429/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

429
ZÁKON
z 18. júna 2002
o burze cenných papierov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov (ďalej len „burza"), obchodovanie s cennými papiermi a inými investičnými nástrojmi1) na burze a dohľad nad činnosťou burzy.
§ 2
Burza
(1)
Burza je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje verejný trh s cennými papiermi (ďalej len „verejný trh") a zabezpečuje s tým súvisiace činnosti a ktorá má na výkon tejto činnosti povolenie na vznik a činnosť burzy udelené podľa tohto zákona.
(2)
Burza môže okrem činností podľa odseku 1 vykonávať, ak ich má uvedené v povolení na vznik a činnosť burzy (ďalej len „povolenie"), tieto ďalšie činnosti:
a)
organizovať termínové obchody a obchody s inými investičnými nástrojmi, ako sú cenné papiere,
b)
organizovať na určenom mieste a v určenom čase primárny trh, ak emitent súčasne s vydávaním cenných papierov alebo iných investičných nástrojov žiada o ich prijatie na trh burzy,
c)
zabezpečovať činnosti súvisiace s činnosťami podľa písmen a) a b).
(3)
Pri výkone činnosti podľa odsekov 1 a 2 prináleží burze aj rozhodovanie v prípadoch ustanovených týmto zákonom.
(4)
Burza je právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra.
(5)
Burza nesmie obchodovať s cennými papiermi ani vykonávať iné činnosti ako činnosti podľa odsekov 1 a 2.
(6)
Iná osoba ako burza nemôže vykonávať činnosti podľa odseku 1; to neplatí pre Národnú banku Slovenska pri výkone činnosti vykonávanej na usmernenie peňažného trhu podľa osobitného zákona2) a pre zahraničnú burzu so sídlom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát") pri výkone činnosti podľa odseku 14.
(7)
Obchodné meno burzy musí obsahovať označenie „burza cenných papierov"; iné právnické osoby, ktoré nevznikli podľa tohto zákona, alebo fyzické osoby nemôžu používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.
(8)
Burzu môže založiť najmenej desať zakladateľov.
(9)
Zakladateľom burzy môže byť len obchodník s cennými papiermi,3) správcovská spoločnosť,4) poisťovňa5) alebo banka6) a právnické osoby so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti.
(10)
Burza môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. Zakazuje sa
a)
zmena podoby a formy akcií burzy,
b)
vydávanie prioritných akcií7) burzou,
c)
zmena právnej formy burzy,
d)
predaj podniku burzy alebo jeho časti.8)
(11)
Akcionárom burzy môže byť len právnická osoba, ktorá môže byť zakladateľom burzy, Fond národného majetku Slovenskej republiky a centrálny depozitár cenných papierov.9)
(12)
Základné imanie burzy je najmenej 100 000 000 Sk.
(13)
Na burzu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 3
Vymedzenie pojmov
(1)
Organizovaním verejného trhu s cennými papiermi je organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase.
(2)
Kótovaným cenným papierom je cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy (§ 25).
(3)
Kótovacím prospektom cenného papiera (ďalej len „kótovací prospekt") je písomný dokument zostavený na účely zverejnenia údajov o cennom papieri a jeho emitentovi v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pred začiatkom obchodovania s týmto cenným papierom na trhu kótovaných cenných papierov burzy.
(4)
Manipuláciou kurzov cenných papierov a iných investičných nástrojov je
a)
burzový obchod alebo pokyn na vykonanie burzového obchodu, ktorý spôsobil alebo je spôsobilý vydať nepravdivé, poplašné alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte a cenách cenných papierov a iných investičných nástrojov alebo ktorý je vykonávaný samostatne jednou osobou alebo viacerými osobami konajúcimi v zhode,10) na účely dosiahnutia alebo udržania ceny jedného alebo viacerých cenných papierov a iných investičných nástrojov na neprirodzenej alebo umelej úrovni,
b)
šírenie informácií prostriedkami zverejnenia, ktoré spôsobili alebo sú spôsobilé vydať zavádzajúce signály o ponuke, dopyte a cenách cenných papierov a iných investičných nástrojov, vrátane šírenia nepravdivých, zavádzajúcich alebo poplašných správ.
(5)
Európskym hospodárskym priestorom sú členské štáty Európskych spoločenstiev a členské štáty Európskej dohody o voľnom obchode, ktoré podpísali zmluvu o Európskom hospodárskom priestore.
(6)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
burzovým obchodom kúpa alebo predaj cenných papierov alebo iných investičných nástrojov na burze,
b)
priemerným kurzom vážený aritmetický priemer cien cenných papierov alebo cien iných investičných nástrojov určený burzou v súlade s burzovými pravidlami,
c)
obchodným dňom každý deň, v ktorom sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody,
d)
obchodnou hodinou každá hodina, počas ktorej sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody,
e)
primárnym trhom organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov alebo iných investičných nástrojov pri ich vydaní,
f)
finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi,3) pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,3) banka,6) pobočka zahraničnej banky,6) správcovská spoločnosť,4) organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti,4) poisťovňa,5) pobočka zahraničnej poisťovne,5) doplnková dôchodková poisťovňa,11) centrálny depozitár cenných papierov9) a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
g)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 5 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
h)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu,
i)
kontrolou podľa písmena h)
1.
priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2.
právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa bodu 1 (ďalej len „rozhodujúci vplyv"), v ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
j)
osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba právnická osoba alebo fyzická osoba.
Povolenie na vznik a činnosť burzy
§ 4
(1)
Na vznik a činnosť burzy je potrebné povolenie. O udelení povolenia rozhoduje Úrad pre finančný trh12) (ďalej len „úrad") na základe písomnej žiadosti zakladateľov burzy.
(2)
Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie najmenej 100 000 000 Sk,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov burzy,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na burze a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za generálneho riaditeľa burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,13) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na burze,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
schopnosť akcionárov burzy preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu burzy,
i)
technická a organizačná pripravenosť na výkon činností burzy.
(3)
V žiadosti o povolenie sa uvedie
a)
obchodné meno a sídlo budúcej burzy,
b)
identifikačné číslo budúcej burzy, ak už jej bolo pridelené,
c)
výšku základného imania budúcej burzy,
d)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní budúcej burzy,
e)
návrh, v akom rozsahu bude burza vykonávať svoje činnosti,
f)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností burzy,
g)
zoznam zakladateľov,
h)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za generálneho riaditeľa a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
i)
podpisy a vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou žiadosti o povolenie je
a)
zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov burzy,
c)
návrh burzových pravidiel,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za generálneho riaditeľa a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace fyzických osôb podľa odseku 3 písm. h) a ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,14)
g)
doklad o splatení základného imania,
(5)
Úrad žiadosť o povolenie zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok podľa odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(6)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia.
(7)
Podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
(8)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena predstavenstva burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov sa považuje fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti finančného trhu.
(9)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za generálneho riaditeľa sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej päť rokov vykonávala odborné činnosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva a ktorá má najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva.
(10)
Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena dozornej rady burzy sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti vo finančnej oblasti.
(11)
Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odňaté povolenie na vznik alebo činnosť, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odňatím povolenia na vznik alebo činnosť,
b)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c)
nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom15) alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorú bol vyhlásený konkurz,14) povolené vyrovnanie alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu, povolením vyrovnania alebo bol zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo pred vstupom do likvidácie,
d)
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto alebo osobitného zákona.16)
(12)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace alebo, ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.
(13)
Fyzickú osobu podľa odseku 11 písm. a), b) a c) môže úrad v konaní o udelení povolenia uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkciách podľa odseku 11 písm. a), b) a c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť burzy alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky podľa odseku 11 písm. a), b) a c). V rozhodnutí o udelení povolenia úrad uvedie dôvody uznania fyzickej osoby podľa prvej vety za dôveryhodnú.
(14)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže prehľadný a dôveryhodný pôvod svojho základného imania a ďalších finančných zdrojov a zo všetkých okolností je zrejmé, že nebude prekážkou riadneho vykonávania činnosti burzy.
§ 5
(1)
Povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú osobu. Povolenie neprechádza na právneho nástupcu burzy; to neplatí, ak právny nástupca burzy vznikol na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 1 písm. c) a splnil podmienky podľa § 4 ods. 2.
(2)
Na žiadosť burzy možno rozhodnutím úradu povolenie zmeniť. Úrad postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu povolenia primerane podľa § 4.
(3)
Burza je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť, a predložiť úradu výpis z obchodného registra do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(4)
Burza je povinná oznámiť úradu bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v § 4 ods. 3 písm. a) až d); burza je povinná oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v § 4 ods. 3 písm. f), ak tie môžu ovplyvniť spôsobilosť burzy vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.
§ 6
Predchádzajúci súhlas úradu
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach v burze vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,10)
b)
voľbu členov predstavenstva a dozornej rady burzy, na vymenovanie generálneho riaditeľa a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
c)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s burzou,
d)
vrátenie povolenia,
e)
nadobudnutie majetkového podielu burzy na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a)
podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. c), e), f), g) a h) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu,
b)
podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. d),
c)
podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2, ak zlúčením, splynutím alebo rozdelením burzy má vzniknúť burza, a podmienka podľa§ 6 ods. 2 písm. d), ak zlúčením, splynutím alebo rozdelením burzy má vzniknúť iná právnická osoba ako burza; zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s burzou nesmie byť na ujmu veriteľov burzy,
d)
podľa odseku 1 písm. d) musí burza preukázať, že ku dňu skončenia činnosti burzy budú vyrovnané všetky na nej uzavreté obchody,
e)
podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. f) a g) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov burzy na vykonanie tohto úkonu.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a), c) a e) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.17)
(4)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby, ktoré zamýšľajú nadobudnúť podiel na základnom imaní burzy ustanovený v odseku 1 písm. a),
b)
podľa odseku 1 písm. b) burza alebo akcionár burzy,
c)
podľa odseku 1 písm. c) burza, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spoločne burza a právnická osoba, s ktorou sa burza zlučuje alebo s ktorou burza splýva,
d)
podľa odseku 1 písm. d) a e) burza.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Ak úrad do 15 dní od doručenia žiadosti podľa odseku 1 písm. b), ktorá spĺňa všetky náležitosti, nevydá rozhodnutie, platí, že predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. b) udelil.
(7)
Vrátením povolenia na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 6 ods. 1 písm. d) povolenie zaniká.
(8)
Bez predchádzajúceho súhlasu úradu je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý právny úkon urobený na základe rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase vydanom na základe nepravdivých údajov.
DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY BURZY, ORGANIZÁCIA BURZY A BURZOVÉ PRAVIDLÁ
§ 7
Orgány burzy
Orgánmi burzy sú
a)
valné zhromaždenie,
b)
predstavenstvo,
c)
dozorná rada,
d)
generálny riaditeľ.
§ 8
Valné zhromaždenie
(1)
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom burzy, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov burzy.
(2)
Na rokovaní valného zhromaždenia sa môže zúčastniť aj generálny riaditeľ a poverený zástupca úradu.
(3)
Valné zhromaždenie
a)
schvaľuje stanovy burzy a ich zmeny,
b)
rozhoduje o zvýšení a znížení základného imania burzy,
c)
volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje odmeny za ich činnosť,
d)
určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva,
e)
volí a odvoláva členov dozornej rady a určuje odmeny za ich činnosť,
f)
schvaľuje riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, rozhoduje o rozdelení zisku a určuje výšku tantiém,
g)
rozhoduje o skončení činnosti burzy,
h)
plní ďalšie úlohy, ktoré tento zákon, Obchodný zákonník alebo stanovy burzy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
(4)
Akcionár burzy má na rokovaní valného zhromaždenia hlasovacie právo podľa menovitej hodnoty svojich akcií, najviac však 15 % z celkového počtu hlasov. Akcionári burzy konajúci v zhode10) majú na rokovaní valného zhromaždenia hlasovacie práva podľa menovitej hodnoty svojich akcií, najviac však spoločne 15 % z celkového počtu hlasov.
§ 9
Predstavenstvo
(1)
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom burzy.
(2)
Predstavenstvo má najmenej deväť členov.
(3)
Členovia predstavenstva sú volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov. Opätovné zvolenie je možné.
(4)
Najmenej jednu tretinu členov predstavenstva tvoria fyzické osoby, ktoré nie sú členmi štatutárnych orgánov a dozorných orgánov akcionárov burzy ani zamestnancami akcionárov burzy.
(5)
Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
(6)
Na zasadnutí predstavenstva je oprávnený zúčastniť sa aj poverený zástupca úradu.
§ 10
Práva a povinnosti predstavenstva
(1)
Predstavenstvo
a)
schvaľuje návrh burzových pravidiel a návrh na ich zmeny,
b)
vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa,
c)
vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riaditeľa vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
d)
rozhoduje o potvrdení pozastavenia burzového obchodu (§ 12 ods. 3),
e)
rozhoduje o prijatí cenných papierov na príslušný trh burzy, o pozastavení obchodovania s cenným papierom, o preradení cenného papiera na iný trh burzy a o vylúčení cenného papiera z príslušného trhu burzy,
f)
rozhoduje o prijatí iných investičných nástrojov ako cenné papiere na obchodovanie na burze a o skončení obchodovania s týmito investičnými nástrojmi na burze,
g)
udeľuje a odoberá oprávnenie obchodovať na burze,
h)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona a činnosti uvedené v stanovách burzy a v burzových pravidlách.
(2)
Spôsob výkonu práv a povinností predstavenstva upravia stanovy burzy a burzové pravidlá.
