451/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

451
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 173/1968 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 47/1973 Zb., zákona č. 179/1990 Zb., zákona č. 79/1992 Zb., zákona č. 296/1993 Z. z. a zákona č. 33/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slová „minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti")" nahrádzajú slovami „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")" a slová „minister obrany" sa nahrádzajú slovami „Ministerstvo obrany".
2.
V § 3 ods. 3 sa slová „Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")" nahrádzajú slovom „ministerstvom".
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Odsúdeného možno umiestniť v cele samostatne, ak
a)
odsúdený o to požiada a v ústave sú na to vytvorené podmienky,
b)
orgán činný v trestnom konaní to nariadi,
c)
riaditeľ ústavu tak rozhodne z dôvodu ochrany bezpečnosti odsúdeného alebo iných osôb.“.
4.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Odsúdeného za obzvlášť závažný trestný čin, ktorý spáchal ako člen organizovanej skupiny alebo zločineckej skupiny a ktorého súd na výkon trestu zaradil do III. nápravnovýchovnej skupiny, možno umiestniť na oddelení výnimočných trestov v ústave, v ktorom sa taký trest vykonáva.“.
5.
Za § 9b sa vkladá § 9c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9c
Výkon trestu cudzincov
(1)
Pri umiestňovaní do ústavov odsúdených, ktorí nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky (ďalej len „cudzinci"), podľa možnosti sa postupuje tak, aby cudzinci rovnakej národnosti alebo hovoriaci rovnakým alebo obdobným jazykom mohli spolu komunikovať.
(2)
Ústav cudzinca bezprostredne po prijatí do výkonu trestu poučí o práve obracať sa na diplomatickú misiu a konzulárny úrad štátu, ktorého je táto osoba štátnym občanom; ak je cudzincom utečenec alebo osoba bez štátneho občianstva, ústav ho poučí o práve obracať sa na diplomatickú misiu štátu povereného chrániť jeho záujmy alebo na medzinárodné orgány a medzinárodné organizácie, ktorých úlohou je tieto záujmy chrániť.
(3)
Ústav poučí cudzinca o práve na prijatie konzulárnej návštevy. Taká návšteva sa nezapočítava do návštev podľa § 12.
(4)
Ústav poučí cudzinca bezprostredne po prijatí do výkonu trestu o možnosti podať žiadosť o odovzdanie na výkon trestu do štátu, ktorého je štátnym občanom, ako aj o právnych dôsledkoch tohto odovzdania, ak taký postup umožňuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(5)
Ústav poučí cudzinca o jeho právach a povinnostiach v jazyku, ktorému rozumie; príslušník zboru o poučení vyhotoví záznam, ktorý cudzinec podpíše; ak záznam odmietne alebo ho nemôže podpísať, príslušník zboru urobí o tom poznámku do záznamu.“.
6.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie v nezamestnanosti odsúdených upravujú osobitné predpisy.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.“.
7.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:
„(5)
Na odsúdených cudzincov sa počas výkonu trestu vzťahuje zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie v nezamestnanosti v rovnakom rozsahu ako na ostatných odsúdených, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(6)
Odsúdenému, ktorý nie je zaradený do práce pre vek, zdravotný stav alebo nedostatok pracovnej príležitosti, ústav poskytuje zo svojho rozpočtu sociálne vreckové, ak ústav neeviduje jeho peňažné prostriedky podľa § 14a vrátane úložného podľa § 29 alebo iné príjmy podľa § 29a a 29b. Sociálne vreckové je peňažná dávka poskytovaná odsúdenému, ktorý pre svoje sociálne postavenie nemá peňažné prostriedky na nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť bezplatne podľa osobitného predpisu,1c) a na zabezpečenie základných hygienických potrieb počas výkonu trestu, ak ich nemožno poskytnúť odsúdenému bezplatne; ich skladbu a množstvo určí riaditeľ ústavu v ústavnom poriadku.
(7)
Sociálne vreckové je 2 % sumy zo životného minima;1d) na celé koruny sa zaokrúhľuje až celková peňažná suma poskytnutého sociálneho vreckového určeného na výplatu tak, že halierové sumy do 50 halierov vrátane sa zaokrúhľujú smerom nadol a halierové sumy nad 50 halierov smerom nahor.
(8)
Ak sú splnené podmienky podľa odseku 6 na poskytovanie sociálneho vreckového len za časť kalendárneho mesiaca, jeho výška je jedna tridsatina na deň zo sociálneho vreckového vypočítaného a zaokrúhleného podľa odseku 7.
(9)
Za evidované peňažné prostriedky podľa odse- ku 6 sa nepovažuje udelená finančná odmena podľa § 19 ods. 2 písm. e).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1d znejú:
„1c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
1d)
§ 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších predpisov.“.
8.
Nadpis pod § 12 znie: „Korešpondencia, veci osobnej potreby a návštevy".
9.
V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Rozsah osobnej korešpondencie a vecí osobnej potreby sa obmedzí u osoby odsúdenej za obzvlášť závažný trestný čin;1e) pri ostatných odsúdených sa obmedzí možnosťou ich uloženia v cele.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
„1e)
§ 41 ods. 2 Trestného zákona.“.
10.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Prijímanie balíkov
(1)
Odsúdený má právo raz za tri mesiace prijať balík s potravinami a vecami osobnej potreby do hmotnosti piatich kilogramov. Balík možno odsúdenému doručiť len poštou.
(2)
Balík nesmie obsahovať cennosti, alkoholické nápoje, lieky, omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory, jedy a iné obdobné látky, potraviny podliehajúce rýchlej skaze, doma vyrobené potravinové konzervy, tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu trestu.
(3)
Ak balík obsahuje vec uvedenú v odseku 2, tá sa vráti odosielateľovi na náklady odosielateľa alebo odsúdeného. Ak je podozrenie, že vec súvisí s trestným činom alebo priestupkom, príslušník zboru je povinný vec neodkladne odovzdať príslušnému štátnemu orgánu.“.
11.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Prijímanie peňažných prostriedkov a iné finančné operácie, nákup potravín, vecí osobnej potreby a tlače
(1)
Odsúdenému sa v účtovnej evidencii na účte cudzích prostriedkov ústavu na jeho konte počas výkonu trestu evidujú peňažné prostriedky:
a)
vreckové vrátane jeho zvýšenia a nevyčerpané vreckové z rozúčtovania pracovnej odmeny podľa § 29 ods. 4, vreckové z peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác mimo ústavu podľa § 29a ods. 2 písm. b),
b)
úložné z rozúčtovania pracovnej odmeny podľa § 29 ods. 4 a úložné z peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác mimo ústavu podľa § 29a ods. 2 písm. c),
c)
vreckové z dávky dôchodkového zabezpečenia2a) (ďalej len „dôchodok") podľa § 29b ods. 6.
(2)
Odsúdenému sa počas výkonu trestu okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 1 evidujú v účtovnej evidencii na účte cudzích prostriedkov ústavu na jeho konte aj ďalšie peňažné prostriedky
a)
v slovenskej mene, ktoré sa odsúdenému odobrali pri nástupe do výkonu trestu, pri návrate z voľna na opustenie ústavu alebo pri návrate z prerušenia výkonu trestu,
b)
v slovenskej mene, ktoré boli odsúdenému zaslané poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet ústavu fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
c)
úložné z dôchodku podľa § 29b,
d)
udelené odsúdenému ako finančná odmena podľa § 19 ods. 2 písm. e),
e)
v slovenskej mene prijaté podľa odseku 5,
f)
v slovenskej mene, ktoré odsúdený získal iným spôsobom ako podľa písmen a) až e).
(3)
Odsúdenému sa počas výkonu trestu okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 1 a peňažných prostriedkov podľa odseku 2 uschovávajú v pokladni ústavu aj ďalšie peňažné prostriedky
a)
v cudzej mene, ktoré sa odsúdenému odobrali pri nástupe do výkonu trestu, pri návrate z voľna na opustenie ústavu alebo pri návrate z prerušenia výkonu trestu,
b)
v cudzej mene prijaté podľa odseku 5,
c)
v cudzej mene, ktoré odsúdený získal iným spôsobom ako podľa písm. a) a b). Tieto peňažné pro-striedky sa evidujú podľa osobitného predpisu.2b)
(4)
Odsúdenému sa počas výkonu trestu okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 1 a ďalších peňažných prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 evidujú v pokladni ústavu aj uschované ceniny a ďalej najmä vkladné knižky, vkladové listy, platobné bankové karty a iné doklady preukazujúce existenciu účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, z ktorých výberom alebo ich predajom prostredníctvom súdu alebo súdneho exekútora podľa osobitného predpisu2c) možno uspokojovať pohľadávky oprávnených.
