469/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

469
ZÁKON
z 25. júna 2002
o environmentálnom označovaní výrobkov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje podmienky a postup pri udeľovaní a používaní environmentálnych značiek, ktorými sú:
a)
environmentálna značka „Environmentálne vhodný výrobok" (ďalej len „národná environmentálna značka"),
b)
environmentálna značka „Európsky kvet" (ďalej len „environmentálna značka Európskeho spoločenstva").
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na označovanie nápojov a potravín1) ani na označovanie liekov a zdravotníckych pomôcok určených len na odborné použitie alebo na použitie pod odborným dohľadom, alebo na lekársky predpis.2)
§ 2
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona
a)
výrobkom je tovar alebo služba,
b)
skupinou výrobkov sú výrobky, ktoré slúžia na podobné účely a sú rovnocenné z hľadiska použitia i z hľadiska ich vnímania spotrebiteľom,
c)
kľúčovým environmentálnym aspektom je taký environmentálny aspekt,3) ktorý sa určí identifikáciou tých kategórií vplyvov na životné prostredie, ku ktorým z perspektívy životného cyklu prispieva sledovaný výrobok najvýznamnejšie,
d)
životným cyklom výrobku sú navzájom prepojené štádiá systému výrobku od získavania surovín alebo obnovy prírodných zdrojov cez výrobu a distribúciu výrobku až po jeho spotrebu a konečné zneškodnenie,
e)
posudzovaním zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti konkrétneho výrobku zodpovedajú osobitným podmienkam na udelenie environmentálnej značky podľa § 5.
(2)
Environmentálnou značkou je značka, ktorou sa na základe overenia postupom ustanoveným týmto zákonom osvedčuje, že príslušný výrobok spĺňa nadštandardné požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia oproti iným výrobkom z tej istej skupiny výrobkov.
§ 3
Všeobecné podmienky na udelenie environmentálnej značky
(1)
Environmentálna značka môže byť udelená len výrobku, ktorý je uvedený na trh a vyhovuje základným environmentálnym požiadavkám podľa § 4, ako aj kritériám a požiadavkám podľa § 5.
(2)
Kritériá a požiadavky podľa § 5 sa ustanovia pre skupinu výrobkov. Skupina výrobkov môže byť ďalej rozdelená na podskupiny výrobkov s príslušnou úpravou kritérií, so zohľadnením špecifických vlastností výrobkov v záujme zvýšenia ich priaznivého vplyvu na životné prostredie.
(3)
Na to, aby skupina výrobkov mohla byť zaradená do systému environmentálneho označovania výrobkov, musí spĺňať tieto všeobecné podmienky:
a)
predstavuje významný objem predaja a obchodu na vnútornom trhu,
b)
má v jednom štádiu alebo vo viacerých štádiách životného cyklu významný vplyv na životné prostredie v globálnom alebo regionálnom rozsahu alebo všeobecného charakteru,
c)
predstavuje významný potenciál na zlepšenie životného prostredia prostredníctvom spotrebiteľského výberu, ako aj stimuláciou výrobcov a predávajúcich4) na hľadanie konkurenčných výhod ponúkaním výrobkov, ktoré sú spôsobilé na udelenie environmentálnej značky,
d)
významná časť obratu z predaja výrobku sa získa z predaja určeného na konečnú spotrebu alebo použitie.
(4)
Postup pri určovaní skupín výrobkov spočíva
a)
v overení, či navrhovaná skupina výrobkov nepatrí medzi výrobky vylúčené podľa § 1 ods. 2,
b)
vo vypracovaní profilu priemyselného odvetvia vyrábajúceho navrhovanú skupinu výrobkov, najmä z hľadiska podmienok podľa odseku 3, a to vrátane porovnania rozdielov medzi jednotlivými výrobcami a použitými technológiami,
c)
vo vymedzení skupiny výrobkov a v jej prípadnom roztriedení na podskupiny,
d)
vo vymedzení technických pojmov, najmä tých, s ktorých používaním sa ráta pri určovaní osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky podľa § 5,
e)
vo vymedzení základných požiadaviek na skupinu výrobkov, ktoré sú podmienkou na uvedenie výrobkov na trh a vyplývajú najmä zo všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
f)
v určení špecifických požiadaviek na skupinu výrobkov obsahujúcich nadštandardné požiadavky znamenajúce podstatný prínos a potenciál na zlepšenie ochrany životného prostredia, a tým aj odlišujúce výrobky, ktorým má byť udelená environmentálna značka, od bežných výrobkov v rámci príslušnej skupiny výrobkov; tieto špecifické požiadavky však musia byť reálne dosiahnuteľné.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 platia rovnako aj na určovanie podskupín výrobkov.
(6)
Environmentálnu značku nemožno udeliť chemickým látkam a chemickým prípravkom, ktoré sú podľa osobitného predpisu5) klasifikované ako nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky, ani tovaru vyrobenému procesmi, ktoré sú pravdepodobne výrazne škodlivé pre človeka alebo životné prostredie,6) alebo ktorý pri jeho bežnom používaní môže byť škodlivý pre spotrebiteľa.
§ 4
Základné environmentálne požiadavky
(1)
Environmentálna značka môže byť udelená len výrobku s vlastnosťami, ktoré mu umožňujú vo významnej miere prispieť k zlepšeniu životného prostredia v súvislosti s kľúčovými environmentálnymi aspektmi počas celého životného cyklu výrobku spojenými s princípmi a cieľmi ustanovenými v odseku 2.
