464/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

464
ZÁKON
z 10. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Členmi Komory sú fyzické osoby a právnické osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva podľa osobitného predpisu,1) a znalci z odboru oceňovania lesov.2)
(2)
Členom Komory môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie lesníckeho smeru,
b)
vlastník lesa, správca lesa alebo nájomca lesa,
c)
iná právnická osoba vykonávajúca vzdelávacie, výskumné, projekčné alebo ochranárske činnosti v oblasti lesníctva.
(3)
Členstvo v Komore osobám uvedeným v odseku 1 vzniká dňom vydania príslušného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva; ak ide o znalcov, členstvo vzniká dňom zapísania do zoznamu znalcov. Členstvo v Komore osobám uvedeným v odseku 2 vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky predstavenstvom (§ 9 ods. 1). Členstvo v Komore sa zapisuje do zoznamu členov Komory.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1)
§ 3 ods. 4, § 9 ods. 2 a § 14 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.“.
2.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
poskytuje poradenstvo v oblasti lesníctva.“.
3.
V § 5 písmeno b) znie:
„b)
organizuje vzdelávaciu činnosť a skúšky odbornej spôsobilosti,“.
4.
§ 5 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vedie evidenciu vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti v oblasti lesníctva.“.
5.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
V záujme presadzovania odbornosti môže Komora zakladať profesné kluby a sekcie.“.
6.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a odvoláva ich z funkcie".
7.
V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Schvaľuje alebo zamieta prihlášky osôb uvedených v § 3 ods. 2 za členov Komory a vedie zoznam členov Komory.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.