435/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

435
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Správca môže so súhlasom zriaďovateľa darovať hnuteľné veci vo vlastníctve štátu obci alebo vyššiemu územnému celku, ak ich bude obec alebo vyšší územný celok využívať na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitného zákona.“.
2.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Správca môže majetok štátu prenechať do nájmu nájomnou zmluvou20) len za peňažnú odplatu. Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa, ak to zriaďovateľ určí svojím opatrením. Správca nie je oprávnený dohodnúť v nájomnej zmluve právo opakovaného nájmu v prospech nájomcu. Pri nájme nehnuteľných vecí štátu je správca povinný dohodnúť také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Nižšie nájomné môže správca dohodnúť, ak nájomcom je
a)
štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia,
b)
obec, vyšší územný celok alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienky, že bude tento nehnuteľný majetok štátu využívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb,
c)
obec alebo vyšší územný celok za podmienky, že bude tento nehnuteľný majetok štátu využívať na prenesený výkon štátnej správy podľa osobitného zákona,20a)
d)
vyšší územný celok za podmienky, že bude tento nehnuteľný majetok štátu využívať na činnosť úradu samosprávneho kraja a jeho zastupiteľstva.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Správca môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva školstva Slovenskej republiky uzavrieť zmluvu o výpožičke nehnuteľných vecí štátu aj s neštátnou školou a neštátnym školským zariadením za podmienky, že im bude tento nehnuteľný majetok štátu slúžiť na vyučovací proces alebo na činnosť s ním súvisiacu.20b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23c sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe" nahrádza citáciou „Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
5.
V § 18b sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.