444/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

444
ZÁKON
z 20. júna 2002
o dizajnoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením dizajnu.
(2)
Tento zákon nenahrádza ochranu poskytovanú rovnakým predmetom podľa osobitných predpisov.1)
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
dizajnom vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia,
b)
zapísaným dizajnom dizajn zapísaný do registra dizajnov,
c)
výrobkom akákoľvek priemyselne alebo remeselne zhotovená hmotná vec vrátane obalu, úpravy, grafických symbolov, typografických znakov alebo z častí určených na zostavenie zloženého výrobku s výnimkou počítačových programov,
d)
zloženým výrobkom výrobok, ktorý sa skladá z viacerých častí, ktoré môžu byť vymenené a ktoré umožňujú rozobratie a opätovné zostavenie výrobku.
§ 3
Podmienky ochrany
(1)
Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter.
(2)
Dizajn použitý na výrobku, ktorý predstavuje súčasť zloženého výrobku, alebo dizajn v takom výrobku stelesnený sa považuje za nový a majúci osobitý charakter len vtedy,
a)
ak súčasť zostáva aj po začlenení do zloženého výrobku viditeľná pri bežnom užívaní a
b)
ak viditeľné znaky súčastí spĺňajú samy osebe podmienku novosti a osobitého charakteru.
(3)
Bežným užívaním podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie užívanie konečným užívateľom s výnimkou údržbárskych, servisných alebo opravárskych prác.
§ 4
Novosť
(1)
Dizajn sa považuje za nový, ak nebol zhodný dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32).
(2)
Dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch.
§ 5
Osobitý charakter
(1)
Dizajn má osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32).
(2)
Pri posudzovaní osobitého charakteru sa prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu (§ 11) pri tvorbe dizajnu.
§ 6
Sprístupnenie verejnosti
(1)
Dizajn sa považuje za sprístupnený verejnosti, ak bol zverejnený po zápise do registra dizajnov (ďalej len „register") alebo vystavený, použitý v obchode, alebo inak sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti. To neplatí, ak sa takéto sprístupnenie nemohlo pri bežnom obchodnom styku stať známym špecialistom v príslušnom odvetví pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32).
(2)
Dizajn sa nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak bol tretej osobe sprístupnený pod podmienkou dôvernosti.
(3)
Dizajn, na ktorý sa požaduje ochrana podľa tohto zákona, sa nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak bol sprístupnený verejnosti pôvodcom dizajnu, jeho právnym nástupcom alebo treťou osobou ako dôsledok poskytnutia informácie alebo konania pôvodcu dizajnu alebo jeho právneho nástupcu počas 12 mesiacov pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32); to platí aj v prípade, ak bol dizajn sprístupnený verejnosti ako dôsledok zneužitia vzťahu k pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcovi.
§ 7
Dizajny dané ich technickou funkciou a dizajny vzájomného prepojenia
(1)
Pri skúmaní podmienok na zápis dizajnu do registra sa neprihliada na znaky, ktoré
a)
sú dané výlučne technickou funkciou výrobku,
b)
musia byť reprodukované v ich presnom tvare a rozmeroch tak, aby mohol byť výrobok, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je dizajn použitý, mechanicky spojený s iným výrobkom alebo umiestnený do tohto výrobku, okolo tohto výrobku alebo oproti tomuto výrobku tak, aby každý výrobok mohol plniť svoju funkciu.
(2)
Odsek 1 neplatí, ak je účelom dizajnu, ktorý inak spĺňa podmienky podľa § 4 a 5, umožniť viacnásobné zostavenie alebo spojenie vzájomne zameniteľných výrobkov v rámci stavebnicového systému.
Zápis a výluky zo zápisu do registra
§ 8
Dizajn, ktorý spĺňa podmienky ochrany podľa tohto zákona, zapisuje Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") do registra.
§ 9
Úrad nezapíše do registra dizajn, ktorý je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi.
§ 10
(1)
Úrad nezapíše do registra dizajn, ktorý je zhodný s dizajnom, ktorý je predmetom prihlášky dizajnu (ďalej len „prihláška") podanej v Slovenskej republike so skorším právom prednosti (§ 32) za predpokladu jeho zápisu.
(2)
Úrad nezapíše do registra dizajn, ak bol už v Slovenskej republike zapísaný zhodný dizajn so skorším právom prednosti (§ 32).
Pôvodca dizajnu
§ 11
(1)
Pôvodcom dizajnu je fyzická osoba, ktorá vytvorila dizajn vlastnou tvorivou činnosťou.
(2)
Právo na dizajn vrátane práva podať prihlášku má pôvodca dizajnu (ďalej len „právo na dizajn").
(3)
Pôvodca dizajnu má právo byť uvedený v prihláške, ak je prihlasovateľom iná osoba, a má právo byť zapísaný do registra ako pôvodca dizajnu, ak je majiteľom zapísaného dizajnu (§ 15) iná osoba.
(4)
Spolupôvodcom dizajnu je ten, kto sa podieľal na jeho vytvorení tvorivou činnosťou.
(5)
Spolupôvodca dizajnu má právo na dizajn v rozsahu, v akom sa podieľal na jeho vytvorení. Ak sa spolupôvodcovia dizajnu nedohodnú inak alebo ak inak nerozhodne príslušný orgán, platí, že podiel spolupôvodcov dizajnu na jeho vytvorení je rovnaký.
§ 12
(1)
Ak pôvodca dizajnu vytvoril dizajn v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu, prechádza právo na dizajn na zamestnávateľa, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.