(5)
Odsúdený umiestnený v otvorenom oddelení alebo polootvorenom oddelení môže prijať slovenskú menu a cudziu menu aj pri návšteve blízkych osôb.2) Z takto prijatej slovenskej meny a cudzej meny si môže odsúdený ponechať najviac 500 Sk alebo, ak ide o cudziu menu, prepočet rovnajúci sa tejto sume; zostatok slovenskej meny sa prevedie na účet cudzích pro-striedkov ústavu na konto odsúdeného, zaeviduje sa podľa odseku 2 písm. e); zostatok cudzej meny podľa odseku 3 písm. b) sa zaeviduje podľa osobitného predpisu2b) a uschová v pokladni ústavu. Spôsob odoberania prevyšujúcej sumy určí riaditeľ ústavu.
(6)
Odsúdený má právo najmenej dva razy mesačne v určený pracovný deň na nákup potravín a vecí osobnej potreby v primeranom množstve v ústavnej predajni; ich skladbu, množstvo a termín určí riaditeľ ústavu. Nákup sa realizuje z peňažných prostriedkov podľa odseku 1, a ak ich odsúdený nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov odsúdeného podľa odseku 2 písm. a) až e) a až potom podľa odseku 3 písm. a) a b) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Nákup je povolený len formou bezhotovostného styku s výnimkou otvoreného oddelenia alebo polootvoreného oddelenia, kde je nákup povolený platbou v hotovosti.
(7)
Riaditeľ ústavu umožní odsúdenému predplatiť si dennú tlač, tlačoviny a objednať knihy podľa vlastného výberu s výnimkou tlačovín alebo materiálov uvedených v § 14 ods. 2. Nákup sa realizuje z peňažných prostriedkov podľa odseku 1, a ak ich odsúdený nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov odsúdeného podľa odseku 2 písm. a) až e) a až potom podľa odseku 3 písm. a) a b) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Úhrada sa vykoná formou bezhotovostného styku v Slovenskej republike.
(8)
Riaditeľ ústavu umožní odsúdenému na základe písomnej žiadosti poukázať raz mesačne blízkym osobám2) formou bezhotovostného styku v Slovenskej republike určenú sumu z peňažných prostriedkov podľa odseku 1; ak ich odsúdený nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 2 písm. a) až e) a až potom podľa odseku 3 písm. a) a b) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Poplatky a iné výdavky spojené s poukázaním ďalších peňažných prostriedkov znáša odsúdený.
(9)
Riaditeľ ústavu umožní odsúdenému čerpať ním určenú sumu pri udelení voľna na opustenie ústavu z peňažných prostriedkov podľa odseku 1; ak ich odsúdený nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov odsúdeného podľa odseku 2 písm. a) až e) a až potom podľa odseku 3 písm. a) a b) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Čerpanie sa vykoná formou výplaty v hotovosti v slovenskej mene.
(10)
Odsúdený môže čerpať peňažné prostriedky z úložného podľa odseku 1 písm. b) za podmienok a na účely podľa odsekov 6 až 9, ak ich výška prevyšuje sumu podľa osobitného predpisu;1d) úhrn čerpania nesmie v kalendárnom mesiaci presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.1d) Čerpanie vreckového z peňažných prostriedkov podľa odseku 1 písm. a) a c) sa odsúdenému neobmedzuje.
(11)
Odsúdený môže čerpať z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 2 písm. a) až e) a podľa odseku 3 písm. a) a b) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu za podmienok a na účely podľa odsekov 6 až 9, len ak súčasne
a)
v predchádzajúcom mesiaci boli vykonané zrážky na pohľadávky zboru alebo pohľadávky ostatných oprávnených aspoň v požadovanej výške čerpania podľa odsekov 6 až 9,
b)
zostatok po úhrade podľa písmena a) nie je nižší ako suma predpokladaného cestovného do miesta jeho trvalého pobytu na území Slovenskej republiky spolu s výškou stravného na deň podľa osobitných predpisov;2d) ak ide o cudzinca, do najbližšieho miesta sídla zastupiteľského úradu štátu, ktorého je držiteľom cestovného dokladu, a ak je cudzincom osoba bez štátneho občianstva, do miesta jeho narodenia,
c)
čerpaná suma v kalendárnom mesiaci nepresiahne výšku ustanovenú osobitným predpisom.1d)
(12)
Ak úhrn peňažných prostriedkov odsúdeného podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až e) a odseku 3 písm. a) a b) neprevýši sumu podľa osobitného predpisu1d) a súčasne neboli splnené ani podmienky podľa odsekov 10 a 11 a odsúdený písomne požiada o ich čerpanie, riaditeľ povolí čerpanie len v prípade
a)
zakúpenia liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky v štandardnom vyhotovení, ak ju nemožno poskytnúť bezplatne podľa osobitného predpisu,1c)
b)
úhrady nevyhnutne potrebných protetických prác alebo liekov, ktoré nemožno poskytnúť bezplatne podľa osobitného predpisu,1c)
c)
výdavkov spojených s udelením voľna na opustenie ústavu z mimoriadnych dôvodov,
d)
nákupu nevyhnutných základných hygienických potrieb alebo
e)
úhrady daní a poplatkov.
(13)
Finančnú odmenu podľa odseku 2 písm. d) môže použiť odsúdený ako vreckové podľa odseku 1 písm. a) a c).
(14)
Ďalšie peňažné prostriedky podľa odseku 2 písm. f) a odseku 3 písm. c) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu sa použijú na
a)
úhradu pohľadávok zboru alebo pohľadávok ostatných oprávnených evidovaných v ústave voči odsúdenému,
b)
doplnenie predpokladanej sumy cestovného do miesta trvalého pobytu odsúdeného na území Slovenskej republiky spolu s výškou stravného na deň podľa osobitného predpisu;2d) ak ide o cudzinca, do najbližšieho miesta sídla zastupiteľského úradu štátu, ktorého je držiteľom cestovného dokladu, a ak je cudzincom osoba bez štátneho občianstva, do miesta jeho narodenia,
c)
nákup nevyhnutných základných hygienických potrieb odsúdeného.
Spôsob použitia ďalších peňažných prostriedkov podľa písmen a) až c) si určí odsúdený, inak spôsob použitia určí ústav.
(15)
Odsúdený nemôže používať peňažné prostriedky podľa odseku 1 a ďalšie peňažné prostriedky podľa odsekov 2 a 3 na účel a spôsobom, ktoré sú v rozpore s § 1 ods. 1.
(16)
Ak sa voči odsúdenému uplatňuje náhrada škody na majetku štátu v správe ústavu spôsobenej jeho zavinením podľa § 32, je povinný uhradiť ju z úložného podľa odseku 1 písm. b) alebo z ďalších peňažných prostriedkov podľa odsekov 2 a 3, najneskôr však v deň prepustenia z výkonu trestu podľa odseku 17. Ak úložné podľa odseku 1 písm. b) alebo ďalšie peňažné prostriedky podľa odsekov 2 a 3 nepostačujú, zo-statok alebo súhrn zostatkov sa uplatní ako pohľadávka zboru.
(17)
Pri prepustení z výkonu trestu sa odsúdenému vyplatí z pokladne zostatok z úložného podľa odseku 1 písm. b) a ďalšie peňažné prostriedky podľa odsekov 2 a 3 a vydajú ceniny a veci podľa odseku 4. Ak pri prepustení odsúdeného z výkonu trestu ústav nemá v pokladni k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov, vyplatí sa mu najviac suma podľa osobitného predpisu;1d) zostávajúce peňažné prostriedky sa odsúdenému zašlú neodkladne na ním uvedenú adresu.