(3)
Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Pri prerokúvaní návrhu burzových pravidiel a ich zmien musia byť prítomné aspoň dve tretiny členov predstavenstva a rozhodnutie musí byť schválené aspoň dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov, inak je rozhodnutie neplatné.
(4)
Činnosť predstavenstva riadi predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva podpisuje uznesenia predstavenstva a plní ďalšie úlohy uvedené v stanovách burzy a v burzových pravidlách.
(5)
Predsedu predstavenstva počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda predstavenstva.
§ 11
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolným orgánom burzy, ktorý dohliada na hospodárenie burzy, na výkon pôsobnosti predstavenstva a na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov burzy a burzových pravidiel.
(2)
Členovia dozornej rady sú volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov. Opätovné zvolenie je možné.
(3)
Členmi dozornej rady nesmú byť zamestnanci burzy.
(4)
Na zasadnutí dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa aj poverený zástupca úradu.
§ 12
Generálny riaditeľ
(1)
Generálny riaditeľ je výkonným orgánom burzy a riadi činnosť burzy.
(2)
Generálny riaditeľ je zamestnancom burzy. Generálny riaditeľ sa vymenovaním stáva prokuristom burzy. Burza je povinná bez zbytočného odkladu po vymenovaní generálneho riaditeľa podať návrh na zápis prokúry do obchodného registra.
(3)
Generálny riaditeľ je oprávnený pozastaviť burzový obchod, ak sú ohrozené záujmy účastníkov finančného trhu, alebo v súlade s § 38 ods. 2 pozastaviť obchodovanie s cenným papierom na burze; pri pozastavení burzového obchodu možno platne odvolať pokyny na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného zákona18) len do okamihu ich prijatia centrálnym depozitárom cenných papierov. Pozastaviť burzový obchod alebo obchodovanie s cenným papierom možno najdlhšie na 30 dní. O pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s cenným papierom je generálny riaditeľ povinný bez zbytočného odkladu informovať predsedu predstavenstva a úrad. Rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s cenným papierom musí byť prerokované na najbližšom zasadnutí predstavenstva. Ak predstavenstvo rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s cenným papierom nepotvrdí, toto opatrenie stráca platnosť.
(4)
Generálny riaditeľ je povinný zrušiť burzový obchod, ak
a)
uzavretím burzového obchodu bol porušený všeobecne záväzný právny predpis,
b)
burzový obchod bol uzavretý na účet tej istej osoby na strane kupujúceho a predávajúceho,
c)
uzavretím burzového obchodu došlo k manipulácii kurzov cenného papiera.
(5)
Generálny riaditeľ môže zrušiť burzový obchod, ak
a)
sa burza dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípade nezrušenia burzového obchodu mohli viesť k poškodeniu investorov,
b)
uzavretím burzového obchodu boli porušené burzové pravidlá,
c)
má burza dôvodné podozrenie, že došlo k manipulácii kurzov cenného papiera,
d)
došlo k omylu v zadávaní príkazov do obchodného systému burzy alebo k poruche obchodného systému burzy,
e)
o jeho zrušenie požiadajú všetci účastníci burzového obchodu; to neplatí, ak v prípade anonymných obchodov19) obchodný systém burzy neumožňuje určiť, kto podal príkazy na uzavretie príslušného burzového obchodu.
(6)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa podľa odsekov 4 a 5 možno vykonať len do okamihu prijatia pokynov na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov,19) ktoré sú predmetom burzového obchodu podľa odsekov 4 a 5, centrálnym depozitárom cenných papierov.
(7)
Na požiadanie iných orgánov burzy je generálny riaditeľ povinný zúčastniť sa na ich zasadnutí.
§ 13
Útvar inšpekcie burzových obchodov
(1)
Burza je povinná zriadiť útvar inšpekcie burzových obchodov.
(2)
Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný sledovať a zaznamenávať údaje o burzových obchodoch, systematicky a nepretržite zaznamenávať a vyhodnocovať údaje o burzových obchodoch potrebných na vypracúvanie podkladov na plnenie úloh útvaru inšpekcie burzových obchodov a v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom kontrolovať burzové obchody a poskytovať súčinnosť úradu.20)
(3)
Burza je povinná zabezpečiť materiálne, technické, organizačné a personálne podmienky potrebné na činnosť útvaru inšpekcie burzových obchodov. Technickými podmienkami sa rozumie najmä vytvorenie technického systému na systematické a nepretržité zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov o burzových obchodoch umožňujúceho vypracúvanie potrebných podkladov na plnenie úloh útvaru inšpekcie burzových obchodov.
(4)
Útvar inšpekcie burzových obchodov riadi vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov. Vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov a osoby poverené vykonávaním činnosti útvaru inšpekcie burzových obchodov sú zamestnancami burzy.
(5)
Vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riaditeľa predstavenstvo po predchádzajúcom súhlase úradu.
(6)
 V súvislosti s výkonom kontroly je útvar inšpekcie burzových obchodov oprávnený vyžadovať poskytnutie informácií a predloženie dokladov od orgánov a iných útvarov burzy, emitentov cenných papierov a právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vydali iné investičné nástroje prijaté na obchodovanie na burze, a od členov burzy.
(7)
Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný bez zbytočného odkladu vyhovieť žiadosti úradu o súčinnosť20) pri vykonávaní kontroly burzových obchodov a vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov je povinný podať v určenej lehote úradu správu o výsledku kontroly vykonanej burzou.
(8)
Ak útvar inšpekcie burzových obchodov pri výkone svojej činnosti získa informácie, na základe ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že došlo k porušeniu tohto zákona, osobitného zákona,3) burzových pravidiel alebo k vzniku skutočností, ktoré by mohli narušiť priebeh burzového obchodu, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať úrad, predstavenstvo a generálneho riaditeľa.
(9)
Útvar inšpekcie burzových obchodov predkladá úradu najneskôr do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka správu o výsledku svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a správu o prijatých opatreniach na nápravu ním zistených nedostatkov.
(10)
Zamestnanec útvaru inšpekcie burzových obchodov nesmie byť členom predstavenstva burzy, členom jej dozornej rady ani generálnym riaditeľom.
§ 14
Organizácia a riadenie burzy
(1)
Burza je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, generálnym riaditeľom a vedúcim útvaru inšpekcie burzových obchodov. Burza je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v burze za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.21)
(2)
Organizačná štruktúra a systém riadenia burzy musia zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení. V organizačnej štruktúre burzy musí byť zahrnutý útvar inšpekcie burzových obchodov ako organizačný útvar.
(3)
Burza je povinná poskytnúť úradu úradne osvedčenú kópiu platných stanov a organizačnú štruktúru bez zbytočného odkladu po ich každej zmene.
(4)
Burza je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis.22)
§ 15
Oznamovacia povinnosť burzy
(1)
Burza je povinná bez zbytočného odkladu po schválení výročnej správy o svojom hospodárení valným zhromaždením predložiť ministerstvu a úradu výročnú správu o svojom hospodárení (ďalej len „ročná správa").
(2)
Ročná správa musí obsahovať
a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
údaje o rozdelení zisku,
c)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku.
(3)
Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, je burza povinná predložiť ministerstvu a úradu správu audítora bez zbytočného odkladu potom, keď túto správu dostane.
(4)
Burza je povinná predložiť ministerstvu a úradu do 31. marca kalendárneho roka aktuálny zoznam svojich akcionárov.
§ 16
Konflikt záujmov
(1)
Zamestnanec burzy nesmie byť zároveň zamestnancom banky alebo pobočky zahraničnej banky, obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, centrálneho depozitára alebo inej burzy a ani právnických osôb, ktoré vykonávajú kontrolu [§ 3 ods. 6 písm. i)] nad obchodníkom s cennými papiermi alebo inou burzou.
(2)
Člen orgánov úradu alebo zamestnanec úradu nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady alebo zamestnancom burzy.
§ 17
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Fyzické osoby, ktoré sú členmi orgánov burzy, členmi orgánov členov burzy, zamestnancami burzy a zamestnancami členov burzy, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov účastníkov burzových obchodov.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.
(3)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a)
úradu na účely výkonu dohľadu,12)
b)
útvaru inšpekcie burzových obchodov,
c)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,23)
d)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,24)
e)
Národnej banke Slovenska na účely bankového dohľadu,2) devízovej kontroly alebo dohľadu nad platobnými systémami,2)
f)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,25)
g)
daňovému orgánu alebo colnému orgánu vo veciach daňového konania26) alebo colného konania,26)
h)
správcu finančnej kontroly pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,27)
i)
ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom,28)
j)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu,29)
k)
exekútorovi, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera.30)
(4)
Poskytnutie informácie útvaru inšpekcie burzových obchodov zamestnancami a členmi orgánov burzy a zamestnancami a členmi orgánov členov burzy sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného zákona,31) ak je informácia poskytnutá v súvislosti s výkonom kontroly burzového obchodu, pri ktorej požiadal úrad útvar inšpekcie burzových obchodov o súčinnosť podľa § 13 ods. 7.
§ 18
Burzové pravidlá
(1)
Burzové pravidlá upravujú postup pri organizovaní dopytu a ponuky cenných papierov a iných investičných nástrojov a podmienky obchodovania na burze. Burzové pravidlá obsahujú najmä
a)
podrobnosti o podmienkach prijatia cenných papierov na príslušný trh burzy, podrobnosti o podmienkach pozastavenia a skončenia obchodovania s cenným papierom na príslušnom trhu burzy,
b)
podmienky obchodovania, najmä vymedzenie účastníkov burzového obchodu, čas a miesto burzového obchodu, náležitosti a spôsob zadávania pokynov na kúpu a pokynov na predaj cenného papiera, spôsob uzatvárania burzových obchodov, spôsob realizácie ponuky na prevzatie32) a povinnej ponuky na prevzatie,33) spôsob určenia a zverejňovania kurzov cenných papierov, podmienky pozastavenia obchodovania na burze, podrobnejšie podmienky zrušenia burzových obchodov v súlade s § 10 a spôsob riešenia sporov z burzových obchodov v súlade s § 24,
c)
pravidlá udelenia, pozastavenia a odňatia členstva na burze,
d)
pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov,
e)
vymedzenie okruhu osôb, pre ktoré vzhľadom na ich zamestnanie alebo postavenie na burze platia osobitné, burzovými pravidlami ustanovené podmienky pri uzatváraní burzového obchodu,
f)
pravidlá zabezpečenia záväzkov a pohľadávok členov burzy vyplývajúcich z burzových obchodov,
g)
spôsob posúdenia odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých člen burzy uzatvára burzové obchody (§ 20 ods. 3),
h)
spôsob plnenia povinností burzy ako povinnej osoby podľa osobitného zákona,21)
i)
pravidlá určenia toho, čo sa rozumie nezvykle výraznou zmenou kurzu cenného papiera,
j)
vymedzenie činností, ktoré sa považujú za manipuláciu kurzov cenných papierov a iných investičných nástrojov,
k)
podmienky a pravidlá podľa písmen a) až j), ak burza organizuje aj obchody s inými investičnými nástrojmi, ako sú cenné papiere, a to pre jednotlivé druhy investičných nástrojov primerane.
(2)
Generálny riaditeľ je povinný predložiť úradu predstavenstvom schválený návrh burzových pravidiel a ich zmien.
(3)
Burzové pravidlá a ich zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu o ich schválení, najneskôr však 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia úradu o ich schválení. Ak úrad nevydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa, keď mu bol návrh burzových pravidiel alebo ich zmien doručený, alebo odo dňa doplnenia podania, burzové pravidlá a ich zmeny sa považujú za schválené.
(4)
Burza je povinná zosúladiť burzové pravidlá so všeobecne záväznými právnymi predpismi do 30 dní od nadobudnutia ich účinnosti, ak príslušný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inú lehotu na ich zosúladenie. Ak burza nezosúladí burzové pravidlá so všeobecne záväznými právnymi predpismi v lehote podľa prvej vety, úrad nariadi burze zmenu alebo doplnenie burzových pravidiel a určí burze dodatočnú lehotu na ich zosúladenie.
(5)
Úrad burzové pravidlá a ich zmeny neschváli, ak sú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
(6)
Burza je povinná burzové pravidlá vrátane ich zmien a doplnkov bez zbytočného odkladu sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle burzy a uverejniť o tom oznam v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(7)
Burzové pravidlá sú záväzné pre členov burzy, emitentov cenných papierov prijatých na trh burzy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vydali iné investičné nástroje prijaté na obchodovanie na burze, a pre Národnú banku Slovenska.
TRETIA ČASŤ
BURZOVÝ OBCHOD, UVEREJŇOVANIE KURZOV CENNÝCH PAPIEROV A SPORY Z BURZOVÉHO OBCHODU
§ 19
Oprávnenie obchodovať na burze
Obchodovať na burze môžu len členovia burzy a Národná banka Slovenska.
§ 20
Člen burzy
(1)
Členom burzy môže byť len právnická osoba oprávnená na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona,34) na ktorú sa vzťahuje povinnosť dodržiavať ustanovenia o primeranosti vlastných zdrojov podľa osobitných predpisov,35) alebo správcovská spoločnosť, ak táto právnická osoba alebo správcovská spoločnosť spĺňa podmienky členstva uvedené v burzových pravidlách.
(2)
Členstvo udeľuje burza na žiadosť právnickej osoby podľa odseku 1. Ak sú splnené všetky podmienky podľa odseku 1 a ak nie sú známe skutočnosti, ktoré by v prípade udelenia členstva mohli viesť k poškodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejného záujmu, je burza povinná udeliť žiadateľovi členstvo.
(3)
Člen burzy môže uzatvárať burzové obchody iba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je dôveryhodná, ovláda obchodný systém burzy, pozná burzové pravidlá a burza jej spôsobilosť na uzatváranie burzových obchodov osvedčila spôsobom určeným v burzových pravidlách.
