481/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

481
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠6a
Súdy s agendou priemyselnoprávnej ochrany a ich obvody
Na konanie o ochrane práv k predmetom priemyselného vlastníctva podľa osobitných predpisov4) sú príslušné tieto súdy:
a)
Krajský súd v Bratislave pre územné obvody
1.
Krajského súdu v Bratislave,
2.
Krajského súdu v Trnave,
3.
Krajského súdu v Trenčíne,
4.
Krajského súdu v Nitre,
b)
Krajský súd v Banskej Bystrici pre územné obvody
1.
Krajského súdu v Banskej Bystrici,
2.
Krajského súdu v Žiline,
c)
Krajský súd v Košiciach pre územné obvody
1.
Krajského súdu v Košiciach,
2.
Krajského súdu v Prešove.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
„4)
Napríklad zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 okrem ustanovenia § 6b, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.