(18)
Podrobnosti o prijímaní peňažných prostriedkov, nákupe potravín, vecí osobnej potreby, tlače a ostatných finančných operáciách ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2d znejú:
„2a)
§ 7 písm. a) bod 1 až 8 zákona č. 100/1988 Zb.
2b)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2c)
Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
2d)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 135 ods. 2 písm. a), b), c), f)" nahrádza citáciou „Napríklad § 148".
13.
V § 19 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
finančná odmena do výšky 2 000 Sk,“.
14.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
15.
V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zaradenie odsúdeného do práce je osobitný vzťah medzi právnickou osobou a odsúdeným alebo ústavom a odsúdeným vyplývajúci z povinnosti odsúdeného pracovať. Zaradenie odsúdeného do práce môže zbor skončiť kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. Na zamestnávanie odsúdených sa primerane použijú ustanovenia § 85, § 93 až 95, § 97, 123, 131, 132, § 146 až 150, § 171 až 181, § 185 až 210, § 217 až 220 Zákonníka práce.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
16.
V § 26 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá táto veta:
„Na zabezpečenie zamestnávania odsúdených v strediskách vedľajšieho hospodárstva uzatvárajú ústavy s právnickými osobami zmluvy podľa osobitných predpisov.3c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c)
Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.
17.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
㤠26a
Odsúdený, ktorý nie je zaradený do práce, spravidla sa zaradí do odborných vzdelávacích činností v ústave na účely prípravy na zaradenie sa do občianskeho života po prepustení z výkonu trestu; v takom prípade je jeho účasť na odborných vzdelávacích činnostiach povinná.“.
18.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťajú slová „ods. 1 až 3".
19.
§ 29 znie:
㤠29
Pracovná odmena odsúdeného
(1)
Odsúdenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonávanej práce, odpracovaného času alebo normy spotreby práce (ďalej len „hrubá pracovná odmena"). Za čas, keď odsúdený nepracoval, náhrada pracovnej odmeny mu nepatrí. Výšku pracovnej odmeny a podmienky jej poskytovania odsúdeným ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(2)
Z hrubej pracovnej odmeny odsúdeného vykonáva, vykazuje a odvádza zbor zrážky podľa osobitných predpisov4a) (ďalej len „čistá pracovná odmena"). Z čistej pracovnej odmeny odsúdeného sa vykonávajú zrážky na úhradu výživného na osoby, ktorých výživou je odsúdený povinný vrátane príspevku na úhradu nákladov pri starostlivosti o dieťa v ústavnej alebo ochrannej výchove a zrážky na úhradu trov výkonu trestu. Podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov odsúdených (§ 29b), výške a použití vreckového a úložného a poradí zrážok ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(3)
Ak výkon zrážok z čistej pracovnej odmeny odsúdeného nariadil súd alebo súd výkonom exekúcie poveril súdneho exekútora, postupuje sa podľa osobitných predpisov.2c)
(4)
Čistá pracovná odmena odsúdeného po vykonaní zrážok podľa odsekov 2 a 3 sa rozdelí na vreckové a úložné.
(5)
Odsúdenému nevzniká nárok na minimálnu mzdu podľa osobitného predpisu.4b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a)
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
20.
§ 29a znie:
㤠29a
Peňažná odmena odsúdeného
(1)
Odsúdený, ktorý nie je zaradený do práce, zaradí sa na výkon iných prospešných prác v ústave alebo mimo ústavu; odsúdený je povinný vykonávať práce v rozsahu najviac štyri hodiny denne, ak mu v tom nebráni vek alebo zdravotný stav. Za výkon iných prospešných prác mimo ústavu patrí odsúdenému hrubá peňažná odmena. Z hrubej peňažnej odmeny odsúdeného sa odvádza preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu.4c) Za výkon iných prospešných prác podľa tohto zákona sa nepovažuje výkon verejnoprospešných prác podľa osobitného predpisu.4d)
(2)
Zostatok peňažnej odmeny podľa odseku 1 po odpočítaní dane z príjmov zo závislej činnosti4c) sa zaokrúhli na celé koruny tak, že halierové sumy do 50 halierov vrátane sa zaokrúhlia smerom nadol a halierové sumy nad 50 halierov smerom nahor. Zostatok sa rozdelí na
a)
55 % v celých korunách na náhradu trov výkonu trestu podľa § 60a ods. 1,
b)
12 % v celých korunách na vreckové,
c)
zostatok na úložné vrátane súm po zaokrúhlení.
(3)
Okrem zrážok podľa odseku 2 sa ďalšie zrážky z peňažnej odmeny nevykonávajú.
(4)
Ak sa pri vykonávaní zrážok odsúdenému podľa odseku 2 nedosiahne hranica sociálneho vreckového podľa § 11 ods. 7 a 8, rozdiel sa odsúdenému doplatí z rozpočtu ústavu. Odsúdenému, ktorý neodôvodnene odmietol vykonať iné prospešné práce v ústave alebo mimo ústavu, sociálne vreckové za deň podľa § 11 ods. 7 nepatrí.
(5)
Výšku peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a podmienky jej poskytovania odsúdeným ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4c a 4d znejú:
„4c)
Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý znie:
㤠29b
Zrážky z nemocenského a rozdelenie dôchodku
(1)
Ak má odsúdený namiesto pracovnej odmeny podľa § 29 ods. 1 a 2 nárok na dávky nemocenského poistenia,4e) tie podliehajú zrážkam podľa § 29 ods. 2 druhej vety a tretej vety rovnako ako čistá pracovná odmena, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Odsúdený je povinný pri nástupe do výkonu trestu ihneď oznámiť ústavu skutočnosť, že poberá dôchodok.2a) Rovnakú povinnosť má odsúdený, ak mu vznikne nárok na dôchodok počas výkonu trestu alebo ak sa odsúdenému prizná dôchodok so spätnou platnosťou.
(3)
Ak odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody poberá dôchodok, je povinný na základe výkonu rozhodnutia generálneho riaditeľstva zboru nahradiť z dôchodku trovy výkonu trestu (§ 60a ods. 1) vo výške 50 % dôchodku, pričom tieto trovy sa zaokrúhlia na celé koruny smerom nadol, najviac však za kalendárny mesiac v sume podľa osobitného predpisu;4f) náhrada trov výkonu trestu sa vykoná zo sumy uvedenej v osobitnom predpise.4f) Podklady na výkon rozhodnutia predloží generálnemu riaditeľstvu zboru ústav, do ktorého nastúpil odsúdený - poberateľ dôchodku.
(4)
Po nastúpení odsúdeného - poberateľa dôchodku, do výkonu trestu je generálne riaditeľstvo zboru povinné do ôsmich dní zaslať príslušnému orgánu sociálneho zabezpečenia4g) výkon rozhodnutia o povinnosti odsúdeného nahradiť trovy výkonu trestu z dôchodku. Od doručenia tohto výkonu rozhodnutia nie je možné poukazovať dôchodok odsúdenému na účet v banke.
(5)
Orgán sociálneho zabezpečenia4g) po doručení výkonu rozhodnutia podľa odseku 3 zašle sumu na úhradu trov výkonu trestu z dôchodku každý mesiac bezhotovostným prevodom na účet príslušnému ústavu.4h) Zvyšok dôchodku zašle odsúdenému - poberateľovi dôchodku.
(6)
Dôchodok, ktorý bol zaslaný odsúdenému - poberateľovi dôchodku, ústav rozdelí na vreckové z dôchodku vo výške 12 %, najmenej však v sume podľa § 11 ods. 7, a zvyšok, ktorý je úložné. Ak z poukázaného dôchodku nie je možné v plnej výške uspokojiť ani vreckové z dôchodku, rozdiel sa odsúdenému poskytne ako sociálne vreckové. Suma vreckového z dôchodku sa zaokrúhľuje tak, že halierové sumy do 50 halierov vrátane sa zaokrúhľujú smerom nadol a halierové sumy nad 50 halierov smerom nahor.
(7)
Ak odsúdenému vo výkone trestu vznikne nárok na dôchodok v priebehu kalendárneho mesiaca, orgán sociálneho zabezpečenia4g) poukáže z dôchodku pomernú časť sumy na úhradu trov výkonu trestu podľa odseku 5; za pomernú časť sumy sa považuje jedna tridsatina sumy podľa odseku 3 za jeden kalendárny deň; pri zaokrúhľovaní sa postupuje primerane podľa odseku 6.
