456/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

456
ZÁKON
z 25. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z. a zákona č. 442/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. i) text za bodkočiarkou znie: „za finančný úver sa považuje aj peňažná pôžička5) a finančný lízing,5a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 5 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 písmeno k) znie:
„k)
priamou investíciou také vynaloženie peňažných prostriedkov alebo iných peniazmi oceniteľných majetkových hodnôt, alebo iných majetkových práv, ktorého účelom je založenie, získanie alebo rozšírenie trvalých ekonomických vzťahov investujúceho tuzemca alebo tuzemcov ako osôb konajúcich v zhode5b) na podnikaní v zahraničí alebo investujúceho cudzozemca alebo cudzozemcov ako osôb konajúcich v zhode5b) na podnikaní v tuzemsku, a to niektorou z týchto foriem:
1.
vznik alebo získanie 100 %-ného podielu na podnikaní,
2.
účasť na podnikaní, ak investor vlastní alebo získa najmenej 10 %-ný podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti6) alebo najmenej 10 %-ný podiel na čistom obchodnom imaní7) obchodnej spoločnosti, alebo najmenej 10 % hlasovacích práv,
3.
prijatie alebo poskytnutie finančného úveru investorom na podnikanie, ak má investor na tomto podnikaní účasť podľa bodu 1 alebo bodu 2 alebo ak je finančný úver spojený s dohodou o podiele na rozdelení zisku alebo je spojený s vplyvom na riadení spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom pri podiele podľa bodu 1 alebo bodu 2,
4.
použitie výnosu z existujúcej priamej investície do tejto investície (ďalej len „reinvestícia výnosu z priamej investície"),“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5b a 7 znejú:
„5b)
§ 66b Obchodného zákonníka.
7)
§ 6 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
3.
V § 5 sa vypúšťajú slová „pri dovoze a vývoze bankoviek a mincí,".
4.
§ 10 sa vypúšťa.
5.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Devízová licencia sa nevyžaduje na obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
7.
V § 13 odsek 5 znie:
„(5)
Devízové povolenie sa nevyžaduje na obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi a s finančnými derivátmi.“.
8.
Nadpis pod § 14 znie: „Kúpa, predaj alebo zámena peňažných prostriedkov v cudzej mene a zlata".
9.
V § 14 úvodná veta znie: „Tuzemec alebo cudzozemec môžu bez devízového povolenia kúpiť, predať alebo zameniť peňažné prostriedky v cudzej mene alebo zlato iba v prípade, že".
10.
V § 14 písmeno d) znie:
„d)
ide o kúpu, predaj alebo zámenu peňažných prostriedkov uskutočnený tuzemcom v zahraničí.“.
11.
§ 15 a 16 sa vypúšťajú.
12.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a, 17, 17a a 18 sa vypúšťajú.
„15.
§ 20 a 21 sa vypúšťajú.
16.
§ 23 sa vypúšťa.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
18.
Nadpis pod § 25 znie: „Kontrola plnenia ohlasovacej povinnosti pri dovoze a vývoze bankoviek a mincí“.
19.
V § 25 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dovozu a vývozu bankoviek a mincí podľa § 23 a".
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z." nahrádza citáciou „Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.".
21.
V § 25 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
22.
V § 25 ods. 3 sa za slovami „bankovky a mince" vypúšťa čiarka a slová „na ktorých vývoz je potrebné devízové povolenie,"
Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 559/1991 Zb., zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z. a zákona č. 175/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 3 znie:
㤠3
Pôdu nemožno previesť do vlastníctva cudzozemcov,4) ak osobitný zákon neustanovuje inak.4a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:
„4)
§ 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 s výnimkou ustanovení čl. I bodov 4, 8 až 10 a 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004, a s výnimkou čl. I bodov 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.