(2)
Cieľom systému environmentálneho označovania výrobkov je
a)
posilniť princíp predbežnej opatrnosti a princíp prevencie znečisťovania životného prostredia,7)
b)
podporiť rozvoj výroby a spotreby výrobkov, ktoré majú potenciál znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie v porovnaní s inými výrobkami tej istej skupiny výrobkov, vrátane znižovania spotreby energie a surovín, ako aj množstva a nebezpečnosti odpadov,
c)
zlepšiť informovanosť verejnosti, výrobcov, dovozcov a predávajúcich4) o environmentálnych vlastnostiach výrobkov,
a tým prispieť k účinnému využívaniu prírodných zdrojov a k vysokej úrovni ochrany životného prostredia.
§ 5
Osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky
(1)
Pre každú skupinu výrobkov sa určia
a)
kritériá na udelenie národnej environmentálnej značky obsahujúce pre každý z kľúčových environmentálnych aspektov požiadavky, ktoré musí výrobok spĺňať, vrátane požiadaviek súvisiacich so schopnosťou uspokojovať potreby spotrebiteľov a
b)
požiadavky na posudzovanie zhody konkrétnych výrobkov s kritériami podľa písmena a) a na overovanie predpokladov na používanie národnej environmentálnej značky,
(ďalej len „osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky").
(2)
Kritériá podľa odseku 1 písm. a) musia zabezpečovať selektívnosť zohľadňujúcu
a)
uplatnenie dostatočného množstva výrobkov z konkrétnej skupiny výrobkov na trhu, a tým aj ich primeraného vplyvu na zlepšenie životného prostredia prostredníctvom spotrebiteľského výberu,
b)
technickú a ekonomickú uskutočniteľnosť potrebných prispôsobení výrobku kritériám v primeranom čase,
c)
dosiahnutie čo najväčšieho potenciálu na zlepšenie životného prostredia.
(3)
Pri určovaní osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky
a)
sa určia kľúčové environmentálne aspekty podľa matice indikatívneho hodnotenia uvedeného v prílohe č. 1 k tomuto zákonu, pričom sa zohľadnia tieto zásady:
1.
pri hodnotení zlepšenia životného prostredia sa prihliadne na environmentálnu rovnováhu prínosov a záťaží vrátane zdravotných a bezpečnostných aspektov spojených s prispôsobením výrobku počas rôznych štádií jeho životného cyklu; berú sa pritom do úvahy aj možné prínosy súvisiace s používaním zvažovaného výrobku,
2.
kľúčové environmentálne aspekty sa určia identifikáciou tých kategórií vplyvu na životné prostredie, ku ktorým z hľadiska životného cyklu prispieva zvažovaná skupina výrobkov najvýznamnejšou mierou, a z týchto kľúčových environmentálnych aspektov sa určia tie, ktoré majú výrazný potenciál na zlepšenie životného prostredia,
3.
predvýrobné štádium životného cyklu výrobku, ktoré zahŕňa ťažbu alebo výrobu a spracovanie suroviny a výrobu energie, sa berie do úvahy len v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné,
b)
sa ustanovia kritériá pre príslušnú skupinu výrobkov s prihliadnutím na určené kľúčové environmentálne aspekty a základné požiadavky uvedené v § 4 ods. 1,
c)
sa zohľadnia pri určovaní a výbere kľúčových environmentálnych aspektov podľa písmena a), ako aj pri ustanovovaní kritérií podľa písmena b) najmä tieto skutočnosti:
1.
štúdium možnosti prispôsobenia sa výrobku kritériám a trhu (najmä vyrobené, dovezené a predané množstvá, štruktúra trhu, funkčné rozdiely medzi typmi výrobkov, odozva spotrebiteľov, prípadná potreba definovania podskupín výrobkov),
2.
určovanie kľúčových environmentálnych aspektov v súlade s medzinárodne uznávanými metódami a normami s prihliadnutím na úvahy týkajúce sa životného cyklu výrobkov,
3.
analýza zlepšenia životného prostredia,
d)
sa ustanovia požiadavky na posudzovanie zhody, najmä
1.
posudzovanie vlastností výrobkov,
2.
spôsob overenia základných požiadaviek a špecifických požiadaviek [§ 3 ods. 4 písm. e) a f)],
3.
metódy a postupy na posudzovanie výrobkov a plnenie požiadaviek, najmä také, ktoré sú upravené v príslušných technických normách alebo vykonávané autorizovanými osobami a akreditovanými laboratóriami.8)
(4)
Pri určovaní osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky sa prihliada na aktuálny stav vedy a techniky, ako aj na osobitné podmienky na udelenie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva (§ 11) pre obdobnú skupinu výrobkov.
(5)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poverí ním riadenú právnickú osobu prípravou návrhu skupín výrobkov, ako aj osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky.
(6)
Ministerstvo zabezpečí, aby sa na procese navrhovania a určovania skupín výrobkov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky mohli zúčastniť zainteresované strany, najmä zástupcovia výrobcov, dovozcov a predávajúcich4) vrátane malých podnikateľov a stredných podnikateľov,9) odborových zväzov, združení na ochranu životného prostredia a združení na ochranu spotrebiteľov, vedeckovýskumných pracovísk, orgánov verejnej správy, autorizovaných osôb a akreditovaných pracovísk.8)
(7)
Ministerstvo určí časovú platnosť osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky a zabezpečí ich včasnú aktualizáciu.