(8)
Ak orgán sociálneho zabezpečenia4g) prizná odsúdenému dôchodok so spätnou platnosťou a odsúdený má spätne za toto obdobie na základe výkonu rozhodnutia podľa odseku 3 povinnosť nahradiť trovy výkonu trestu, postupuje sa primerane podľa odsekov 3 až 7.
(9)
Ak bol odsúdený počas výkonu trestu premiestnený do iného ústavu, zmenu je povinný oznámiť do ôsmich dní orgánu sociálneho zabezpečenia4g) ústav, z ktorého bol odsúdený premiestnený. Ak orgán sociálneho zabezpečenia4g) už poukázal dôchodok alebo úhradu trov výkonu trestu z dôchodku na účet ústavu, v ktorom sa už príjemca dôchodku nenachádza, ústav dôchodok alebo úhradu trov výkonu trestu z dôchodku zašle na účet ústavu, do ktorého bol príjemca dôchodku premiestnený.
(10)
Ústav je povinný do ôsmich dní oznámiť orgánu sociálneho zabezpečenia4g) prepustenie odsúdeného - príjemcu dôchodku, z výkonu trestu.
(11)
Preplatok trov výkonu trestu z dôchodku ústav odošle do piatich pracovných dní príjemcovi dôchodku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4e až 4h znejú:
„4e)
Napríklad § 11 písm. b) bod 1 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
4f)
§ 278 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 451/2002 Z. z.
§ 1 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/1997 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia.
4g)
§ 114 a 142 zákona č. 100/1988 Zb.
4h)
§ 105 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.“.
22.
§ 32 znie:
㤠32
(1)
Ak odsúdený zavineným porušením právnej povinnosti spôsobil škodu na majetku štátu v správe ústavu, ktorá neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy,4b) o jej náhrade rozhodne riaditeľ ústavu.
(2)
Proti takému rozhodnutiu môže podať odsúdený odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, o ktorom rozhoduje generálny riaditeľ zboru.“.
23.
§ 33 až 34a sa vypúšťajú.
24.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 7 sa vypúšťajú.
25.
Nadpis trinásteho oddielu znie: „Náhrada trov a náhrada nákladov výkonu trestu".
26.
Pod nadpis trinásteho oddielu sa vkladá § 60a, 60b a 60c, ktoré znejú:
㤠60a
Náhrada trov výkonu trestu
(1)
Odsúdený je povinný nahradiť trovy spojené s výkonom trestu.
(2)
Od povinnosti podľa odseku 1 je odsúdený oslobodený
a)
po dobu nezaradenia do práce alebo na výkon iných prospešných prác, ak túto skutočnosť odsúdený svojím konaním nezavinil sám a ústav ho nemohol pre nedostatok pracovných príležitostí zaradiť do práce alebo na výkon iných prospešných prác,
b)
do dovŕšenia veku skončenia povinnej školskej dochádzky ustanoveného osobitným predpisom,7b)
c)
po dobu zaradenia do odborných vzdelávacích činností v ústave, ak nebol zaradený do práce a súčasne neodmietol výkon iných prospešných prác,
d)
počas poskytovania zdravotnej starostlivosti ústavnou formou s výnimkou úmyselného sebapoškodenia zdravia, súhlasu odsúdeného na poškodenie jeho zdravia alebo predstierania duševnej poruchy alebo choroby; to neplatí, ak odsúdenému nevznikol nárok na nemocenské podľa osobitného predpisu,7c)
e)
po dobu účasti ako svedka na súdnom konaní.
(3)
Podrobnosti o výške trov výkonu trestu a ich náhrade ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 60b
Náhrada zavinených nákladov výkonu trestu
(1)
Za výkon disciplinárnych trestov celodenného umiestnenia do uzavretého oddelenia alebo umiestnenia do samoväzby je odsúdený povinný nahradiť zavinené náklady výkonu trestu.
(2)
Ak odsúdený bol zaradený do práce alebo na výkon iných prospešných prác a tie neodôvodnene odmietol vykonávať, čím zavinene spôsobil, že sa trovy výkonu trestu nemohli uhradiť zrážkou z jeho pracovnej odmeny alebo zrážkou z peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác, je povinný ich nahradiť.
(3)
Ak odsúdený nastúpil do práce alebo na výkon iných prospešných prác na určené pracovisko, ale počas celej zmeny odmietol pracovať alebo nepodal žiadny pracovný výkon, čím zavinene spôsobil, že sa trovy výkonu trestu nemohli uhradiť zrážkou z jeho pracovnej odmeny alebo zrážkou z peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác, je povinný ich nahradiť.
(4)
Odsúdený je povinný nahradiť zavinené náklady výkonu trestu za obdobie liečebnej starostlivosti z dôvodu, že si úmyselne spôsobil alebo inému dovolil spôsobiť mu ujmu na zdraví, bez závažných dôvodov sa odmietol podrobiť lekárskemu zákroku, na ktorý dal podnet alebo predchádzajúci súhlas, alebo opakovane porušil liečebný režim, alebo ak inému odsúdenému spôsobil ujmu na zdraví, pričom bol z tých dôvodov práceneschopný a nemohol byť zaradený do práce alebo na výkon iných prospešných prác.
(5)
Odsúdený je povinný nahradiť zavinené náklady výkonu trestu za dobu trvania predvedenia pred niektorý z orgánov činných v trestnom konaní, notára alebo orgán štátnej správy ako účastník konania, alebo ak bol na tento účel prechodne premiestnený do iného ústavu, hoci bol príslušným orgánom poučený, že jeho účasť na úkone alebo pojednávaní nie je nevyhnutná, a z tohto dôvodu nemohol byť zaradený do práce alebo na výkon iných prospešných prác.
(6)
Ak počas nemocenského poistenia odsúdený bol práceneschopný a podľa osobitného predpisu7d) mu nevznikol nárok na nemocenské, nemocenské bolo odňaté alebo z nemocenského sa poskytuje výživné na osoby, ktorých výživou je odsúdený povinný, odsúdený je povinný nahradiť zavinené náklady výkonu trestu za dobu počas práceneschopnosti.
(7)
Výška zavinených nákladov výkonu trestu za každý aj začatý deň podľa odsekov 1 až 6 je jedna štyridsatina zo sumy podľa osobitného predpisu;1d) suma sa zaokrúhľuje tak, že halierové sumy do 50 halierov vrátane sa zaokrúhľujú smerom nadol a halierové sumy nad 50 halierov smerom nahor.
(8)
Rozhodnutie o náhrade zavinených nákladov výkonu trestu podľa odsekov 1 až 7 vydá riaditeľ ústavu bez zbytočného odkladu. Proti rozhodnutiu riaditeľa ústavu môže odsúdený v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie, o ktorom rozhoduje generálny riaditeľ zboru.7e)
(9)
Odsúdený nie je povinný nahradiť zo zostatku pohľadávky zboru za zavinené náklady výkonu trestu úroky z omeškania podľa osobitného predpisu.7f)
(10)
Od vymáhania zavinených nákladov výkonu trestu určených podľa odsekov 1 až 6 možno upustiť, ak tak umožňuje osobitný predpis.7g)
(11)
Ak odsúdený zomrel, pri vymáhaní zavinených nákladov výkonu trestu sa postupuje podľa osobitného predpisu.7h)
(12)
Podrobnosti o výške zavinených nákladov výkonu trestu a ich náhrade ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 60c
Náhrada zvýšených nákladov výkonu trestu
(1)
Odsúdený je povinný nahradiť zvýšené náklady na jeho stráženie a náklady na jeho dopravu a predvedenie do zdravotníckeho zariadenia vynaložené ústavom, ak
a)
spôsobil si úmyselne alebo inému dovolil spôsobiť mu ujmu na zdraví, bez závažných dôvodov odmietol podrobiť sa lekárskemu zákroku, na ktorý dal podnet alebo predchádzajúci súhlas, alebo opakovane porušil liečebný režim, alebo ak inému odsúdenému spôsobil ujmu na zdraví a ústavu vznikli zvýšené náklady stráženia a náklady na dopravu a predvedenie do zdravotníckeho zariadenia,
b)
trval na predvedení pred niektorý z orgánov činných v trestnom konaní, notára alebo orgán štátnej správy ako účastník konania alebo bol na tento účel prechodne premiestnený do iného ústavu, hoci bol príslušným orgánom poučený, že jeho účasť na úkone alebo pojednávaní nie je nevyhnutná,
c)
sú skutočné náklady súvisiace s konaním pri priznaní, určení výšky alebo pri zmene už priznaného dôchodku2a) vynaložené na odsúdeného vyššie ako nárok na náhradu nákladov konania podľa osobitného predpisu.7i)
(2)
Odsúdený, ktorý ušiel, nedovolene sa vzdialil z nestráženého pracoviska, otvoreného alebo polootvoreného oddelenia alebo sa bezdôvodne včas nevrátil z voľna na opustenie ústavu podľa § 35 ods. 1, je povinný nahradiť zvýšené náklady výkonu trestu, ktoré vznikli ústavu alebo Policajnému zboru pri pátraní po ňom; úhrada zvýšených nákladov je príjmom ústavu, ktorý ho odvádza na účet štátu.
