429/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

429
ZÁKON
z 18. júna 2002
o burze cenných papierov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov (ďalej len „burza"), obchodovanie s cennými papiermi a inými investičnými nástrojmi1) na burze a dohľad nad činnosťou burzy.
§ 2
Burza
(1)
Burza je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje verejný trh s cennými papiermi (ďalej len „verejný trh") a zabezpečuje s tým súvisiace činnosti a ktorá má na výkon tejto činnosti povolenie na vznik a činnosť burzy udelené podľa tohto zákona.
(2)
Burza môže okrem činností podľa odseku 1 vykonávať, ak ich má uvedené v povolení na vznik a činnosť burzy (ďalej len „povolenie"), tieto ďalšie činnosti:
a)
organizovať termínové obchody a obchody s inými investičnými nástrojmi, ako sú cenné papiere,
b)
organizovať na určenom mieste a v určenom čase primárny trh, ak emitent súčasne s vydávaním cenných papierov alebo iných investičných nástrojov žiada o ich prijatie na trh burzy,
c)
zabezpečovať činnosti súvisiace s činnosťami podľa písmen a) a b).
(3)
Pri výkone činnosti podľa odsekov 1 a 2 prináleží burze aj rozhodovanie v prípadoch ustanovených týmto zákonom.
(4)
Burza je právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra.
(5)
Burza nesmie obchodovať s cennými papiermi ani vykonávať iné činnosti ako činnosti podľa odsekov 1 a 2.
(6)
Iná osoba ako burza nemôže vykonávať činnosti podľa odseku 1; to neplatí pre Národnú banku Slovenska pri výkone činnosti vykonávanej na usmernenie peňažného trhu podľa osobitného zákona2) a pre zahraničnú burzu so sídlom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát") pri výkone činnosti podľa odseku 14.
(7)
Obchodné meno burzy musí obsahovať označenie „burza cenných papierov"; iné právnické osoby, ktoré nevznikli podľa tohto zákona, alebo fyzické osoby nemôžu používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.
(8)
Burzu môže založiť najmenej desať zakladateľov.
(9)
Zakladateľom burzy môže byť len obchodník s cennými papiermi,3) správcovská spoločnosť,4) poisťovňa,5) banka6) alebo iná burza a právnické osoby so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti.
(10)
Burza môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. Zakazuje sa
a)
zmena podoby a formy akcií burzy,
b)
vydávanie prioritných akcií7) burzou,
c)
zmena právnej formy burzy,
d)
predaj podniku burzy alebo jeho časti.8)
(11)
Akcionárom burzy môže byť len právnická osoba, ktorá môže byť zakladateľom burzy, Fond národného majetku Slovenskej republiky a centrálny depozitár cenných papierov.9)
(12)
Základné imanie burzy je najmenej 100 000 000 Sk.
(13)
Na burzu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(14)
Zahraničná burza so sídlom v členskom štáte alebo organizátor iného zahraničného regulovaného verejného trhu so sídlom v členskom štáte, ktorého činnosť je v súlade s predpismi Európskej únie upravujúcimi obchodovanie s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť bez požiadavky na fyzickú prítomnosť členov pri obchodovaní, môže na území Slovenskej republiky poskytovať obchodníkovi s cennými papiermi vybavenie nevyhnutne potrebné na to, aby obchodník s cennými papiermi so sídlom na území Slovenskej republiky mal prístup k obchodovaniu na tejto zahraničnej burze alebo na tomto zahraničnom regulovanom verejnom trhu; to platí len vtedy, ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičné služby na základe práva slobodného poskytovania investičných služieb na území členského štátu, v ktorom má sídlo príslušná zahraničná burza alebo organizátor iného zahraničného regulovaného verejného trhu, a ak obchodník s cennými papiermi požiadal o členstvo alebo o prístup k obchodovaniu na tejto zahraničnej burze alebo na tomto zahraničnom regulovanom verejnom trhu.
§ 3
Vymedzenie pojmov
(1)
Organizovaním verejného trhu s cennými papiermi je organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase.
(2)
Kótovaným cenným papierom je cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy (§ 25).
(3)
Európskym hospodárskym priestorom sú členské štáty Európskych spoločenstiev a členské štáty Európskej dohody o voľnom obchode, ktoré podpísali zmluvu o Európskom hospodárskom priestore.
(4)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
burzovým obchodom kúpa alebo predaj cenných papierov alebo iných investičných nástrojov na burze,
b)
priemerným kurzom vážený aritmetický priemer cien cenných papierov alebo cien iných investičných nástrojov určený burzou v súlade s burzovými pravidlami,
c)
obchodným dňom každý deň, v ktorom sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody,
d)
obchodnou hodinou každá hodina, počas ktorej sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody,
e)
primárnym trhom organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov alebo iných investičných nástrojov pri ich vydaní,
f)
finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi,3) pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,3) banka,6) pobočka zahraničnej banky,6) správcovská spoločnosť,4) organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti,4) poisťovňa,5) pobočka zahraničnej poisťovne,5) poisťovňa z iného členského štátu,5) doplnková dôchodková poisťovňa,11) centrálny depozitár cenných papierov9) a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť,11a)
g)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 5 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
h)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu,
i)
kontrolou podľa písmena h)
1.
priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2.
právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa bodu 1 (ďalej len „rozhodujúci vplyv"), v ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
j)
osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba právnická osoba alebo fyzická osoba.
Povolenie na vznik a činnosť burzy
§ 4
(1)
Na vznik a činnosť burzy je potrebné povolenie. O udelení povolenia rozhoduje Úrad pre finančný trh12) (ďalej len „úrad") na základe písomnej žiadosti zakladateľov burzy.
(2)
Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie najmenej 100 000 000 Sk,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov burzy,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na burze a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za generálneho riaditeľa burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,13) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na burze,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
schopnosť akcionárov burzy preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu burzy,
i)
technická a organizačná pripravenosť na výkon činností burzy.
(3)
V žiadosti o povolenie sa uvedie
a)
obchodné meno a sídlo budúcej burzy,
b)
identifikačné číslo budúcej burzy, ak už jej bolo pridelené,
c)
výšku základného imania budúcej burzy,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní budúcej burzy,
e)
návrh, v akom rozsahu bude burza vykonávať svoje činnosti,
f)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností burzy,
g)
zoznam zakladateľov,
h)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za generálneho riaditeľa a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
i)
podpisy a vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou žiadosti o povolenie je
a)
zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov burzy,
c)
návrh burzových pravidiel,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za generálneho riaditeľa a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace fyzických osôb podľa odseku 3 písm. h) a ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,14)
g)
doklad o splatení základného imania,
(5)
Úrad žiadosť o povolenie zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok podľa odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(6)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia.
(7)
Podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
(8)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena predstavenstva burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov sa považuje fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti finančného trhu.
(9)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za generálneho riaditeľa sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej päť rokov vykonávala odborné činnosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva a ktorá má najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva.
(10)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena dozornej rady burzy sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti vo finančnej oblasti.
(11)
Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odňaté povolenie na vznik alebo činnosť, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odňatím povolenia na vznik alebo činnosť,
b)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorú bol vyhlásený konkurz,14) povolené vyrovnanie alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu, povolením vyrovnania alebo bol zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo pred vstupom do likvidácie,
d)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto alebo osobitného zákona.16)
(12)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace alebo, ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.
(13)
Fyzickú osobu podľa odseku 11 písm. a), b) a c) môže úrad v konaní o udelení povolenia uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkciách podľa odseku 11 písm. a), b) a c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť burzy alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky podľa odseku 11 písm. a), b) a c). V rozhodnutí o udelení povolenia úrad uvedie dôvody uznania fyzickej osoby podľa prvej vety za dôveryhodnú.
(14)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže prehľadný a dôveryhodný pôvod svojho základného imania a ďalších finančných zdrojov a zo všetkých okolností je zrejmé, že nebude prekážkou riadneho vykonávania činnosti burzy.
§ 5
(1)
Povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú osobu. Povolenie neprechádza na právneho nástupcu burzy; to neplatí, ak právny nástupca burzy vznikol na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 1 písm. c) a splnil podmienky podľa § 4 ods. 2.
(2)
Na žiadosť burzy možno rozhodnutím úradu povolenie zmeniť. Úrad postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu povolenia primerane podľa § 4.
(3)
Burza je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť, a predložiť úradu výpis z obchodného registra do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(4)
Burza je povinná oznámiť úradu bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v § 4 ods. 3 písm. a) až d); burza je povinná oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v § 4 ods. 3 písm. f), ak tie môžu ovplyvniť spôsobilosť burzy vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.
§ 6
Predchádzajúci súhlas úradu
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach v burze vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,10)
b)
voľbu členov predstavenstva a dozornej rady burzy, na vymenovanie generálneho riaditeľa a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
c)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s burzou,
d)
vrátenie povolenia,
e)
nadobudnutie majetkového podielu burzy na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a)
podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. c), e), f), g) a h) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu,
b)
podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. d),
c)
podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2, ak zlúčením, splynutím alebo rozdelením burzy má vzniknúť burza, a podmienka podľa§ 6 ods. 2 písm. d), ak zlúčením, splynutím alebo rozdelením burzy má vzniknúť iná právnická osoba ako burza; zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s burzou nesmie byť na ujmu veriteľov burzy,
d)
podľa odseku 1 písm. d) musí burza preukázať, že ku dňu skončenia činnosti burzy budú vyrovnané všetky na nej uzavreté obchody,
e)
podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. f) a g) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov burzy na vykonanie tohto úkonu.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a), c) a e) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.17)
(4)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby, ktoré zamýšľajú nadobudnúť podiel na základnom imaní burzy ustanovený v odseku 1 písm. a),
b)
podľa odseku 1 písm. b) burza alebo akcionár burzy,
c)
podľa odseku 1 písm. c) burza, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spoločne burza a právnická osoba, s ktorou sa burza zlučuje alebo s ktorou burza splýva,
d)
podľa odseku 1 písm. d) a e) burza.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Ak úrad do 15 dní od doručenia žiadosti podľa odseku 1 písm. b), ktorá spĺňa všetky náležitosti, nevydá rozhodnutie, platí, že predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. b) udelil.
(7)
Vrátením povolenia na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 1 písm. d) povolenie zaniká.