(8)
Na ustanovenie osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky pre podskupinu výrobkov platia rovnako odseky 1 až 7.
(9)
Skupiny výrobkov a osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny výrobkov vrátane ich aktualizácie podľa odseku 7 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre podskupinu výrobkov sa ustanovia v tom istom všeobecne záväznom právnom predpise ako osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov, do ktorej táto podskupina výrobkov patrí.
(10)
Podrobnosti o určovaní skupín výrobkov, podskupín výrobkov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 6
Národná environmentálna značka
(1)
Národná environmentálna značka pozostáva z dvoch sústredných kružníc, z ktorých vnútorná kružnica je v spodnej časti prerušená a ukončená vlnovkou. Vo vnútri kružníc je štylizovaný obraz trojvršia s tromi trojuholníkmi a dvomi vlnovkami, ktoré znázorňujú zložky životného prostredia a pôsobenie orgánov štátnej správy, priemyslu a obchodu v starostlivosti o životné prostredie. V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný výrobok"; v dolnej časti sa uvádza identifikačné číslo výnosu ministerstva pre príslušnú skupinu výrobkov alebo podskupinu výrobkov.
(2)
Vzor národnej environmentálnej značky je uvedený v prílohe č. 2 k tomuto zákonu.
§ 7
Postup pri udeľovaní národnej environmentálnej značky
(1)
Národná environmentálna značka sa môže udeliť len výrobku, ktorý spĺňa osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky.
(2)
Žiadosť o udelenie národnej environmentálnej značky predkladá výrobca, dovozca alebo predávajúci4) (ďalej len „žiadateľ") ministerstvu. Žiadosť obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa (obchodné meno, sídlo, adresu, identifikačné číslo - IČO),
b)
názov, charakteristiku a opis výrobku, čas, miesto a jeho množstvo uvádzané na trh,
c)
údaje o skupine výrobkov, prípadne podskupine výrobkov, do ktorej výrobok patrí, ako aj údaje o tom, že výrobok spĺňa osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 sa pripojí
a)
potrebná dokumentácia k údajom podľa odseku 2 písm. b),
b)
potrebné doklady na preukázanie skutočností podľa odseku 2 písm. c),
c)
potvrdenie o zaplatení úhrady podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(4)
Ak je žiadateľom predávajúci, ktorý nie je výrobcom10) príslušného výrobku, môže podať žiadosť o udelenie národnej environmentálnej značky len v prípade, ak tento výrobok uvádza na trh pod svojím obchodným označením.
(5)
Ministerstvo môže poveriť plnením niektorých úloh súvisiacich s prijímaním a preverovaním kompletnosti žiadostí, preverovaním splnenia osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky a kontrolou plnenia podmienok na jej používanie ním riadenú právnickú osobu.
(6)
Ak sa v osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky ustanovujú určité požiadavky aj na výrobné zariadenia, tieto požiadavky sa musia splniť pri všetkých zariadeniach, na ktorých sa príslušný výrobok vyrába.
(7)
Ak ministerstvo po preverení žiadosti zistí, že výrobok spĺňa osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky, postupuje podľa § 8. Osobitné rozhodnutie podľa všeobecného predpisu o správnom konaní11) sa v tomto prípade nevydáva.
(8)
Ak výrobok nespĺňa osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky, ministerstvo žiadosť zamietne.
§ 8
Podmienky používania národnej environmentálnej značky
(1)
Ak ministerstvo zistí, že sú splnené podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky, uzavrie so žiadateľom zmluvu, ktorou sa žiadateľ oprávňuje používať národnú environmentálnu značku (§ 6) na označovanie príslušného výrobku a určujú sa podmienky jej používania.
(2)
Zmluva obsahuje najmä
a)
názov a číslo zmluvy,
b)
identifikačné údaje o zmluvných stranách (ministerstvo ako poskytovateľ a žiadateľ ako nadobúdateľ),
c)
predmet zmluvy vrátane podkladov na jej uzavretie,
d)
záväzný vzor národnej environmentálnej značky,
e)
práva a povinnosti zmluvných strán vrátane sledovania zhody, ochrany dôverných informácií, podmienok na pozastavenie alebo zrušenie oprávnenia na používanie národnej environmentálnej značky, obmedzenia zodpovednosti, náhrady škody, úhrad, zmluvných sankcií a postupu v prípade zmeny osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky počas platnosti zmluvy,
f)
čas platnosti zmluvy a dôvody jej zániku.
(3)
Na používanie národnej environmentálnej značky platia tieto zásady:
a)
národnú environmentálnu značku môže používať len nadobúdateľ a len na označovanie výrobku uvedeného v predmete zmluvy podľa odseku 2, ako aj na propagačné a reklamné účely spojené iba s týmto výrobkom, a to podľa podmienok ustanovených týmto zákonom,
b)
národná environmentálna značka sa môže začať používať až po nadobudnutí platnosti zmluvy podľa odseku 2,
c)
okrem odôvodnených prípadov ustanovených vykonávacím predpisom (odsek 11) nesmie nadobúdateľ používať národnú environmentálnu značku po zániku platnosti zmluvy podľa odseku 2 na označovanie výrobkov ani na propagačné a reklamné účely,
d)
národná environmentálna značka má byť umiestnená na výrobku (na jeho obale, na propagačnom materiáli) tak, aby sa neprekrývala s inými značkami ani nápismi, aby nemohlo dôjsť k jej nesprávnej interpretácii,
e)
nadobúdateľ môže pod národnou environmentálnou značkou uviesť krátke slovné upresnenie kľúčového environmentálneho aspektu výrobku (napríklad nízko emisný, biodegradovateľný, 100 % recyklovateľný, nepoškodzuje ozónovú vrstvu Zeme, riediteľný vodou).
