430/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

430
ZÁKON
z 18. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z. a zákona č. 96/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Menovitou hodnotou dlhopisu je peňažná suma, na ktorú dlhopis znie.
(4)
Kurzom dlhopisu je cena dlhopisu určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.1)
(5)
Emisným kurzom dlhopisu je cena, za ktorú emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.“.
2.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).
3.
V § 3 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
údaj o tom, či bude podaná žiadosť o prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov a na aký jej trh,“.
4.
V § 3 ods. 6 sa slová „číslo dlhopisu" nahrádzajú slovami „číselné označenie dlhopisu".
5.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Emitent dlhopisov znejúcich na meno alebo osoba ním poverená vedie zoznam majiteľov týchto dlhopisov. Pri zaknihovaných dlhopisoch znejúcich na meno môže ich emitent poveriť vedením evidencie ich majiteľov2) centrálneho depozitára cenných papierov. Do vzniku centrálneho depozitára cenných papierov2aa) register zaknihovaných dlhopisov vedený strediskom cenných papierov nahrádza zoznam dlhopisov znejúcich na meno. “.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2aa znejú:
„2)
§ 99 ods. 3 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
2aa)
§ 163 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
6.
V druhej časti sa vypúšťa označenie „Oddiel 1" a nadpis nad § 6 „Udelenie a odmietnutie povolenia".
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2c sa citácia „§ 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
8.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
9.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Činnosť spojenú s vydávaním dlhopisov vykonáva emitent. Emitent môže touto činnosťou poveriť právnickú osobu, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa osobitného zákona.2f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2f znie:
„2f)
§ 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.“.
10.
§ 7 sa vypúšťa.
11.
V druhej časti sa vypúšťa označenie „Oddiel 2".
12.
§ 8 znie:
㤠8
(1)
Emisné podmienky dlhopisov je emitent povinný predložiť Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad") a Národnej banke Slovenska do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania, a to v rozsahu podľa § 3 ods. 3.
(2)
Emitenti podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vydali dlhopisy v zahraničí, sú povinní najneskôr ku dňu vydania dlhopisov informovať úrad a Národnú banku Slovenska o mieste vydania dlhopisov a zaslať úradu a Národnej banke Slovenska emisné podmienky týchto dlhopisov.“.
13.
V § 10 ods. 3 v druhej vete sa slová „verejne obchodovateľných dlhopisoch" nahrádzajú slovami „dlhopisoch prijatých na trh burzy cenných papierov".
14.
V § 12 ods. 6 v druhej vete sa slová „verejne obchodovateľných dlhopisoch" nahrádzajú slovami „dlhopisoch prijatých na trh burzy cenných papierov".
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3b sa citácia „Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „Zákon č. 483/2001 Z. z.".
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3c sa citácia „§ 36g zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 73 zákona č. 483/2001 Z. z.".
17.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa citácia „§ 36i zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 76 zákona č. 483/2001 Z. z.".
18.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3ea sa citácia „§ 1 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 10 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.".
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3eb sa citácia „§ 1 ods. 4 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 10 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z.".
20.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Emisné podmienky štátnych dlhopisov okrem určenia výnosu a označenia podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN zverejňuje ministerstvo v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy a na internetovej stránke ministerstva najneskôr sedem dní pred dňom ich vydania a určenie výnosu zverejňuje ministerstvo v elektronických informačných systémoch najneskôr jeden pracovný deň pred dňom ich predaja.“.
21.
§ 19 znie:
㤠19
(1)
Činnosť spojenú s vydávaním štátnych dlhopisov, správou štátnych dlhopisov, splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov štátnych dlhopisov vykonáva ministerstvo.
(2)
Ministerstvo môže činnosťou spojenou s vydávaním štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska alebo právnickú osobu zriadenú na tento účel ministerstvom,3eba) alebo osobu, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa osobitného zákona2f) na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže.3ec)
(3)
Ak ide o štátne dlhopisy, ktoré majú byť vydané v zahraničí, môže ministerstvo touto činnosťou poveriť aj zahraničnú banku3ed) alebo inú finančnú inštitúciu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v krajine, kde má sídlo, a to na základe výberového konania, v ktorom sa vyzve najmenej sedem subjektov na predloženie ponúk v určenej lehote. Vo výzve sa uvedú aj kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie ponúk, ktorými sú najmä najvýhodnejšie emisné podmienky, najvýhodnejšia cena a kvalita služby.