(4)
Ak člen burzy prestane byť oprávnený na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona,34) burza mu odníme oprávnenie obchodovať na burze. Ak člen burzy prestane spĺňať podmienky uvedené v burzových pravidlách alebo vážne porušuje burzové pravidlá, môže mu burza dočasne alebo trvalo odňať oprávnenie obchodovať na burze. Právnickej osobe, ktorej bolo trvalo odňaté oprávnenie obchodovať na burze, zaniká členstvo na burze.
(5)
Burza môže členovi burzy dočasne odňať oprávnenie obchodovať na burze najdlhšie na jeden rok.
§ 21
Práva a povinnosti účastníkov burzového obchodu
(1)
Pri burzovom obchode majú jeho účastníci rovnaké práva. Všetkým účastníkom burzového obchodu musia byť dostupné v rovnaký čas rovnaké informácie o skutočnostiach významných pre vývoj kurzov cenných papierov.
(2)
Účastníci burzového obchodu nesmú uzatvárať burzové obchody poškodzujúce tretie osoby.
(3)
Zakazuje sa manipulácia kurzov cenných papierov a iných investičných nástrojov. Za manipuláciu kurzov cenných papierov a iných investičných nástrojov sa nepovažujú činnosti spojené s riadením štátneho dlhu, verejných financií a menovej politiky vykonávané štátnymi orgánmi, orgánmi členských štátov, Národnou bankou Slovenska, centrálnou bankou členského štátu a Európskou centrálnou bankou alebo osobami konajúcimi v ich mene.
(4)
Člen burzy je povinný odmietnuť vykonanie pokynu, ktorého zjavným účelom je manipulácia kurzu cenného papiera alebo iného investičného nástroja, a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť útvaru inšpekcie burzových obchodov a úradu.
(5)
Fyzické osoby, ktoré majú zo svojho zamestnania alebo postavenia informácie o skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť kurz niektorých cenných papierov, skôr ako ostatní účastníci burzového obchodu, nesmú uzavrieť obchody s týmito cennými papiermi alebo svoje informácie využiť v prospech iných osôb, a to až dovtedy, kým tieto informácie nie sú všeobecne známe.
(6)
Burza je povinná v burzových pravidlách v súlade s § 18 ods. 1 upraviť podrobnosti o tom, ktoré činnosti sa považujú za manipuláciu kurzov cenných papierov a iných investičných nástrojov.
§ 22
(1)
Burza je povinná zverejniť o každom cennom papieri alebo inom investičnom nástroji prijatom na ňou organizovaný trh po skončení každého obchodného dňa v dennom kurzovom lístku burzy najmä
a)
najnižší kurz a najvyšší kurz,
b)
priemerný kurz,
c)
objem uzavretých burzových obchodov.
(2)
Údaje podľa odseku 1 je burza povinná zverejniť spôsobom určeným v burzových pravidlách najneskôr na začiatku prvej obchodnej hodiny nasledujúceho obchodného dňa.
(3)
Burza je tiež povinná zverejňovať priemerný kurz a objem burzových obchodov každého cenného papiera alebo iného investičného nástroja v rámci priebežného obchodovania. Ak informácie podľa prvej vety nie sú zverejňované počas obchodného dňa v reálnom čase, je ich burza povinná zverejniť vždy na konci každej obchodnej hodiny, a to za posledných šesť obchodných hodín, ktoré sa skončili dve obchodné hodiny pred zverejnením týchto informácií.
(4)
Burza je tiež povinná zverejňovať priemerný kurz, najvyšší kurz a najnižší kurz burzových obchodov uzavretých na ňou organizovanom trhu v rámci priebežného obchodovania s cenným papierom alebo iným investičným nástrojom. Ak informácie podľa prvej vety nie sú zverejňované počas obchodného dňa v reálnom čase, je ich burza povinná zverejniť po uplynutí každých 20 minút každej obchodnej hodiny, a to za obdobie dvoch obchodných hodín, ktoré sa skončili jednu obchodnú hodinu pred uverejnením týchto informácií.
(5)
Zverejňovanie údajov podľa odsekov 3 a 4 sa nevyžaduje v prípade cenných papierov alebo iných investičných nástrojov nespĺňajúcich kritériá likvidity alebo ak si to vyžaduje ochrana investorov.
(6)
Spôsob a lehoty zverejnenia údajov podľa odsekov 3 a 4 upraví burza v burzových pravidlách tak, by sa zohľadnila veľkosť ňou organizovaného trhu, možnosti a potreby burzy a možnosti a potreby účastníkov burzového obchodu. Burza v burzových pravidlách upraví v súlade s odsekom 5 kritériá likvidity a ďalšie podmienky, za ktorých sa údaje podľa odsekov 3 a 4 nezverejňujú.
(7)
Ak majú investori možnosť dopredu sa oboznámiť s informáciami o cenách a objemoch burzových obchodov, ktoré môžu byť na burze uzavreté, je burza povinná zabezpečiť, aby
a)
tieto informácie boli na trhu burzy k dispozícii v priebehu celej doby, počas ktorej burzové obchody na trhu burzy prebiehajú,
b)
podmienky oznámené pre uvedenú cenu a uvedený objem boli podmienkami, za ktorých môže investor taký obchod uzavrieť.
(8)
Burza je povinná zverejňovať za každý obchodný deň aj ceny a objemy burzových obchodov, ktoré neboli uzavreté ako anonymné obchody.19) Spôsob zverejňovania údajov podľa prvej vety upraví burza v burzových pravidlách.
(9)
Proti vyhláseným kurzom cenných papierov možno podať na burze námietku, a to do troch dní odo dňa nasledujúceho po ich zverejnení. Námietka musí obsahovať najmä určenie cenného papiera a kurzu, ktorého sa námietka týka, a rozsah požadovanej opravy.
(10)
O námietke rozhodne generálny riaditeľ do troch dní od jej doručenia. Ak generálny riaditeľ v tejto lehote nerozhodne, platí, že námietku prijíma. Proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa nemožno podať rozklad.
(11)
Ak generálny riaditeľ rozhodne o prijatí námietky proti vyhláseným kurzom cenných papierov, je burza povinná bez zbytočného odkladu vykonať opravu príslušných kurzov cenných papierov a túto skutočnosť zverejniť spôsobom uvedeným v § 27 ods. 2 písm. a).
§ 23
Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov upravuje osobitný zákon.36)
§ 24
(1)
Spory z burzového obchodu rozhoduje súd, ak strany v písomnej zmluve nedohodnú rozhodovanie sporov rozhodcovským súdom.37) Burza môže zriadiť stály burzový rozhodcovský súd.38)
(2)
V sporoch z burzového obchodu je neprípustná námietka, že išlo iba o stávku alebo hru.
ŠTVRTÁ ČASŤ
TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY, POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV A KÓTOVACÍ PROSPEKT
HLAVA I
TRH BURZY, PODMIENKY NA PRIJATIE CENNÉHO PAPIERA NA TRH BURZY A POVINNOSTI EMITENTA KÓTOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV
§ 25
(1)
Burza organizuje verejný trh s cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov a na regulovanom voľnom trhu burzy.
(2)
Trh kótovaných cenných papierov je trh burzy, na ktorom obchodované cenné papiere a ich emitenti spĺňajú podmienky na prijatie podľa § 29 až 32. Regulovaný voľný trh burzy je trh burzy, na ktorom obchodované cenné papiere a ich emitenti spĺňajú podmienky na prijatie podľa § 29.
(3)
Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy, len ak tento cenný papier a jeho emitent spĺňajú podmienky podľa tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových pravidiel.
(4)
Ustanovenia § 26 ods. 2 písm. c) až e), § 26 ods. 3 písm. c) a d), § 26 ods. 4, 8 a 9, § 27, § 28, § 29 ods. 1 písm. b), d), f) až i), § 29 ods. 5 až 7, § 30 a 31, § 37 ods. 1 až 4, 6, 7 a 9 a § 37 ods. 5 písm. a) a e) sa nevzťahujú na štátne cenné papiere,40) cenné papiere vydané Národnou bankou Slovenska a na cenné papiere vydané členským štátom a jeho orgánmi alebo orgánmi územnej samosprávy. Ustanovenia § 28, § 29 ods. 1 písm. b), d), f) a i) a § 31 sa nevzťahujú na dlhopisy vydané medzinárodnými organizáciami.
(5)
Organizovať obchodovanie s inými investičnými nástrojmi ako cennými papiermi môže burza len za podmienok podľa § 40. Iný investičný nástroj ako cenné papiere môže byť prijatý na obchodovanie na burze, len ak tento investičný nástroj spĺňa podmienky podľa tohto zákona, osobitného zákona39) a burzových pravidiel.
Prijatie cenného papiera na trh burzy
§ 26
(1)
O prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov žiada jeho emitent alebo z poverenia emitenta člen burzy. O prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh burzy žiada jeho emitent alebo člen burzy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Žiadosť o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov (ďalej len „žiadosť o kótovanie") obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada,
c)
označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých bola v predchádzajúcich 60 dňoch pred podaním žiadosti o kótovanie podaná žiadosť o prijatie tých istých cenných papierov, alebo označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých bude v nasledujúcich 60 dňoch podaná žiadosť,
d)
označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti o kótovanie,
e)
kótovací prospekt, ak tento zákon neustanovuje inak,
f)
písomný súhlas emitenta akcií s podaním žiadosti, ak sa žiada o prijatie cenného papiera zastupujúceho akcie,
g)
ďalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových pravidlách.
(3)
Žiadosť o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
druh, formu, podobu, počet a celkovú menovitú hodnotu cenných papierov, o ktorých prijatie sa žiada,
c)
označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti,
d)
prospekt cenného papiera41) a rozhodnutie o jeho schválení podľa osobitného zákona42) a doklad o zverejnení prospektu, ak bol prospekt cenného papiera zverejnený pred podaním žiadosti; pri cenných papieroch vydaných v zahraničí rozhodnutie príslušného orgánu oprávneného na schválenie prospektu v štáte, v ktorom bol prospekt cenného papiera prvýkrát schválený,
e)
ďalšie náležitosti ustanovené burzou v burzových pravidlách.
(4)
Ak predmetom žiadosti o kótovanie sú cenné papiere, pre ktoré bude v čase medzi podaním žiadosti o kótovanie a predpokladaným prijatím na trh kótovaných cenných papierov alebo súčasne s prijatím na trh kótovaných cenných papierov vyhlásená verejná ponuka cenných papierov,43) je žiadateľ povinný predložiť aj rozhodnutie úradu o schválení prospektu cenného papiera podľa osobitného zákona.42) Ak predmetom žiadosti o kótovanie sú cenné papiere vydané v súvislosti s premenou44) emitenta, je emitent povinný sprístupniť verejnosti dokumenty opisujúce podmienky a okolnosti, za ktorých došlo k premene, vrátane začiatočnej súvahy, ak emitent ešte nezostavil účtovnú závierku.
(5)
Žiadosť o kótovanie a žiadosť o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh sa musí vzťahovať na všetky cenné papiere tej istej emisie a v prípade akcií na všetky akcie toho istého druhu45) vydané jedným emitentom. Zo žiadosti však môžu byť vyňaté akcie držané v majetku na účely ovládania emitenta46) alebo také akcie, s ktorými nie je možné na základe platne uzavretej dohody po určitú dobu obchodovať, ak burza za podmienok stanovených burzovými pravidlami uzná, že to neohrozí záujmy majiteľov akcií, pre ktoré sa podáva žiadosť. Vyňatie zo žiadosti spôsobom podľa druhej vety sa musí vzťahovať na všetky akcie s rovnakým kódom ISIN. Skutočnosť, že sa žiadosť vzťahuje len na časť akcií toho istého druhu,45) musí byť uvedená v kótovacom prospekte akcií spolu s uvedením dôvodu.
(6)
Ak sú splnené podmienky podľa § 25 ods. 3, burza rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 do 60 dní od jej doručenia alebo doplnenia; ak sa na posudzovanie žiadosti o kótovanie vzťahuje aj § 33 až 36, môže burza predĺžiť lehotu na rozhodnutie na šesť mesiacov od doručenia alebo doplnenia žiadosti, ak si to vyžaduje postup podľa § 33 až 36.
(7)
Burza je povinná vydať písomné rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 a oboznámiť žiadateľa s rozhodnutím bez zbytočného odkladu potom, čo rozhodla. Ak burza v lehote podľa odseku 6 rozhodnutie nevydá, možno sa jeho vydania domáhať na súde.
(8)
Súčasťou rozhodnutia o prijatí cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov je schválenie kótovacieho prospektu; na žiadosť emitenta môže burza vydať aj osobitné rozhodnutie o schválení kótovacieho prospektu. Burza je oprávnená v konaní pri rozhodovaní o žiadosti o kótovanie požiadať, aby jej bola predložená doplňujúca správa audítora, ktorého správa bola použitá pri zostavovaní kótovacieho prospektu. Burza kótovací prospekt neschváli, ak neobsahuje predpísané náležitosti alebo ak jej v určenej lehote nebola doručená doplňujúca správa audítora. Burza v konaní pri rozhodovaní o žiadosti o kótovanie nie je povinná preverovať pravdivosť alebo hodnovernosť údajov uvedených v kótovacom prospekte s výnimkou identifikačných údajov žiadateľa a oprávnenosti osôb podpisujúcich kótovací prospekt. Ak však burza v rámci konania o žiadosti o kótovanie zistí, že údaje v kótovacom prospekte nezodpovedajú skutočnosti, kótovací prospekt neschváli.