(4)
Zmenu vlastností výrobku, ktorá nemá vplyv na súlad s osobitnými podmienkami na udelenie národnej environmentálnej značky, musí nadobúdateľ bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu.
(5)
Zmena vlastností výrobku, ktorá môže mať vplyv na súlad s osobitnými podmienkami na udelenie environmentálnej značky, vyžaduje predloženie novej žiadosti ministerstvu.
(6)
V prípade pochybnosti o tom, či ide o zmenu podľa odseku 4 alebo 5, rozhodne ministerstvo na základe žiadosti nadobúdateľa v lehote 30 dní.
(7)
Ak dôjde k zmene osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky (§ 5 ods. 9), zmluva podľa odseku 2 sa v nej ustanoveným spôsobom prehodnotí a podľa potreby upraví alebo zruší.
(8)
Zakazuje sa
a)
neoprávnené používanie národnej environmentálnej značky,
b)
klamlivá reklama a klamlivé označenie výrobku12) alebo použitie akejkoľvek značky či loga, ktoré by mohli viesť k zámene s národnou environmentálnou značkou.
(9)
Za neoprávnené používanie environmentálnej značky podľa odseku 8 písm. a) sa považuje jej používanie v rozpore so zásadami ustanovenými v odseku 3.
(10)
Vzor zmluvy podľa odseku 2 je uvedený v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.
(11)
Podrobnosti o podmienkach používania národnej environmentálnej značky vrátane odôvodnených prípadov podľa odseku 3 písm. c) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 9
Úhrady
(1)
Žiadateľ zaplatí
a)
pri predložení žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky jednorazovú úhradu súvisiacu s náhradou nevyhnutných nákladov ministerstva spojených s jej preskúmaním,
b)
po udelení environmentálnej značky každoročne úhradu za jej používanie v závislosti od ročného objemu predaja príslušného výrobku.
(2)
Obdobie, na ktoré sa vzťahuje platenie každoročných úhrad podľa odseku 1 písm. b), sa začína dňom nadobudnutia platnosti zmluvy podľa § 8 ods. 2.
(3)
Úhrady podľa odseku 1 nezahŕňajú náklady na predpísané skúšky alebo iné formy overenia (najmä posudzovanie zhody), či sú splnené osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky; tieto náklady znáša žiadateľ.
(4)
Úhrada podľa odseku 1 písm. a) spojená s preskúmaním žiadosti o udelenie
a)
národnej environmentálnej značky je najmenej 5 000 Sk a najviac 15 000 Sk,
b)
environmentálnej značky Európskeho spoločenstva je najmenej 13 000 Sk a najviac 57 000 Sk.
(5)
Úhrada podľa odseku 4 sa zníži až o 25 % najmä v prípade, ak žiadateľom je malý podnikateľ alebo stredný podnikateľ.9)
(6)
Úhrada podľa odseku 1 písm. b) za používanie
a)
národnej environmentálnej značky je 0,02 % z ročného objemu predaja výrobku na území Slovenskej republiky; ročná úhrada za výrobky v jednej skupine výrobkov je najmenej 3 000 Sk a najviac 120 000 Sk,
b)
environmentálnej značky Európskeho spoločenstva je 0,15 % z ročného objemu predaja výrobku v rámci Európskeho spoločenstva; ročná úhrada za výrobky v jednej skupine výrobkov je najmenej 22 000 Sk a najviac 1,1 milióna Sk.
(7)
Základom na určenie ročného objemu predaja je
a)
výrobná cena, ak je výrobok tovarom,
b)
dodacia cena, ak je výrobkom služba.
(8)
Ročná úhrada podľa odseku 6 sa zníži
a)
o 25 %
1.
v prípade, ak nadobúdateľom environmentálnej značky je malý podnikateľ alebo stredný podnikateľ,9)
2.
pre prvých troch nadobúdateľov environmentálnej značky v príslušnej skupine výrobkov,
b)
o 15 % v prípade, ak nadobúdateľom národnej environmentálnej značky je organizácia, ktorá má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa slovenskej technickej normy alebo ktorá je registrovaná v systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu podľa osobitného predpisu.13)
(9)
Ak nadobúdateľ environmentálnej značky spĺňa viacero dôvodov na zníženie každoročnej úhrady podľa odsekov 6 a 8, jednotlivé zníženia sa spočítajú a vzťahujú sa aj na maximálnu a minimálnu výšku tejto úhrady. Celkové zníženie môže však byť najviac 50 %.
(10)
Pri výrobkoch, ktorých súčasti už podliehajú plateniu osobitnej každoročnej úhrady podľa odseku 6, sa celková úhrada za výrobok znižuje o sumu osobitných úhrad platených za jeho súčasti.