(2)
Pôvodca dizajnu, ktorý vytvoril dizajn podľa odseku 1, je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez odkladu v písomnej forme upovedomiť a zároveň mu odovzdať vyobrazenie dizajnu.
(3)
Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi dizajnu právo na dizajn, a to v písomnej forme v lehote troch mesiacov od upovedomenia podľa odseku 2. Ak zamestnávateľ neuplatní v písomnej forme právo na dizajn v tejto lehote, prechádza toto právo späť na pôvodcu dizajnu. Zamestnávateľ, ako aj pôvodca dizajnu sú v tejto lehote povinní zachovávať o dizajne mlčanlivosť voči tretím osobám. Zamestnávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dizajne ešte počas jedného mesiaca odo dňa, keď na pôvodcu dizajnu prešlo späť právo na dizajn.
(4)
Pôvodca dizajnu, voči ktorému sa uplatnilo právo na dizajn podľa odseku 3, má vo vzťahu k zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu. Na určenie výšky odmeny je rozhodujúci prínos dosiahnuteľný využitím alebo iným uplatnením dizajnu, pričom sa prihliada na materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení dizajnu, ako aj na rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu dizajnu. Ak dohodnutá alebo rozhodnutím príslušného orgánu určená odmena zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením dizajnu, pôvodca dizajnu má právo na dodatočné vyrovnanie.
(5)
Práva a povinnosti vyplývajúce z odsekov 1 až 4 zostávajú po zániku právneho vzťahu medzi pôvodcom dizajnu a zamestnávateľom nedotknuté.
§ 13
(1)
Právo na dizajn môže byť predmetom prevodu alebo prechodu.
(2)
Právo na dizajn s výnimkou práva na pôvodcovstvo patrí aj právnym nástupcom osôb uvedených v § 11 ods. 2 a 5 a v § 12 ods. 1.
(3)
Zmluva o prevode práva na dizajn musí mať písomnú formu.
(4)
Právo na dizajn prechádza na inú osobu v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.2)
(5)
S prevodom alebo prechodom práva na dizajn, ktorý sa uskutoční po podaní prihlášky, súčasne nastáva i prevod alebo prechod práv z prihlášky. Prevod alebo prechod práv z prihlášky však nadobudne účinnosť voči tretím osobám až odo dňa zápisu do registra.
§ 14
Rozsah ochrany
(1)
Rozsah ochrany je daný vyobrazením dizajnu tak, ako je zapísaný v registri, s výnimkou znakov podľa § 7. Do rozsahu ochrany patrí každý dizajn, ktorý u informovaného užívateľa nevyvoláva odlišný celkový dojem.
(2)
Pri posudzovaní rozsahu ochrany sa prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu (§ 11) pri tvorbe dizajnu.
DRUHÁ ČASŤ
ÚČINKY ZAPÍSANÉHO DIZAJNU
§ 15
Majiteľ zapísaného dizajnu
(1)
Majiteľom zapísaného dizajnu je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná ako majiteľ v registri.
(2)
Zapísaný dizajn môže byť v spolumajiteľstve viacerých osôb.
§ 16
Spolumajiteľstvo zapísaného dizajnu
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na úpravu vzťahov medzi spolumajiteľmi zapísaného dizajnu sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu.3)
(2)
Každý zo spolumajiteľov zapísaného dizajnu má právo využívať zapísaný dizajn.
(3)
Dohoda o zrušení spolumajiteľstva zapísaného dizajnu a o vzájomnom vyrovnaní musí mať písomnú formu.
(4)
Ak spolumajiteľ zapísaného dizajnu alebo spoluprihlasovateľ dizajnu nemá právneho nástupcu, po smrti alebo zániku spolumajiteľa zapísaného dizajnu alebo spoluprihlasovateľa dizajnu prechádza jeho podiel na ostatných spolumajiteľov zapísaného dizajnu alebo spoluprihlasovateľov dizajnu v pomere zodpovedajúcom ich spolumajiteľským alebo spoluprihlasovateľským podielom.
(5)
Ak sa spolumajiteľ zapísaného dizajnu vzdá svojho spolumajiteľského podielu, jeho podiel prechádza na ostatných spolumajiteľov zapísaného dizajnu v pomere zodpovedajúcom ich spolumajiteľským podielom.
§ 17
Práva vyplývajúce zo zápisu
(1)
Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo využívať zapísaný dizajn, brániť tretím osobám využívať zapísaný dizajn bez jeho súhlasu, poskytnúť súhlas na využívanie zapísaného dizajnu, previesť zapísaný dizajn na inú osobu alebo zriadiť k zapísanému dizajnu záložné právo.
(2)
Využívanie zapísaného dizajnu je najmä výroba, ponuka, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, v ktorom je zapísaný dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, alebo skladovanie tohto výrobku na takéto účely.
(3)
Účinky zapísaného dizajnu nastávajú odo dňa jeho zápisu do registra. Ak nebol zapísaný dizajn zverejnený (§ 35 ods. 2) vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník"), môže jeho majiteľ uplatňovať práva vyplývajúce zo zápisu dizajnu do registra voči tretím osobám len vtedy, ak nie je dizajn patriaci do rozsahu ochrany využívaný v dobrej viere.
§ 18
Vyčerpanie práv
Majiteľ zapísaného dizajnu nemá právo zakázať tretím osobám nakladať s výrobkom, v ktorom je dizajn patriaci do rozsahu ochrany stelesnený alebo na ktorom je dizajn patriaci do rozsahu ochrany použitý, ak bol tento výrobok majiteľom zapísaného dizajnu alebo s jeho súhlasom uvedený na trh.