(3)
Odsúdený je povinný nahradiť tiež zvýšené náklady, ktoré vznikli Policajnému zboru a boli Policajným zborom vyúčtované v súvislosti s jeho predvedením do výkonu trestu, a náklady spojené s návštevou vykonanou podľa osobitného predpisu;7j) úhrada nákladov je príjmom ústavu, ktorý ho odvádza na účet štátu.
(4)
Rozhodnutie o náhrade zvýšených nákladov výkonu trestu podľa odsekov 1 až 3 vydá riaditeľ ústavu bez zbytočného odkladu. Proti rozhodnutiu riaditeľa ústavu môže odsúdený v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie, o ktorom rozhoduje generálny riaditeľ zboru.7e)
(5)
Odsúdený nie je povinný nahradiť zo zostatku pohľadávky zboru za zvýšené náklady výkonu trestu úroky z omeškania podľa osobitného predpisu.7f)
(6)
Od vymáhania zvýšených nákladov výkonu trestu určených podľa odsekov 1 a 3 možno trvale upustiť, ak tak umožňuje osobitný predpis.7g)
(7)
Ak odsúdený zomrel, pri vymáhaní zvýšených nákladov výkonu trestu sa postupuje podľa osobitného predpisu.7h)
(8)
Podrobnosti o výške zvýšených nákladov výkonu trestu a ich náhrade ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7b až 7j znejú:
„7b)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
7c)
Napríklad § 24 zákona č. 54/1956 Zb. v znení neskorších predpisov.
7d)
§ 24 a 47 zákona č. 54/1956 Zb. v znení neskorších predpisov.
7e)
§ 46 a 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
7f)
§ 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
7g)
§ 6a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7h)
§ 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
7i)
§ 161 až 166 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
7j)
§ 38 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vykonáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody.“.
27.
§ 65 sa vypúšťa.
28.
§ 66 znie:
㤠66
(1)
Výkon rozhodnutia, ktorým sa uložila povinnosť nahradiť škodu podľa § 32, zavinené náklady výkonu trestu podľa § 60b a zvýšené náklady výkonu trestu podľa § 60c, vykonáva zrážkami zo mzdy alebo prikázaním pohľadávky podľa osobitných predpisov8) generálne riaditeľstvo zboru alebo ten ústav, ktorý pohľadávku spravuje.
(2)
Podľa odseku 1 sa postupuje aj pri náhrade trov spojených s výkonom väzby a zvýšených nákladov výkonu väzby.9)
(3)
Na konanie vo veciach výkonu trestu, o ktorých rozhoduje generálne riaditeľstvo alebo ústav, vzťahujú sa všeobecné predpisy o správnom konaní,10) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:
„9)
§ 152 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.
§ 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.“.
29.
Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý znie:
㤠66a
(1)
Ak sa odsúdenému prizná sociálne vreckové za kalendárny mesiac alebo časť kalendárneho mesiaca pred 1. septembrom 2002, jeho výška a spôsob sa určia podľa doterajších predpisov.
(2)
Ak odsúdený požiadal pred 1. septembrom 2002 o nákup potravín, vecí osobnej potreby alebo vykonanie finančných operácií a o žiadosti nebolo ešte rozhodnuté, postupuje sa podľa tohto zákona. Ak o žiadosti bolo už rozhodnuté, pri nákupe a finančných operáciách sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(3)
Ak odsúdený zavinene spôsobil škodu na majetku štátu v správe ústavu podľa § 32 pred 1. septembrom 2002 a o škode riaditeľ ústavu ešte nerozhodol, žaloba nebola podaná na súd alebo súd ešte nerozhodol, postupuje sa podľa doterajších predpisov.
(4)
Ak odsúdený nastúpil na výkon disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddelenia alebo umiestnenia do samoväzby pred 1. septembrom 2002 a výkon disciplinárneho trestu trvá aj po 1. septembri 2002, trovy výkonu trestu sa vypočítajú oddelene. Doba od nástupu do výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddelenia alebo umiestnenia do samoväzby do zrušenia doteraz platných osobitných predpisov sa odsúdenému na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu predpíše ako pohľadávka zboru vo výške ustanovenej podľa doterajších predpisov a doba výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddelenia alebo umiestnenia do samoväzby od 1. septembra 2002 až do doby ukončenia výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia alebo umiestnenia do samoväzby sa odsúdenému predpíše podľa § 60b ods. 1 a 7.
(5)
Ak odsúdený pred 1. septembrom 2002 zavinil, že z jeho pracovnej odmeny alebo z nemocenského nemohli byť vykonané zrážky na úhradu trov výkonu trestu podľa § 65 ods. 1 až 3, a o tých riaditeľ ústavu ešte právoplatne nerozhodol pred 1. septembrom 2002, predpíšu sa odsúdenému po 1. septembri 2002 ako pohľadávka zboru vo výške ustanovenej podľa doterajších predpisov.
(6)
Ak dôvod uvedený v odseku 5 vznikol pred 1. septembrom 2002 a trvá aj po 1. septembri 2002, odsúdený je povinný nahradiť zavinené náklady výkonu trestu; tieto náklady sa vypočítajú oddelene. Doba od vzniku dôvodu podľa odseku 5 sa odsúdenému na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu predpíše ako pohľadávka zboru vo výške ustanovenej podľa doterajších predpisov. Doba podľa odseku 5 od 1. septembra 2002 až do doby ukončenia podľa odseku 5 sa odsúdenému predpíše podľa § 60b ods. 2 až 7.
(7)
Odsúdený nie je povinný nahradiť úroky z omeškania zo zostatku neuhradenej pohľadávky zboru požadovaných podľa osobitného predpisu7f) a podľa § 60b ods. 9 a § 60c ods. 5 od 1. septembra 2002.“.
30.
V § 72a sa slová „určí minister spravodlivosti" nahrádzajú slovami „ustanoví ministerstvo" a slová „ministrom zdravotníctva" sa nahrádzajú slovami „Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky".
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slovo „minister" nahrádza slovom „ministerstvo".
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 2 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže".
3.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Obvinený sa prevezme do väzby po zistení totožnosti len na písomný príkaz súdu alebo sudcu;3) ak podľa osobitného predpisu3a) nie je možné totožnosť zistiť, pri prevzatí obvineného do väzby sa overia iné údaje3a) uvedené v písomnom príkaze súdu alebo sudcu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 163 ods. 5 Trestného poriadku.“.
4.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Obvineného možno umiestniť v cele samostatne, ak
a)
obvinený o to požiada a v ústave sú na to utvorené podmienky,
b)
orgán činný v trestnom konaní to nariadi,
c)
riaditeľ ústavu tak rozhodne z dôvodu ochrany bezpečnosti obvineného alebo iných osôb.“.
5.
Nadpis § 9 znie: „Korešpondencia a veci osobnej potreby".
6.
V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Obvinenému nie je povolené prijímať a odosielať korešpondenciu do inzertných, stávkových a tipovacích kancelárií.“.