(11)
Úhrady podľa odseku 1 sú príjmom osobitného podúčtu kapitoly ministerstva. Tieto prostriedky sú účelovo viazané a možno ich použiť len na financovanie činností spojených s fungovaním systému environmentálneho označovania výrobkov a s jeho propagáciou.
(12)
Podrobnosti o určovaní a platení úhrad, o ich možnom znížení a o používaní prostriedkov z úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 10
Environmentálna značka Európskeho spoločenstva
(1)
Environmentálna značka Európskeho spoločenstva má tvar obdĺžnika rozdeleného zvisle na dve časti. Časť 1 obsahuje v hornej polovici nápis „ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA EURÓPSKEJ ÚNIE" a pod ním zobrazenie Európskeho kvetu pozostávajúce z vetvičky s dvoma listami na každej strane a z vlastného kvetu tvoreného dvanástimi európskymi hviezdičkami v kruhu, v ktorého strede sa nachádza štylizované písmeno „E". V dolnej polovici tejto časti je nápis „Udelená tovarom alebo službám, ktoré spĺňajú environmentálne požiadavky na udeľovanie environmentálnej značky EÚ" a registračné číslo žiadosti. Časť 2 je určená na informácie o jednom až troch kľúčových environmentálnych aspektoch príslušného výrobku.
(2)
Vzor environmentálnej značky Európskeho spoločenstva je uvedený v prílohe č. 3 k tomuto zákonu.
§ 11
Určovanie skupín výrobkov a osobitných podmienok na udelenie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva
Určovanie skupín výrobkov a osobitných podmienok na udelenie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva upravujú predpisy Európskeho spoločenstva; tieto skupiny a podmienky sa vyhlasujú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
§ 12
Postup pri udeľovaní environmentálnej značky Európskeho spoločenstva
(1)
Ustanovenia § 7 platia rovnako aj na postup pri udeľovaní environmentálnej značky Európskeho spoločenstva.
(2)
Žiadosť o udelenie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva musí obsahovať aj informáciu o tom, či žiadateľ požiadal o udelenie tejto environmentálnej značky aj príslušný orgán v inom členskom štáte Európskej únie a s akým výsledkom.
(3)
Ministerstvo pri preskúmavaní žiadosti podľa potreby uskutoční konzultácie s príslušným orgánom podľa odseku 2.
§ 13
Podmienky používania environmentálnej značky Európskeho spoločenstva
Na používanie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva platia rovnako ustanovenia § 8 a 9.
§ 14
Orgány štátnej správy
(1)
Štátnu správu na úseku environmentálneho označovania výrobkov vykonávajú
a)
ministerstvo,
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia14) (ďalej len „inšpekcia").
(2)
Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy na úseku environmentálneho označovania výrobkov. Pri výkone tejto pôsobnosti najmä
a)
určuje skupiny výrobkov a podľa potreby aj podskupiny výrobkov, ako aj osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny výrobkov a podskupiny výrobkov vrátane ich pravidelnej revízie a aktualizácie a vyhlasuje ich všeobecne záväzným právnym predpisom,
b)
preveruje žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky a uzatvára zmluvy oprávňujúce nadobúdateľa na jej používanie na environmentálne označovanie výrobkov,
c)
zabezpečuje kontrolu plnenia podmienok uvedených v zmluve podľa písmena b),
d)
plní obdobne úlohy podľa písmen b) a c) na úseku udeľovania environmentálnej značky Európskeho spoločenstva,
e)
môže poveriť ním riadenú právnickú osobu plnením niektorých pomocných a odborných úloh spojených s jeho činnosťou podľa písmen a) až d),
f)
plní úlohy medzinárodnej spolupráce v záujme zabezpečenia súladu a koordinovanosti národného systému environmentálneho označovania výrobkov so systémom Európskeho spoločenstva na environmentálne označovanie výrobkov.
(3)
Inšpekcia vykonáva kontrolu na úseku environmentálneho označovania výrobkov a ukladá pokuty (§ 16).
§ 15
Informovanie a účasť verejnosti
(1)
Ministerstvo zabezpečí, aby verejnosť mala možnosť vyjadriť sa k návrhu na určenie skupín výrobkov, ako aj k návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky.
(2)
Ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pravidelne uverejní zoznam výrobkov, ktorým bola udelená environmentálna značka (§ 6 a 10) a využije ďalšie formy aktívneho informovania verejnosti o systéme environmentálneho označovania výrobkov.
§ 16
Pokuty
(1)
Pokutu do 500 000 Sk uloží inšpekcia právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak
a)
neoprávnene používa environmentálnu značku podľa tohto zákona [§ 8 ods. 8 písm. a) a ods. 9 a § 13],
b)
použije klamlivú reklamu, klamlivé označenie výrobku alebo akúkoľvek inú značku, alebo logo, ktoré by mohli viesť k zámene s environmentálnou značkou podľa tohto zákona [§ 8 ods. 8 písm. b) a § 13],12)
c)
používa environmentálnu značku, ktorá nie je v súlade so vzorom podľa § 6 a prílohy č. 2 k tomuto zákonu alebo podľa § 10 a prílohy č. 3 k tomuto zákonu.
(2)
Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť povinnému, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom, a to aj opakovane.
(3)
Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej škody.
(4)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí podľa odseku 2 splniť. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenie na nápravu ani zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody alebo za nápravu ekologickej ujmy.