Obmedzenie účinkov zapísaného dizajnu
§ 19
(1)
Právo majiteľa zapísaného dizajnu nemožno uplatniť proti tomu, kto pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32) na území Slovenskej republiky v dobrej viere využíval dizajn patriaci do rozsahu ochrany alebo vykonal preukázateľné prípravy bezprostredne smerujúce k využívaniu dizajnu patriaceho do rozsahu ochrany nezávisle od pôvodcu dizajnu alebo majiteľa zapísaného dizajnu (ďalej len „predchádzajúci užívateľ"). V prípade pochybností sa konanie predchádzajúceho užívateľa považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.
(2)
Prevod alebo prechod práva predchádzajúceho užívateľa na využívanie dizajnu podľa odseku 1 je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v ktorej rámci sa dizajn patriaci do rozsahu ochrany využíva, alebo sa vykonali preukázateľné prípravy bezprostredne smerujúce k využívaniu dizajnu patriaceho do rozsahu ochrany.
§ 20
Práva vyplývajúce zo zapísaného dizajnu sa nevzťahujú na
a)
činnosť vykonávanú súkromne na neobchodné účely,
b)
činnosť vykonávanú na experimentálne účely,
c)
reprodukciu na účely citácií alebo výučby za predpokladu, že táto činnosť je v súlade s poctivým obchodným stykom a nie je neprimerane na ujmu riadneho využívania zapísaného dizajnu, a ak je uvedený zdroj,
d)
vybavenie lodí a lietadiel iných krajín (ďalej len „dopravný prostriedok"), ak sa dostanú prechodne na územie Slovenskej republiky,
e)
dovoz náhradných dielov a príslušenstva na územie Slovenskej republiky na účely opravy dopravného prostriedku podľa písmena d),
f)
vykonanie opráv dopravného prostriedku podľa písmena d).
§ 21
Prevod zapísaného dizajnu
(1)
Zapísaný dizajn možno previesť na inú osobu zmluvou, ktorá musí mať písomnú formu.
(2)
Prevod zapísaného dizajnu nadobúda právne účinky voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra.
(3)
Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom zápisu prevodu zapísaného dizajnu do registra zostávajú zachované.
§ 22
Prechod zapísaného dizajnu
(1)
Zapísaný dizajn prechádza na nového majiteľa v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.2)
(2)
Prechod zapísaného dizajnu nadobúda právne účinky voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra.
(3)
Práva tretích osôb nadobudnuté pred dňom prechodu zapísaného dizajnu zostávajú zachované.
§ 23
Záložné právo
(1)
K zapísanému dizajnu možno zriadiť záložné právo.
(2)
Na záložné právo, ako aj na vzťahy medzi záložným veriteľom a záložcom sa použijú primerane ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu.4)
(3)
Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu.
(4)
Zmluvné záložné právo vzniká odo dňa zápisu do registra.
§ 24
Licenčná zmluva
(1)
Súhlas na využívanie zapísaného dizajnu (ďalej len „licencia") sa udeľuje licenčnou zmluvou.
(2)
Vznik, zánik a výkon práva z licenčnej zmluvy sa spravuje ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu.5)
(3)
Na platné uzavretie licenčnej zmluvy je potrebný, ak nie je dohodnuté inak, súhlas všetkých spolumajiteľov zapísaného dizajnu.
(4)
Licenčná zmluva nadobúda právne účinky voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra.
(5)
Ak licenčná zmluva neustanovuje inak, platí, že poskytnutá licencia je nevýlučná.
(6)
Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa zmluvnej licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v ktorej rámci sa zapísaný dizajn na základe zmluvnej licencie využíva, ak zmluva neustanovuje inak.
§ 25
Platnosť a doba ochrany zapísaného dizajnu
(1)
Platnosť zapísaného dizajnu je päť rokov odo dňa podania prihlášky (§ 32).
(2)
Platnosť zapísaného dizajnu úrad predĺži na základe žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu podanej majiteľom zapísaného dizajnu alebo jedným zo spolumajiteľov zapísaného dizajnu opakovane najviac štyrikrát, a to vždy o päť rokov až na celkovú dobu ochrany 25 rokov odo dňa podania prihlášky (§ 32).
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu môže podať majiteľ zapísaného dizajnu alebo jeden zo spolumajiteľov zapísaného dizajnu najskôr v poslednom roku jeho platnosti. Ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nie je v poslednom roku jeho platnosti podaná najneskôr v deň, ktorý sa označením zhoduje s dňom podania prihlášky (§ 32), platí, že žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola podaná.
(4)
Ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola podaná podľa odseku 3, majiteľ zapísaného dizajnu alebo jeden zo spolumajiteľov zapísaného dizajnu je oprávnený ju podať v dodatočnej lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď mala byť podľa odseku 3 najneskôr podaná. Ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nie je podaná ani v tejto dodatočnej lehote, platnosť zapísaného dizajnu zanikne ku dňu, keď podľa odseku 3 mala byť žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu najneskôr podaná.
(5)
Záložný veriteľ (§ 23) môže v písomnej forme požiadať úrad, aby bol vyzvaný na podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu, ak záložca ako majiteľ zapísaného dizajnu nepodá žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v lehote podľa odseku 3.
(6)
Zapísaný dizajn zanikne po márnom uplynutí troch mesiacov od doručenia výzvy na podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu podľa odseku 5 záložnému veriteľovi (§ 23).