7.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Rozsah osobnej korešpondencie a vecí osobnej potreby sa obmedzí u osoby obvinenej z obzvlášť závažného trestného činu;5a) pri ostatných obvinených sa obmedzí možnosťou ich uloženia v cele.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 41 ods. 2 Trestného zákona.“.
8.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Návštevy
(1)
Obvinený má právo na prijatie návštevy v ústave raz za mesiac, obvinený mladistvý raz za 14 dní, a to v trvaní najmenej 30 minút. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch povoliť návštevu aj častejšie. Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí. Návšteva sa vykonáva v určenej miestnosti ústavu.
(2)
Osobu obvinenú z obzvlášť závažného trestného činu5a) môžu navštíviť len blízke osoby;5b) iné osoby len so súhlasom riaditeľa ústavu.
(3)
Návšteva medzi obvinenými navzájom a medzi obvineným a odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody je zakázaná.
(4)
Ak je obvinený v kolúznej väzbe, na uskutočnenie návštevy je potrebný predchádzajúci písomný súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní. Ak si príslušný orgán činný v trestnom konaní v písomnom súhlase vyhradil prítomnosť pri návšteve, túto návštevu možno uskutočniť len za jeho prítomnosti.
(5)
Návšteva obvineného sa vykonáva bez priameho kontaktu medzi obvineným a návštevníkom za prítomnosti určeného príslušníka zboru. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch povoliť vykonanie návštevy iným spôsobom.
(6)
Obvinený je povinný podrobiť sa pred návštevou a po nej osobnej prehliadke.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.
9.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Prijímanie balíkov
(1)
Obvinený má právo raz za tri mesiace a mladistvý obvinený raz za mesiac prijať balík s potravinami a vecami osobnej potreby do hmotnosti piatich kilogramov; toto obmedzenie sa nevzťahuje na balík s oblečením zasielaným na účely jeho obmeny. Balík možno obvinenému doručiť len poštou.
(2)
Balík nesmie obsahovať cennosti, alkoholické nápoje, lieky, jedy, omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory a iné obdobné látky, potraviny podliehajúce rýchlej skaze, doma vyrobené potravinové konzervy, tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu väzby.
(3)
Ak balík obsahuje vec uvedenú v odseku 2, tá sa vráti odosielateľovi na náklady obvineného alebo odosielateľa. Ak je podozrenie, že vec súvisí s trestným činom alebo priestupkom, príslušník zboru je povinný vec neodkladne odovzdať príslušnému štátnemu orgánu.“.
10.
Za § 12 sa vkladajú § 12a a § 12b, ktoré vrátane nadpisu nad § 12a znejú:
„Prijímanie peňažných prostriedkov a iné finančné operácie, nákup potravín, vecí osobnej potreby a tlače
§ 12a
(1)
Ak orgán činný v trestnom konaní pri zaistení obvineného neprevzal jeho peňažné prostriedky v slovenskej mene alebo cudzej mene, do úschovy ich prevezme ústav pri vzatí obvineného do výkonu väzby a eviduje ich v pokladni ústavu do rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní. Obvinenému sa môžu peňažné prostriedky vydať, ak s tým súhlasí príslušný orgán činný v trestnom konaní.
(2)
Obvinenému sa v účtovnej evidencii na účte cudzích prostriedkov ústavu na jeho konte počas výkonu väzby evidujú peňažné prostriedky:
a)
dávka dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „dôchodok"),6a)
b)
zostatok z pracovnej odmeny a dávky nemocenského poistenia po vykonaní zrážok podľa osobitných predpisov.6b)
(3)
Obvinenému sa počas výkonu väzby okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 2 evidujú v účtovnej evidencii na účte cudzích prostriedkov ústavu na jeho konte aj ďalšie peňažné prostriedky
a)
v slovenskej mene, ktoré sa obvinenému odobrali pri nástupe do výkonu väzby,
b)
v slovenskej mene, ktoré boli obvinenému zaslané poštou alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet ústavu,
c)
v slovenskej mene, ktoré obvinený získal iným spôsobom ako podľa písm. a) a b).
(4)
Obvinenému sa počas výkonu väzby okrem peňažných prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 uschovávajú v pokladni ústavu aj ďalšie peňažné prostriedky
a)
v cudzej mene, ktoré sa obvinenému odobrali pri nástupe do výkonu väzby,
b)
v cudzej mene, ktoré obvinený získal iným spôsobom ako podľa písm. a). Tieto peňažné prostriedky sa evidujú podľa osobitného predpisu.6c)
(5)
Obvinenému sa počas výkonu väzby okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 2 a ďalších peňažných prostriedkov podľa odsekov 3 a 4 evidujú v pokladni ústavu aj uschované ceniny a ďalej najmä vkladné knižky, vkladové listy, bankové platobné karty a iné doklady preukazujúce existenciu účtu obvineného v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(6)
Obvinený má právo najviac raz za týždeň v určený pracovný deň na nákup potravín a vecí osobnej potreby v primeranom množstve v ústavnej predajni; ich skladbu, množstvo a termín určí riaditeľ ústavu. Nákup sa realizuje z peňažných prostriedkov podľa odseku 2, a ak ich obvinený nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov obvineného podľa odseku 3 písm. a) a b) alebo podľa odseku 4 písm. a) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Nákup je povolený len formou bezhotovostného styku.
(7)
Riaditeľ ústavu umožní obvinenému predplatiť si dennú tlač, tlačoviny a objednať knihy podľa vlastného výberu s výnimkou tlačovín alebo materiálov uvedených v § 12 ods. 2. Nákup sa realizuje z peňažných prostriedkov podľa odseku 2, a ak ich obvinený nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov obvineného podľa odseku 3 písm. a) a b) a až potom podľa odseku 4 písm. a) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Úhrada sa vykoná formou bezhotovostného styku v Slovenskej republike.
(8)
Riaditeľ ústavu umožní obvinenému poukázať blízkym osobám5b) na základe písomnej žiadosti najviac raz mesačne formou bezhotovostného styku v Slovenskej republike sumu z peňažných prostriedkov podľa odseku 2, ak ich obvinený nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) a b) a až potom podľa odseku 4 písm. a) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Poplatky a iné výdavky spojené s poukázaním ďalších peňažných prostriedkov znáša obvinený.
(9)
Obvinený môže čerpať peňažné prostriedky z pracovnej odmeny podľa odseku 2 za podmienok a na účely podľa odsekov 6 až 8, ak ich výška prevyšuje sumu podľa osobitného predpisu;6d) úhrn čerpania nesmie v kalendárnom mesiaci presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.6d)
(10)
Obvinený môže čerpať peňažné prostriedky z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) a b) a až potom, ak nemá tieto peňažné prostriedky, aj z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 4 písm. a) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu za podmienok a na účely podľa odsekov 6 až 8, len ak súčasne
a)
v predchádzajúcom mesiaci boli vykonané zrážky na pohľadávky zboru alebo pohľadávky ostatných oprávnených aspoň v požadovanej výške čerpania podľa odsekov 6 až 8,
b)
zostatok po úhrade podľa písmena a) nie je nižší ako suma predpokladaného cestovného do miesta jeho trvalého pobytu na území Slovenskej republiky spolu s výškou stravného na deň podľa osobitných predpisov;6c) ak ide o cudzinca, do najbližšieho miesta sídla zastupiteľského úradu štátu, ktorého je držiteľom cestovného dokladu,
c)
čerpaná suma v kalendárnom mesiaci nepresiahne výšku ustanovenú osobitným predpisom.6d)
(11)
Ak úhrn peňažných prostriedkov obvineného podľa odseku 2, odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. a) neprevýši sumu podľa osobitného predpisu6d) a súčasne neboli splnené ani podmienky podľa odsekov 9 a 10 a obvinený písomne požiada o ich čerpanie, riaditeľ povolí čerpanie len v prípadoch
a)
zakúpenia liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky v štandardnom vyhotovení, ak ju nemožno poskytnúť bezplatne podľa osobitného predpisu,6f)
b)
úhrady nevyhnutne potrebných protetických prác alebo liekov, ktoré nemožno poskytnúť bezplatne podľa osobitného predpisu,6f)
c)
nákupu nevyhnutných základných hygienických potrieb,
d)
úhrady daní a poplatkov.