(5)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie je dotknutá pôsobnosť orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa podľa osobitných predpisov.15)
§ 17
Konanie
Na konanie podľa § 7 a 16 tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.16)
§ 18
Prechodné ustanovenie
Zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky uzavreté do dňa účinnosti tohto zákona ostávajú nedotknuté do skončenia ich platnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona.
§ 19
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2002 s výnimkou § 9 ods. 4 písm. b) a ods. 6 písm. b), § 10 až 13 a § 14 ods. 2 písm. d), ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a Európskym spoločenstvám.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 469/2002 Z. z.
MATICA HODNOTENIA UKAZOVATEĽOV PRE KĽÚČOVÉ ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY
Životný cyklus výrobkov
Environmentálne aspekty Tovar Služby
Predvý - robná etapa/suroviny Výroba Distribúcia (vrátane balenia) Použitie Opätovné použitie/recyklácia/zneškodňovanie Nadobudnutie tovaru na výkon služby Výkon služby Odpadové hospodárstvo
Kvalita ovzdušia
Kvalita vody
Ochrana pôdy
Znižovanie odpadu
Šetrenie energie
Hospodárenie s prírodnými zdrojmi
Prevencia globálneho otepľovania
Ochrana ozónovej vrstvy
Environmentálna bezpečnosť
Hluk
Biodiverzita
Príloha č. 2
k zákonu č. 469/2002 Z. z.
NÁRODNÁ ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA
(vzor)
Národná environmentálna značka podľa vzoru uvedeného v tejto prílohe je jednofarebná a môže sa tlačiť v ľubovoľnej farbe, ktorá vyhovuje celkovému tvarovaniu výrobku alebo jeho obalu.
Vonkajší priemer (veľkosť) značky musí byť minimálne 15 mm.
Príloha č. 3 k zákonu č. 469/2002 Z. z.
ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA TVAR ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY
Environmentálna značka Európskeho spoločenstva sa udelí výrobkom, ktoré spĺňajú kritériá pre všetky vybrané kľúčové environmentálne aspekty. Musí obsahovať informácie pre spotrebiteľov v súlade s § 13 tohto zákona a podľa nasledujúceho vzoru:
Environmentálna značka Európskeho spoločenstva sa skladá z týchto dvoch častí:
Časť 2 obsahuje informácie o dôvodoch na udelenie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva. Informácie sa musia vzťahovať aspoň na jeden environmentálny vplyv, a nie na viac ako tri environmentálne vplyvy. Informácie majú mať formu stručného slovného opisu.
Príklad:
* nízke znečistenie ovzdušia
* energeticky efektívny
* znížená toxicita
Časť 1 a časť 2 sa spravidla použijú spoločne. V prípade nedostatku miesta, najmä pri drobných výrobkoch, sa môže časť 2 pri niektorom z použití tejto environmentálnej značky vynechať pod podmienkou, že úplná environmentálna značka sa použije pri niektorom z ďalších označení tohto výrobku.
Príklad: Časť 1 sa môže samostatne použiť na vlastnom výrobku, ak sa úplná environmentálna značka použije na obale výrobku, informačnom letáku týkajúcom sa tohto výrobku a podobne.
Príloha č. 4 k zákonu č. 469/2002 Z. z.
VZOR
ZMLUVY, KTOROU SA ŽIADATEĽ OPRÁVŇUJE POUŽÍVAŤ ENVIRONMENTÁLNU ZNAČKU
A.
Zmluva o podmienkach používania národnej environmentálnej značky
Zmluva podľa § 8 ods. 2 tohto zákona, ktorou sa žiadateľ oprávňuje používať národnú environmentálnu značku, obsahuje nasledujúce náležitosti:
Úvodná časť
V nej sa uvedú údaje o
a)
čísle zmluvy poskytovateľa (ministerstva),
b)
čísle zmluvy nadobúdateľa (žiadateľa),
c)
určenie zmluvných strán a ich identifikačné údaje (presný názov a adresa, identifikačné číslo, bankové spojenie, oficiálne zastúpenie a určenie vecných garantov).
Článok 1 - Práva a povinnosti
V tomto článku sa uvedie najmä
a)
poskytnutie (zo strany ministerstva ako poskytovateľa) oprávnenia žiadateľovi (ako nadobúdateľovi) používať národnú environmentálnu značku na príslušný výrobok - uvedie sa presná špecifikácia výrobku a výnosu, ktorým boli vydané osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky, spolu s odkazom na prílohu č. 1 a 2 k tejto zmluve,
b)
povinnosť používať národnú environmentálnu značku tak, aby bola viditeľná a iba v tvare a farbe uvedenej v špecifikáciách pre národnú environmentálnu značku v prílohe č. 3 k tejto zmluve, ako aj upozornenie, že oprávnenie používať národnú environmentálnu značku sa nevzťahuje na jej používanie ako súčasti ochrannej známky,
c)
povinnosť nadobúdateľa zabezpečiť, aby príslušný výrobok spĺňal počas platnosti tejto zmluvy všetky požiadavky a podmienky používania ustanovené v tejto zmluve, ako aj osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve. Zároveň sa uvedie, že na zmenu vlastností výrobku, ktoré nemajú vplyv na súlad s osobitnými podmienkami podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve, sa nepožaduje nová žiadosť a nadobúdateľ môže naďalej používať na označenie príslušného výrobku národnú environmentálnu značku pod podmienkou, že
1.
o takejto zmene bezodkladne písomne upovedomí poskytovateľa a
2.