(7)
Práva tretích osôb, ktoré po márnom uplynutí lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu podľa odseku 3 v dobrej viere začali využívať dizajn alebo na takéto využívanie vykonali preukázateľné prípravy, nie sú dotknuté predĺžením platnosti vykonanej na základe žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu podanej v dodatočnej lehote.
(8)
Odo dňa doručenia žiadosti o zápis súdneho sporu o právo na dizajn do registra (§ 42 ods. 3) sa prerušuje plynutie lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
§ 26
Zánik zapísaného dizajnu
(1)
Zapísaný dizajn zanikne
a)
skončením jeho platnosti,
b)
odo dňa účinnosti vzdania sa zapísaného dizajnu podľa odseku 2.
(2)
Vzdanie sa zapísaného dizajnu nadobúda účinnosť odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa úradu alebo odo dňa, ktorý je v oznámení uvedený ako deň, ku ktorému sa majiteľ zapísaného dizajnu alebo všetci spolumajitelia zapísaného dizajnu vzdajú zapísaného dizajnu.
(3)
Vzdanie sa zapísaného dizajnu, na ktorom viaznu práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne účinnosť len po predložení písomného súhlasu osoby, ktorej práva a oprávnené záujmy môžu byť zánikom zapísaného dizajnu dotknuté. To isté platí v prípade existencie súdneho sporu zapísaného v registri, ktorého predmetom je právo na dizajn, a to až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
§ 27
Porušovanie práv
(1)
V prípade zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže ten, koho právo sa porušilo alebo ohrozilo, domáhať, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a následky porušovania boli odstránené.
(2)
V prípade zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže oprávnená osoba žiadať, aby ten, kto jej práva porušuje alebo ohrozuje, odovzdal oprávnenej osobe údaje o tom, odkiaľ pochádza výrobok, v ktorom je zapísaný dizajn stelesnený alebo na ktorom je zapísaný dizajn použitý, a o okolnostiach jeho uvedenia na trh.
(3)
Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola týmto zásahom spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.
(4)
Právo na náhradu škody, ako aj právo na zadosťučinenie podľa odseku 3 má aj poškodený, ktorému bola majetková alebo nemajetková ujma spôsobená priamo vykonaním predbežného opatrenia nariadeného súdom na návrh podaný bez primeraného dôvodu.
Prerokúvanie sporov
§ 28
(1)
Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na návrh môže súd nariadiť, aby výrobky, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv chránených týmto zákonom, boli
a)
odstránené z obchodnej siete,
b)
vydané navrhovateľovi,
c)
inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,
d)
zničené vhodným spôsobom na náklady porušovateľa práva, ak nie je dostupné primeranejšie riešenie.
(3)
Návrh navrhovateľa podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia predmetov nie je pre súd záväzný.
(4)
Súd neprizná právo na odovzdanie údajov o tom, odkiaľ pochádza výrobok, v ktorom je zapísaný dizajn stelesnený alebo na ktorom je zapísaný dizajn použitý, a o okolnostiach jeho uvedenia na trh (§ 27 ods. 2), ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.
§ 29
(1)
Pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd predbežným opatrením6) ukladať obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade, ak akékoľvek oneskorenie môže oprávnenej osobe spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.
(2)
V rámci rozhodnutia o predbežnom opatrení môže súd i bez návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej výške alebo podmieniť nadobudnutie účinnosti rozhodnutia splnením uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peňažnej záruky súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže vzniknúť protistrane, ako aj na majetkové možnosti navrhovateľa s tým, že uloženie povinnosti zložiť záruku nesmie byť podstatnou prekážkou účelného uplatnenia práva.
(3)
Na návrh môže súd rozhodnúť o vydaní peňažnej záruky protistrane ako náhrady majetkovej ujmy alebo náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch spôsobenej priamo vykonaním predbežného opatrenia vydaného bez primeraného dôvodu.
(4)
Ak v lehote šiestich mesiacov od zistenia vzniku ujmy podľa odseku 3 nedôjde k uplatneniu náhrady alebo zadosťučinenia na súde alebo k dohode účastníkov o použití záruky, súd záruku vráti.
TRETIA ČASŤ
KONANIE PRED ÚRADOM
§ 30
Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní7) s výnimkou ustanovení § 19, § 23, § 28 až 30, § 32, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 61 ods. 1.
§ 31
Prihláška
(1)
Prihlášku môže podať osoba, ktorá má právo na dizajn podľa § 11 ods. 2 a 5, § 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 2.
(2)
Ak právo na dizajn patrí viacerým osobám, prihlášku môže podať vo svojom mene i jedna alebo niektoré z týchto osôb. Na základe žiadosti doloženej písomnou dohodou uzatvorenou medzi prihlasovateľom alebo prihlasovateľmi a osobou, ktorá má právo na podanie prihlášky podľa odseku 1, úrad zapíše takúto osobu do registra ako spoluprihlasovateľa.
(3)
Prihláška musí obsahovať
a)
žiadosť o zápis dizajnu do registra (ďalej len „žiadosť o zápis"),
b)
identifikačné údaje prihlasovateľa,
c)
identifikačné údaje pôvodcu dizajnu alebo prehlásenie prihlasovateľa, že sa pôvodca dizajnu vzdáva práva byť uvedený v prihláške,
d)
určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý,
e)
vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis sa žiada v prihláške a z ktorého možno jednoznačne rozoznať podstatu dizajnu,
f)
doklad o nadobudnutí práva na dizajn, ak prihlasovateľom nie je pôvodca dizajnu; to neplatí, ak právo na dizajn prešlo podľa § 12 ods. 1.