(8)
Bez predchádzajúceho súhlasu úradu je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý právny úkon urobený na základe rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase vydanom na základe nepravdivých údajov.
DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY BURZY, ORGANIZÁCIA BURZY A BURZOVÉ PRAVIDLÁ
§ 7
Orgány burzy
Orgánmi burzy sú
a)
valné zhromaždenie,
b)
predstavenstvo,
c)
dozorná rada,
d)
generálny riaditeľ.
§ 8
Valné zhromaždenie
(1)
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom burzy, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov burzy.
(2)
Na rokovaní valného zhromaždenia sa môže zúčastniť aj generálny riaditeľ a poverený zástupca úradu.
(3)
Valné zhromaždenie
a)
schvaľuje stanovy burzy a ich zmeny,
b)
rozhoduje o zvýšení a znížení základného imania burzy,
c)
volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje odmeny za ich činnosť,
d)
určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva,
e)
volí a odvoláva členov dozornej rady a určuje odmeny za ich činnosť,
f)
schvaľuje riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, rozhoduje o rozdelení zisku a určuje výšku tantiém,
g)
rozhoduje o skončení činnosti burzy,
h)
plní ďalšie úlohy, ktoré tento zákon, Obchodný zákonník alebo stanovy burzy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
§ 9
Predstavenstvo
(1)
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom burzy.
(2)
Predstavenstvo má najmenej deväť členov.
(3)
Členovia predstavenstva sú volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov. Opätovné zvolenie je možné.
(4)
Najmenej jednu tretinu členov predstavenstva tvoria fyzické osoby, ktoré nie sú členmi štatutárnych orgánov a dozorných orgánov akcionárov burzy ani zamestnancami akcionárov burzy.
(5)
Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
(6)
Na zasadnutí predstavenstva je oprávnený zúčastniť sa aj poverený zástupca úradu.
§ 10
Práva a povinnosti predstavenstva
(1)
Predstavenstvo
a)
schvaľuje návrh burzových pravidiel a návrh na ich zmeny,
b)
vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa,
c)
vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riaditeľa vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
d)
rozhoduje o potvrdení pozastavenia burzového obchodu (§ 12 ods. 3),
e)
rozhoduje o prijatí cenných papierov na príslušný trh burzy, o pozastavení obchodovania s cenným papierom, o preradení cenného papiera na iný trh burzy a o vylúčení cenného papiera z príslušného trhu burzy; predstavenstvo je oprávnené poveriť generálneho riaditeľa rozhodovaním o prijatí cenných papierov podľa § 25 ods. 4 na trh burzy,
f)
rozhoduje o prijatí iných investičných nástrojov ako cenné papiere na obchodovanie na burze a o skončení obchodovania s týmito investičnými nástrojmi na burze,
g)
udeľuje a odoberá oprávnenie obchodovať na burze,
h)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona a činnosti uvedené v stanovách burzy a v burzových pravidlách.
(2)
Spôsob výkonu práv a povinností predstavenstva upravia stanovy burzy a burzové pravidlá.
(3)
Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Pri prerokúvaní návrhu burzových pravidiel a ich zmien musia byť prítomné aspoň dve tretiny členov predstavenstva a rozhodnutie musí byť schválené aspoň dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov, inak je rozhodnutie neplatné.
(4)
Činnosť predstavenstva riadi predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva podpisuje uznesenia predstavenstva a plní ďalšie úlohy uvedené v stanovách burzy a v burzových pravidlách.
(5)
Predsedu predstavenstva počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda predstavenstva.
§ 11
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolným orgánom burzy, ktorý dohliada na hospodárenie burzy, na výkon pôsobnosti predstavenstva a na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov burzy a burzových pravidiel.
(2)
Členovia dozornej rady sú volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov. Opätovné zvolenie je možné.
(3)
Členmi dozornej rady nesmú byť zamestnanci burzy.
(4)
Na zasadnutí dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa aj poverený zástupca úradu.
§ 12
Generálny riaditeľ
(1)
Generálny riaditeľ je výkonným orgánom burzy a riadi činnosť burzy.
(2)
Generálny riaditeľ je zamestnancom burzy. Generálny riaditeľ sa vymenovaním stáva prokuristom burzy. Burza je povinná bez zbytočného odkladu po vymenovaní generálneho riaditeľa podať návrh na zápis prokúry do obchodného registra.
(3)
Generálny riaditeľ je oprávnený pozastaviť burzový obchod, ak sú ohrozené záujmy účastníkov finančného trhu, alebo v súlade s § 38 ods. 2 pozastaviť obchodovanie s cenným papierom na burze; pri pozastavení burzového obchodu možno platne odvolať pokyny na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného zákona18) len do okamihu ich prijatia centrálnym depozitárom cenných papierov. Pozastaviť burzový obchod alebo obchodovanie s cenným papierom možno najdlhšie na 30 dní. O pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s cenným papierom je generálny riaditeľ povinný bez zbytočného odkladu informovať predsedu predstavenstva a úrad. Rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s cenným papierom musí byť prerokované na najbližšom zasadnutí predstavenstva. Ak predstavenstvo rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s cenným papierom nepotvrdí, toto opatrenie stráca platnosť.
(4)
Generálny riaditeľ je povinný zrušiť burzový obchod, ak
a)
uzavretím burzového obchodu bol porušený všeobecne záväzný právny predpis,
b)
burzový obchod bol uzavretý na účet tej istej osoby na strane kupujúceho a predávajúceho,
c)
uzavretím burzového obchodu došlo k manipulácii s trhom.17a)
(5)
Generálny riaditeľ môže zrušiť burzový obchod, ak
a)
sa burza dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípade nezrušenia burzového obchodu mohli viesť k poškodeniu investorov,
b)
uzavretím burzového obchodu boli porušené burzové pravidlá,
c)
má burza dôvodné podozrenie, že došlo k manipulácii s trhom,17a)
d)
došlo k omylu v zadávaní príkazov do obchodného systému burzy alebo k poruche obchodného systému burzy,
e)
o jeho zrušenie požiadajú všetci účastníci burzového obchodu; to neplatí, ak v prípade anonymných obchodov19) obchodný systém burzy neumožňuje určiť, kto podal príkazy na uzavretie príslušného burzového obchodu.
(6)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa podľa odsekov 4 a 5 možno vykonať len do okamihu prijatia pokynov na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov,19) ktoré sú predmetom burzového obchodu podľa odsekov 4 a 5, centrálnym depozitárom cenných papierov.
(7)
Na požiadanie iných orgánov burzy je generálny riaditeľ povinný zúčastniť sa na ich zasadnutí.
§ 13
Útvar inšpekcie burzových obchodov
(1)
Burza je povinná zriadiť útvar inšpekcie burzových obchodov.
(2)
Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný sledovať a zaznamenávať údaje o burzových obchodoch, systematicky a nepretržite zaznamenávať a vyhodnocovať údaje o burzových obchodoch potrebných na vypracúvanie podkladov na plnenie úloh útvaru inšpekcie burzových obchodov a v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom kontrolovať burzové obchody a poskytovať súčinnosť úradu.20)
(3)
Burza je povinná zabezpečiť materiálne, technické, organizačné a personálne podmienky potrebné na činnosť útvaru inšpekcie burzových obchodov. Technickými podmienkami sa rozumie najmä vytvorenie technického systému na systematické a nepretržité zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov o burzových obchodoch umožňujúceho vypracúvanie potrebných podkladov na plnenie úloh útvaru inšpekcie burzových obchodov.
(4)
Útvar inšpekcie burzových obchodov riadi vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov. Vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov a osoby poverené vykonávaním činnosti útvaru inšpekcie burzových obchodov sú zamestnancami burzy.
(5)
Vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riaditeľa predstavenstvo po predchádzajúcom súhlase úradu.
(6)
 V súvislosti s výkonom kontroly je útvar inšpekcie burzových obchodov oprávnený vyžadovať poskytnutie informácií a predloženie dokladov od orgánov a iných útvarov burzy, emitentov cenných papierov a právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vydali iné investičné nástroje prijaté na obchodovanie na burze, a od členov burzy.
(7)
Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný bez zbytočného odkladu vyhovieť žiadosti úradu o súčinnosť20) pri vykonávaní kontroly burzových obchodov a vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov je povinný podať v určenej lehote úradu správu o výsledku kontroly vykonanej burzou.
(8)
Ak útvar inšpekcie burzových obchodov pri výkone svojej činnosti získa informácie, na základe ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že došlo k porušeniu tohto zákona, osobitného zákona,3) burzových pravidiel alebo k vzniku skutočností, ktoré by mohli narušiť priebeh burzového obchodu, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať úrad, predstavenstvo a generálneho riaditeľa.
(9)
Útvar inšpekcie burzových obchodov predkladá úradu najneskôr do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka správu o výsledku svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a správu o prijatých opatreniach na nápravu ním zistených nedostatkov.
(10)
Zamestnanec útvaru inšpekcie burzových obchodov nesmie byť členom predstavenstva burzy, členom jej dozornej rady ani generálnym riaditeľom.
§ 14
Organizácia a riadenie burzy
(1)
Burza je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, generálnym riaditeľom a vedúcim útvaru inšpekcie burzových obchodov. Burza je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v burze za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.21)
(2)
Organizačná štruktúra a systém riadenia burzy musia zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení. V organizačnej štruktúre burzy musí byť zahrnutý útvar inšpekcie burzových obchodov ako organizačný útvar.
(3)
Burza je povinná poskytnúť úradu úradne osvedčenú kópiu platných stanov a organizačnú štruktúru bez zbytočného odkladu po ich každej zmene.
(4)
Burza je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis.22)
§ 15
Oznamovacia povinnosť burzy
(1)
Burza je povinná bez zbytočného odkladu po schválení výročnej správy o svojom hospodárení valným zhromaždením predložiť ministerstvu a úradu výročnú správu o svojom hospodárení (ďalej len „ročná správa").
(2)
Ročná správa musí obsahovať
a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
údaje o rozdelení zisku,
c)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku.
(3)
Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, je burza povinná predložiť ministerstvu a úradu správu audítora bez zbytočného odkladu potom, keď túto správu dostane.
(4)
Burza je povinná predložiť ministerstvu a úradu do 31. marca kalendárneho roka aktuálny zoznam svojich akcionárov.