poskytovateľ má právo tieto skutočnosti vhodným spôsobom preveriť,
d)
možnosť rozšíriť zmluvu na širší okruh výrobkov patriacich do tej istej skupiny výrobkov a spĺňajúcich osobitné podmienky podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve pod podmienkou, že
1.
s tým poskytovateľ súhlasí - na základe prípadného overenia potrebných skutočností,
2.
sa upraví špecifikácia výrobkov podľa písmena a), ako aj v prílohe č. 1 k tejto zmluve,
3.
na požiadanie poskytovateľa nadobúdateľ podľa potreby uhradí primerané náklady na toto overenie,
e)
upozornenie, že poskytnutím oprávnenia používať národnú environmentálnu značku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov ani iné záväzné požiadavky vzťahujúce sa na rôzne štádiá životného cyklu tovaru, prípadne na službu.
Článok 2 - Propagácia a reklama
a)
právo a povinnosť nadobúdateľa používať národnú environmentálnu značku alebo zmienku o nej iba vo vzťahu k výrobku uvedenému v čl. 1 a v prílohe č. 1 k tejto zmluve,
b)
zákaz pre nadobúdateľa robiť reklamu, propagáciu alebo iné vyhlásenie alebo použiť národnú environmentálnu značku alebo logo spôsobom, ktorý je nesprávny alebo zavádzajúci, alebo spochybňujúci integritu národnej environmentálnej značky,
c)
zodpovednosť nadobúdateľa za spôsob, akým sa národná environmentálna značka použije vo vzťahu k jeho výrobku, najmä v súvislosti s reklamou.
Článok 3 - Sledovanie zhody
a)
právo poskytovateľa alebo ním poverených osôb vykonať potrebné kroky vrátane oprávnenia v primeranom čase bez predchádzajúceho oznámenia vstupovať do priestorov uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve s cieľom zistiť, či nadobúdateľ priebežne plní osobitné podmienky podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve a ďalšie podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy a povinnosť potrebnej súčinnosti zo strany nadobúdateľa, najmä pokiaľ ide o predloženie príslušných dokladov, podanie vysvetlenia, umožnenie vstupu a podobne,
b)
povinnosť nadobúdateľa uhradiť primerané náklady, ktoré vynaloží poskytovateľ pri sledovaní zhody podľa tohto článku.
Článok 4 - Dôvernosť informácií
a)
záväzok poskytovateľa, že on ani ním poverené osoby nepoužijú ani neposkytnú na účely nesúvisiace s touto zmluvou informácie, ku ktorým získali prístup v priebehu preverovania žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky alebo v súvislosti so sledovaním zhody podľa čl. 3 tejto zmluvy, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak,
b)
záväzok poskytovateľa prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany dokumentov, ktoré mu boli poskytnuté pri preverovaní žiadosti alebo sledovaní zhody,
1.
pred falšovaním a spreneverou,
2.
pred zničením alebo škartovaním do lehoty najmenej troch rokov od skončenia platnosti tejto zmluvy.
Článok 5 - Pozastavenie a zrušenie
a)
záväzok nadobúdateľa v prípade neplnenia podmienok a požiadaviek podľa čl. 1 až 3 tejto zmluvy
1.
oznámiť to bezodkladne poskytovateľovi a
2.
dočasne pozastaviť používanie národnej environmentálnej značky až do času odstránenia tohto neplnenia a upovedomenia poskytovateľa o odstránení tohto neplnenia,
b)
právo poskytovateľa, ak zistí, že nadobúdateľ neplní podmienky na používanie národnej environmentálnej značky,
1.
dočasne pozastaviť alebo zrušiť oprávnenia nadobúdateľa používať túto značku a
2.
prijať ďalšie opatrenia na zamedzenie používania tejto značky nadobúdateľom.
Článok 6 - Obmedzenie zodpovednosti a náhrada škody
a)
zákaz nadobúdateľovi zahrnúť národnú environmentálnu značku ako časť akéhokoľvek ručenia alebo záruky vo vzťahu k výrobku uvedenému v článku 1 tejto zmluvy,
b)
prehlásenie o tom, že poskytovateľ ani ním poverené osoby nezodpovedajú za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú utrpí
1.
nadobúdateľ v dôsledku poskytnutia a využívania práva používať národnú environmentálnu značku,
2.
tretia strana v dôsledku udelenia alebo používania environmentálnej značky vrátane reklamy,
c)
záväzok nadobúdateľa poskytnúť náhradu škody poskytovateľovi alebo ním povereným osobám, ktorú títo utrpeli
1.
v dôsledku porušenia tejto zmluvy nadobúdateľom alebo
2.
v dôsledku toho, že sa spoľahli na informácie alebo dokumentáciu poskytnutú nadobúdateľom
vrátane akýchkoľvek s tým súvisiacich nárokov tretej strany.
Článok 7 - Úhrady
a)
ustanovenie výšky úhrady za používanie národnej environmentálnej značky vrátane spôsobu platenia tejto úhrady,
b)
záväzok nadobúdateľa platiť úhradu v rozsahu a spôsobom podľa písmena a) a v súlade s § 9 tohto zákona,
c)
upozornenie, že v prípade pozastavenia alebo predčasného zániku platnosti zmluvy z dôvodov na strane nadobúdateľa, nemá nadobúdateľ právo na vrátenie úhrady ani jej alikvotnej časti,
d)
upozornenie, že oprávnenie používať národnú environmentálnu značku je podmienené včasným platením príslušných úhrad.