(4)
Prihláška ďalej môže obsahovať
a)
žiadosť o odklad zverejnenia dizajnu (§ 35 ods. 2),
b)
opis vysvetľujúci vyobrazenie,
c)
zatriedenie podľa medzinárodného triedenia.8)
(5)
Prihláška môže obsahovať žiadosť o zápis len jedného dizajnu do registra (ďalej len „jednoduchá prihláška") alebo žiadosť o zápis viacerých dizajnov do registra (ďalej len „hromadná prihláška") patriacich do jednej triedy medzinárodného triedenia;8) to neplatí pre dizajny spočívajúce v zdobení.
(6)
Hromadná prihláška musí obsahovať zoznam dizajnov, o ktorých zápis sa žiada.
(7)
Údaje podľa odseku 3 písm. d) a odseku 4 písm. b) nemajú vplyv na rozsah ochrany vyplývajúci z dizajnu ako takého.
§ 32
Právo prednosti
(1)
Na účely začatia konania a na účely vzniku práva prednosti sa za deň podania prihlášky považuje deň doručenia podania alebo doplnenia podania, ktoré obsahuje aspoň
a)
údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku,
b)
údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom a
c)
vyobrazenie každého dizajnu, o ktorého zápis sa žiada v prihláške a z ktorého možno jednoznačne rozoznať podstatu dizajnu.
(2)
Právo prednosti prihlasovateľovi vznikne
a)
dňom podania prihlášky alebo
b)
dňom práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru.9)
(3)
Právo prednosti podľa odseku 2 písm. b) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a v lehote troch mesiacov od jej podania toto právo preukázať dokladom o práve prednosti.
(4)
Právo prednosti podľa odseku 3 možno uplatniť z prvej prihlášky podanej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru9) alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie.10) Inak toto právo možno uplatniť len za podmienky vzájomnosti.
(5)
Na uplatnenie práva prednosti a preukázanie práva prednosti, ktoré nespĺňa podmienky podľa odseku 3 a náležitosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (§ 50), úrad v konaní neprihliada. Túto skutočnosť úrad oznámi prihlasovateľovi.
(6)
Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa zapísaného dizajnu úrad vydá doklad osvedčujúci právo prednosti vyplývajúce z prihlášky.
(7)
Právo prednosti možno uplatniť len z jednej prihlášky.
§ 33
Prerušenie konania o prihláške
(1)
Úrad preruší konanie o prihláške po začatí súdneho konania v spore o právo na dizajn.
(2)
Lehoty podľa tohto zákona počas prerušenia konania spočívajú.
(3)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu podľa § 40 ods. 1 písm. a) úrad pokračuje v konaní prerušenom podľa odseku 1.
§ 34
Prieskum prihlášky
(1)
Úrad zisťuje v rámci prieskumu prihlášky, či
a)
sú splnené podmienky na priznanie práva prednosti podľa § 32,
b)
prihláška spĺňa podmienky podľa § 31 ods. 1, 3, 5 a 6,
c)
prihláška spĺňa náležitosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (§ 50),
d)
je prihlasovateľ zastúpený oprávneným zástupcom11) (§ 49),
e)
prihláška obsahuje dizajn, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 až 7, § 9 a § 10.
(2)
Ak sa zistia nedostatky podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d) alebo podľa § 31 ods. 3, 5 alebo 6, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ neodstráni nedostatky, úrad konanie o prihláške zastaví. Na tento následok musí byť prihlasovateľ vo výzve upozornený.
(3)
Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. e) alebo podľa § 31 ods. 1, úrad prihlášku zamietne. Pred zamietnutím prihlášky úrad umožní prihlasovateľovi vyjadriť sa o zistených dôvodoch, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.
(4)
Prihlasovateľ je až do zápisu dizajnu do registra oprávnený hromadnú prihlášku rozdeliť a podať vylúčenú prihlášku. Právo prednosti podľa medzinárodného dohovoru9) a deň podania z pôvodnej prihlášky budú zachované i pre vylúčenú prihlášku, ak obsahuje len dizajny uvedené v pôvodnej prihláške.
§ 35
Zápis dizajnu do registra
(1)
Ak predmet prihlášky spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, úrad zapíše dizajn do registra a prihlasovateľ sa stáva majiteľom zapísaného dizajnu. Úrad vydá majiteľovi zapísaného dizajnu osvedčenie o zápise dizajnu do registra, dizajn zverejní a zápis oznámi vo vestníku.
(2)
Ak prihlasovateľ požiadal o odklad zverejnenia dizajnu nepresahujúci 30 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti, úrad zapísaný dizajn zverejní až po uplynutí požadovanej doby; spolu s oznámením zápisu podľa odseku 1 úrad oznámi odloženie zverejnenia zapísaného dizajnu.
(3)
Súdne konanie o porušovaní práv zo zapísaného dizajnu, ktorý ešte nebol zverejnený, možno začať len za podmienky, že osobe, proti ktorej návrh smeruje, boli sprístupnené údaje obsiahnuté v registri a v spise týkajúcom sa zapísaného dizajnu.