§ 16
Konflikt záujmov
(1)
Zamestnanec burzy nesmie byť zároveň zamestnancom banky alebo pobočky zahraničnej banky, obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, centrálneho depozitára alebo inej burzy a ani právnických osôb, ktoré vykonávajú kontrolu [§ 3 ods. 6 písm. i)] nad obchodníkom s cennými papiermi alebo inou burzou.
(2)
Člen orgánov úradu alebo zamestnanec úradu nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo zamestnancom burzy.
§ 17
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Fyzické osoby, ktoré sú členmi orgánov burzy, členmi orgánov členov burzy, zamestnancami burzy a zamestnancami členov burzy, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov účastníkov burzových obchodov.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.
(3)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a)
úradu na účely výkonu dohľadu,12)
b)
útvaru inšpekcie burzových obchodov,
c)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,23)
d)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,24)
e)
Národnej banke Slovenska na účely bankového dohľadu,2) devízovej kontroly alebo dohľadu nad platobnými systémami,2)
f)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,25)
g)
daňovému orgánu alebo colnému orgánu vo veciach daňového konania26) alebo colného konania,26)
h)
správcu finančnej kontroly pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,27)
i)
ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom,28)
j)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,29)
k)
exekútorovi, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera.30)
(4)
Poskytnutie informácie útvaru inšpekcie burzových obchodov zamestnancami a členmi orgánov burzy a zamestnancami a členmi orgánov členov burzy sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného zákona,31) ak je informácia poskytnutá v súvislosti s výkonom kontroly burzového obchodu, pri ktorej požiadal úrad útvar inšpekcie burzových obchodov o súčinnosť podľa § 13 ods. 7.
§ 18
Burzové pravidlá
(1)
Burzové pravidlá upravujú postup pri organizovaní dopytu a ponuky cenných papierov a iných investičných nástrojov a podmienky obchodovania na burze. Burzové pravidlá obsahujú najmä
a)
podrobnosti o podmienkach prijatia cenných papierov na príslušný trh burzy, podrobnosti o podmienkach pozastavenia a skončenia obchodovania s cenným papierom na príslušnom trhu burzy,
b)
podmienky obchodovania, najmä vymedzenie účastníkov burzového obchodu, čas a miesto burzového obchodu, náležitosti a spôsob zadávania pokynov na kúpu a pokynov na predaj cenného papiera, spôsob uzatvárania burzových obchodov, spôsob realizácie ponuky na prevzatie32) a povinnej ponuky na prevzatie,33) spôsob určenia a zverejňovania kurzov cenných papierov, podmienky pozastavenia obchodovania na burze, podrobnejšie podmienky zrušenia burzových obchodov v súlade s § 10 a spôsob riešenia sporov z burzových obchodov v súlade s § 24,
c)
pravidlá udelenia, pozastavenia a odňatia členstva na burze,
d)
pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov,
e)
vymedzenie okruhu osôb, pre ktoré vzhľadom na ich zamestnanie alebo postavenie na burze platia osobitné, burzovými pravidlami ustanovené podmienky pri uzatváraní burzového obchodu,
f)
pravidlá zabezpečenia záväzkov a pohľadávok členov burzy vyplývajúcich z burzových obchodov,
g)
spôsob posúdenia odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých člen burzy uzatvára burzové obchody (§ 20 ods. 3),
h)
spôsob plnenia povinností burzy ako povinnej osoby podľa osobitného zákona,21)
i)
pravidlá určenia toho, čo sa rozumie nezvykle výraznou zmenou kurzu cenného papiera,
j)
vymedzenie činností, ktoré sa považujú za manipuláciu s trhom na príslušnom trhu burzy,
k)
podmienky a pravidlá podľa písmen a) až j), ak burza organizuje aj obchody s inými investičnými nástrojmi, ako sú cenné papiere, a to pre jednotlivé druhy investičných nástrojov primerane.
(2)
Generálny riaditeľ je povinný predložiť úradu predstavenstvom schválený návrh burzových pravidiel a ich zmien.
(3)
Burzové pravidlá a ich zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu o ich schválení, najneskôr však dňom určeným v rozhodnutí úradu o ich schválení. Ak úrad nevydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa, keď mu bol návrh burzových pravidiel alebo ich zmien doručený, alebo odo dňa doplnenia podania, burzové pravidlá a ich zmeny sa považujú za schválené, ak sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)
Burza je povinná zosúladiť burzové pravidlá so všeobecne záväznými právnymi predpismi do 30 dní od nadobudnutia ich účinnosti, ak príslušný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inú lehotu na ich zosúladenie. Ak burza nezosúladí burzové pravidlá so všeobecne záväznými právnymi predpismi v lehote podľa prvej vety, úrad nariadi burze zmenu alebo doplnenie burzových pravidiel a určí burze dodatočnú lehotu na ich zosúladenie.
(5)
Úrad burzové pravidlá a ich zmeny neschváli, ak sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Úrad burzové pravidlá a ich zmeny neschváli ani vtedy, ak sú v rozpore s predpismi Európskej únie upravujúcimi obchodovanie s cennými papiermi na burzách.
(6)
Burza je povinná burzové pravidlá vrátane ich zmien a doplnkov bez zbytočného odkladu sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle burzy a uverejniť o tom oznam v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(7)
Burzové pravidlá sú záväzné pre členov burzy, emitentov cenných papierov prijatých na trh burzy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vydali iné investičné nástroje prijaté na obchodovanie na burze, a pre Národnú banku Slovenska.
TRETIA ČASŤ
BURZOVÝ OBCHOD, UVEREJŇOVANIE KURZOV CENNÝCH PAPIEROV A SPORY Z BURZOVÉHO OBCHODU
§ 19
Oprávnenie obchodovať na burze
Obchodovať na burze môžu len členovia burzy a Národná banka Slovenska.
§ 20
Člen burzy
(1)
Členom burzy môže byť len
a)
právnická osoba oprávnená na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona,34) na ktorú sa vzťahuje povinnosť dodržiavať ustanovenia o primeranosti vlastných zdrojov podľa osobitných predpisov35) alebo podľa právnych aktov iného štátu, ktoré sú rovnocenné s ustanoveniami právnych aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie upravujúcimi primeranosť vlastných zdrojov bánk alebo obchodníkov s cennými papiermi,
b)
správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť,
ak táto právnická osoba, správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť spĺňa podmienky členstva uvedené v burzových pravidlách.
(2)
Členstvo udeľuje burza na žiadosť právnickej osoby podľa odseku 1. Ak sú splnené všetky podmienky podľa odseku 1 a ak nie sú známe skutočnosti, ktoré by v prípade udelenia členstva mohli viesť k poškodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejného záujmu, je burza povinná udeliť žiadateľovi členstvo.
(3)
Člen burzy môže uzatvárať burzové obchody iba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je dôveryhodná, ovláda obchodný systém burzy, pozná burzové pravidlá a burza jej spôsobilosť na uzatváranie burzových obchodov osvedčila spôsobom určeným v burzových pravidlách.
(4)
Ak člen burzy prestane byť oprávnený na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona,34) burza mu odníme oprávnenie obchodovať na burze. Ak člen burzy prestane spĺňať podmienky uvedené v burzových pravidlách alebo vážne porušuje burzové pravidlá, môže mu burza dočasne alebo trvalo odňať oprávnenie obchodovať na burze. Právnickej osobe, ktorej bolo trvalo odňaté oprávnenie obchodovať na burze, zaniká členstvo na burze.
(5)
Burza môže členovi burzy dočasne odňať oprávnenie obchodovať na burze najdlhšie na jeden rok.
§ 21
Práva a povinnosti účastníkov burzového obchodu
(1)
Pri burzovom obchode majú jeho účastníci rovnaké práva. Všetkým účastníkom burzového obchodu musia byť dostupné v rovnaký čas rovnaké informácie o skutočnostiach významných pre vývoj kurzov cenných papierov.
(2)
Účastníci burzového obchodu nesmú uzatvárať burzové obchody poškodzujúce tretie osoby.
(3)
Člen burzy je povinný odmietnuť vykonanie pokynu, ktorého zjavným účelom je manipulácia kurzu cenného papiera alebo iného investičného nástroja, a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť útvaru inšpekcie burzových obchodov a úradu.
(4)
Člen burzy je povinný odmietnuť vykonanie pokynu, ktorého zjavným účelom je porušenie práv tretej osoby alebo manipulácia s trhom, a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť útvaru inšpekcie burzových obchodov; tým nie je dotknutá povinnosť vykonať oznámenie podľa osobitného zákona.35a)
(5)
Burza je povinná prijať postupy a opatrenia na zamedzenie porušovania práv tretích osôb a na predchádzanie a odhaľovanie manipulácie s trhom na príslušnom trhu burzy.
§ 22
(1)
Burza je povinná zverejniť o každom cennom papieri alebo inom investičnom nástroji prijatom na ňou organizovaný trh po skončení každého obchodného dňa v dennom kurzovom lístku burzy najmä
a)
najnižší kurz a najvyšší kurz,
b)
priemerný kurz,
c)
objem uzavretých burzových obchodov.
(2)
Údaje podľa odseku 1 je burza povinná zverejniť spôsobom určeným v burzových pravidlách najneskôr na začiatku prvej obchodnej hodiny nasledujúceho obchodného dňa.
(3)
Burza je tiež povinná zverejňovať priemerný kurz a objem burzových obchodov každého cenného papiera alebo iného investičného nástroja v rámci priebežného obchodovania. Ak informácie podľa prvej vety nie sú zverejňované počas obchodného dňa v reálnom čase, je ich burza povinná zverejniť vždy na konci každej obchodnej hodiny, a to za posledných šesť obchodných hodín, ktoré sa skončili dve obchodné hodiny pred zverejnením týchto informácií.
(4)
Burza je tiež povinná zverejňovať priemerný kurz, najvyšší kurz a najnižší kurz burzových obchodov uzavretých na ňou organizovanom trhu v rámci priebežného obchodovania s cenným papierom alebo iným investičným nástrojom. Ak informácie podľa prvej vety nie sú zverejňované počas obchodného dňa v reálnom čase, je ich burza povinná zverejniť po uplynutí každých 20 minút každej obchodnej hodiny, a to za obdobie dvoch obchodných hodín, ktoré sa skončili jednu obchodnú hodinu pred uverejnením týchto informácií.