(9)
Kótovací prospekt nesmie byť zverejnený pred jeho schválením podľa odseku 8, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10)
Na regulovaný voľný trh burzy je burza oprávnená prijať cenný papier aj bez žiadosti; v takom prípade je burza povinná najmenej 30 dní pred plánovaným prijatím cenného papiera upovedomiť emitenta o tejto skutočnosti.
(11)
Ak žiada o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh burzy člen burzy, musí burze preukázať, že informoval emitenta o plánovanom obchodovaní s jeho cennými papiermi na burze.
(12)
Emitent cenného papiera, ktorý nežiadal o jeho prijatie na regulovaný voľný trh, môže v lehote 30 dní od rozhodnutia o prijatí cenného papiera na regulovaný voľný trh zakázať obchodovanie s týmto cenným papierom písomným oznámením doručeným burze. Ak emitent v lehote podľa prvej vety obchodovanie s cenným papierom nezakáže, možno začať obchodovať s týmto cenným papierom na regulovanom voľnom trhu burzy.
(13)
O prijatí cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov je burza povinná zverejniť oznámenie v celoštátnej tlači uverejňujúcej burzové správy, pričom je potrebné uviesť najmenej označenie cenného papiera, obchodné meno emitenta, deň prijatia na trh kótovaných cenných papierov a deň začiatku obchodovania.
§ 27
(1)
Rozhodnutie burzy o prijatí cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov nadobúda právoplatnosť dňom zverejnenia kótovacieho prospektu. S cenným papierom možno začať obchodovať na trhu kótovaných cenných papierov burzy najskôr v deň nasledujúci po dni zverejnenia kótovacieho prospektu. Ak kótovací prospekt nebol zverejnený do šiestich mesiacov odo dňa rozhodnutia burzy o prijatí cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov, stráca toto rozhodnutie platnosť.
(2)
Zverejnením kótovacieho prospektu sa rozumie
a)
zverejnenie v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy alebo
b)
bezplatné sprístupnenie v písomnej forme v sídle emitenta, v sídle burzy a v sídle obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytoval pre emitenta služby spojené s vydávaním cenného papiera, a oznámenie miesta takéhoto zverejnenia v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(3)
Burza môže na žiadosť emitenta povoliť nezverejnenie určitej informácie z kótovacieho prospektu, len ak
a)
vplyv tejto informácie na posúdenie súčasnej alebo budúcej finančnej situácie emitenta nie je podstatný alebo
b)
by zverejnenie tejto informácie bolo v rozpore s verejným záujmom alebo by vážne poškodilo emitenta; burza neschváli žiadosť, ak by nezverejnenie informácie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozhodovanie verejnosti.
(4)
Kótovací prospekt musí byť zostavený podľa § 41 až 56, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Za zostavenie kótovacieho prospektu v súlade s týmto zákonom zodpovedá emitent alebo ním poverená právnická osoba alebo fyzická osoba. Za úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v kótovacom prospekte zodpovedá emitent.
(6)
Ak v čase medzi zverejnením kótovacieho prospektu a začatím obchodovania s cenným papierom na trhu kótovaných cenných papierov nastanú zmeny v skutočnostiach uvedených v kótovacom prospekte, je emitent povinný bez zbytočného odkladu vypracovať doplnok ku kótovaciemu prospektu a predložiť ho burze. Po preskúmaní doplnku ku kótovaciemu prospektu burzou je emitent povinný ho bez meškania uverejniť rovnakým spôsobom ako kótovací prospekt. Ak burza zistí, že predložený doplnok ku kótovaciemu prospektu je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,39) zruší rozhodnutie o prijatí cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov.
§ 28
(1)
Akékoľvek oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument, ktorý obsahuje informácie o prijatí alebo o procese prijímania cenných papierov na trh kótovaných cenných papierov burzy a údaje o týchto cenných papieroch a ktorý má byť zverejnený alebo hromadne používaný emitentom v období medzi podaním žiadosti o kótovanie a začatím obchodovania s týmito cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov, musí obsahovať údaj o tom, že bol alebo bude zverejnený kótovací prospekt a kde bol alebo bude zverejnený.
(2)
Oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument podľa odseku 1 musí byť pred uverejnením doručený burze a možno ho uverejniť, len ak jeho uverejnenie burza v lehote do 15 dní od jeho doručenia nezakázala.
(3)
Burza uverejnenie oznámenia, inzerátu, plagátu a ďalšieho dokumentu podľa odseku 1 zakáže, ak nespĺňa podmienku podľa odseku 1 alebo ak obsahuje informácie, ktoré sú v rozpore s obsahom kótovacieho prospektu, alebo informácie, prípadne súbor informácií z kótovacieho prospektu, ktoré by pri nedostatku iných informácií z kótovacieho prospektu mohli byť zavádzajúce.
§ 29
Podmienky na prijatie cenných papierov na trh burzy
(1)
Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy, len ak
a)
je tento cenný papier investičným nástrojom,1)
b)
je zastupiteľným cenným papierom,
c)
nie je obmedzená jeho prevoditeľnosť,
d)
je zaknihovaným cenným papierom; to neplatí, ak je cenný papier vydaný emitentom so sídlom v členskom štáte, ktorý pripúšťa prijatie listinných cenných papierov na trh kótovaných cenných papierov, a ak túto skutočnosť burza zverejnila,
e)
je vydaný v súlade s právom štátu, v ktorom bol vydaný, a jeho emitent spĺňa požiadavky na vydávanie cenných papierov podľa práva štátu, v ktorom má emitent sídlo,
f)
burze cenných papierov nie sú známe skutočnosti, ktoré by v prípade prijatia cenného papiera na obchodovanie na verejnom trhu mohli viesť k poškodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejného záujmu,
g)
bol schválený a zverejnený prospekt cenného papiera42) alebo kótovací prospekt, ak tento zákon neustanovuje inak,
h)
emitent zabezpečí v prípade akcií na meno vedenie zoznamu akcionárov spôsobom podľa osobitného zákona,47)
i)
bol plne splatený emisný kurz cenného papiera,48)
j)
bolo úspešne skončené jeho upisovanie na základe verejnej ponuky alebo ak uplynula lehota, počas ktorej bolo možné prijímať žiadosti o upísanie cenného papiera; to neplatí pre dlhopisy vydávané priebežne, ak uzávierka na upisovanie nie je stanovená,
k)
sú splnené ďalšie požiadavky, ktoré na cenný papier a jeho emitenta kladie tento zákon alebo osobitný zákon.39)
(2)
Schválenie a zverejnenie prospektu cenného papiera sa nevyžaduje, ak ide o cenné papiere, na ktoré sa vzťahujú výnimky z verejnej ponuky cenných papierov podľa osobitného zákona;49) pri podielových listoch podielových fondov platí táto výnimka len vtedy, ak bol zverejnený štatút alebo predajný prospekt podielového fondu.50)
(3)
Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1 písm. i), ak obchodovanie s cenným papierom, ktorého emisný kurz nie je úplne splatený, nebude v rozpore so záujmami investorov a ak kótovací prospekt tohto cenného papiera alebo prospekt cenného papiera obsahuje údaj o neúplnom splatení emisného kurzu spolu s uvedením opatrení prijatých na zabezpečenie bezproblémového obchodovania s cenným papierom.
(4)
Pri akciách na meno, ktorých prevod je podmienený súhlasom orgánov emitenta, sa podmienka podľa odseku 1 písm. c) považuje za splnenú, ak požiadavka na súhlas orgánov emitenta51) nebude prekážkou pri obchodovaní s akciami na príslušnom trhu burzy.
(5)
Ak sú predmetom žiadosti o prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh cenné papiere, pre ktoré bol zostavený a zverejnený prospekt cenného papiera v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti, pokladá sa takto predložený prospekt, doklad o jeho schválení príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo emitent alebo v ktorom boli cenné papiere vydané, a doklad o zverejnení za splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. g) na prijatie cenného papiera na regulovaný voľný trh. To platí aj vtedy, ak o prijatí cenného papiera na regulovaný voľný trh rozhoduje burza bez žiadosti. Pri cenných papieroch vydaných v zahraničí možno uznať predložený prospekt cenného papiera za splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. g), len ak rozsah údajov v tomto prospekte nie je užší ako rozsah údajov vyžadovaných podľa osobitného zákona.41)
(6)
Ak by medzi dňom zverejnenia prospektu cenného papiera a prijatím na regulovaný voľný trh uplynulo viac ako 12 mesiacov, je žiadateľ povinný opätovne zverejniť prospekt cenného papiera a údaje z prospektu cenného papiera, pri ktorých nastali zmeny od posledného zverejnenia prospektu cenného papiera spôsobom podľa § 27 ods. 2, najneskôr do 30 dní od rozhodnutia o prijatí cenného papiera na regulovaný voľný trh; táto povinnosť sa vzťahuje aj na burzu, ak sa rozhodla prijať cenný papier na regulovaný voľný trh bez žiadosti.
(7)
Ak sú predmetom žiadosti o kótovanie cenné papiere, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov na inej burze so sídlom v Slovenskej republike v období dvoch mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie, burza oslobodí emitenta od povinnosti zostaviť nový kótovací prospekt, ak jej bolo doručené vyjadrenie tejto inej burzy, že ňou schválený kótovací prospekt bol zostavený v súlade s týmto zákonom. Ustanovenie § 57 tým nie je dotknuté.
(8)
Burza je oprávnená v burzových pravidlách ustanoviť ďalšie podmienky na prijatie cenného papiera na príslušný trh burzy, len ak sú tieto ďalšie podmienky uplatňované rovnako na všetkých emitentov alebo na emitentov rovnakého druhu cenných papierov. Podmienkou prijatia cenných papierov vydaných so sídlom v členskom štáte, nesmie byť požiadavka na ich predchádzajúce prijatie na trh kótovaných cenných papierov burzy so sídlom v členskom štáte. Burza je však oprávnená upustiť od uplatňovania dodatočných podmienok podľa prvej vety, ak by boli na prekážku postupu pri posudzovaní žiadosti o kótovanie v prípade podľa § 33.
§ 30
Podmienky na prijatie akcií na trh kótovaných cenných papierov
(1)
Akcia môže byť prijatá na trh kótovaných cenných papierov, len ak táto akcia a jej emitent spĺňajú podmienky podľa § 29 a ak
a)
emitent zostavil a zverejnil účtovnú závierku v súlade s osobitným zákonom52) najmenej za tri roky predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť,
b)
súčin kurzu akcie alebo predpokladaného kurzu akcie a počtu akcií, pre ktoré sa žiada o prijatie, dosahuje najmenej 1 000 000 EUR; ak nie je predpokladaný kurz možné odhadnúť, vzťahuje sa táto podmienka na vlastné imanie emitenta,
c)
sú distribuované medzi verejnosťou akcie predstavujúce najmenej 25 % menovitej hodnoty akcií, pre ktoré sa podáva žiadosť o kótovanie, alebo ak vzhľadom na veľký počet týchto akcií alebo veľký počet akcionárov bude zaručené bezproblémové obchodovanie s touto akciou aj pri nižšom percente distribúcie.
(2)
Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1 písm. a), ak je to v záujme emitenta a investorov a ak burza dôjde k záveru, že investori budú mať aj napriek udelenej výnimke dostatok informácií na presné a správne posúdenie cenného papiera, majetku a záväzkov emitenta a jeho finančnej situácie.
(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak akcie rovnakého druhu vydané tým istým emitentom už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej sa podáva žiadosť.
(4)
Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1 písm. b), ak je predpoklad, že pre akcie bude zabezpečené dostatočne likvidné obchodovanie aj bez splnenia uvedenej podmienky. Výnimku podľa prvej vety nemožno udeliť, ak je počet akcií, pre ktoré sa podáva žiadosť, nižší ako 10 000.
(5)
Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1 písm. c), ak
a)
dostatočná distribúcia akcií má byť zabezpečená ich predajom na burze pri ich vydaní a burza dôjde k záveru, že podmienka podľa odseku 6 bude splnená v krátkom čase po prijatí akcie na trh kótovaných cenných papierov,
b)
iné akcie rovnakého druhu toho istého emitenta sú už prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy alebo burzy so sídlom v zahraničí, na ktorej tieto akcie podmienku dostatočnej distribúcie spĺňajú.
(6)
Za akcie distribuované medzi verejnosťou sa považujú akcie, ktoré sú v majetku osôb s podielom na danej emisii menej ako 5 % a súčasne nie sú v majetku emitenta, členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov a dcérskych spoločností emitenta.
(7)
Akcie vydané emitentom so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, a ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy v štáte sídla emitenta ani v štáte, v ktorom je väčšina týchto akcií distribuovaná medzi verejnosťou, môže burza prijať na trh kótovaných cenných papierov, len ak žiadateľ preukáže, že neprijatie týchto akcií na trh kótovaných cenných papierov burzy v uvedených štátoch nie je spôsobené nevyhnutnosťou ochrany investorov v uvedených štátoch.
§ 31
Podmienky na prijatie dlhopisov na trh kótovaných cenných papierov
(1)
Burza môže prijať na trh kótovaných cenných papierov dlhopis, len ak tento dlhopis a jeho emitent spĺňajú podmienky podľa § 29 a ak hodnota jeho emisie určená emisným kurzom dlhopisov je najmenej 200 000 EUR.
(2)
Burza je za podmienok ustanovených burzovými pravidlami oprávnená poskytnúť výnimku z podmienky podľa odseku 1, ak je odôvodnený predpoklad, že pre dlhopisy bude zabezpečené dostatočne likvidné obchodovanie aj bez splnenia uvedenej podmienky.