Výmaz zapísaného dizajnu
§ 36
(1)
Úrad vymaže zapísaný dizajn z registra (ďalej len „výmaz"), ak
a)
zapísaný dizajn nezodpovedá pojmu dizajn podľa § 2,
b)
zistí, že bol zapísaný v rozpore s podmienkami na jeho zápis do registra podľa § 3 až 7, § 9 alebo § 10,
c)
jeho majiteľ nemá právo na dizajn podľa § 11 ods. 2 a 5, § 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 2,
d)
je v zapísanom dizajne použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32) zapísaného dizajnu poskytuje majiteľovi tohto označenia právo domáhať sa zákazu používať toto označenie,
e)
zapísaný dizajn predstavuje neoprávnené použitie diela chráneného podľa autorského práva,
f)
zapísaný dizajn predstavuje neoprávnené použitie akýchkoľvek znakov uvedených v medzinárodnom dohovore12) alebo iných symbolických znakov, vlajok alebo erbov, na ktoré sa nevzťahuje medzinárodný dohovor, ktoré však v príslušnom členskom štáte predstavujú osobitný verejný záujem.
(2)
Úrad vymaže z registra priemyselný vzor zapísaný podľa doterajších predpisov, ak sa v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo z úradnej moci dodatočne preukáže, že neboli splnené podmienky na jeho zápis podľa predpisov platných v čase jeho zápisu.
(3)
Návrh na výmaz podľa odseku 1 písm. c) je oprávnená podať iba osoba, ktorej patrí podľa právoplatného rozhodnutia súdu právo na dizajn.
(4)
Návrh na výmaz podľa odseku 1 písm. d) a e) je oprávnená podať osoba, ktorej skoršie práva sú dotknuté.
(5)
Návrh na výmaz podľa odseku 1 písm. f) je oprávnená podať osoba, ktorá je takým neoprávneným použitím dotknutá.
(6)
Úrad môže vymazať zapísaný dizajn z registra podľa odseku 1 písm. a) a b) aj z vlastného podnetu.
(7)
Zapísaný dizajn možno podľa odseku 1 písm. b), d), e) alebo f) vymazať aj čiastočne, ak bude po takomto výmaze aj v pozmenenej forme spĺňať podmienky ochrany.
§ 37
(1)
Pri výmaze zapísaného dizajnu z registra platí, že k zápisu dizajnu do registra nedošlo.
(2)
Ak preukáže navrhovateľ právny záujem, výmaz je možné vykonať aj po zániku zapísaného dizajnu.
(3)
Rozhodnutie o výmaze úrad zverejní vo vestníku.
§ 38
(1)
Ak návrh na výmaz neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom (§ 50) alebo navrhovateľ nie je zastúpený oprávneným zástupcom,11) úrad vyzve navrhovateľa, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak navrhovateľ doručenej výzve v určenej lehote nevyhovie, úrad konanie o návrhu na výmaz zastaví. Na následok zastavenia konania musí byť navrhovateľ vo výzve upozornený.
(2)
Ak konanie nebolo zastavené podľa odseku 1, úrad doručí návrh na výmaz majiteľovi zapísaného dizajnu a zároveň ho vyzve, aby sa k návrhu v určenej lehote vyjadril.
(3)
Ak sa majiteľ zapísaného dizajnu nevyjadrí v lehote určenej vo výzve, úrad rozhodne na základe obsahu spisu.
(4)
Úrad postupuje podľa odseku 3 aj v prípade, ak majiteľ zapísaného dizajnu nie je zastúpený oprávneným zástupcom.11) Ak majiteľ zapísaného dizajnu nevyhovie výzve na predloženie plnomocenstva v určenej lehote, platí, že sa k návrhu na výmaz nevyjadril.
(5)
Ak to vyžaduje povaha veci, môže úrad nariadiť ústne pojednávanie. Úrad určí deň ústneho pojednávania a zároveň doručí navrhovateľovi vyjadrenie majiteľa zapísaného dizajnu k návrhu na výmaz.
(6)
Úrad môže pokračovať v konaní a rozhodnúť vo veci aj v prípade, ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní.
(7)
Rozšírenie či doplnenie návrhu na výmaz, ako aj rozšírenie či doplnenie vyjadrenia majiteľa zapísaného dizajnu nie je prípustné a na takéto rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.
§ 39
Spolu s návrhom na výmaz je navrhovateľ povinný zložiť kauciu 2 500 Sk. Úrad kauciu vráti, ak sa v konaní preukáže, že návrh na výmaz bol podaný oprávnene.
§ 40
Odňatie zapísaného dizajnu a prepis
(1)
Úrad na návrh odníme zapísaný dizajn majiteľovi a ako majiteľa zapísaného dizajnu zapíše osobu navrhovateľa, ak
a)
právoplatným rozhodnutím súdu bolo určené, že osobe pôvodne zapísanej ako majiteľ neprislúchalo právo na dizajn podľa § 11 ods. 2 a 5, § 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 2,
b)
návrh podala osoba, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na dizajn, alebo jej právny nástupca a
c)
návrh bol doručený v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(2)
Návrh na odňatie zapísaného dizajnu a prepis treba doložiť právoplatným rozhodnutím súdu podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Za predpokladu splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a), ak návrh podľa odseku 1 nebol podaný alebo nebol podaný oprávnenou osobou či v určenej lehote, úrad vymaže zapísaný dizajn z úradnej moci [§ 36 ods. 1 písm. c)].
(4)
Na odňatie práv z prihlášky a ich prepis na oprávnenú osobu sa primerane použije odsek 1. Ak nedôjde k prepisu práv z prihlášky podľa odseku 3, úrad prihlášku zamietne.
(5)
Po zápise oprávnenej osoby ako majiteľa zapísaného dizajnu podľa odseku 1 licencie a iné práva poskytnuté pôvodne zapísaným majiteľom zanikajú.
