenie zaniká
a)
dňom právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu o zrušení povolenia, ak dopravca prestal spĺňať predpoklady na vydanie povolenia alebo porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom, alebo podal návrh na zrušenie povolenia,
b)
uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané,
c)
dňom zániku právnickej osoby alebo dňom úmrtia fyzickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia.
(6)
Povolenie, ktorého platnosť zanikla uplynutím času, na ktorý bolo udelené, sa udelí znovu, ak sú na jeho udelenie splnené podmienky podľa tohto zákona.
§ 22
Informačný systém
(1)
Ministerstvo v rámci jednotného informačného systému v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave sleduje a vyhodnocuje
a)
vývoj ponuky kapacít, najmä počet dopravcov, ich finančnú spoľahlivosť a počet vozidiel,
b)
vývoj dopytu po prepravných výkonoch,
c)
vývoj nákladov a cien.
(2)
Krajský úrad (§ 29), dopravcovia, prepravcovia a zasielatelia vybraní podľa štatistických metód sú povinní poskytnúť ministerstvu údaje podľa odseku 1. Ministerstvo je povinné pri prijímaní, spracúvaní, uchovávaní a distribúcii údajov zabezpečiť ich ochranu pred zneužitím.“.
24.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 26 znejú:
„25)
§ 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
26)
Čl. 119 písm. n) a čl. 120 Ústavy Slovenskej republiky.“.
25.
V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo môže odovzdávaním jednorazových prepravných povolení poveriť krajský úrad.".
26.
V § 23 odsek 3 znie:
„(3)
Ministerstvo v spolupráci so záujmovým združením vnútroštátnych dopravcov v súlade so záujmami štátnej dopravnej politiky a s politikou ochrany životného prostredia každoročne určí potrebný počet prepravných povolení z celkového počtu disponibilných prepravných povolení v príslušnej prepravnej relácii pre tých dopravcov, ktorí na území Slovenskej republiky vykonávajú kombinovanú dopravu.27a)“.
27.
V § 23 odsek 7 znie:
„(7)
Pri preprave podľa odseku 6 dopravcovia používajú vozidlá s užitočnou hmotnosťou vyššou ako 7,5 t vrátane prípojného vozidla, špeciálne vozidlá, vozidlá, ktoré svojou konštrukciou spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia a bezpečnosti premávky, alebo vozidlá, od ktorých výroby uplynulo menej ako sedem rokov.“.
28.
V § 23 odsek 10 znie:
„(10)
Prepravné povolenie nemožno odovzdať dopravcovi, ktorý nie je oprávnený podnikať v medzinárodnej cestnej doprave podľa tohto zákona, alebo dopravcovi, ktorý vykazuje nedoplatky na daniach, odvodoch poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie, príspevku na poistenie v nezamestnanosti a na poistení zodpovednosti za škody, alebo dopravcovi, ktorý povolenie zneužil. Za zneužitie povolenia sa považuje, ak dopravca použil povolenie vystavené na iného dopravcu, povolenie sfalšoval alebo ako falošné použil.“.
29.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Podrobnosti o odovzdávaní prepravných povolení dopravcom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
30.
§ 24 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
pri použití prenajatého vozidla vo vozidle boli tieto doklady:
1.
zmluva o prenájme alebo overený výpis z tejto zmluvy, ktorý musí obsahovať najmä meno prenajímateľa, meno nájomcu, dátum uzavretia zmluvy, dobu jej platnosti a identifikáciu vozidla,
2.
zmluva o pracovnom pomere alebo overený výpis z tejto zmluvy obsahujúci najmä mená zamestnávateľa, zamestnanca, dátum uzavretia a dobu platnosti zmluvy, ak vodič nie je nájomcom vozidla.“.
31.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Zákaz vykonávania medzinárodnej cestnej dopravy
„Dopravca nesmie vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu do štátu, o ktorom vláda Slovenskej republiky rozhodla nariadením, že nie je z hľadiska bezpečnostných, obchodných a medzinárodnopolitických záujmov Slovenskej republiky a v záujme zabezpečenia plnenia medzinárodných záväzkov bezpečným.“.
32.