(3)
Dlhopis, s ktorým je spojené právo na jeho výmenu za akcie spoločnosti alebo prednostné právo na upísanie akcií spoločnosti53) (ďalej len „vymeniteľný dlhopis"), môže byť prijatý na trh kótovaných cenných papierov, len ak sú už na trh burzy prijaté akcie emitenta, za ktoré majú byť vymenené vymeniteľné dlhopisy, alebo ak tieto akcie budú prijaté súčasne s vymeniteľnými dlhopismi.
§ 32
Podmienky na prijatie cenných papierov zastupujúcich akcie na trh kótovaných cenných papierov
(1)
Cenný papier zastupujúci akcie môže byť prijatý na trh kótovaných cenných papierov, len ak emitent akcií a akcie spĺňajú podmienky podľa § 29 a 30 a emitent akcií zverejňuje informácie podľa § 37 a ak tento cenný papier spĺňa podmienky podľa § 30.
(2)
Burza môže prijať žiadosť o kótovanie cenných papierov podľa odseku 1 len vtedy, ak dospela k názoru, že emitent cenného papiera zastupujúceho akcie poskytuje dostatočné záruky ochrany investorov.
(3)
Na trh kótovaných cenných papierov nemôže byť prijatý cenný papier zastupujúci akcie vydané emitentom so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak zastupované akcie nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy so sídlom v štáte, kde má sídlo emitent akcií.
Spolupráca a voľný pohyb v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru
§ 37
Povinnosti emitenta kótovaných cenných papierov
(2)
Emitent kótovaných cenných papierov je povinný predložiť burze všetky informácie, ktoré burza v burzových pravidlách určí ako informácie potrebné na ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania verejného trhu s cennými papiermi, a podľa požiadaviek burzy tieto informácie zverejniť rovnakým spôsobom ako informácie podľa odseku 1. Ak emitent požiadavke burzy na zverejnenie informácie nevyhovie, môže po prejednaní s emitentom túto informáciu zverejniť burza.
(3)
Emitent kótovaného cenného papiera je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť burze všetky informácie, ktoré môžu mať významný vplyv na jeho aktíva, pasíva alebo finančnú situáciu a môžu viesť k podstatným zmenám v kurze cenného papiera.
(4)
Emitent kótovaného cenného papiera je povinný zaslať burze návrh na zmenu svojich stanov, spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny najneskôr do zvolania valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré má o navrhovanej zmene rozhodnúť; emitent iných cenných papierov ako akcií má túto povinnosť len vtedy, ak navrhovaná zmena má vplyv na práva majiteľov ním vydaných cenných papierov.
(5)
Emitent kótovaného cenného papiera je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť burze
a)
informácie o zvolaní valného zhromaždenia,
b)
svoje rozhodnutie o vyplácaní výnosov z cenných papierov,
c)
termín a spôsob vyplácania výnosov z cenných papierov,
d)
termín a spôsob splácania cenných papierov,
e)
svoje rozhodnutie o vydaní nových cenných papierov.
(6)
Emitent dlhopisov prijatých na trh kótovaných cenných papierov je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť burze informácie o prijatých úveroch a o ich zabezpečení.
(7)
Emitent kótovaných cenných papierov je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť burze informácie o všetkých zmenách v právach, ktoré sú spojené s týmito cennými papiermi. Emitent vymeniteľných dlhopisov prijatých na trh kótovaných cenných papierov je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť burze aj informácie o výkone práv z týchto vymeniteľných dlhopisov a o akejkoľvek zmene v právach spojených s akciami, ktoré môžu byť nadobudnuté za tieto vymeniteľné dlhopisy.
(8)
Ak sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov viacerých búrz alebo zahraničných búrz, je emitent povinný zabezpečiť, aby každej burze a zahraničnej burze boli oznámené rovnocenné informácie v rovnakom čase.
(9)
Ak emitent akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov vydá nové akcie toho istého druhu, je povinný podať žiadosť o kótovanie týchto akcií do šiestich mesiacov od ich vydania, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10)
Burza je povinná bez zbytočného odkladu zverejniť informáciu, ktorú jej podľa odsekov 3, 5 a 7 oznámil emitent kótovaných cenných papierov. To neplatí, ak by sa zverejnením informácie poškodili záujmy emitenta kótovaného cenného papiera; burza zverejní informácie, ak by ich nezverejnenie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozhodovanie investorov. Emitent kótovaného cenného papiera so sídlom v zahraničí je povinný oznamovať a zverejňovať informácie podľa odsekov 1 až 7 v slovenskom jazyku. Ak sú cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy so sídlom v členskom štáte, je emitent povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť zverejnenie informácií podľa odsekov 1, 3, 5 a 7 v tomto členskom štáte.
(11)
Zverejnením informácií podľa odsekov 1 až 10 sa rozumie ich zverejnenie spôsobom uvedeným v § 27 ods. 2.
(12)
Ak emitent kótovaných cenných papierov nevykonáva sám splácanie ním vydaných dlhopisov alebo vyplácanie výnosov z ním vydaných cenných papierov, je povinný tieto činnosti vykonávať len prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo inej právnickej osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie;55) emitent je povinný oznámiť burze obchodné meno tohto obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo inej právnickej osoby.
(13)
Emitent kótovaných cenných papierov je povinný uplatňovať voči majiteľom cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov princíp rovnakého zaobchádzania; to nebráni emitentovi vykonať ponuku na predčasné splatenie určitých dlhopisov ich majiteľom, ak sú tieto ponuky vykonané v súlade so zákonom a ak sú v súlade s právom chránenými záujmami majiteľov dlhopisov.
§ 38
(1)
Burza je povinná bez zbytočného odkladu pozastaviť obchodovanie s cenným papierom na trhu, ktorý organizuje, ak cenný papier alebo emitent prestanú spĺňať podmienky na prijatie cenného papiera na príslušný trh burzy ustanovené týmto zákonom alebo burzovými pravidlami alebo ak emitent neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom, a vyzvať emitenta na odstránenie nedostatkov; ak nie je emitentovi možné doručiť písomnú výzvu, môže burza vyzvať emitenta aj spôsobom podľa § 27 ods. 2 písm. a) alebo iným vhodným spôsobom určeným v burzových pravidlách. Burza je tiež povinná bez zbytočného odkladu pozastaviť obchodovanie s cenným papierom, ak zistila manipuláciu kurzov tohto cenného papiera alebo ak v krátkom čase došlo k nezvykle výraznej zmene kurzu cenného papiera. Burza je povinná v burzových pravidlách ustanoviť kritériá na pozastavenie obchodovania s cenným papierom na základe nezvykle výrazných zmien jeho kurzu.
(2)
Burza je oprávnená v súlade s burzovými pravidlami pozastaviť obchodovanie s cenným papierom na trhu, ktorý organizuje, ak
a)
emitent cenných papierov oznámil burze skutočnosti podľa § 37 ods. 3 a 5 a pozastavenie obchodovania s týmto cenným papierom je v záujme ochrany investorov,
b)
sa dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípade nepozastavenia obchodovania mohli viesť k poškodeniu investorov alebo ohrozeniu verejného záujmu,
c)
bol podaný príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať s cenným papierom podľa osobitného predpisu,56)
d)
má dôvodné podozrenie z manipulácie kurzov cenného papiera.
(3)
Burza môže pozastaviť obchodovanie s cenným papierom najviac na tri mesiace. Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný preveriť skutočnosti, ktoré viedli k pozastaveniu obchodovania podľa odseku 1 druhej vety alebo podľa odseku 2 písm. b), a podať správu úradu, predstavenstvu a generálnemu riaditeľovi; v správe sa uvedie najmä, či bol porušený zákon a burzové pravidlá, rozsah tohto porušenia a osoby zodpovedné za toto porušenie. Ak bolo pozastavené obchodovanie podľa odseku 1 a emitent cenného papiera v určenej lehote na výzvu burzy neodstráni nedostatky, burza cenný papier vylúči z príslušného trhu alebo preradí na iný trh burzy, ktorého podmienky cenný papier spĺňa.
(4)
Skončenie obchodovania s cenným papierom, pozastavenie obchodovania s cenným papierom alebo vylúčenie cenného papiera z príslušného trhu je burza povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu a zverejniť spôsobom uvedeným v § 27 ods. 2 písm. a). Burza je oprávnená zverejniť aj skutočnosť, že emitent neplní alebo nie je schopný plniť povinnosti vyplývajúce z prijatia ním vydaných cenných papierov na trh burzy.
(5)
Ak emitent alebo jeho právny nástupca požiada burzu o skončenie obchodovania pri zániku cenných papierov prijatých na príslušný trh burzy, je burza povinná skončiť obchodovanie s týmito cennými papiermi v požadovanej lehote; ak lehota nie je uvedená, do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti.
(6)
Ak požiada burzu o skončenie obchodovania na príslušnom trhu burzy emitent akcií, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 39 alebo podľa osobitného zákona,57) je povinný predložiť burze doklady o splnení tejto povinnosti alebo rozhodnutie všetkých akcionárov emitenta o skončení obchodovania na príslušnom trhu burzy. Burza je povinná skončiť obchodovanie s týmito akciami do piatich dní odo dňa, keď jej emitent oznámil splnenie záväzkov z povinnej ponuky na prevzatie,32) alebo bezodkladne po prijatí oznámenia emitenta o rozhodnutí všetkých akcionárov emitenta o skončení obchodovania na príslušnom trhu burzy.
(7)
Emitent cenného papiera prijatého na trh kótovaných cenných papierov alebo emitent cenného papiera prijatého na regulovaný voľný trh, ktorý má v prospekte cenného papiera uvedený údaj o tom, že s cenným papierom bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie cenného papiera na trh burzy, zodpovedá majiteľom cenných papierov a investorom za škody, ktoré im vznikli v dôsledku pozastavenia obchodovania s cenným papierom podľa odseku 1 alebo v dôsledku vylúčenia cenného papiera z trhu z dôvodu podľa odseku 3 druhej vety.
(8)
Emitent akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov alebo emitent akcií prijatých na regulovaný voľný trh, ktorý má v prospekte cenného papiera uvedený údaj o tom, že s akciami bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie akcií na príslušný trh burzy, je povinný vyhlásiť povinnú ponuku33) na kúpu všetkých akcií, s ktorými by po vylúčení z trhu burzy podľa odseku 3 už nebolo možné obchodovať na žiadnej burze, na zahraničnej burze alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu58); tým nie je dotknuté ustanovenie § 39 ani osobitný zákon.57)
(9)
Emitent cenného papiera a fyzické osoby alebo právnické osoby zodpovedné za zostavenie kótovacieho prospektu, ktoré uviedli nepravdivé alebo neúplné údaje v kótovacom prospekte, zodpovedajú za škodu, ktorú tým spôsobili investorom.
§ 39
Emitent akcií prijatých na regulovaný voľný trh, ktorý má v prospekte cenného papiera uvedený údaj o tom, že s akciou bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie akcie na príslušný trh burzy, môže rozhodnúť o tom, že akcia prestane byť obchodovaná na burze len za podmienok a postupom podľa osobitného zákona;57) to neplatí, ak sa skončenie obchodovania s touto akciou netýka všetkých búrz, zahraničných búrz alebo zahraničných regulovaných verejných trhov,58) na ktorých sa s touto akciou obchoduje.
§ 40
(1)
Žiadosť o prijatie iných investičných nástrojov ako cenných papierov na obchodovanie na burze predkladá člen burzy.
(2)
Žiadosť o prijatie iných investičných nástrojov ako cenných papierov na obchodovanie na burze obsahuje náležitosti podľa § 26 ods. 2 písm. a), b) a g) primerane.
(3)
Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podáva pre opcie na kúpu alebo predaj akcií, je žiadateľ povinný preukázať, že emitent týchto akcií bol písomne upovedomený o plánovanom predložení žiadosti. Emitent týchto akcií môže do 30 dní od podania žiadosti namietať porušenie svojich právom chránených záujmov. V námietke musí emitent uviesť najmä, aké právom chránené záujmy emitenta sú ohrozené, a údaje o tom, či mu hrozí vznik škody z obchodovania predmetných opcií na burze. Burza nesmie žiadosť o prijatie schváliť pred uplynutím tejto lehoty. Námietku emitenta akcií podanú po uplynutí lehoty 30 dní je burza povinná zohľadniť len vtedy, ak emitent dokáže, že mu z obchodovania predmetných opcií na burze hrozí vznik škody.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na opcie na indexy finančného trhu.
(5)
Opcia na kúpu alebo predaj cenných papierov môže byť prijatá na obchodovanie na burze, len ak menovitá hodnota alebo účtovná hodnota cenných papierov, na ktoré sa opcia vzťahuje, je najmenej 1 000 000 EUR.
(6)
V prípade prijatia iných investičných nástrojov na obchodovanie na burze platí § 26 ods. 13 primerane.
HLAVA II
KÓTOVACÍ PROSPEKT
KÓTOVACÍ PROSPEKT
§ 41
Obsah kótovacieho prospektu
(1)
Kótovací prospekt musí obsahovať údaje, ktoré sú nevyhnutné pre investorov, aby mohli presne a správne posúdiť cenný papier, majetok a záväzky emitenta, jeho finančnú situáciu, zisky a straty a predpokladaný vývoj jeho hospodárenia, najmenej však údaje podľa § 41 až 56 v závislosti od druhu cenného papiera. Údaje v kótovacom prospekte musia byť prispôsobené povahe emitenta a cenných papierov, pre ktoré sa podáva žiadosť o kótovanie, a musia byť formulované zrozumiteľne a spôsobom umožňujúcim ich analýzu.
