461/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

461
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z. a o doplnení zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad vlády vykonáva kontrolu
a)
plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy,
b)
plnenia úloh z uznesení vlády,
c)
efektívnosti štátnej správy,
d)
vybavovania petícií2) a sťažností.3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
3)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.“.
2.
V § 2 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Úrad vlády vykonáva na základe rozhodnutia vlády kontrolu efektívnosti využitia prostriedkov štátneho rozpočtu určených na plnenie úloh štátnej správy vrátane prostriedkov poskytnutých zo zahraničia.
(3)
Úrad vlády na základe odseku 2 plní úlohy súvisiace s kontrolou a ochranou finančných záujmov Európskeho spoločenstva a na ten účel spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
3.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
(1)
Kontrola efektívnosti štátnej správy je činnosť, ktorou sa zisťuje
a)
vzťah medzi plánovaným a skutočným výsledkom činnosti kontrolovaného subjektu vzhľadom na použité zdroje,
b)
spôsob riadenia a jeho vzťah k dosahovaniu plánovaného výsledku činnosti kontrolovaného subjektu.
(2)
Cieľom kontroly efektívnosti štátnej správy je zistiť možnosť minimalizácie zdrojov pri dosiahnutí požadovaných výsledkov činnosti štátnej správy.
(3)
Kontrola efektívnosti štátnej správy sa vykonáva zisťovaním, analyzovaním
a)
systému štátnej správy, jej jednotlivých úsekov a organizačných zložiek,
b)
vzťahu medzi rozsahom činností štátnej správy, ich usporiadaním a organizačným zabezpečením týchto činností,
c)
metód riadenia v štátnej správe,
d)
využívania ľudských zdrojov a technických prostriedkov,
e)
toku informácií v štátnej správe.
(4)
Kontrola efektívnosti štátnej správy sa realizuje formou kontroly efektívnosti činnosti
a)
kontrolovaného subjektu zameranej na jeho organizáciu alebo jeho časť,
b)
systémového charakteru zameranej na výkon určitej činnosti v rámci viacerých kontrolovaných subjektov.“.
Čl. II
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 4 sa na konci pripájajú slová „a kultúry".
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.