V § 25 odsek 5 znie:
„(5)
Bez povolenia ministerstva podľa odseku 2 možno vykonávať
a)
prepravu poštových zásielok,
b)
prepravu poškodených vozidiel alebo vozidiel vyžadujúcich opravu,
c)
prepravu tovaru motorovými vozidlami, ktorých povolená celková hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 6 ton alebo ktorých užitočná hmotnosť vrátane prípojných vozidiel nepresahuje 3,5 tony,
d)
prepravu tovaru motorovými vozidlami pri splnení týchto podmienok:
1.
prepravovaný tovar musí byť vlastníctvom podniku alebo musí byť ním kúpený, predaný, prenajatý alebo prenechaný do nájmu, vyrobený, vyťažený, spracovaný alebo opravovaný podnikom,
2.
účelom jazdy musí byť preprava tovaru z podniku alebo do podniku alebo jeho premiestnenie v rámci podniku alebo mimo neho pre potreby podniku,
3.
použité motorové vozidlo musí byť vedené zamestnancom podniku,
4.
vozidlo musí byť vlastníctvom podniku alebo ním musí byť zakúpené alebo prenajaté. Toto opatrenie sa nevzťahuje na náhradné vozidlo pri krátkodobej poruche bežne užívaného vozidla,
5.
preprava musí predstavovať len pomocnú činnosť v rámci celkovej činnosti podniku,
e)
prepravu liekov, zdravotníckeho materiálu a zariadení v rámci humanitárnej pomoci v naliehavých situáciách, najmä pri prírodných katastrofách,
f)
jazdu cestných nákladných motorových vozidiel po pozemných komunikáciách medzi dvomi miestami na území Slovenskej republiky ako súčasť kombinovanej dopravy, ak táto časť úseku neprekročí 150 km od terminálu kombinovanej dopravy (železničná stanica, prístav).“.
33.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zahraničný dopravca môže používať prenajaté nákladné vozidlá, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
motorové vozidlo je evidované na území štátu, kde má nájomca sídlo alebo miesto podnikania,
b)
motorové vozidlo je prenajaté bez vodiča a vo vozidle sa nachádzajú doklady podľa § 24 písm. e).“.
34.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
35.
V § 28 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
spracúva a predkladá návrhy na zmenu podmienok regulácie cien pravidelnej autobusovej dopravy, ak nejde o pravidelnú autobusovú dopravu na území obce,“.
36.
V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) až o), ktoré znejú:
„m)
vydáva osvedčenie o odbornej príprave poradcov (§ 20 ods. 9),
n)
poveruje krajský úrad odovzdávaním jednorazových prepravných povolení (§ 23 ods. 2),
o)
určuje dopravcovi okruh osôb, ktoré budú prepravované v pravidelnej autobusovej doprave za podmienok ním určených, pričom nie sú dotknuté predpisy o regulácii cien podľa osobitného predpisu.16)“.
37.
V § 28 ods. 2 písm. f) sa slová „(§ 22 ods. 5)" nahrádzajú slovami „(§ 3a ods. 4)".
38.
V § 28 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
podrobnosti o odovzdávaní prepravných povolení (§ 23 ods. 11),“.
39.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:
„j)
podrobnosti o preukazovaní predpokladanej straty (§ 7 ods. 5),
k)
podrobnosti o školení a skúškach vodičov a poradcov (§ 20 ods. 11),
l)
podrobnosti o vykonávaní kontrol prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách (§ 20a ods. 4).“.
40.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
㤠29
Krajský úrad
(1)
Krajský úrad
a)
udeľuje a odníma povolenie na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu,
b)
odovzdáva vnútroštátnym dopravcom prepravné povolenia, ak je na to poverený ministerstvom (§ 23 ods. 2).
(2)
Krajský úrad, ak nejde o pravidelnú autobusovú dopravu,
a)
vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji a ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností (§ 35 ods. 1 a 2),
b)
prejednáva priestupky (§ 36),
c)
zabezpečuje organizačne činnosť skúšobných komisií a na návrh skúšobnej komisie vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
d)
je zberným miestom údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave.“.
41.
§ 29a sa vypúšťa.
42.