(5)
Zverejňovanie údajov podľa odsekov 3 a 4 sa nevyžaduje v prípade cenných papierov alebo iných investičných nástrojov nespĺňajúcich kritériá likvidity alebo ak si to vyžaduje ochrana investorov.
(6)
Spôsob a lehoty zverejnenia údajov podľa odsekov 3 a 4 upraví burza v burzových pravidlách tak, by sa zohľadnila veľkosť ňou organizovaného trhu, možnosti a potreby burzy a možnosti a potreby účastníkov burzového obchodu. Burza v burzových pravidlách upraví v súlade s odsekom 5 kritériá likvidity a ďalšie podmienky, za ktorých sa údaje podľa odsekov 3 a 4 nezverejňujú.
(7)
Ak majú investori možnosť dopredu sa oboznámiť s informáciami o cenách a objemoch burzových obchodov, ktoré môžu byť na burze uzavreté, je burza povinná zabezpečiť, aby
a)
tieto informácie boli na trhu burzy k dispozícii v priebehu celej doby, počas ktorej burzové obchody na trhu burzy prebiehajú,
b)
podmienky oznámené pre uvedenú cenu a uvedený objem boli podmienkami, za ktorých môže investor taký obchod uzavrieť.
(8)
Burza je povinná zverejňovať za každý obchodný deň aj ceny a objemy burzových obchodov, ktoré neboli uzavreté ako anonymné obchody.19) Spôsob zverejňovania údajov podľa prvej vety upraví burza v burzových pravidlách.
(9)
Proti vyhláseným kurzom cenných papierov možno podať na burze námietku, a to do troch dní odo dňa nasledujúceho po ich zverejnení. Námietka musí obsahovať najmä určenie cenného papiera a kurzu, ktorého sa námietka týka, a rozsah požadovanej opravy.
(10)
O námietke rozhodne generálny riaditeľ do troch dní od jej doručenia. Ak generálny riaditeľ v tejto lehote nerozhodne, platí, že námietku prijíma. Proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa nemožno podať rozklad.
(11)
Ak generálny riaditeľ rozhodne o prijatí námietky proti vyhláseným kurzom cenných papierov, je burza povinná bez zbytočného odkladu vykonať opravu príslušných kurzov cenných papierov a túto skutočnosť zverejniť spôsobom uvedeným v § 27 ods. 2 písm. a).
§ 23
Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov upravuje osobitný zákon.36)
§ 24
(1)
Spory z burzového obchodu rozhoduje súd, ak strany v písomnej zmluve nedohodnú rozhodovanie sporov rozhodcovským súdom.37) Burza môže zriadiť stály burzový rozhodcovský súd.38)
(2)
V sporoch z burzového obchodu je neprípustná námietka, že išlo iba o stávku alebo hru.
ŠTVRTÁ ČASŤ
TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY, POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV
HLAVA I
TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY A POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV
§ 25
(1)
Burza organizuje verejný trh s cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov a na regulovanom voľnom trhu burzy.
(2)
Trh kótovaných cenných papierov je trh burzy, na ktorom obchodované cenné papiere a ich emitenti spĺňajú podmienky na prijatie podľa § 29 až 32. Regulovaný voľný trh burzy je trh burzy, na ktorom obchodované cenné papiere a ich emitenti spĺňajú podmienky na prijatie podľa § 29.
(3)
Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy, len ak tento cenný papier a jeho emitent spĺňajú podmienky podľa tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových pravidiel.
(4)
Na prijatie štátnych cenných papierov,40) cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska a cenných papierov vydaných členským štátom a jeho orgánmi alebo orgánmi územnej samosprávy na trh burzy sa nevzťahujú ustanovenia § 26 ods. 4, § 27 ods. 1, § 29 ods. 1 písm. b), d), f) až i), § 29 ods. 4 a 5, § 30 a 31, § 37 ods.1 až 4, 6, 7, 9 a 14. Ustanovenia § 28, § 29 ods. 1 písm. b), d), f) a i) a § 31 sa nevzťahujú na dlhopisy vydané medzinárodnými organizáciami.
(5)
Organizovať obchodovanie s inými investičnými nástrojmi ako cennými papiermi môže burza len za podmienok podľa § 40. Iný investičný nástroj ako cenné papiere môže byť prijatý na obchodovanie na burze, len ak tento investičný nástroj spĺňa podmienky podľa tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových pravidiel.
Prijatie cenného papiera na trh burzy
§ 26
(1)
O prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov žiada jeho emitent alebo z poverenia emitenta člen burzy. O prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh burzy žiada jeho emitent alebo člen burzy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Žiadosť o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov (ďalej len „žiadosť o kótovanie") obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada,
c)
označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých bola v predchádzajúcich 60 dňoch pred podaním žiadosti o kótovanie podaná žiadosť o prijatie tých istých cenných papierov, alebo označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých bude v nasledujúcich 60 dňoch podaná žiadosť,
d)
označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti o kótovanie,
e)
prospekt cenného papiera (ďalej len „prospekt”), ak tento zákon neustanovuje inak a rozhodnutie o jeho schválení podľa osobitného zákona42),
f)
písomný súhlas emitenta akcií s podaním žiadosti, ak sa žiada o prijatie cenného papiera zastupujúceho akcie,
g)
ďalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových pravidlách.
(3)
Žiadosť o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada,
c)
označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti,
d)
prospekt a rozhodnutie o jeho schválení podľa osobitného zákona42) a doklad o zverejnení prospektu, ak bol prospekt zverejnený pred podaním žiadosti; pri cenných papieroch vydaných v zahraničí rozhodnutie príslušného orgánu oprávneného na schválenie prospektu v štáte, v ktorom bol prospekt prvýkrát schválený,
e)
ďalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových pravidlách.
(4)
Ak predmetom žiadosti o kótovanie sú cenné papiere vydané v súvislosti s premenou44) emitenta, je emitent povinný sprístupniť verejnosti dokumenty opisujúce podmienky a okolnosti, za ktorých došlo k premene, vrátane začiatočnej súvahy, ak emitent ešte nezostavil účtovnú závierku.
(5)
Žiadosť o kótovanie a žiadosť o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh sa musí vzťahovať na všetky cenné papiere tej istej emisie a v prípade akcií na všetky akcie toho istého druhu45) vydané jedným emitentom. Zo žiadosti však môžu byť vyňaté akcie držané v majetku na účely ovládania emitenta46) alebo také akcie, s ktorými nie je možné na základe platne uzavretej dohody po určitú dobu obchodovať, ak burza za podmienok stanovených burzovými pravidlami uzná, že to neohrozí záujmy majiteľov akcií, pre ktoré sa podáva žiadosť. Vyňatie zo žiadosti spôsobom podľa druhej vety sa musí vzťahovať na všetky akcie s rovnakým kódom ISIN.
(6)
Ak sú splnené podmienky podľa § 25 ods. 3, burza rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do 60 dní od jej doručenia alebo doplnenia; ak sa na posudzovanie žiadosti o kótovanie vzťahuje aj § 33 až 36, môže burza predĺžiť lehotu na rozhodnutie na šesť mesiacov od doručenia alebo doplnenia žiadosti, ak si to vyžaduje postup podľa § 33 až 36.
(7)
Burza je povinná vydať písomné rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 a oboznámiť žiadateľa s rozhodnutím bez zbytočného odkladu potom, čo rozhodla. Ak burza v lehote podľa odseku 6 rozhodnutie nevydá, možno sa jeho vydania domáhať na súde.
(8)
Na regulovaný voľný trh burzy je burza oprávnená prijať cenný papier aj bez žiadosti; v takom prípade je burza povinná najmenej 30 dní pred plánovaným prijatím cenného papiera upovedomiť emitenta o tejto skutočnosti.
(9)
Ak žiada o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh burzy člen burzy, musí burze preukázať, že informoval emitenta o plánovanom obchodovaní s jeho cennými papiermi na burze.
(10)
Emitent cenného papiera, ktorý nežiadal o jeho prijatie na regulovaný voľný trh, môže v lehote 30 dní od rozhodnutia o prijatí cenného papiera na regulovaný voľný trh zakázať obchodovanie s týmto cenným papierom písomným oznámením doručeným burze. Ak emitent v lehote podľa prvej vety obchodovanie s cenným papierom nezakáže, možno začať obchodovať s týmto cenným papierom na regulovanom voľnom trhu burzy.
(11)
O prijatí cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov je burza povinná zverejniť oznámenie v celoštátnej tlači uverejňujúcej burzové správy, pričom je potrebné uviesť najmenej označenie cenného papiera, obchodné meno emitenta, deň prijatia na trh kótovaných cenných papierov a deň začiatku obchodovania.
§ 27
(1)
S cenným papierom možno začať obchodovať na trhu burzy najskôr v deň nasledujúci po dni zverejnenia prospektu.
(2)
Ustanovenie § 26 ods. 2 písm. e), § 26 ods. 3 písm. d), odseku 1 a povinnosť zverejniť prospekt sa nevzťahuje na
a)
akcie predstavujúce menej ako 10 percent počtu akcií rovnakého druhu už prijatých na obchodovanie na tej istej burze za obdobie 12 mesiacov,
b)
akcie vydané ako náhrada za už vydané akcie rovnakého druhu, ak emisia takýchto nových akcií nie je spojená so zvýšením základného imania emitenta, ak sú akcie, ktoré sa nahrádzajú, sú už prijaté na obchodovanie na tej istej burze,
c)
cenné papiere ponúkané pri ponuke na prevzatie výmenou za iné cenné papiere, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré úrad považuje za rovnocenné s údajmi v prospekte,
d)
cenné papiere ponúkané v súvislosti so zlúčením alebo splynutím, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie, ktoré úrad považuje za rovnocenné s údajmi v prospekte,
e)
akcie ponúkané bezplatne doterajším akcionárom, alebo akcie pridelené ako forma výplaty dividend, ak sú tieto akcie toho istého druhu ako akcie, ku ktorým sa tieto dividendy vyplácali, ak sú uvedené akcie rovnakého druhu ako akcie už prijaté na obchodovanie na tej istej burze a ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie o počte, druhu akcií, dôvodoch a podrobnostiach ponuky,
f)
cenné papiere ponúkané doterajším alebo bývalým členom štatutárnych, dozorných alebo riadiacich orgánov alebo zamestnancom ich zamestnávateľom alebo pridruženým podnikom, ak sú uvedené cenné papiere rovnakého druhu ako cenné papiere už prijaté na obchodovanie na tej istej burze, ak bol sprístupnený dokument obsahujúci informácie o počte, druhu cenných papierov, dôvodoch a podrobnostiach ponuky verejnej ponuky cenných papierov,
g)
akcie nadobudnuté výmenou za iné cenné papiere alebo z uplatnenia práv spojených s týmito cennými papiermi, ak sú tieto akcie rovnakého druhu ako akcie, ktoré sú už prijaté na obchodovanie na tej istej burze,
h)
cenné papiere už prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu za týchto podmienok:
1.