(12)
Ak obvinený nemá záväzky voči zboru a má finančné prostriedky podľa odseku 2, odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. a), pričom nie je schopný zabezpečiť riadnu výživu blízkych osôb,5b) ktorým je inak povinný ju zabezpečiť, riaditeľ ústavu umožní čerpanie peňažných prostriedkov nad rámec výšky ustanovenej osobitným predpisom.6d)
(13)
Ďalšie peňažné prostriedky podľa odseku 3 písm. c) a odseku 4 písm. b) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu sa použijú
a)
na úhradu pohľadávok zboru alebo pohľadávok ostatných oprávnených evidovaných v ústave voči obvinenému,
b)
na doplnenie predpokladanej sumy cestovného do miesta trvalého pobytu obvineného na území Slovenskej republiky spolu s výškou stravného na deň podľa osobitného predpisu;6e) ak ide o cudzinca, do najbližšieho miesta sídla zastupiteľského úradu štátu, ktorého je držiteľom cestovného dokladu,
c)
na nákup nevyhnutných základných hygienických potrieb obvineného; spôsob použitia ďalších peňažných prostriedkov podľa písmen a) až c) si určí obvinený; inak spôsob ich použitia určí ústav.
(14)
Obvinený nemôže používať ďalšie peňažné pro-striedky podľa odseku 2, odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. a) na účel a spôsobom, ktoré sú v rozpore s účelom väzby.
(15)
Ak sa voči obvinenému uplatňuje náhrada škody na majetku štátu v správe ústavu, je povinný uhradiť ju z peňažných prostriedkov úložného podľa odseku 2 alebo z ďalších peňažných prostriedkov podľa odsekov 3 a 4, najneskôr však v deň prepustenia z výkonu väzby podľa odseku 16. Ak peňažné prostriedky podľa odseku 2 alebo ďalšie peňažné prostriedky podľa odsekov 3 a 4 nepostačujú, zostatok alebo súhrn zostatkov sa predpíše ako pohľadávka zboru.
(16)
Pri prepustení z výkonu väzby sa obvinenému vyplatia z pokladne peňažné prostriedky podľa odseku 2, ďalšie peňažné prostriedky podľa odsekov 3 a 4 a vydajú ceniny a ďalej najmä vkladné knižky, vkladové listy, bankové platobné karty a iné doklady preukazujúce existenciu účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa odseku 5. Ak pri prepustení obvineného z výkonu väzby ústav nemá v pokladni k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov, vyplatí sa mu najviac suma podľa osobitného predpisu;6d) zostávajúce peňažné prostriedky sa obvinenému zašlú neodkladne na ním uvedenú adresu.
§ 12b
(1)
Ak má obvinený namiesto pracovnej odmeny nárok na dávky nemocenského poistenia,6g) podliehajú zrážkam rovnako ako čistá pracovná odmena (§ 16 ods. 5).
(2)
Ak bol obvinený vzatý do väzby, je povinný ihneď oznámiť ústavu skutočnosť, že poberá dôchodok.6a)
(3)
Ak obvinený vzatý do väzby poberá dôchodok,6a) je povinný nahradiť ústavu trovy výkonu väzby, ak bol uznaný za vinného právoplatným odsudzujúcim rozsudkom.
(4)
Ak bol obvinený poberajúci dôchodok6a) počas výkonu väzby premiestnený do iného ústavu, zmenu je povinný oznámiť do ôsmich dní orgánu sociálneho zabezpečenia6h) ten ústav, z ktorého bol premiestnený.
(5)
Ústav je povinný do ôsmich dní oznámiť orgánu sociálneho zabezpečenia6h) prepustenie obvineného - príjemcu dôchodku,6a) z výkonu väzby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6h znejú:
„6a)
§ 7 písm. a) bod 1 až 8 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
6b)
Napríklad zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Zákonník práce.
6c)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6d)
§ 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z.
6e)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
6f)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
6g)
Napríklad § 11 písm. b) body 1 a 4 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov, § 7 a 8 vyhlášky Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 141/1958 Ú. l. o nemocenskom poistení odsúdených v znení neskorších predpisov.
6h)
§ 114 a 142 zákona č. 100/1988 Zb.“.
11.
V § 13 odsek 2 znie:
(2)
Obvinený má právo na nepretržitý osemhodinový spánok. V čase nočného pokoja sa v cele obvineného zhasína umelé osvetlenie. Pri vykonávaní kontroly je povolené krátkodobé osvetlenie cely. V čase vymedzenom ústavným poriadkom môže obvinený odpočívať na lôžku aj mimo doby nepretržitého osemhodinového spánku; počas tohto odpočinku musí byť oblečený v ústavnom odeve alebo vo vlastnom odeve a lôžko nesmie byť odostlané.".
12.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie v nezamestnanosti obvinených upravujú osobitné predpisy.6i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6i znie:
„6i)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.“.
13.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Zamestnávanie obvinených a pracovná odmena
(1)
Ak to podmienky v ústave umožňujú a ak s tým obvinený a príslušný orgán činný v trestnom konaní súhlasia, možno obvineného zaradiť do práce na pracovisko v ústave. Zaradenie obvineného do práce môže zbor skončiť kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. Na zamestnávanie obvinených sa primerane použijú ustanovenia § 85, § 93 až 95, § 97, 123, 131, 132, § 146 až 150, § 171 až 181, § 185 až 210, § 217 až 220 Zákonníka práce.
(2)
Pred zaradením do práce treba obvineného obo-známiť s pracovnými podmienkami a poučiť ho o predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o čom sa vykoná záznam.
(3)
Obvinenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonávanej práce, odpracovanej doby alebo normy spotreby práce (ďalej len "hrubá pracovná odmena"). Za čas, keď obvinený nepracoval, náhrada pracovnej odmeny nepatrí. Výšku pracovnej odmeny a podmienky jej poskytovania obvineným ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(4)
Obvinenému nevzniká nárok na minimálnu mzdu podľa osobitného predpisu.6j)
(5)
Z hrubej pracovnej odmeny obvineného vykonáva, vykazuje a odvádza zbor zrážky podľa osobitných predpisov6k) (ďalej len "čistá pracovná odmena").
(6)
Obvinený nesmie byť zaradený do práce s výbušninami, zbraňami, jedmi, omamnými látkami a psychotropnými látkami, ich prekurzormi a inými nebezpečnými látkami.
(7)
Podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov (§ 12b) obvinených ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6j a 6k znejú:
„6j)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
6k)
Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 31 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže".
15.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Obvinený je povinný udržiavať poriadok vo svojich osobných veciach, dbať o osobnú hygienu a udržiavať čistotu a poriadok v cele, v ktorej je umiestnený.
(4)
Obvinený nesmie predstierať ochorenie alebo úmyselne si spôsobiť ujmu na zdraví. Obvinenému je zakázané užívať lieky nepovolené alebo nepredpísané lekárom alebo ich užívať inak, ako ich povolil alebo predpísal lekár v ústave. Obvinenému je zakázané prechovávať a užívať alkoholické nápoje, jedy, omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory a iné obdobné látky, prechovávať predmety, ktorými môže ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetok alebo veci, ktoré by mohli byť použité na vykonanie úteku, narušovať ustanovený poriadok v ústave, hrať hry o peniaze, veci a služby, vykonávať činnosť, ktorou ohrozuje alebo poškodzuje prirodzenú dôstojnosť človeka, nadväzovať kontakty s inými osobami na účely prijímania a odosielania listov alebo predmetov alebo získania iných výhod.“.
16.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Ústavný poriadok
Riaditeľ ústavu vydá ústavný poriadok, ktorým sa spravuje chod života a činnosti obvinených v ústave. Súčasťou ústavného poriadku je časový rozvrh dňa. Ústavný poriadok schvaľuje generálny riaditeľ zboru.“.
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 24 zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre".
18.
Šiesty oddiel vrátane nadpisu znie:
„ŠIESTY ODDIEL
TROVY VÝKONU VÄZBY A ZVÝŠENÉ NÁKLADY VÝKONU VÄZBY
§ 27
(1)
Ak bol obvinený právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného, je povinný nahradiť štátu trovy spojené s výkonom väzby.12)
(2)
Výška trov výkonu väzby za každý aj začatý deň podľa odseku 1 je jedna šesťdesiatina zo sumy podľa osobitného predpisu;6d) suma sa zaokrúhľuje tak, že halierové sumy do 50 halierov vrátane sa zaokrúhľujú smerom nadol a halierové sumy nad 50 halierov smerom nahor.