Článok 8 - Sťažnosti
a)
právo poskytovateľa
1.
informovať nadobúdateľa o sťažnostiach na výrobok, ktorému bola udelená národná environmentálna značka vrátane práva odoprieť identifikáciu sťažovateľa, ako aj
2.
požadovať od nadobúdateľa, aby reagoval na túto sťažnosť,
b)
akákoľvek reakcia nadobúdateľa podľa písmena a) nemá vplyv na práva alebo povinnosti poskytovateľa podľa čl. 3 a 5 tejto zmluvy.
Článok 9 - Čas platnosti zmluvy a uplatniteľnosť práva
a)
ustanovenie o platnosti zmluvy
1.
začiatok platnosti zmluvy určený spravidla dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,
2.
koniec platnosti zmluvy určený dátumom ustanoveným v tomto článku alebo dátumom skončenia platnosti osobitných podmienok podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve, pričom platný je dôvod zániku platnosti, ktorý nastane skôr,
b)
právo poskytovateľa v prípade porušenia podmienok používania národnej environmentálnej značky riešiť to
1.
spôsobom uvedeným v čl. 5 tejto zmluvy alebo
2.
písomným vypovedaním zmluvy k ním určenému dátumu,
c)
právo nadobúdateľa písomne vypovedať zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou,
d)
klauzula o tom, že
1.
ak sa osobitné podmienky podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve predĺžia bez zmien alebo doplnkov na ďalšie obdobie a
2.
ak poskytovateľ najmenej tri mesiace pred uplynutím časovej platnosti týchto osobitných podmienok a tejto zmluvy nepodal nadobúdateľovi písomnú výpoveď,
poskytovateľ bude informovať nadobúdateľa aspoň tri mesiace vopred, že zmluva sa automaticky obnovuje až do času novej časovej platnosti osobitných podmienok podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve,
e)
zákaz používania národnej environmentálnej značky vo vzťahu k výrobku podľa čl. 1 po skončení platnosti tejto zmluvy s výnimkou prípadov ustanovených vo vykonávacom predpise podľa § 8 ods. 11 tohto zákona,
f)
spôsob riešenia sporov medzi zmluvnými stranami - vzájomnou dohodou a v prípade neúspechu súdnou cestou.
Záverečná časť
a)
odkaz na prílohy tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,
b)
odkaz na počet exemplárov zmluvy a rozdeľovník,
c)
miesto a dátum podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami, meno a podpis splnomocneného zástupcu a pečiatky oboch zmluvných strán.
Prílohy k zmluve
Povinnou a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1 - špecifikácie o výrobku, na ktorý bola udelená národná environmentálna značka; tieto musia obsahovať prinajmenšom podrobnosti o názve výrobku a prípadných referenčných číslach výrobcu, o mieste (miestach) jeho výroby a registračné číslo žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky.
Príloha č. 2 - kópia výnosu ministerstva, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre príslušnú skupinu výrobkov.
Príloha č. 3 - bližšie údaje o národnej environmentálnej značke (s prihliadnutím najmä na § 8 ods. 3 a prílohu č. 2 k tomuto zákonu) ustanovujúce najmä jej farebné vyhotovenie, umiestnenie a spôsob použitia.
Konkrétna zmluva môže obsahovať aj ďalšie prílohy.
B.
Zmluva o podmienkach používania environmentálnej značky Európskeho spoločenstva
Pre náležitosti zmluvy, ktorou sa nadobúdateľ oprávňuje používať environmentálnu značku Európskeho spoločenstva, platia ustanovenia časti A prílohy č. 4 k tomuto zákonu s týmito odchýlkami:
1.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - kópia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 o zrevidovanom systéme udeľovania environmentálnej značky Spoločenstva [v štátnom jazyku2)].
Príloha č. 2 - špecifikácia výrobku (rovnako ako príloha č. 1 v časti A tejto prílohy).
Príloha č. 3 - kópia rozhodnutia Komisie Európskeho spoločenstva o kritériách pre príslušnú skupinu výrobkov (§ 11 tohto zákona) v štátnom jazyku.2)
Príloha č. 4 - bližšie údaje o environmentálnej značke Európskeho spoločenstva (obdobne ako v prílohe č. 3 časti A tejto prílohy), avšak s prihliadnutím na § 8 ods. 3 a § 13 a prílohu č. 3 k tomuto zákonu.
Príloha č. 5 - kópia rozhodnutia Komisie Európskeho spoločenstva č. 2000/728/ES ustanovujúceho náklady a poplatky spojené s environmentálnou značkou Spoločenstva v štátnom jazyku.2)
2.
V príslušných častiach zmluvy sa namiesto slov „národná environmentálna značka“ použijú slová „environmentálna značka Európskeho spoločenstva“ v príslušnom tvare, ako aj prípadné odkazy na príslušné ustanovenia tohto zákona, prípadne aj vykonávacieho predpisu.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 2 zákona č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.
4)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
5)
Napríklad zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z.
6)
Napríklad zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad § 11 a 22 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z. z.
9)
§ 10 ods. 1 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.
11)
Napríklad § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
13)
Zákon č. 468/2002 Z. z.
14)
§ 7 až 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
Zákon č. 71/1967 Zb.
1)
Napríklad zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.