tieto cenné papiere alebo cenné papiere rovnakého druhu boli prijaté na obchodovanie na tomto inom regulovanom trhu pred viac ako 18 mesiacmi,
2.
pri cenných papieroch po prvýkrát prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu po 31. decembri 2003 bolo prijatie na obchodovanie na tomto inom regulovanom trhu spojené so schválením prospektu zverejneného podľa osobitného zákona,3)
3.
pri cenných papieroch po prvýkrát prijatých na trh kótovaných cenných papierov po 30. júni 1983 boli prospekty schválené v súlade s požiadavkami tohto alebo osobitného zákona3) alebo právnych predpisov členského štátu upravujúceho zostavovanie prospektov a prijímanie cenných papierov na regulovaný trh s výnimkou cenných papierov podľa druhého bodu,
4.
tieto cenné papiere naďalej spĺňajú podmienky na obchodovanie na tomto inom regulovanom trhu,
5.
osoba žiadajúca o prijatie cenného papiera na obchodovanie na regulovanom trhu zverejní súhrn prospektu v slovenskom jazyku spôsobom podľa osobitného zákona3) v členskom štáte regulovaného trhu, v ktorom sa žiada o prijatie na obchodovanie, obsah súhrnu musí byť v súlade s osobitným zákonom3) a musí byť v ňom uvedené, kde možno najnovší prospekt získať a kde sú dostupné informácie, ktoré je emitent povinný zverejňovať,
i)
cenné papiere, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia o verejnej ponuke podľa osobitného zákona,46a) okrem cenných papierov, pri ktorých bolo využité oprávnenie na dobrovoľné zostavenie prospektu podľa osobitného zákona.46b)
§ 28 - Zrušený od 1. 8. 2005.
§ 29
Podmienky na prijatie cenných papierov na trh burzy
(1)
Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy, len ak
a)
je tento cenný papier investičným nástrojom,1)
b)
je zastupiteľným cenným papierom,
c)
nie je obmedzená jeho prevoditeľnosť,
d)
je zaknihovaným cenným papierom; to neplatí, ak je cenný papier vydaný emitentom so sídlom v členskom štáte, ktorý pripúšťa prijatie listinných cenných papierov na trh kótovaných cenných papierov, a ak túto skutočnosť burza zverejnila,
e)
je vydaný v súlade s právom štátu, v ktorom bol vydaný, a jeho emitent spĺňa požiadavky na vydávanie cenných papierov podľa práva štátu, v ktorom má emitent sídlo,
f)
burze cenných papierov nie sú známe skutočnosti, ktoré by v prípade prijatia cenného papiera na obchodovanie na verejnom trhu mohli viesť k poškodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejného záujmu,
g)
bol schválený a zverejnený prospekt, ak tento zákon neustanovuje inak,
h)
emitent zabezpečí v prípade akcií na meno vedenie zoznamu akcionárov spôsobom podľa osobitného zákona,47)
i)
bol plne splatený emisný kurz cenného papiera,48)
j)
bolo úspešne skončené jeho upisovanie na základe verejnej ponuky alebo ak uplynula lehota, počas ktorej bolo možné prijímať žiadosti o upísanie cenného papiera; to neplatí pre dlhopisy vydávané priebežne, ak uzávierka na upisovanie nie je stanovená,
k)
sú splnené ďalšie požiadavky, ktoré na cenný papier a jeho emitenta kladie tento zákon alebo osobitný zákon.39)
(2)
Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1 písm. i), ak obchodovanie s cenným papierom, ktorého emisný kurz nie je úplne splatený, nebude v rozpore so záujmami investorov a ak prospekt obsahuje údaj o neúplnom splatení emisného kurzu spolu s uvedením opatrení prijatých na zabezpečenie bezproblémového obchodovania s cenným papierom.
(3)
Pri akciách na meno, ktorých prevod je podmienený súhlasom orgánov emitenta, sa podmienka podľa odseku 1 písm. c) považuje za splnenú, ak požiadavka na súhlas orgánov emitenta51) nebude prekážkou pri obchodovaní s akciami na príslušnom trhu burzy.
(4)
Ak by medzi dňom zverejnenia prospektu a prijatím na regulovaný voľný trh uplynulo viac ako 12 mesiacov, je žiadateľ povinný opätovne zverejniť prospekt a údaje z prospektu, pri ktorých nastali zmeny od posledného zverejnenia prospektu podľa osobitného zákona51a), najneskôr do 30 dní od rozhodnutia o prijatí cenného papiera na regulovaný voľný trh; táto povinnosť sa vzťahuje aj na burzu, ak sa rozhodla prijať cenný papier na regulovaný voľný trh bez žiadosti.
(5)
Ak sú predmetom žiadosti o kótovanie cenné papiere, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov na inej burze so sídlom v Slovenskej republike v období dvoch mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie, burza oslobodí emitenta od povinnosti zostaviť nový prospekt, ak jej bolo doručené vyjadrenie tejto inej burzy, že ňou schválený prospekt bol zostavený v súlade s týmto zákonom. Ustanovenie § 57 tým nie je dotknuté.
(6)
Burza je oprávnená v burzových pravidlách ustanoviť ďalšie podmienky na prijatie cenného papiera na príslušný trh burzy, len ak sú tieto ďalšie podmienky uplatňované rovnako na všetkých emitentov alebo na emitentov rovnakého druhu cenných papierov. Podmienkou prijatia cenných papierov vydaných so sídlom v členskom štáte, nesmie byť požiadavka na ich predchádzajúce prijatie na trh kótovaných cenných papierov burzy so sídlom v členskom štáte. Burza je však oprávnená upustiť od uplatňovania dodatočných podmienok podľa prvej vety, ak by boli na prekážku postupu pri posudzovaní žiadosti o kótovanie v prípade podľa § 33.
§ 30
Podmienky na prijatie akcií na trh kótovaných cenných papierov
(1)
Akcia môže byť prijatá na trh kótovaných cenných papierov, len ak táto akcia a jej emitent spĺňajú podmienky podľa § 29 a ak
a)
emitent zostavil a zverejnil účtovnú závierku v súlade s osobitným zákonom52) najmenej za tri roky predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť,
b)
súčin kurzu akcie alebo predpokladaného kurzu akcie a počtu akcií, pre ktoré sa žiada o prijatie, dosahuje najmenej 1 000 000 EUR; ak nie je predpokladaný kurz možné odhadnúť, vzťahuje sa táto podmienka na vlastné imanie emitenta,
c)
sú distribuované medzi verejnosťou akcie predstavujúce najmenej 25 % menovitej hodnoty akcií, pre ktoré sa podáva žiadosť o kótovanie, alebo ak vzhľadom na veľký počet týchto akcií alebo veľký počet akcionárov bude zaručené bezproblémové obchodovanie s touto akciou aj pri nižšom percente distribúcie.
(2)
Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1 písm. a), ak je to v záujme emitenta a investorov a ak burza dôjde k záveru, že investori budú mať aj napriek udelenej výnimke dostatok informácií na presné a správne posúdenie cenného papiera, majetku a záväzkov emitenta a jeho finančnej situácie.
(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak akcie rovnakého druhu vydané tým istým emitentom už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej sa podáva žiadosť.
(4)
Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1 písm. b), ak je predpoklad, že pre akcie bude zabezpečené dostatočne likvidné obchodovanie aj bez splnenia uvedenej podmienky. Výnimku podľa prvej vety nemožno udeliť, ak je počet akcií, pre ktoré sa podáva žiadosť, nižší ako 10 000.
(5)
Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1 písm. c), ak
a)
dostatočná distribúcia akcií má byť zabezpečená ich predajom na burze pri ich vydaní a burza dôjde k záveru, že podmienka podľa odseku 6 bude splnená v krátkom čase po prijatí akcie na trh kótovaných cenných papierov,
b)
iné akcie rovnakého druhu toho istého emitenta sú už prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy alebo burzy so sídlom v zahraničí, na ktorej tieto akcie podmienku dostatočnej distribúcie spĺňajú.
(6)
Za akcie distribuované medzi verejnosťou sa považujú akcie, ktoré sú v majetku osôb s podielom na danej emisii menej ako 5 % a súčasne nie sú v majetku emitenta, členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov a dcérskych spoločností emitenta.
(7)
Akcie vydané emitentom so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, a ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy v štáte sídla emitenta ani v štáte, v ktorom je väčšina týchto akcií distribuovaná medzi verejnosťou, môže burza prijať na trh kótovaných cenných papierov, len ak žiadateľ preukáže, že neprijatie týchto akcií na trh kótovaných cenných papierov burzy v uvedených štátoch nie je spôsobené nevyhnutnosťou ochrany investorov v uvedených štátoch.
§ 31
Podmienky na prijatie dlhopisov na trh kótovaných cenných papierov
(1)
Burza môže prijať na trh kótovaných cenných papierov dlhopis, len ak tento dlhopis a jeho emitent spĺňajú podmienky podľa § 29 a ak hodnota jeho emisie určená emisným kurzom dlhopisov je najmenej 200 000 EUR.
(2)
Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1, ak je odôvodnený predpoklad, že pre dlhopisy bude zabezpečené dostatočne likvidné obchodovanie aj bez splnenia uvedenej podmienky.
(3)
Dlhopis, s ktorým je spojené právo na jeho výmenu za akcie spoločnosti alebo prednostné právo na upísanie akcií spoločnosti53) (ďalej len „vymeniteľný dlhopis"), môže byť prijatý na trh kótovaných cenných papierov, len ak sú už na trh burzy prijaté akcie emitenta, za ktoré majú byť vymenené vymeniteľné dlhopisy, alebo ak tieto akcie budú prijaté súčasne s vymeniteľnými dlhopismi.