(4)
Ministerstvo môže splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska alebo právnickú osobu zriadenú na tento účel ministerstvom,3eba) alebo inú právnickú osobu, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa osobitného zákona3eca) na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže.3ec) Ak ide o štátne dlhopisy vydané v zahraničí, môže ministerstvo poveriť splácaním ich menovitej hodnoty a výnosov z nich aj zahraničnú banku alebo inú finančnú inštitúciu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v krajine, kde má sídlo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3eba, 3eca a 3ed znejú:
„3eba)
§ 21 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
3eca)
§ 6 ods. 3 písm. d) alebo § 99 ods. 4 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
3ed)
§ 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.“.
22.
V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
banka, ktorá z peňažných prostriedkov získaných predajom komunálnych obligácií poskytne komunálny úver
1.
vyššiemu územnému celku, ktorý o vydanie komunálnych obligácií požiadal, alebo
2.
obci, ktorá o vydanie komunálnych obligácií požiadala,
pričom vyšší územný celok alebo obec za ich vydanie ručí svojím nehnuteľným majetkom,“.
23.
V § 20 ods. 1 sa v písmene b) bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
vyšší územný celok, ktorý za vydanie komunálnych obligácií ručí svojím majetkom.“.
24.
V § 20 ods. 2 sa za slovo „b)" vkladajú slová „a c)".
25.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3f sa citácia „§ 46 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z.".
26.
§ 21a znie:
㤠21a
(1)
Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou
a)
emitentov dlhopisov s výnimkou emitenta štátnych dlhopisov (§ 18 a 19),
b)
hypotekárneho správcu a jeho zástupcu,4)
c)
osôb, ktoré majú oprávnenie na vydávanie alebo vyplácanie dlhopisov.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona.
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a)
dodržiavanie podmienok vydávania dlhopisov ustanovených týmto zákonom,
b)
dodržiavanie tohto zákona a osobitných zákonov v rozsahu z nich vyplývajúceho a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie.
(3)
Dohľad podľa odseku 1 vykonáva úrad.".
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 36l až 36r zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „§ 78 až 82 zákona č. 483/2001 Z. z.“.
27.
V § 22 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti emitenta pri vydávaní dlhopisov, splácaní menovitej hodnoty dlhopisov a vyplácaní výnosov z dlhopisov spočívajúce v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich povinnosti kontrolovaných subjektov,3g) môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
vykonať opatrenia smerujúce k náprave zistených nedostatkov,
b)
prikázať emitentovi, aby predčasne splatil menovitú hodnotu vydaných dlhopisov a vyplatil pomernú časť výnosu týchto dlhopisov,
c)
uložiť pokutu až do 20 000 000 Sk.
(2)
Úrad môže emitentovi dlhopisov uložiť podľa závažnosti a miery zavinenia za porušenie povinností podľa
a)
§ 3 ods. 5, § 10 ods. 3 alebo § 12 ods. 6 pokutu do 500 000 Sk,
b)
§ 8 ods. 1 pokutu do 100 000 Sk.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3g znie:
„3g)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z.“.
28.
V § 22 odsek 4 znie:
„(4)
Opatrenia na nápravu a pokuty podľa odsekov 1 až 3 a 8 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku.“.
29.
V § 22 odsek 6 znie:
„(6)
Pokutu a sankcie možno ukladať súbežne a opakovane.“.
30.
V § 22 odsek 8 znie:
„(8)
Ak úrad zistí, že osoba neoprávnene vykonáva činnosti podľa tohto zákona, je oprávnený
a)
zakázať jej vykonávať tieto činnosti, alebo
b)
uložiť jej podľa závažnosti a miery zavinenia pokutu do 20 000 000 Sk.“.
31.
V § 22 sa slová "štátny dozor" a "dozor" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom "dohľad" v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 38 ods. 1 vo štvrtom, v piatom a siedmom riadku sa za slovo „podnikateľom" vkladajú slová „alebo iným osobám".
2.
V § 42 ods. 1 sa slová „desať rokov" nahrádzajú slovami „päť rokov".
3.
V § 61 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Úver, ktorým sa banke poskytuje taká finančná pomoc, musí byť dostatočne zabezpečený majetkovými hodnotami slúžiacimi na zabezpečenie záväzkov a pri poskytovaní takej finančnej pomoci nemožno zvýhodňovať ani nezvýhodňovať žiadnu banku v porovnaní s inými bankami.“.
4.
V § 69 sa za slovo „obce" vkladajú slová „alebo k nehnuteľnému majetku vyššieho územného celku".
5.
V § 89 ods. 3 sa slová „nad 100 000 Sk" nahrádzajú slovami „najmenej 15 000 eur".
6.
V § 92 ods. 9 v treťom a v šiestom riadku sa písmeno „h)" označuje ako písmeno „i)".
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 600/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom č. 355/1997 Z. z., zákonom č. 361/1999 Z. z., zákonom č. 103/2000 Z. z., zákonom č. 329/2000 Z. z., zákonom č. 566/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.