(3)
Od povinnosti podľa odseku 1 je oslobodený obvinený
a)
do dovŕšenia veku ukončenia povinnej školskej dochádzky stanoveného osobitným predpisom,13)
b)
počas poskytovania zdravotnej starostlivosti ústavnou formou s výnimkou úmyselného sebapoškodenia zdravia, súhlasu obvineného na poškodenie jeho zdravia alebo predstieraním duševnej poruchy alebo choroby; to neplatí, ak obvinenému nevznikol nárok na nemocenské podľa osobitného predpisu,14)
c)
po dobu účasti ako svedka na súdnom konaní.
(4)
Obvinený je povinný nahradiť zvýšené náklady jeho stráženia, náklady jeho dopravy a predvedenia do zdravotníckeho zariadenia alebo pred posudkovú komisiu sociálneho zabezpečenia pobočky alebo ústredia Sociálnej poisťovne vynaložené ústavom, ak
a)
spôsobil si úmyselne alebo inému dovolil spôsobiť mu ujmu na zdraví, bez závažných dôvodov sa odmietol podrobiť lekárskemu zákroku, na ktorý dal predchádzajúci súhlas, alebo opakovane porušil liečebný režim alebo ak inému obvinenému porušením právnej povinnosti spôsobil ujmu na zdraví a ústavu vznikli zvýšené náklady stráženia a náklady na dopravu a predvedenie do zdravotníckeho zariadenia,
b)
trval na predvedení pred niektorý z orgánov činných v trestnom konaní, notára alebo orgán štátnej správy ako účastník konania alebo bol na tento účel prechodne premiestnený do iného ústavu, hoci bol príslušným orgánom poučený, že jeho účasť na úkone alebo pojednávaní nie je nevyhnutná,
c)
sú skutočné náklady súvisiace s konaním pri priznaní, určení výšky alebo pri zmene už priznaného dôchodku6a) vynaložené na obvineného vyššie ako nárok na náhradu nákladov konania podľa osobitného predpisu.15)
(5)
Obvinený, ktorý ušiel, je povinný nahradiť zvýšené náklady výkonu väzby, ktoré vznikli ústavu a Policajnému zboru pri pátraní po ňom; úhrada zvýšených nákladov je príjmom štátu.
(6)
Rozhodnutie o náhrade trov výkonu väzby a náhrade zvýšených nákladov podľa odsekov 1, 2, 4 a 5 vydá riaditeľ ústavu bez zbytočného odkladu. Proti rozhodnutiu riaditeľa ústavu môže obvinený v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie, o ktorom rozhoduje generálny riaditeľ zboru.16)
(7)
Obvinený nie je povinný zo zostatku pohľadávky zboru za trovy výkonu väzby, zvýšené náklady výkonu väzby a zo sumy určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu nahradiť úroky z omeškania podľa osobitného predpisu.17)
(8)
Ak obvinený podľa odseku 1 zomrel, pri vymáhaní náhrady trov výkonu väzby, zvýšených nákladov výkonu väzby a náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu sa postupuje podľa osobitného predpisu.18)
(9)
Podrobnosti o určení výšky zvýšených nákladov výkonu väzby, škode na majetku štátu v správe ústavu a ich náhrade ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 až 18 znejú:
„12)
§ 152 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.
13)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad § 24 zákona č. 54/1956 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 161 až 166 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
16)
§ 46 a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
17)
§ 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
18)
§ 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka.“.
19.
Za § 27 sa vkladá nový siedmy oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„SIEDMY ODDIEL
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
§ 27a
(1)
Ak obvinený zavineným porušením právnej povinnosti spôsobil škodu na majetku štátu v správe ústavu, ktorá neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy,6j) o jej náhrade rozhodne riaditeľ ústavu.
(2)
Proti rozhodnutiu môže podať obvinený odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, o ktorom rozhoduje generálny riaditeľ zboru.16)“.
Doterajší siedmy oddiel sa označuje ako ôsmy oddiel.
20.
Názov ôsmeho oddielu znie: „Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia".
21.
Doterajší text § 28 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na konanie vo veciach výkonu väzby, o ktorých rozhoduje generálne riaditeľstvo alebo ústav, vzťahujú sa všeobecné predpisy o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.“.
22.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
㤠28a
(1)
Výkon rozhodnutia, ktorým sa uložila povinnosť nahradiť trovy výkonu väzby a zvýšené náklady výkonu väzby podľa § 27 alebo škodu podľa § 27a, vykonáva zrážkami zo mzdy alebo prikázaním pohľadávky podľa osobitných predpisov16) generálne riaditeľstvo zboru alebo ten ústav, ktorý pohľadávku spravuje.
(2)
Ak obvinený požiadal pred 1. septembrom 2002 o nákup potravín, vecí osobnej potreby, tlače alebo o vykonanie iných finančných operácií podľa § 12a a o žiadosti nebolo ešte rozhodnuté, postupuje sa po-dľa tohto zákona; ak o žiadosti už bolo rozhodnuté, pri nákupe a iných finančných operáciách sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(3)
Ak obvinený zavinene spôsobil škodu na majetku štátu v správe ústavu podľa § 27a pred 1. septembrom 2002 a o náhrade škody riaditeľ ústavu ešte nerozhodol, návrh nebol podaný na súd alebo súd ešte o návrhu nerozhodol, postupuje sa podľa doterajších predpisov.
(4)
Ak bol obvinený vzatý do väzby pred 1. septembrom 2002 a výkon väzby trvá aj po 1. septembri 2002, náhrada trov výkonu väzby sa vypočíta oddelene; náhrada trov výkonu väzby do 1. septembra 2002 sa vypočíta podľa doterajších predpisov.
(5)
Ak bol obvinený, ktorý je poberateľ dôchodku,6a) vzatý do väzby pred 1. septembrom 2002 a výkon väzby trvá aj po 1. septembri 2002 a je právoplatným rozsudkom súdu uznaný za vinného, trovy výkonu väzby sa mu predpíšu len od 1. septembra 2002.
(6)
Ak obvinený mladistvý podľa § 27 ods. 3 písm. a) bol vzatý do väzby pred 1. septembrom 2002, počas výkonu väzby dovŕšil vek ukončenia povinnej školskej dochádzky podľa osobitného predpisu13) a výkon väzby trvá aj po 1. septembri 2002, trovy výkonu väzby sa vypočítajú podľa tohto zákona.
(7)
Ak mladistvý nedovŕšil 18 rokov veku, ale dovŕšil vek podľa § 27 ods. 3 písm. a) a bol vzatý do väzby pred 1. septembrom 2002, výkon väzby trvá aj po 1. septembri 2002 a je právoplatným rozsudkom súdu uznaný za vinného, trovy výkonu väzby sa mu predpíšu len od 1. septembra 2002.
(8)
Obvinený nie je povinný nahradiť úroky z omeškania podľa osobitného predpisu17) zo zostatku neuhradenej pohľadávky zboru za trovy výkonu väzby, zvýšené náklady výkonu väzby a zo sumy určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu od 1. septembra 2002.“.
Čl. III
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z., zákona č. 376/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 107/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 344/1999 Z. z., zákona č. 355/1999 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z., zákona č. 446/2000 Z. z., zákona č. 242/2001 Z. z., zákona č. 385/2001 Z. z. a zákona č. 306/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 105 ods. 3 sa za slovo „mzdy" vkladajú slová „a ustanovenia o výkone rozhodnutia podľa osobitného predpisu27ba)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 27ba znie:
„27ba)
§ 29b zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 451/2002 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z. a zákona č. 501/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 278 sa za slovo „suma" vkladajú slová „s výnimkou povinného podľa osobitného predpisu35aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:
„35aa)
§ 29b ods. 3 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 451/2002 Z. z.“.
2.
§ 373 znie:
㤠373
Podrobnosti o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny obvinených a odsúdených ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti. Podrobnosti o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny chovancov v domovoch mládeže ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.