§ 32
Podmienky na prijatie cenných papierov zastupujúcich akcie na trh kótovaných cenných papierov
(1)
Cenný papier zastupujúci akcie môže byť prijatý na trh kótovaných cenných papierov, len ak emitent akcií a akcie spĺňajú podmienky podľa § 29 a 30 a emitent akcií zverejňuje informácie podľa § 37 a ak tento cenný papier spĺňa podmienky podľa § 30.
(2)
Burza môže prijať žiadosť o kótovanie cenných papierov podľa odseku 1 len vtedy, ak dospela k názoru, že emitent cenného papiera zastupujúceho akcie poskytuje dostatočné záruky ochrany investorov.
(3)
Na trh kótovaných cenných papierov nemôže byť prijatý cenný papier zastupujúci akcie vydané emitentom so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak zastupované akcie nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy so sídlom v štáte, kde má sídlo emitent akcií.
Spolupráca a voľný pohyb v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru
§ 33
(1)
Ak bola podaná žiadosť o kótovanie toho istého cenného papiera súčasne na burzu a na zahraničnú burzu so sídlom v členskom štáte alebo ak na týchto burzách súčasne prebieha rozhodovanie o žiadosti o kótovanie, burza koordinuje svoju činnosť s príslušným orgánom v tomto členskom štáte a prijme opatrenia nevyhnutné na urýchlenie a zjednodušenie postupov prijatia, najmä pokiaľ ide o posudzovanie, prípadne odpustenie splnenia dodatočných podmienok na prijatie ustanovených burzou alebo príslušným orgánom členského štátu nad minimálny rozsah stanovený predpismi Európskej únie o prijímaní cenných papierov na trh kótovaných cenných papierov.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na posudzovanie žiadosti o kótovanie cenného papiera už prijatého na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy so sídlom v členskom štáte. Burza je oprávnená žiadosť o prijatie takého cenného papiera zamietnuť, ak si emitent neplní povinnosti vyplývajúce z kótovania jeho cenných papierov v tomto členskom štáte.
§ 34 až 36 - Zrušené od 1. 8. 2005.
§ 37
Povinnosti emitenta kótovaných cenných papierov
(1)
Okrem informácií podľa osobitného zákona54) je emitent kótovaných cenných papierov povinný zverejniť rovnakým spôsobom aj konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných účtovných štandardov šesť mesiacov po skončení kalendárneho roka a tri mesiace po skončení kalendárneho polroka, ak ju zostavuje, vrátane výroku audítora, ak bola konsolidovaná účtovná závierka overená audítorom.
(2)
Emitent kótovaných cenných papierov je povinný predložiť burze všetky informácie, ktoré burza v burzových pravidlách určí ako informácie potrebné na ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania verejného trhu s cennými papiermi, a podľa požiadaviek burzy tieto informácie zverejniť rovnakým spôsobom ako informácie podľa odseku 1. Ak emitent požiadavke burzy na zverejnenie informácie nevyhovie, môže po prejednaní s emitentom túto informáciu zverejniť burza.
(3)
Emitent kótovaného cenného papiera je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť burze všetky informácie, ktoré môžu mať významný vplyv na jeho aktíva, pasíva alebo finančnú situáciu a môžu viesť k podstatným zmenám v kurze cenného papiera.
(4)
Emitent kótovaného cenného papiera je povinný zaslať burze návrh na zmenu svojich stanov, spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny najneskôr do zvolania valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré má o navrhovanej zmene rozhodnúť; emitent iných cenných papierov ako akcií má túto povinnosť len vtedy, ak navrhovaná zmena má vplyv na práva majiteľov ním vydaných cenných papierov.
(5)
Emitent kótovaného cenného papiera je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť burze
a)
informácie o zvolaní valného zhromaždenia,
b)
svoje rozhodnutie o vyplácaní výnosov z cenných papierov,
c)
termín a spôsob vyplácania výnosov z cenných papierov,
d)
termín a spôsob splácania cenných papierov,
e)
svoje rozhodnutie o vydaní nových cenných papierov.
(6)
Emitent dlhopisov prijatých na trh kótovaných cenných papierov je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť burze informácie o prijatých úveroch a o ich zabezpečení.
(7)
Emitent kótovaných cenných papierov je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť burze informácie o všetkých zmenách v právach, ktoré sú spojené s týmito cennými papiermi. Emitent vymeniteľných dlhopisov prijatých na trh kótovaných cenných papierov je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť burze aj informácie o výkone práv z týchto vymeniteľných dlhopisov a o akejkoľvek zmene v právach spojených s akciami, ktoré môžu byť nadobudnuté za tieto vymeniteľné dlhopisy.
(8)
Ak sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov viacerých búrz alebo zahraničných búrz, je emitent povinný zabezpečiť, aby každej burze a zahraničnej burze boli oznámené rovnocenné informácie v rovnakom čase.
(9)
Ak emitent akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov vydá nové akcie toho istého druhu, je povinný podať žiadosť o kótovanie týchto akcií do šiestich mesiacov od ich vydania, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10)
Burza je povinná bez zbytočného odkladu zverejniť informáciu, ktorú jej podľa odsekov 3, 5 a 7 oznámil emitent kótovaných cenných papierov. To neplatí, ak by sa zverejnením informácie poškodili záujmy emitenta kótovaného cenného papiera; burza zverejní informácie, ak by ich nezverejnenie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozhodovanie investorov. Emitent kótovaného cenného papiera so sídlom v zahraničí je povinný oznamovať a zverejňovať informácie podľa odsekov 1 až 7 v slovenskom jazyku. Ak sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy so sídlom v členskom štáte, je emitent povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť zverejnenie informácií podľa odsekov 1, 3, 5 a 7 v tomto členskom štáte.
(11)
Zverejnením informácií podľa odsekov 1 až 10 sa rozumie ich zverejnenie podľa osobitného zákona.51a)
(12)
Ak emitent kótovaných cenných papierov nevykonáva sám splácanie ním vydaných dlhopisov alebo vyplácanie výnosov z ním vydaných cenných papierov, je povinný tieto činnosti vykonávať len prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo inej právnickej osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie;55) emitent je povinný oznámiť burze obchodné meno tohto obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo inej právnickej osoby.
(13)
Emitent kótovaných cenných papierov je povinný uplatňovať voči majiteľom cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov princíp rovnakého zaobchádzania; to nebráni emitentovi vykonať ponuku na predčasné splatenie určitých dlhopisov ich majiteľom, ak sú tieto ponuky vykonané v súlade so zákonom a ak sú v súlade s právom chránenými záujmami majiteľov dlhopisov.
(14)
Emitent cenných papierov prijatých na trh burzy je povinný najmenej raz ročne vypracovať dokument, ktorý obsahuje alebo odkazuje na všetky informácie, ktoré zverejnili alebo verejne sprístupnili počas predchádzajúcich 12 mesiacov v Slovenskej republike, inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom v súlade s ich povinnosťami podľa tohto alebo osobitného zákona a podľa právnych predpisov týchto členských štátov a nečlenských štátov týkajúcich sa regulácie cenných papierov, emitentov cenných papierov a trhov s cennými papiermi, Obchodného zákonníka a právnych predpisov týchto štátov vzťahujúcich sa na obchodné spoločnosti, prijímanie cenných papierov na regulované trhy a osobitného predpisu upravujúceho používanie medzinárodných účtovných štandardov.55a)
(15)
Dokument podľa odseku 14 sa predkladá úradu a zverejňuje po zverejnení účtovnej závierky emitenta. Ak dokument odkazuje na informácie, uvedie sa, kde tieto informácie možno získať.
(16)
Ustanovenia odsekov 14 a 15 sa nevzťahujú na emitentov nekapitálových cenných papierov, ktorých menovitá hodnota na jeden cenný papier je najmenej 50 000 EUR.
§ 38
(1)
Burza je povinná bez zbytočného odkladu pozastaviť obchodovanie s cenným papierom na trhu, ktorý organizuje, ak cenný papier alebo emitent prestanú spĺňať podmienky na prijatie cenného papiera na príslušný trh burzy ustanovené týmto zákonom alebo burzovými pravidlami alebo ak emitent neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom, a vyzvať emitenta na odstránenie nedostatkov; ak nie je emitentovi možné doručiť písomnú výzvu, môže burza vyzvať emitenta aj zverejnením v tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo iným vhodným spôsobom určeným v burzových pravidlách. Burza je tiež povinná bez zbytočného odkladu pozastaviť obchodovanie s cenným papierom, ak zistila manipuláciu s trhom v súvislosti s týmto cenným papierom alebo ak v krátkom čase došlo k nezvykle výraznej zmene kurzu cenného papiera. Burza je povinná v burzových pravidlách ustanoviť kritériá na pozastavenie obchodovania s cenným papierom na základe nezvykle výrazných zmien jeho kurzu.
(2)
Burza je oprávnená v súlade s burzovými pravidlami pozastaviť obchodovanie s cenným papierom na trhu, ktorý organizuje, ak
a)
emitent cenných papierov oznámil burze skutočnosti podľa § 37 ods. 3 a 5 a pozastavenie obchodovania s týmto cenným papierom je v záujme ochrany investorov,
b)
sa dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípade nepozastavenia obchodovania mohli viesť k poškodeniu investorov alebo ohrozeniu verejného záujmu,
c)
bol podaný príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať s cenným papierom podľa osobitného predpisu,56)
d)
má dôvodné podozrenie z manipulácie s trhom.
(3)
Burza môže pozastaviť obchodovanie s cenným papierom najviac na tri mesiace. Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný preveriť skutočnosti, ktoré viedli k pozastaveniu obchodovania podľa odseku 1 druhej vety alebo podľa odseku 2 písm. b), a podať správu úradu, predstavenstvu a generálnemu riaditeľovi; v správe sa uvedie najmä, či bol porušený zákon a burzové pravidlá, rozsah tohto porušenia a osoby zodpovedné za toto porušenie. Ak bolo pozastavené obchodovanie podľa odseku 1 a emitent cenného papiera v určenej lehote na výzvu burzy neodstráni nedostatky, burza cenný papier vylúči z príslušného trhu alebo preradí na iný trh burzy, ktorého podmienky cenný papier spĺňa.