V § 29b písmeno c) znie:
„c)
uzaviera s dopravcom zmluvu o výkone vo verejnom záujme a poskytuje dopravcovi náhradu preukázanej straty,“.
43.
V § 29b sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
prejednáva priestupky (§ 36),“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
44.
V § 30 písmená a) až d) znejú:
„a)
udeľuje a odníma dopravnú licenciu na autobusovú linku nepresahujúcu územie obce,
b)
dáva v konaní o udeľovaní dopravnej licencie na vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu na dožiadanie správneho orgánu súhlas na zastavovanie v obci na zriadenej zastávke a určuje stanovištia vozidlám dopravcov mimo ich priestorov v obci,
c)
schvaľuje cestovný poriadok autobusovej linky nepresahujúcej územie obce,
d)
uzaviera s dopravcom zmluvu o výkone vo verejnom záujme a poskytuje dopravcovi náhradu preukázanej straty.“.
45.
V § 33 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „licencie" vkladá čiarka a slová „povolenia podľa § 21".
46.
V § 36 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
pri preprave nebezpečných vecí nezabezpečí, aby vodič mal vo vozidle príslušné sprievodné doklady a označenie vozidla požadované medzinárodnou dohodou (§ 20 ods. 5 a 6).“.
47.
V § 36 odsek 2 znie:
„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a e) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) pokutu do 2 000 Sk.“.
48.
V § 37 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a určenie názvu zastávky".
49.
V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
i)
vydávanie osvedčenia o odbornej príprave poradcov.“.
50.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Miestna príslušnosť
(1)
Na konanie o udelení a odňatí dopravnej licencie je príslušný samosprávny kraj, na ktorého území je východisková zastávka autobusovej linky, ktorej zriadenie sa má povoliť. Ten v konaní rozhoduje po dohode so samosprávnym krajom, v ktorého územnom obvode sa predpokladá zriadenie nácestnej autobusovej zastávky.
(2)
Na konanie o udelení a odňatí povolenia (§ 29) je príslušný krajský úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.“.
51.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Náležitosti žiadosti a povolenia
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy, medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy alebo medzinárodnej taxislužby, ak ide o právnickú osobu, musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
b)
druh dopravy,
c)
počet a druh vozidiel, ktorými sa má doprava vykonávať,
d)
doklady, ktoré umožnia správnemu orgánu posúdiť bezúhonnosť (§ 2), odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu (§ 3) a finančnú spoľahlivosť žiadateľa (§ 3a), bezpečnosť a prevádzkyschopnosť dopravných prostriedkov.
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy, medzinárodnej taxislužby alebo medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy, ak ide o fyzickú osobu, musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c)
obchodné meno,
d)
druh dopravy, počet a druh vozidiel, ktorými sa má doprava vykonávať,
e)
doklady, ktoré umožnia správnemu orgánu posúdiť bezúhonnosť, odbornú spôsobilosť žiadateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, a finančnú spoľahlivosť žiadateľa, bezpečnosť a prevádzkyschopnosť dopravných prostriedkov.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene a o zrušení povolenia.
(4)
Správny orgán okrem predpísaných náležitostí33) v povolení uvedie najmä
a)
druh dopravy,
b)
počet vozidiel, ktorými sa má doprava vykonávať,
c)
meno zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.“.
52.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:
㤠42a
Dopravca (§ 4 ods. 1), ktorý vykonával medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a uvažuje o vykonávaní tejto dopravy aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, podá do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona krajskému úradu žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie tejto dopravy doloženú vyhlásením o splnení podmienok podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z. a zákona č. 554/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písmeno m) znie:
„m)
pravidelná autobusová doprava, medzinárodná nepravidelná autobusová doprava, medzinárodná nákladná cestná doprava a medzinárodná taxislužba,23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 6, 7 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.“.
2.
V prílohe č. 3 skupine č. 314 - Ostatné poradové č. 12
a)
v stĺpci Živnosť znie: „Cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba)",
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 58/1997 Z. z., zákonom č. 340/2000 Z. z., zákonom č. 416/2001 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 s výnimkou čl. I bodu 24 § 22a a čl. II bodu 2 písm. b) a c), ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.