(6)
Ak pôvodne zapísaný majiteľ alebo tretia osoba, ktorá od neho nadobudla licenciu, pred začatím súdneho konania o právo na dizajn v dobrej viere využívali dizajn patriaci do rozsahu ochrany alebo vykonali preukázateľné prípravy bezprostredne smerujúce k využívaniu dizajnu patriaceho do rozsahu ochrany, môžu vo využívaní dizajnu pokračovať, ak požiadajú v lehote troch mesiacov odo dňa zápisu oprávnenej osoby do registra o uzavretie nevýlučnej licencie za obvyklých podmienok.
(7)
Na konanie podľa odsekov 1 až 4 sa primerane použije § 38.
§ 41
Určovacie konanie
(1)
Úrad na základe žiadosti určí, či predmet uvedený a opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany určitého zapísaného dizajnu (ďalej len „žiadosť o určenie").
(2)
Na základe výslovnej žiadosti žiadateľa je účastníkom konania podľa odseku 1 aj ten, koho práva a povinnosti môžu byť rozhodnutím o určení dotknuté.
(3)
Ak žiadosť o určenie bola podaná v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom, účastníkmi určovacieho konania sú všetci účastníci súdneho konania, ktorých práva a povinnosti môžu byť konaním a rozhodovaním vo veci dotknuté.
(4)
Na určovacie konanie, ktorého účastníkom je výlučne žiadateľ, sa primerane použije § 38 ods. 1, ods. 5 prvá veta a ods. 6, inak sa na určovacie konanie primerane použije § 38 ods. 1 až 6.
§ 42
Zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu a súdneho sporu do registra
(1)
Na konanie o žiadosti o zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu zapísaného dizajnu (ďalej len „žiadosť o zápis práva") či súdneho sporu do registra sa primerane použije § 38 ods. 1.
(2)
Pri pochybnostiach môže úrad žiadať predloženie overenej kópie alebo originálu listiny preukazujúcej nadobudnutie práva alebo ďalšie doplňujúce údaje.
(3)
Na základe žiadosti účastníka súdneho konania, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom, doloženej súdom potvrdeným rovnopisom podania na súd, úrad zapíše do registra skutočnosť, že prebieha súdne konanie, ako aj predmet konania, s účinnosťou odo dňa doručenia žiadosti úradu.
§ 43
Pokračovanie v konaní
(1)
Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, úrad môže lehotu predĺžiť.
(2)
Ak účastník konania pred úradom zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže požiadať úrad o pokračovanie v konaní a zároveň urobiť zmeškaný úkon najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia úradu, vydaného v dôsledku zmeškania lehoty.
(3)
Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odsekov 1 alebo 2 v prípade zmeškania lehoty na podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa odseku 2 a uvedenie do predošlého stavu (§ 44 ods. 1).
(4)
Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odseku 2 v prípade zmeškania lehoty na vyjadrenie sa majiteľa k návrhu na výmaz (§ 38 ods. 2).
(5)
Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 alebo 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odsekov 3 alebo 4; pred zamietnutím žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa o zistených skutočnostiach, na ktorých základe sa má žiadosť zamietnuť.
(6)
Ak úrad vyhovie žiadosti o pokračovanie v konaní, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(7)
Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti podľa odsekov 1 alebo 2 do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti sa vyhovelo.
§ 44
Uvedenie do predošlého stavu
(1)
Ak účastník konania pred úradom bez vlastného zavinenia zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť zmeškaný úkon do dvoch mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty.
(2)
Účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť a uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu. Na tvrdenia predložené po uplynutí ktorejkoľvek z lehôt podľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o žiadosti neprihliada.
(3)
Úrad môže žiadateľa pri dôvodných pochybnostiach o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2 vyzvať, aby svoje tvrdenia preukázal iným spôsobom.
(4)
Žiadosti o uvedenie do predošlého stavu nemožno vyhovieť v prípade zmeškania lehôt na
a)
podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v dodatočnej lehote,
b)
uplatnenie práva prednosti (§ 32),
c)
podanie rozkladu (§ 46),
d)
doručenie právoplatného rozhodnutia súdu podľa § 40 ods. 1 písm. c),
e)
vykonanie úkonov podľa odseku 1,
f)
vykonanie úkonov podľa § 43 ods. 3 alebo 4.
(5)
Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 4, alebo žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred zamietnutím žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa o zistených skutočnostiach, na ktorých základe sa má žiadosť zamietnuť.
(6)
Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.
(7)
Práva tretích osôb nadobudnuté na území Slovenskej republiky v dobrej viere od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 6 zostávajú zachované.
(8)
Prevod alebo prechod práv podľa odseku 7 je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v ktorej rámci sa zapísaný dizajn využíva.
§ 45
Podklady na rozhodnutie
(1)
Účastník konania pred úradom je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
(2)
Úrad vykonáva dokazovanie a hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.
(3)
Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.
§ 46
Opravné prostriedky
(1)
Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.
(2)
Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí
a)
vo veciach, v ktorých možno začať konanie z úradnej moci,
b)
v prípade spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.
(3)
Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo
a)
vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
b)
zastavené konanie o prihláške, ktorej sa týka súdny spor zapísaný v registri, po predložení písomného súhlasu osoby, ktorá podala žiadosť o zápis súdneho sporu do registra.
§ 47
Sprístupnenie údajov
(1)
Pred zápisom dizajnu do registra alebo pred zverejnením zapísaného dizajnu, pri ktorom bolo požiadané o odklad zverejnenia, je úrad oprávnený bez súhlasu prihlasovateľa oznámiť tretím osobám iba údaj, kto je pôvodcom dizajnu, kto je prihlasovateľom, názov prihlášky a spisovú značku prihlášky a údaje o práve prednosti.