(4)
Skončenie obchodovania s cenným papierom, pozastavenie obchodovania s cenným papierom alebo vylúčenie cenného papiera z príslušného trhu je burza povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu a zverejniť v tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Burza je oprávnená zverejniť aj skutočnosť, že emitent neplní alebo nie je schopný plniť povinnosti vyplývajúce z prijatia ním vydaných cenných papierov na trh burzy.
(5)
Ak emitent alebo jeho právny nástupca požiada burzu o skončenie obchodovania pri zániku cenných papierov prijatých na príslušný trh burzy, je burza povinná skončiť obchodovanie s týmito cennými papiermi v požadovanej lehote; ak lehota nie je uvedená, do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti.
(6)
Ak požiada burzu o skončenie obchodovania na príslušnom trhu burzy emitent akcií, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 39 alebo podľa osobitného zákona,57) je povinný predložiť burze doklady o splnení tejto povinnosti alebo rozhodnutie všetkých akcionárov emitenta o skončení obchodovania na príslušnom trhu burzy. Burza je povinná skončiť obchodovanie s týmito akciami do piatich dní odo dňa, keď jej emitent oznámil splnenie záväzkov z povinnej ponuky na prevzatie,32) alebo bezodkladne po prijatí oznámenia emitenta o rozhodnutí všetkých akcionárov emitenta o skončení obchodovania na príslušnom trhu burzy.
(7)
Emitent cenného papiera prijatého na trh kótovaných cenných papierov alebo emitent cenného papiera prijatého na regulovaný voľný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s cenným papierom bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie cenného papiera na trh burzy, zodpovedá majiteľom cenných papierov a investorom za škody, ktoré im vznikli v dôsledku pozastavenia obchodovania s cenným papierom podľa odseku 1 alebo v dôsledku vylúčenia cenného papiera z trhu z dôvodu podľa odseku 3 druhej vety.
(8)
Emitent akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov alebo emitent akcií prijatých na regulovaný voľný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s akciami bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie akcií na príslušný trh burzy, je povinný vyhlásiť povinnú ponuku33) na kúpu všetkých akcií, s ktorými by po vylúčení z trhu burzy podľa odseku 3 už nebolo možné obchodovať na žiadnej burze, na zahraničnej burze alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu58); tým nie je dotknuté ustanovenie § 39 ani osobitný zákon.57)
§ 39
Emitent akcií prijatých na regulovaný voľný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s akciou bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie akcie na príslušný trh burzy, môže rozhodnúť o tom, že akcia prestane byť obchodovaná na burze len za podmienok a postupom podľa osobitného zákona;57) to neplatí, ak sa skončenie obchodovania s touto akciou netýka všetkých búrz, zahraničných búrz alebo zahraničných regulovaných verejných trhov,58) na ktorých sa s touto akciou obchoduje.
§ 40
(1)
Žiadosť o prijatie iných investičných nástrojov ako cenných papierov na obchodovanie na burze predkladá člen burzy.
(2)
Žiadosť o prijatie iných investičných nástrojov ako cenných papierov na obchodovanie na burze obsahuje náležitosti podľa § 26 ods. 2 písm. a), b) a g) primerane.
(3)
Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podáva pre opcie na kúpu alebo predaj akcií, je žiadateľ povinný preukázať, že emitent týchto akcií bol písomne upovedomený o plánovanom predložení žiadosti. Emitent týchto akcií môže do 30 dní od podania žiadosti namietať porušenie svojich právom chránených záujmov. V námietke musí emitent uviesť najmä, aké právom chránené záujmy emitenta sú ohrozené, a údaje o tom, či mu hrozí vznik škody z obchodovania predmetných opcií na burze. Burza nesmie žiadosť o prijatie schváliť pred uplynutím tejto lehoty. Námietku emitenta akcií podanú po uplynutí lehoty 30 dní je burza povinná zohľadniť len vtedy, ak emitent dokáže, že mu z obchodovania predmetných opcií na burze hrozí vznik škody.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na opcie na indexy finančného trhu.
(5)
Opcia na kúpu alebo predaj cenných papierov môže byť prijatá na obchodovanie na burze, len ak menovitá hodnota alebo účtovná hodnota cenných papierov, na ktoré sa opcia vzťahuje, je najmenej 1 000 000 EUR.
(6)
V prípade prijatia iných investičných nástrojov na obchodovanie na burze platí § 26 ods. 13 primerane.
HLAVA II (§ 41 až 56) - Zrušené od 1. 8. 2005.
PIATA ČASŤ
DOHĽAD
§ 58
Predmet dohľadu
(1)
Úrad vykonáva dohľad podľa tohto zákona a osobitného zákona12) nad burzou, členmi burzy, nad emitentmi cenných papierov, ktoré boli prijaté na trh burzy alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na trh burzy, a nad osobami, ktoré vydali iné investičné nástroje prijaté na obchodovanie na burze alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na trh burzy; v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť osôb súvisiaca s prijímaním cenných papierov na trh burzy.
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, burzových pravidiel s výnimkou podľa odseku 3 a osobitných právnych predpisov,39)
b)
dodržiavanie podmienok ustanovených v povolení,
c)
dodržiavanie právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
(3)
Predmetom dohľadu nie je dodržiavanie ustanovení burzových pravidiel upravujúcich vzťahy medzi burzou a jej členmi s výnimkou ustanovení upravujúcich vzťahy, ktoré súvisia s uzatváraním burzových obchodov.
(4)
Vzťahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi dohľadu podľa odseku 1 a postup úradu pri výkone tohto dohľadu sa spravujú ustanoveniami osobitného zákona.12)
(5)
Osoby podliehajúce dohľadu sú povinné v úradom určenej lehote odovzdať úradu ním požadované údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu.
(6)
Burza je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní valného zhromaždenia burzy, predstavenstva alebo dozornej rady burzy a vopred oznámiť úradu termín zasadnutia týchto orgánov burzy.
§ 59
Oprávnenia úradu
(1)
Úrad je oprávnený
a)
kontrolovať burzový obchod,
b)
informovať predstavenstvo burzy o zistených porušeniach burzových pravidiel,
c)
zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu na zasadnutí predstavenstva s právom pozastaviť výkon jeho rozhodnutia, ak odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo burzovým pravidlám; výkon rozhodnutia predstavenstva môže byť pozastavený najdlhšie na 30 dní; počas tejto doby neplynú lehoty ustanovené týmto zákonom,
d)
vyžadovať od burzy a od ďalších osôb podliehajúcich dohľadu podľa tohto zákona údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon dohľadu, najmä účtovné výkazy a iné podklady, ktoré súvisia s burzovým obchodom,
e)
požadovať od účastníkov burzového obchodu poskytnutie informácií o ich klientoch a o osobách, ktoré majú záväzky alebo pohľadávky z burzového obchodu, ako aj o zmenách majiteľov cenných papierov a iných investičných nástrojov prijatých na burzový obchod v prípade, že existuje dôvodné podozrenie o porušení ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov39) alebo burzových pravidiel alebo ak sa vyskytli iné skutočnosti, ktoré by mohli narušiť priebeh obchodovania.
(2)
Úrad je oprávnený na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona alebo osobitného zákona3) požiadať vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov o využitie technického systému podľa § 13 ods. 3 zamestnancami úradu na účely získania údajov potrebných na výkon dohľadu. Burza je povinná bez zbytočného odkladu tejto žiadosti vyhovieť.
Sankcie
§ 60
(1)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti osoby uvedenej v § 58 ods. 1 spočívajúce v nedodržiavaní ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, v nedodržiavaní podmienok ustanovených v povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, v nedodržaní podmienok ustanovených v§ 4 ods. 2, ustanovení burzových pravidiel v rozsahu, v ktorom burzové pravidlá podliehajú dohľadu, môže úrad podľa povahy, závažnosti, miery zavinenia, spôsobu, doby trvania protiprávneho konania a jeho následkov
a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
b)
zrušiť burzový obchod,
c)
uložiť burze alebo emitentovi uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú burza alebo emitent uverejnil na základe zákonom určenej povinnosti,
d)
uložiť burze skončiť nepovolenú činnosť,
e)
uložiť pokutu až do 20 000 000 Sk,
f)
obmedziť jej činnosť alebo pozastaviť najdlhšie na jeden rok povolenie,
g)
odňať povolenie.
(2)
Ak úrad pri výkone dohľadu zistil, že osoba vykonáva bez povolenia činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa § 4, zakáže jej vykonávanie tejto činnosti, uloží jej pokutu podľa odseku 1 písm. e) a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní.25)
(3)
Úrad môže uložiť členovi predstavenstva, generálnemu riaditeľovi, členovi dozornej rady burzy alebo vedúcemu útvaru inšpekcie burzových obchodov za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činnosti burzy, zo stanov burzy, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od burzy za predchádzajúcich 12 mesiacov. Fyzickú osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 4 ods. 11, je burza povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.
(4)
Ak úrad pri výkone dohľadu zistí, že burza porušila povinnosť podľa § 38 ods. 1, môže okrem uloženia sankcie podľa odseku 1 pozastaviť obchodovanie s týmto cenným papierom na trhu burzy. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 63.
(5)
Sankcie podľa odsekov 1 až 3 možno ukladať súbežne a opakovane. Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, môže úrad opakovane ukladať pokuty až do výšky dvojnásobku sumy podľa odseku 1 písm. e).
(6)
Uložením sankcií podľa predchádzajúcich odsekov nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.70)
§ 61
(1)
Sankcie možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Pokutu podľa § 60 ods. 3 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku.
(2)
Pri odňatí povolenia a pri ukladaní opatrení na nápravu a pokút môže úrad zohľadniť skutočnosť, že osoba uvedená v § 58 ods. 1 do zistenia porušenia tohto zákona úradom sama zistila porušenie tohto zákona a odstránila protiprávny stav.
(3)
Pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(4)
Výnosy z pokút podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 62
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)
Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 6 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 6 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov alebo u ktorej má úrad dôvodné podozrenie z porušenia § 6 ods. 1 písm. a), môže úrad pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení burzy a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia burzy. Výkon týchto práv môže úrad pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa burzy je na ujmu riadneho a obozretného podnikania burzy.
(2)
Burza je povinná päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia dať príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala.
(3)
Burza je povinná predložiť úradu výpis zo svojho registra emitenta a zo svojho zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz burzy na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré burza vydala. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa takáto registrácia vykonala. Tento výpis je burza povinná doručiť úradu bezodkladne po jeho vyhotovení. Úrad bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv podľa odseku 1, a doručí ho burze najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia burzy.