(2)
Kótovací prospekt obsahuje najmä údaje o
a)
osobách zodpovedných za zostavenie kótovacieho prospektu (§ 41 a 42),
b)
audítoroch zodpovedných za overenie účtovných závierok emitenta vrátane ich výrokov59) o overení účtovných závierok (§ 42),
c)
cenných papieroch, pre ktoré sa podáva žiadosť o kótovanie (§ 43 až 45),
d)
emitentovi (§ 46),
e)
základnom imaní emitenta (§ 47),
f)
činnosti emitenta (§ 48),
g)
finančnej situácii a o majetku emitenta (§ 49),
h)
štatutárnych orgánoch a dozorných orgánoch emitenta (§ 50),
i)
aktuálnom vývoji a o predpokladanom vývoji hospodárenia emitenta (§ 51).
(3)
Kótovací prospekt obsahuje podpis štatutárneho orgánu emitenta alebo jeho zástupcu a vyhlásenie osôb podľa odseku 2 písm. a), že
a)
údaje uvedené v kótovacom prospekte alebo v jeho časti, za ktorú zodpovedajú, sú aktuálne, úplné a pravdivé a neboli vynechané žiadne údaje, ktoré by mohli ovplyvniť presné a správne posúdenia emitenta a ním vydaných cenných papierov,
b)
účtovné závierky emitenta za posledné tri účtovné obdobia overil audítor.
§ 42
Údaje o osobách zodpovedných za kótovací prospekt a za overenie účtovnej závierky emitenta
(1)
Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o osobách zodpovedných za kótovací prospekt a za overenie účtovnej závierky:
a)
obchodné meno a sídlo, ak sú právnickými osobami,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak sú fyzickými osobami, a ak je táto fyzická osoba v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k právnickej osobe, uvedie sa jej funkcia u tejto právnickej osoby, obchodné meno a sídlo tejto právnickej osoby,
c)
za zostavenie ktorej časti kótovacieho prospektu zodpovedajú osoby podľa písmen a) a b).
(2)
Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o audítoroch zodpovedných za overenie účtovnej závierky za posledné tri účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť o kótovanie:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítorov, ktorí vykonali overenie účtovných závierok emitenta, a evidenčné číslo ich dekrétu alebo licencie,
b)
výrok audítora týkajúci sa overovania týchto účtovných závierok emitenta, a ak výrok audítora obsahoval výhrady, aj správu o overení účtovnej závierky,
c)
skutočnosť, či boli audítorom overené aj iné časti kótovacieho prospektu.
§ 43
Údaje o cenných papieroch
(1)
Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o cenných papieroch, pre ktoré sa podáva žiadosť o kótovanie:
a)
druh, forma, podoba, počet kusov a ISIN cenných papierov, menovitá hodnota cenného papiera a celková menovitá hodnota emisie; v prípade akcií vydaných v zahraničí, ktoré nemajú menovitú hodnotu, sa uvedie ich účtovná hodnota,
b)
údaje o právnej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie cenných papierov, najmä rozhodnutie emitenta o vydaní cenných papierov a číslo rozhodnutia, ktorým sa vydalo povolenie podľa osobitného zákona,60) ak je na vydanie cenných papierov potrebné,
c)
spôsob prevodu cenných papierov, ak je prevoditeľnosť cenných papierov obmedzená, údaj o spôsobe jej obmedzenia,
d)
spôsob zdaňovania výnosov z cenných papierov, ak je emitentom zahraničná osoba, aj spôsob zdaňovania výnosov z cenných papierov v štáte, kde má sídlo emitent, vrátane údaja o tom, či je emitent platcom zrážkovej dane z cenných papierov,
e)
označenie burzy, na ktorej sa podala alebo podá žiadosť o prijatie na trh kótovaných cenných papierov,
f)
označenie burzy, na ktorej trh kótovaných cenných papierov alebo regulovaný voľný trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti o kótovanie,
g)
označenie zahraničnej burzy alebo zahraničného regulovaného verejného trhu,58) na ktorom sa s cennými papiermi obchodovalo pred podaním žiadosti o kótovanie,
h)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie, prostredníctvom ktorej budú vyplácané výnosy majiteľom cenných papierov,
i)
ak sa cenné papiere vydávajú alebo umiestňujú súčasne vo viacerých štátoch, označenie častí emisie určenej pre jednotlivé štáty,
j)
údaj, či existujú predkupné práva na upisovanie cenných papierov, spôsob ich výkonu a možnosť ich prevoditeľnosti a zaobchádzanie s neuplatnenými predkupnými právami,
k)
možnosť vydania dočasných listov alebo písomných potvrdení,61)
l)
dátum vydania emisie cenných papierov, obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorí obstarali vydanie cenných papierov,
m)
miesto vydávania cenných papierov pre verejnosť s uvedením lehoty na upisovanie alebo nákup cenných papierov vrátane možnosti predčasne skončiť upisovanie alebo krátiť uskutočnené upisovanie; to neplatí pre dlhopisy, ktoré sa vydávajú priebežne,
n)
spôsob zaplatenia emisného kurzu alebo kúpnej ceny,
o)
obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré upísali62) alebo upisujú celú emisiu alebo sa za úpis tejto emisie zaručili; ak sa upisovanie nevzťahuje na celú emisiu, uvedie sa údaj o časti emisie, ktorá nebola upísaná,
p)
čistý výnos z vydania emisie pre emitenta s uvedením účelu použitia takto získaných prostriedkov; to neplatí pre emisie dlhopisov, pri ktorých sa dlhopisy vydávajú priebežne.
(2)
Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je akcia (ďalej len „kótovací prospekt akcií"), nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. i) až o), ak pre tieto akcie bola vykonaná verejná ponuka cenných papierov menej ako 12 mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie.
(3)
Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je dlhopis (ďalej len „kótovací prospekt dlhopisov"), nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. j) a písm. l) až p), ak pre tieto dlhopisy bola vykonaná verejná ponuka cenných papierov menej ako tri mesiace pred podaním žiadosti o kótovanie.
§ 44
Údaje o akciách
(1)
Kótovací prospekt akcií obsahuje okrem údajov podľa § 43 tieto ďalšie údaje o akciách, pre ktoré sa podáva žiadosť o kótovanie:
a)
oznámenie, či sa žiadosť o kótovanie týka akcií už prijatých na trh burzy alebo či sa žiadosť o kótovanie podáva so zámerom uvedenia na trh burzy,
b)
opis práv spojených s akciami, najmä spôsob vykonávania hlasovacích práv, práva na podiel na zisku, na likvidačnom zostatku a prioritné práva,
c)
v prípade akcií vydaných v súvislosti so splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti, s predajom podniku alebo jeho časti, s ponukou na prevzatie alebo v prípade akcií, ktoré je možné vydať ako protiplnenie nepeňažných vkladov, označenie miesta, kde je možné nahliadnuť do dokumentov obsahujúcich podmienky týchto operácií,
d)
vznik práva na dividendu a lehota na uplatnenie práva na jej výplatu vrátane uvedenia postupu v prípade neuplatnenia práva na dividendu akcionárom v stanovenej lehote,
e)
emisný kurz alebo kúpna cena, emisné ážio63) a výška nákladov účtovaná upisovateľovi alebo kupujúcemu; v prípade plne nesplatených akcií aj podrobnosti o ich splatení,
f)
údaje o predkupnom práve doterajších akcionárov a o obmedzení alebo vylúčení tohto práva s uvedením dôvodov a označenie osôb, v prospech ktorých bolo predkupné právo obmedzené alebo vylúčené; v prípade obmedzenia alebo vylúčenia predkupného práva musí byť pri vydaní akcií zdôvodnená výška emisného kurzu, ak sa akcie pri ich vydávaní predávajú za peňažnú hotovosť,
g)
celková hodnota emisie a počet akcií ponúkaných verejnosti, a ak je to možné, aj s rozlíšením podľa druhov akcií,
h)
suma nákladov na vydanie a umiestnenie akcií vrátane odplaty poskytnutej obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi podieľajúcim sa na vydaní alebo umiestnení cenných papierov a výška týchto nákladov pripadajúca na jednu akciu; odplata musí byť uvedená osobitne pre každého obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
i)
dátum, ku ktorému majú byť akcie prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy, ak je tento dátum známy,
j)
zoznam ponúk na prevzatie64) akcií emitenta uskutočnených za posledný rok predchádzajúci roku, v ktorom sa podáva žiadosť, podmienky týchto ponúk na prevzatie, najmä ponúkané ceny, a údaje o úspešnosti týchto ponúk na prevzatie,
k)
zoznam ponúk na prevzatie akcií iných akciových spoločností uskutočnených emitentom za posledný rok predchádzajúci roku, v ktorom sa podáva žiadosť, podmienky týchto ponúk na prevzatie, najmä ponúkané ceny, a údaje o úspešnosti týchto ponúk na prevzatie,
l)
počet a charakteristika ďalších akcií emitenta, ktoré majú byť súčasne s prijatím akcií na trh kótovaných cenných papierov verejne alebo neverejne upisované alebo umiestňované, spolu s podrobnosťami tohto upisovania alebo umiestňovania.
(2)
Kótovací prospekt akcií nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. f) až h), ak pre tieto akcie bola vykonaná verejná ponuka cenných papierov menej ako 12 mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie.
§ 45
Údaje o dlhopisoch
(1)
Kótovací prospekt dlhopisov obsahuje okrem údajov podľa § 43 tieto ďalšie údaje o dlhopisoch, pre ktoré sa podáva žiadosť o kótovanie:
a)
názov dlhopisu a číselné označenie dlhopisu, ak je jeho náležitosťou,
b)
označenie právneho predpisu, na základe ktorého boli vydané, a pri dlhopisoch vydaných v zahraničí označenie súdov príslušných konať v prípade sporu,
c)
mena, v ktorej boli dlhopisy vydané, možnosť voľby meny; ak dlhopisy znejú na zúčtovaciu jednotku, uvedie sa jej zmluvná úprava,
d)
emisný kurz, spôsob určenia výnosu dlhopisu, termíny a miesto jeho výplaty, lehota, v ktorej je možné uplatniť nároky na vyplatenie výnosov z dlhopisu, a obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý obstaráva pre emitenta vyplácanie výnosov z dlhopisu, ak emitent nevykonáva tieto činnosti samostatne, podmienky predčasného vyplatenia pomernej časti výnosu dlhopisu podľa emisných podmienok, spôsob a lehoty zverejnenia rozhodnutia emitenta o predčasnom vyplatení pomernej časti výnosu dlhopisu,
e)
spôsob, termíny a miesto splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu, lehota, v ktorej je možné uplatniť nároky na splatenie menovitej hodnoty dlhopisu, obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý obstaráva pre emitenta splácanie menovitej hodnoty dlhopisu, ak emitent nevykonáva tieto činnosti samostatne, podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu podľa emisných podmienok, spôsob a lehoty zverejnenia rozhodnutia emitenta o predčasnom splatení menovitej hodnoty dlhopisu,
f)
podmienky na poskytnutie ďalších výhod majiteľom dlhopisov,
g)
ak za splatenie menovitej hodnoty alebo za vyplácanie výnosov prevzala záruku právnická osoba alebo fyzická osoba, aj údaj o mieste, kde je možné oboznámiť sa s obsahom ručiteľského záväzku,
h)
poradie práva na uspokojenie pohľadávok z dlhopisov v pomere k ostatným existujúcim alebo budúcim záväzkom emitenta,
i)
ak bol ustanovený spoločný zástupca majiteľov dlhopisov, spôsob jeho ustanovenia, meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, a obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou, rozsah jeho oprávnení a označenie miest, na ktorých možno nahliadnuť do príslušných zmlúv alebo iných dokumentov o jeho ustanovení.
§ 46
Údaje o emitentovi
Kótovací prospekt obsahuje tieto základné údaje o emitentovi:
a)
obchodné meno, sídlo emitenta alebo adresa umiestnenia hlavnej administratívnej prevádzkarne emitenta, ak sa líši od sídla emitenta, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je emitent fyzickou osobou,
b)
identifikačné číslo emitenta a označenie registrového súdu, ktorý ho pridelil; ak je emitentom cudzozemec,65) označenie verejného zoznamu alebo registra, do ktorého sa zapisujú ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov v štáte, v ktorom má sídlo emitent, a identifikačné číslo, pod ktorým je v tomto verejnom zozname alebo registri zapísaný,
c)
predmet podnikania emitenta s odkazom na príslušné ustanovenie v zakladateľskej listine, v zakladateľskej zmluve alebo v stanovách,
d)
dátum vzniku emitenta a doba, na ktorú bol emitent založený, ak bol založený na dobu určitú,
e)
právny poriadok a právny predpis, na základe ktorého bol emitent založený, a právna forma emitenta,
f)
označenie miesta, kde je možné nahliadnuť do dokumentov o emitentovi citovaných v kótovacom prospekte alebo na ktoré odkazuje kótovací prospekt.
§ 47
Údaje o základnom imaní emitenta
(1)
Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o základnom imaní emitenta:
a)
výška základného imania emitenta, druh, forma a podoba akcií tvoriacich základné imanie, ich charakteristika a opis práv s nimi spojených a výška nesplateného základného imania s uvedením počtu a druhu doteraz nesplatených akcií zoradených podľa rozsahu, v akom neboli splatené; u emitenta, ktorý nie je akciovou spoločnosťou, sa uvedú údaje primerane podľa jeho právnej formy,
b)
počet, forma a menovitá hodnota doteraz vydaných vymeniteľných dlhopisov a postupy pri ich výmene za akcie,
c)
ak emitent patrí do skupiny s úzkymi väzbami, opis tejto skupiny a opis postavenia emitenta v rámci tejto skupiny,
d)
počet, menovitá hodnota a účtovná hodnota akcií vydaných emitentom v majetku emitenta alebo právnickej osoby, na ktorej má emitent priamy alebo nepriamy podiel vyšší ako 50 %.