(2)
Po zápise dizajnu do registra úrad umožní na základe žiadosti každému nahliadnuť do spisu týkajúceho sa prihlášky a zapísaného dizajnu.
(3)
Ak bolo zverejnenie zapísaného dizajnu odložené, úrad umožní po zápise dizajnu do registra a pred jeho zverejnením nahliadnuť do spisu len osobe, ktorú majiteľ zapísaného dizajnu označil ako porušovateľa práv chránených týmto zákonom.
(4)
Právo na nahliadnutie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií za poplatok.
(5)
Na základe písomnej žiadosti, za predpokladu preukázania naliehavého právneho záujmu, je úrad oprávnený oznámiť žiadateľovi, či ním označená osoba je alebo nie je uvedená v prihláške ako pôvodca dizajnu.
(6)
Na základe písomnej žiadosti prihlasovateľa alebo majiteľa zapísaného dizajnu sú z práva na nahliadnutie vylúčené časti spisu obsahujúce obchodné tajomstvo alebo iné informácie dôverného charakteru, ktorých zverejnenie nie je nevyhnutné na zabezpečenie práva na informácie tretích osôb vrátane účastníkov konania.
§ 48
Register a vestník
(1)
Úrad vedie register, do ktorého zapisuje rozhodujúce údaje týkajúce sa prihlášok a zapísaných dizajnov.
(2)
Údaje zapísané v registri sa pokladajú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.
(3)
Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doručení rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bez zbytočného odkladu vyznačí v registri.
(4)
Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného orgánu podľa odseku 3 sa nepovažuje za rozhodnutie vydané v konaní podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.7)
(5)
Každý má právo na nahliadnutie do registra zapísaných dizajnov; to neplatí pre zapísané dizajny, pri ktorých prihlasovateľ požiadal o odklad zverejnenia (§ 35 ods. 2), až do uplynutia požadovanej doby odkladu.
(6)
Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje a oznamuje skutočnosti týkajúce sa prihlášok a zapísaných dizajnov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 49
Spoločné ustanovenie
(1)
Osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území členského štátu medzinárodného dohovoru9) alebo na území štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie,10) majú rovnaké práva a povinnosti ako tuzemskí prihlasovatelia alebo majitelia zapísaných dizajnov; ak štát, v ktorom majú osoby bydlisko alebo sídlo, nie je členským štátom medzinárodného dohovoru alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, práva a povinnosti podľa tohto zákona im možno priznať len za podmienky vzájomnosti.
(2)
Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo, musia byť v konaní o dizajnoch zastúpené oprávneným zástupcom.11)
(3)
Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad môže konanie zastaviť. Na tento následok musí byť účastník vo výzve upozornený. Úrad konanie zastaví aj na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho začatie. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.
(4)
Pri návrhu na zastavenie konania o prihláške, ktorej sa týka súdny spor zapísaný v registri, úrad môže konanie zastaviť len po predložení písomného súhlasu osoby, ktorá podala žiadosť o zápis súdneho sporu do registra.
(5)
Ak tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis (§ 50) neustanovuje inak, podanie na úrad sa vyhotoví v písomnej forme v štátnom jazyku.13)
(6)
Podanie na úrad sa môže vykonať aj prostredníctvom elektronických prostriedkov. Takéto podanie musí byť doplnené v písomnej forme v lehote 14 dní, inak sa takéto podanie považuje za nepodané.
§ 50
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví podrobnosti o
a)
spôsobe podania a náležitostiach prihlášky,
b)
spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti,
c)
náležitostiach žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu, žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu v dodatočnej lehote, žiadosti o odklad zverejnenia zapísaného dizajnu,
d)
náležitostiach návrhu na výmaz, návrhu na odňatie zapísaného dizajnu a prepis, žiadosti o určenie, žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,
e)
forme podania na úrad, doručovaní a o podaní prostredníctvom elektronických prostriedkov,
f)
spôsobe a náležitostiach podania žiadosti o zápis práva, prevodu alebo prechodu prihlášky do registra,
g)
údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku.
§ 51
Prechodné ustanovenie
(1)
Konania o prihláškach priemyselných vzorov a konania vo veciach zapísaných priemyselných vzorov, ktoré neboli právoplatne ukončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa ukončia podľa tohto zákona. V konaniach o žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(2)
Práva a vzťahy z priemyselných vzorov zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa uplatňujú podľa tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku.
(3)
Platnosť zápisu priemyselných vzorov zapísaných pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzuje podľa zákona platného v čase zápisu priemyselného vzoru do registra.
(4)
Ak sa v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem priemyselný vzor, rozumie sa tým dizajn.
§ 52
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
1.
§ 1 v rozsahu upravujúcom právne vzťahy a konanie týkajúce sa priemyselných vzorov, § 36 až 71, § 75 ods. 2 v rozsahu upravujúcom právne vzťahy a konanie týkajúce sa priemyselných vzorov, § 83, § 86 v rozsahu upravujúcom právne vzťahy a konanie týkajúce sa priemyselných vzorov a § 88 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1994 Z. z. a zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon),
2.
vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy č. 550/1990 Zb. o konaní vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov v znení zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).
§ 53
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.
2)
Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
8)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 28/1981 o Locarnskej dohode o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968.
9)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb.
10)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.
11)
§ 40 zákona č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona č. 90/1993 Z. z.
12)
Čl. 6 ter vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Štokholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky č. 81/1985 Zb.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.