(4)
Ak úrad na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej tiež zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv podľa odseku 1, je tým začaté konanie o pozastavení výkonu práv podľa odseku 1.
(5)
Predbežné opatrenie71) vo veci pozastavenia výkonu práv podľa odseku 1 doručí úrad tejto osobe a burze najneskôr v deň konania valného zhromaždenia. Týmto predbežným opatrením je burza a táto osoba viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie predbežného opatrenia aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.
(6)
Burza nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej úradom podľa odseku 3 alebo odseku 4 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(7)
Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva podľa odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom burzou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas úradu podľa § 6 ods. 1 písm. a).
(8)
Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv podľa odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takéhoto rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(9)
Úrad môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia burzy z dôvodu rozporu so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Toto právo však zanikne, ak ho úrad neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia, alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť.
§ 63
(1)
Úrad je oprávnený pozastaviť obchodovanie s cennými papiermi na burze alebo pozastaviť burzový obchod.
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 možno vydať iba v osobitne odôvodnených prípadoch a ak je to v záujme ochrany investorov.
(3)
Rozhodnutie o pozastavení obchodovania s cennými papiermi podľa odseku 1 musí obsahovať určenie doby pozastavenia, ktorá nemôže byť dlhšia ako šesť mesiacov, a rozsah, v ktorom sa obchodovanie s cennými papiermi na burze pozastavuje. Rozhodnutie o pozastavení burzového obchodu podľa odseku 1 musí obsahovať určenie doby pozastavenia, ktorá nemôže byť dlhšia ako 10 pracovných dní.
(4)
Úrad je oprávnený požiadať burzu o vykonanie opatrení podľa odseku 1. Úrad je oprávnený konzultovať pri rozhodovaní o pozastavení obchodovania s cennými papiermi zahraničný regulovaný trh, na ktorom sú prijaté na obchodovanie príslušné cenné papiere.
§ 63a
Emitent cenných papierov prijatých na trh burzy je povinný predložiť úradu všetky informácie, ktoré sú potrebné na ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania verejného trhu s cennými papiermi a podľa požiadaviek úradu tieto informácie zverejniť rovnakým spôsobom ako informácie podľa § 37. Ak emitent požiadavke úradu na zverejnenie informácie nevyhovie, túto informáciu je oprávnený zverejniť úrad.
§ 64
Odňatie povolenia
(1)
Úrad odníme povolenie, ak
a)
burza získala povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia,
b)
základné imanie burzy klesne pod výšku podľa § 2 ods. 12,
c)
to odôvodňujú závažné zmeny v skutočnostiach podľa § 4 ods. 3 písm. f), ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť riadny výkon činnosti burzy,
d)
na majetok burzy bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e)
burza nepodala návrh na zápis do obchodného registra podľa § 5 ods. 3,
f)
burza do šiestich mesiacov od právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať činnosti uvedené v povolení alebo dlhšie ako šesť mesiacov tieto činnosti nevykonáva.
(2)
Úrad môže odňať povolenie pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti burzy, pri porušovaní povinností uložených týmto zákonom alebo ak burza neplní podmienky podľa § 4 ods. 2.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 64a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 65
(1)
Na rozhodovanie burzy o žiadosti o kótovanie, o pozastavení obchodovania s cenným papierom na trhu kótovaných cenných papierov, o vylúčení cenného papiera z trhu kótovaných cenných papierov a o zrušení burzového obchodu sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.12)
(2)
Proti rozhodnutiu burzy podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok.
(3)
Rozhodnutie burzy podľa odseku 2 je preskúmateľné súdom.72)
(4)
Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú v prípade osôb, ktorým neboli pridelené.
§ 66
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 67
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa nedostatky zistené v činnosti burzy a iných osôb, ku ktorým došlo podľa doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo konanie podľa doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú podľa tohto zákona, ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj podľa tohto zákona. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona však možno uložiť len také opatrenie na odstránenie protiprávneho stavu, opatrenie na nápravu, pokutu alebo inú sankciu, aké umožňuje tento zákon. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.
(2)
Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia doterajších predpisov. Ak doterajšie predpisy neustanovovali lehoty na vydanie rozhodnutia alebo na vykonanie iných úkonov v konaniach začatých a právoplatne neukončených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, lehoty podľa tohto zákona sa uplatnia s tým, že začínajú plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 68
(1)
Povolenie na vznik burzy vydané podľa doterajších predpisov, ktoré je platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za povolenie na vznik a činnosť burzy udelené podľa tohto zákona.
(2)
Burza, ktorá vykonávala ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona činnosť podľa doterajších predpisov, je povinná do 31. decembra 2002 predložiť úradu na schválenie návrh na zmenu a doplnenie burzových pravidiel na účely ich zosúladenia s ustanoveniami tohto zákona. Ak burza v tejto lehote nepredloží úradu na schválenie návrh na zmenu a doplnenie burzových pravidiel, nariadi úrad burze jeho predloženie v dodatočne určenej lehote, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 60 dní. Ak burza ani v dodatočne určenej lehote nepredloží na schválenie úradu návrh burzových pravidiel, úrad odníme burze povolenie.
(3)
Burza je povinná zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona a do 31. januára 2003 predložiť ich overenú kópiu úradu. Ak burza do uplynutia tejto lehoty nezosúladí niektoré ustanovenia svojich stanov s týmto zákonom, tieto ustanovenia strácajú platnosť dňom uplynutia tejto lehoty.
(4)
Cenné papiere, ktoré boli k 31. augustu 2002 prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy podľa doterajších predpisov, sa považujú za cenné papiere prijaté na trh kótovaných cenných papierov podľa tohto zákona. Cenné papiere, ktoré boli k 31. augustu 2002 prijaté na voľný trh burzy podľa doterajších predpisov, sa považujú za cenné papiere prijaté na regulovaný voľný trh podľa tohto zákona.
(5)
Emitenti cenných papierov podľa odseku 4 sú povinní prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel podľa odseku 2. Ak sa emitent cenných papierov v tejto lehote neprispôsobí ustanoveniam tohto zákona, burza cenný papier vylúči z obchodovania na trhu, ktorý organizuje, alebo preradí na iný trh burzy, ktorého podmienky cenný papier spĺňa. Rozhodnutie burzy o vylúčení z obchodovania na trhu kótovaných cenných papierov je preskúmateľné súdom.
(6)
Emitent akcií vylúčených z trhu burzy podľa odseku 5 je povinný vyhlásiť povinnú ponuku33) na kúpu všetkých akcií, s ktorými by po vylúčení z trhu burzy už nebolo možné obchodovať na žiadnej burze, na zahraničnej burze alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu.56)
(7)
Členovia burzy sú povinní prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel podľa odseku 2.
(8)
Do dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel podľa odseku 3 sa na prijatie cenných papierov na trh burzy vzťahujú doterajšie predpisy.
(9)
Do dňa právoplatnosti prvého rozhodnutia o udelení povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára podľa osobitného zákona3) sa spôsob zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov vykonáva podľa doterajších predpisov.
(10)
Ak sa osoba, ktorá bola k 31. augustu 2002 akcionárom burzy, nestane osobou oprávnenou byť akcionárom burzy podľa § 2 ods. 11 najneskôr do 31. januára 2003, nie je oprávnená od 1. februára 2003 vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení burzy, ak jej toto právo nezaniklo už skôr podľa doterajších predpisov.
(11)
Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych úkonov predchádzajúci súhlas úradu, pokladajú sa právne úkony vykonané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za platné podľa tohto zákona aj vtedy, ak sa na ich vykonanie vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa § 6 ods. 1.
(12)
Fyzickú osobu, ktorá k 31. augustu 2002 bola členom predstavenstva, dozornej rady alebo generálnym riaditeľom a nespĺňa podmienky na výkon tejto funkcie podľa tohto zákona, je burza povinná odvolať z funkcie najneskôr do 31. decembra 2002.
§ 68b
Na kótovacie prospekty schválené podľa doterajších predpisov a prospekty, ktoré boli predložené na schválenie do účinnosti tohto zákona, vzťahujú sa doterajšie predpisy; to neplatí, ak sa žiada o prijatie na regulovaný trh na území členského štátu.
§ 69
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 69/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu kótovacieho prospektu.
§ 70
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 s výnimkou ustanovení § 2 ods. 14, § 18 ods. 5 druhej vety, § 33 až 36 a § 49 ods. 11, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii, a s výnimkou ustanovení § 37 ods. 1 a § 49 ods. 1 písm. e) až h), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 141, 11. 06. 1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 168, 18. 07. 1995), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES zo 7. novembra 2000 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 290, 17. 11. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Úradný vestník Európskej únie L 0235, 11. 02. 2003).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovaný trh a o informáciách, ktoré sa majú poskytovať o týchto cenných papieroch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 184, 06. 07. 2001), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 (Úradný vestník Európskej únie L 096, 12. 04. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/33/ES z 22. júna 1998 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 204, 21. 07. 1998), smernice 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003).
3.
Smernica Komisie 2003/124/ES z 22. decembra 2003 implementujúca smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES o definovaní a zverejňovaní dôverných informácií a o definovaní manipulácie s trhom (Úradný vestník Európskej únie L 339, 24. 12. 2003).
4.
smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345 z 31.12. 2003).
1)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 566/2001 Z. z.
4)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 99 zákona č. 566/2001 Z. z.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.
11a)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
14)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 131a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
19)
20)
21)
Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.
27)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
29)
§ 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
30)
§ 131 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 280/1999 Z. z.
31)
Napríklad § 134 zákona č. 566/2001 Z. z.
32)
33)
34)
§ 54, 65 a 66 zákona č. 566/2001 Z. z.
35)
§ 74 zákona č. 566/2001 Z. z.
35a)
§ 132a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
36)
§ 99 ods. 3 písm. h) a § 103 ods. 2 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.
37)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z. z.
38)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z.
39)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., Obchodný zákonník, zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z.
40)
§ 2 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42)
§ 125 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.
46a)
46b)
§ 125h ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.
47)
48)
51a)
§ 125a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.
52)
§ 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 366/1999 Z. z.
54)
55)
Napríklad § 99 ods. 4 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
55a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. Európskych spoločenstiev L 243, 11.09.2002).
57)
71)
§ 34 zákona č. 96/2002 Z. z.