(2)
Kótovací prospekt akcií obsahuje okrem údajov podľa odseku 1 tieto ďalšie údaje o základnom imaní emitenta:
a)
súčet menovitých hodnôt ešte nevydaných akcií, ak emitent rozhodol o zvýšení základného imania alebo o podmienenom zvýšení základného imania,66) lehota na jeho zvýšenie, okruh osôb, ktoré majú predkupné právo alebo právo na výmenu cenných papierov za tieto akcie,
b)
počet a charakteristika akcií, ktoré nezakladajú podiel na základnom imaní emitenta,
c)
podmienky ustanovené stanovami emitenta na zvyšovanie a znižovanie základného imania, na vydanie nových akcií a na zmenu práv vyplývajúcich z jednotlivých druhov akcií, ak sú tieto podmienky prísnejšie ako podmienky ustanovené zákonom,
d)
súhrnný opis operácií, ktorými došlo za posledných 36 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie k zmenám v základnom imaní emitenta, v počte alebo v druhu akcií, do ktorých je základné imanie rozložené,
e)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzických osôb a obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré ovládajú47) emitenta, ak sú alebo môžu byť emitentovi známe,
f)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzických osôb a obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní emitenta alebo na hlasovacích právach emitenta podiel rovný alebo vyšší ako 5 %, ak emitentovi môžu byť známe.
§ 48
Údaje o činnosti emitenta
(1)
Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o činnosti emitenta:
a)
hlavné oblasti činnosti emitenta, najmä druhy výrobkov a poskytovaných služieb, osobitne sa uvedú údaje o nových výrobkoch a činnostiach emitenta za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie,
b)
výška tržieb v posledných troch účtovných obdobiach pred podaním žiadosti o kótovanie; ak sa žiadosť týka dlhopisov, výška tržieb v posledných dvoch účtovných obdobiach pred podaním žiadosti o kótovanie,
c)
adresa umiestnenia prevádzkarní emitenta s obratom vyšším ako 10 % z celkového obratu emitenta za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie a súhrnný opis nehnuteľností vo vlastníctve emitenta,
d)
u emitentov činných v oblasti ťažby nerastných surovín alebo ropy opis nálezísk, odhad hospodársky využiteľných zásob, rozsah a postup doterajších prác a očakávaná doba ich trvania a podmienky, za akých emitent využíva náleziská,
e)
výnimočné skutočnosti a udalosti, ktoré ovplyvnili údaje podľa písmen a) až d),
f)
údaje o závislosti emitenta od patentov a licencií, o zmluvách uzavretých emitentom a o nových výrobných procesoch, ak majú zásadný význam pre podnikateľskú činnosť emitenta a jeho ziskovosť alebo pre zabezpečenie odbytu výrobkov alebo služieb poskytovaných emitentom,
g)
údaje o súdnych, správnych alebo arbitrážnych konaniach, ktoré mali v období 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o kótovanie významný vplyv na finančnú situáciu emitenta alebo môžu mať v budúcnosti významný vplyv na finančnú situáciu emitenta,
h)
číselné údaje o hlavných investíciách uskutočnených v bežnom účtovnom období a v troch predchádzajúcich účtovných obdobiach vrátane číselných údajov o investíciách do cenných papierov iných emitentov,
i)
údaje o hlavných uskutočňovaných investíciách s výnimkou údajov o investíciách do cenných papierov iných emitentov, rozdelenie týchto investícií na domáce a zahraničné a spôsob ich financovania, najmä či boli tieto investície financované z vlastných zdrojov alebo z cudzích zdrojov,
j)
údaje o hlavných plánovaných výdavkoch emitenta, o ktorých rozhodli orgány emitenta, okrem pripravovaných investícií do cenných papierov iných emitentov.
(2)
Kótovací prospekt akcií obsahuje okrem údajov podľa odseku 1 tieto ďalšie údaje o činnosti emitenta:
a)
rozdelenie tržieb podľa jednotlivých činností emitenta a podľa trhov v rôznych zemepisných oblastiach, ak tieto činnosti alebo trhy majú s ohľadom na spôsob predaja výrobkov alebo poskytovania služieb emitentom podstatné odlišnosti,
b)
informácie o hlavných smeroch výskumu alebo vývoja nových výrobkov a výrobných procesov za posledné tri účtovné obdobia,
c)
prerušenia podnikateľskej činnosti emitenta v posledných 36 kalendárnych mesiacoch pred podaním žiadosti o kótovanie s výnimkou takých prerušení, ktoré mali iba zanedbateľný vplyv na výsledky podnikateľskej činnosti emitenta,
d)
počet zamestnancov a zmeny počtu zamestnancov za posledné tri účtovné obdobia s výnimkou takých zmien, ktoré mali iba zanedbateľný vplyv na výsledky podnikateľskej činnosti emitenta, a rozdelenie zamestnancov podľa jednotlivých činností emitenta.
§ 49
Údaje o finančnej situácii a o majetku emitenta
(1)
Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o finančnej situácii a o majetku emitenta:
a)
posledné tri účtovné závierky emitenta v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát uvedené v porovnávacej tabuľke; u emitenta dlhopisov posledné dve účtovné závierky v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát,
b)
príloha k účtovnej závierke za posledné účtovné obdobie,
c)
posledné tri konsolidované účtovné závierky emitenta v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát, ak ich emitent zostavuje, uvedené v porovnávacej tabuľke; u emitenta dlhopisov posledné dve konsolidované účtovné závierky v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát, ak ich emitent zostavuje,
d)
príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke za posledné účtovné obdobie, ak ju emitent zostavuje,
i)
prehľad zdrojov financovania a použitia fondov emitenta za posledné tri účtovné obdobia predchádzajúceho roka, v ktorom sa podáva žiadosť o kótovanie, uvedené v porovnávacej tabuľke.
(2)
Kótovací prospekt akcií obsahuje okrem údajov podľa odseku 1 tieto ďalšie údaje o finančnej situácii a o majetku emitenta:
a)
výšku zisku po zdanení alebo výšku straty pripadajúcej na jednu akciu emitenta za posledné tri účtovné obdobia; emitent, ktorý v kótovacom prospekte akcií uvádza aj konsolidovanú účtovnú závierku, uvedie tiež výšku konsolidovaného zisku po zdanení alebo výšku straty za posledné tri účtovné obdobia,
b)
výšku dividend pripadajúcu na jednu akciu za posledné tri účtovné obdobia.
(3)
Údaje podľa odseku 2 písm. a) a b) musia byť upravené tak, aby zohľadňovali zmeny v počte akcií alebo zmeny v základnom imaní emitenta za posledné tri účtovné obdobia a umožňovali porovnanie. Spôsob úpravy, prípadne vzorec sa uvedie v kótovacom prospekte akcií.
(4)
Kótovací prospekt dlhopisov obsahuje okrem údajov podľa odseku 1 tieto údaje o finančnej situácii a o majetku emitenta:
a)
celkové množstvo prijatých bankových úverov a iných úverov a údaje o ich splatnosti v členení na zabezpečené a nezabezpečené úvery a spôsob ich zabezpečenia,
b)
celkové množstvo záväzkov emitenta vrátane záväzkov z dlhopisov vydaných emitentom a údaje o ich splatnosti v členení na zabezpečené a nezabezpečené záväzky a spôsob ich zabezpečenia; ak emitent zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, záväzky v rámci konsolidovaného celku sa nezohľadňujú, pričom táto skutočnosť sa musí uviesť,
c)
celkové množstvo pohľadávok emitenta vrátane pohľadávok z dlhopisov vydaných inými osobami v majetku emitenta a údaje o ich splatnosti v členení na zabezpečené a nezabezpečené pohľadávky a spôsob ich zabezpečenia,
d)
údaje o záväzkoch iných právnických osôb alebo fyzických osôb, za ktoré ručí emitent.
(5)
Ak emitent neprijal žiadne úvery, nemá záväzky a neručí za záväzky iných právnických osôb alebo fyzických osôb, v kótovacom prospekte to výslovne uvedie.
(6)
Emitent, ktorý zostavuje vlastnú účtovnú závierku aj konsolidovanú účtovnú závierku, môže požiadať burzu o súhlas na uvedenie v kótovacom prospekte len jednej z nich; burza súhlas udelí, ak v kótovacom prospekte neuvedená účtovná závierka alebo konsolidovaná účtovná závierka neobsahuje podstatné dodatočné údaje oproti v kótovacom prospekte uvedenej konsolidovanej účtovnej závierke alebo účtovnej závierke. Emitent môže požiadať burzu o súhlas na uvedenie v kótovacom prospekte len účtovnej závierky podľa odseku 1 písm. a) alebo účtovnej závierky podľa odseku 1 písm. e) alebo o súhlas na uvedenie v kótovacom prospekte len konsolidovanej účtovnej závierky podľa odseku 1 písm. c) alebo konsolidovanej účtovnej závierky podľa odseku 1 písm. g); burza súhlas udelí, ak v kótovacom prospekte neuvedená účtovná závierka alebo konsolidovaná účtovná závierka neobsahuje podstatné dodatočné údaje oproti v kótovacom prospekte uvedenej účtovnej závierke alebo konsolidovanej účtovnej závierke.
(7)
Doba medzi predložením kótovacieho prospektu burze a koncom účtovného obdobia, ku ktorému bola zostavená posledná zverejnená účtovná závierka alebo konsolidovaná účtovná závierka podľa odseku 1, nesmie byť dlhšia ako 18 mesiacov. Burza môže v odôvodnených prípadoch uvedených v burzových pravidlách upustiť od tejto podmienky a len v prípade, ak nezverejnením účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky nebol porušený zákon.
(8)
Ak doba medzi predložením kótovacieho prospektu burze a koncom účtovného obdobia, ku ktorému bola zostavená posledná zverejnená účtovná závierka alebo konsolidovaná účtovná závierka, prekročila deväť mesiacov, uvedie sa v kótovacom prospekte priebežná účtovná závierka najmenej za prvých šesť mesiacov tohto obdobia. Ak táto účtovná závierka nie je overená audítorom, uvedie sa táto skutočnosť v kótovacom prospekte.
(9)
U emitenta, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, rozhodne burza na žiadosť, či účtovná závierka podľa odseku 8 musí byť spracovaná v konsolidovanej forme.
(10)
Osobitne sa uvedie akákoľvek významná zmena, ktorá nastala odo dňa, ku ktorému bola zostavená posledná zverejnená účtovná závierka alebo konsolidovaná účtovná závierka podľa odseku 1, alebo odo dňa, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka podľa odseku 8.
(12)
Ak sú súčasťou kótovacieho prospektu konsolidované účtovné závierky, uvedú sa v prospekte aj
a)
použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,
c)
pre každý podnikateľský subjekt podľa písmena a) súhrnná výška podielov na týchto podnikateľských subjektoch držaných tretími osobami, ak sú účtovné závierky úplne konsolidované, alebo pomer rozhodujúci pre konsolidáciu, ak sa konsolidácia vykonáva pomerne.
(13)
Kótovací prospekt obsahuje aj údaje o každom podnikateľskom subjekte, na ktorom má emitent priamy alebo nepriamy podiel, ktorý tvorí najmenej 10 % základného imania a rezerv emitenta alebo 10 % čistého ročného zisku alebo straty emitenta. Ak je emitent súčasťou konsolidovaného celku, uvedú sa údaje o každom podnikateľskom subjekte, na ktorom má emitent priamu alebo nepriamu účasť, ktorá tvorí najmenej 10 % konsolidovaného vlastného imania alebo najmenej 10 % konsolidovaného čistého ročného zisku alebo straty konsolidovaného celku. U každého takéhoto podnikateľského subjektu sa uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,
b)
predmet podnikania,
c)
upísané základné imanie,
d)
výška a druhy rezerv, zisk alebo strata po zdanení v poslednom účtovnom období, ak podnikateľský subjekt zverejňuje ročnú účtovnú závierku,
e)
podiel emitenta na podnikateľskom subjekte,
f)
suma, ktorá nebola za podiel podľa písmena e) zaplatená,
g)
výnos z podielu podľa písmena e) za posledné účtovné obdobie,
h)
u emitenta akcií sa uvedie aj účtovná hodnota podielu podľa písmena e) a výška pohľadávok a záväzkov emitenta voči každému podnikateľskému subjektu.
(14)
V kótovacom prospekte akcií sa uvedú aj údaje o právnických osobách, ktoré nie sú podnikateľskými subjektmi podľa odseku 13 a v ktorých má emitent priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vo výške najmenej 10 %. U každej právnickej osoby sa uvedie názov, sídlo a výška podielu emitenta.
(15)
Údaje podľa odsekov 13 a 14 nemusia byť v kótovacom prospekte uvedené, ak emitent preukáže, že príslušné podiely drží len na prechodnú dobu. Burza môže schváliť neuvedenie údajov podľa odseku 13 písm. h) a odseku 14 aj vtedy, ak ide o podiely, ktoré majú pre posúdenie akcií, pre ktoré podáva žiadosť o kótovanie, len nepatrný význam, a ak burza dôjde k záveru, že neuvedenie týchto údajov v kótovacom prospekte nebude zavádzať investorov.
(16)
Ak emitent kontroluje skupinu s úzkymi väzbami, ktorej súčasťou sú podnikateľské subjekty s rovnakým alebo obdobným predmetom činnosti, uvedú sa v kótovacom prospekte cenného papiera údaje podľa § 48 a 51 za emitenta aj za túto skupinu. Burza môže schváliť uvedenie len údajov o emitentovi alebo len údajov o skupine s úzkymi väzbami, ak tým nedôjde k zamlčaniu skutočností významných pre rozhodovanie investorov.
§ 50
Údaje o štatutárnych orgánoch a dozorných orgánoch emitenta
(1)
Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o štatutárnych orgánoch, o dozorných orgánoch a o prokuristoch emitenta:
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a prokuristov emitenta,
b)
údaje o podnikateľskej činnosti osôb podľa písmena a) vykonávanej mimo ich činnosti pre emitenta.
(2)
Kótovací prospekt akcií obsahuje tieto ďalšie údaje o štatutárnych orgánoch a dozorných orgánoch emitenta:
a)
identifikačné údaje o zakladateľoch emitenta, ak emitent bol založený pred menej ako piatimi rokmi pred podaním žiadosti o kótovanie,
b)
súhrnná výška plnenia akéhokoľvek druhu poskytnutého emitentom osobám podľa odseku 1 písm. a) za posledné účtovné obdobie pred podaním žiadosti o kótovanie, najmä mzda, odmeny, tantiémy, podiel na zisku, náhrada nákladov, poistné, prémie, provízie a vecné plnenia, pričom sa uvedie súhrnná výška za každý orgán zvlášť,
c)
súhrnná výška plnenia, ktoré osobám uvedeným v odseku 1 písm. a) poskytli podnikateľské subjekty patriace do skupiny s úzkymi väzbami kontrolovanej emitentom, pričom sa uvedie súhrnná výška plnenia pre každý orgán zvlášť,
d)
podiel osôb podľa odseku 1 písm. a) na základnom imaní emitenta a opcie, na základe ktorých môžu tieto osoby získať ďalšie akcie emitenta,
e)
údaje o spôsobe a rozsahu účasti členov štatutárnych orgánov a členov dozorných orgánov emitenta na obchodoch vykonávaných emitentom, ktoré sú pre emitenta neobvyklé z hľadiska ich formy, povahy, podmienok alebo predmetu, v priebehu bežného a posledného ukončeného účtovného obdobia a údaje o takýchto obchodoch, ktoré sa uskutočnili počas predchádzajúcich účtovných období a neboli do dňa podania žiadosti o kótovanie vyporiadané,
f)
sumu nesplatených pôžičiek, ktoré emitent poskytol osobám podľa odseku 1 písm. a), sumu pohľadávok veriteľov týchto osôb zabezpečených ručením emitenta a iné záruky, ktoré za tieto osoby emitent prevzal,
g)
údaje o možnosti zamestnancov emitenta podieľať sa na základnom imaní emitenta.
§ 51
Údaje o aktuálnom vývoji a o predpokladanom vývoji hospodárenia emitenta
Kótovací prospekt obsahuje tieto údaje o aktuálnom vývoji a o predpokladanom vývoji hospodárenia emitenta:
a)
všeobecné údaje o činnosti emitenta od konca posledného účtovného obdobia, za ktoré bola zostavená a zverejnená účtovná závierka, najmä údaje o hlavných aktuálnych trendoch vo výrobe alebo v poskytovaných službách, predaji, vývoji zásob a objednávok a o tendenciách posledného vývoja nákladov a predajných cien,
b)
údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii emitenta ku koncu roka, v ktorom sa podáva žiadosť.
§ 52
Kótovací prospekt podielových listov
(1)
Kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je podielový list, obsahuje okrem údajov, ktoré sa vzťahujú na kótovací prospekt akcií, tieto ďalšie údaje:
a)
údaje o podielovom fonde a o depozitárovi podielového fondu podľa predajného prospektu podielového fondu,50)
b)
počiatočnú hodnotu jedného podielu,67)
c)
údaje o stave cenných papierov v podielovom fonde z poslednej správy o hospodárení emitenta s majetkom v podielovom fonde,68) ktorá bola zverejnená,
d)
pravidlá zisťovania, rozdeľovania a iného použitia výnosov z majetku v podielovom fonde.
(2)
Údaje podľa § 49 ods. 1 písm. a) a b) a § 49 ods. 2, 3,8 a 10 sa podávajú osobitne za správcovskú spoločnosť aj za podielový fond.69)
§ 53
Kótovací prospekt dočasných listov
Na kótovací prospekt cenného papiera, ktorým je dočasný list, sa vzťahujú ustanovenia o kótovacom prospekte akcií.
§ 54
Kótovací prospekt cenných papierov zastupujúcich akcie
(1)
Kótovací prospekt cenných papierov zastupujúcich akcie obsahuje tieto údaje o ich emitentovi:
a)
údaje podľa § 46 písm. a), b), d) a e),
b)
údaje podľa § 47 ods. 1 písm. a),
c)
d)
predmet podnikania emitenta; ak vykonáva emitent viac druhov činnosti, uvedie sa stručná charakteristika každého z nich,
e)
údaje o právnických osobách alebo fyzických osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach emitenta väčší ako 20 %,
f)
účtovnú závierku v rozsahu súvahy, výkazov ziskov a strát a prílohy za posledné účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť o kótovanie,
g)
predbežnú účtovnú závierku za prvých šesť mesiacov účtovného obdobia, ak je doba medzi dátumom, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka, a dátumom podania žiadosti o kótovanie dlhšia ako deväť mesiacov; ak nebola predbežná účtovná závierka overená audítorom, uvedie sa aj táto skutočnosť; ak emitent zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, rozhodne úrad na žiadosť, či predbežná účtovná závierka musí byť spracovaná v konsolidovanej forme,
h)
akúkoľvek významnú zmenu, ktorá nastala odo dňa, ku ktorému bola zostavená posledná zverejnená účtovná závierka podľa písmena f), alebo odo dňa, ku ktorému bola zostavená predbežná účtovná závierka podľa písmena g).
(2)
Kótovací prospekt cenných papierov zastupujúcich akcie obsahuje tieto údaje o cenných papieroch zastupujúcich akcie, pre ktoré sa podáva žiadosť o kótovanie:
a)
b)
údaje podľa § 44 ods. 1 písm. g) ai),
c)
označenie právneho predpisu, na základe ktorého boli vydané, a pri cenných papieroch vydaných v zahraničí označenie súdov príslušných konať v prípade sporu,
d)
spôsob vykonávania práv vzťahujúcich sa na zastupované akcie, najmä hlasovacieho práva a práva na podiel na výnosoch a na likvidačnom zostatku, a podmienky, za ktorých môže emitent cenných papierov zastupujúcich akcie vykonávať takéto práva, postup pri získavaní pokynov majiteľov cenných papierov zastupujúcich akcie,
e)
možnosť a podmienky výmeny cenných papierov zastupujúcich akcie za akcie,
f)
zabezpečenie nárokov majiteľov cenných papierov zastupujúcich akcie voči ich emitentovi,
g)
výšku provízie a nákladov, ktoré hradí emitent v súvislosti s vydaním cenných papierov zastupujúcich akcie, výplatou kupónov, vydaním dodatočných cenných papierov zastupujúcich akcie a výmenou cenných papierov zastupujúcich akcie za akcie,
h)
spôsob zaplatenia emisného kurzu alebo kúpnej ceny cenných papierov zastupujúcich akcie s uvedením výšky nákladov, ktoré hradí upisovateľ alebo kupujúci.
§ 55
Kótovací prospekt dlhopisov v niektorých špecifických prípadoch
(1)
Kótovací prospekt vymeniteľných dlhopisov obsahuje rovnaké údaje ako kótovací prospekt dlhopisov s výnimkou údajov o emitentovi vymeniteľného dlhopisu, ktoré musia byť uvedené v rovnakom rozsahu ako u emitenta akcií, a tieto ďalšie údaje o
a)
akciách emitenta, ktorých vydanie môže majiteľ vymeniteľného dlhopisu požadovať v rozsahu podľa § 43 a 44,
b)
emitentovi akcií, ak emitentom vymeniteľných dlhopisov je cudzozemec, ktorý nie je emitentom akcií, za ktoré majú byť vymenené vymeniteľné dlhopisy,
c)
postupe pri výmene vymeniteľných dlhopisov za akcie.
(2)
Kótovací prospekt dlhopisov, za ktorých splatenie menovitej hodnoty alebo za vyplácanie výnosov prevzala záruku právnická osoba alebo fyzická osoba, obsahuje aj údaje podľa § 42 ods. 2 a údaje o týchto právnických osobách alebo fyzických osobách podľa § 46, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1, § 49, § 50 ods. 1 a § 51, ak tieto údaje môžu byť emitentovi známe, a údaj o mieste, kde je možné oboznámiť sa s obsahom ručiteľského záväzku.
§ 56
Zúženie kótovacieho prospektu
(1)
Burza môže za podmienok ustanovených v burzových pravidlách povoliť zúženie obsahu kótovacieho prospektu na informácie podľa § 43 až 45 a na informácie o podmienkach vydania cenných papierov, ak sa podáva žiadosť o kótovanie pre
a)
akcie prideľované bezodplatne majiteľom akcií, ktoré sú už prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej sa podáva žiadosť o kótovanie,
b)
akcie vydané ako náhrada za iné akcie toho istého emitenta, pričom sa nezvyšuje základné imanie, pričom akcie, ktoré sa nahrádzajú, sú už prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej sa podáva žiadosť o kótovanie,
c)
akcie pochádzajúce z výmeny za vymeniteľné dlhopisy alebo na základe výkonu práva k prioritným dlhopisom, ak sú akcie emitenta, ktorého akcie sa vymieňajú, už prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej sa podáva žiadosť o kótovanie,
d)
akcie, pri ktorých počet alebo súčin menovitej hodnoty akcií a ich počtu neprekračuje 10 % z počtu alebo súčinu menovitej hodnoty akcií a počtu akcií toho istého druhu, ktoré už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej sa podáva žiadosť o kótovanie,
e)
akcie prideľované zamestnancom, ak akcie toho istého druhu už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy,
f)
cenné papiere prijaté na trh kótovaných cenných papierov inej burzy.
(2)
Ak cenné papiere, pre ktoré sa podáva žiadosť o kótovanie, sú dlhopisy vydávané bankou, ktorej iné cenné papiere už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov tejto burzy, môže burza za podmienok uvedených v burzových pravidlách schváliť zúženie obsahu kótovacieho prospektu na údaje podľa § 41 ods. 3, § 42 a údaje o týchto dlhopisoch podľa § 43 a § 45 a § 49 ods. 7.
(3)
Burza môže za podmienok ustanovených v burzových pravidlách schváliť zúženie obsahu kótovacieho prospektu akcií, ak sa žiadosť o kótovanie podáva pre akcie ponúkané akcionárom emitenta na základe predkupného práva, pričom akcie tohto emitenta sú už kótované na tej istej burze, na údaje podľa § 41 ods. 3, § 42, 43 a 44, § 46 písm. a) a f), § 47 ods. 1 písm. a), c) a d), § 47 ods. 2 písm. b), e) a f), § 48 ods. 1 písm. f), g), i) a j), § 48 ods. 2 písm. c), § 49 ods. 8, 11 a 16, § 50 ods. 1 a ods. 2 písm. b), d) až f) a § 51.
(4)
Burza môže za podmienok ustanovených v burzových pravidlách schváliť zúženie obsahu kótovacieho prospektu vymeniteľných dlhopisov, ak sa žiadosť o kótovanie podáva pre vymeniteľné dlhopisy emitenta, ak sú akcie emitenta, ktorého akcie sa budú vymieňať za vymeniteľné dlhopisy, už prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy, na ktorej sa podáva žiadosť o kótovanie, na údaje podľa § 41 ods. 3, § 42, 43 a 45, § 46 písm. a) a f), § 47 ods. 1 písm. a), c) a d), § 47 ods. 2 písm. b), e) a f), § 48 ods. 1 písm. f), g), § 48 ods. 2 písm. c), i) a j), § 49 ods. 6 a 15, § 50 ods. 1 a ods. 2 písm. b), d) až f), § 51, § 55 písm. c), základné údaje o akciách, za ktoré majú byť vymieňané vymeniteľné dlhopisy, a opis práv s nimi spojených a údaje podľa § 49 ods. 1 písm. a) až d) za posledné účtovné obdobie predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť o kótovanie.
(5)
Burza môže za podmienok ustanovených v burzových pravidlách schváliť zúženie obsahu kótovacieho prospektu dlhopisov emitenta, ktorého iné cenné papiere už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov tejto burzy, na údaje podľa § 41 ods. 3, § 42, 43 a 45, § 46 písm. a) a f), § 47 ods. 1 písm. a), § 47 ods. 2 písm. c), § 48 ods. 1 písm. g), § 49 ods. 3 a 14, § 50 ods. 1 a § 51 a údaje podľa § 49 ods. 1 písm. a) až d) za posledné účtovné obdobie predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť o kótovanie.
(6)
Burza môže za podmienok ustanovených v burzových pravidlách schváliť zúženie obsahu kótovacieho prospektu podielových listov emitenta, ktorého iné cenné papiere už boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov tejto burzy, na údaje podľa § 41 ods. 3, § 42 až 44, § 49 ods. 1 písm. a) a b) a § 49 ods. 2, 3, 6 a 8 vzťahujúce sa na podielový fond a údaje odseku 1 písm. a) až d).
§ 57
Rozšírenie kótovacieho prospektu
Burza je oprávnená v burzových pravidlách ustanoviť ďalšie náležitosti kótovacieho prospektu, ktoré nie sú ustanovené ako jeho minimálne náležitosti podľa tohto zákona. Tieto ďalšie náležitosti kótovacieho prospektu musia byť v súlade s ustanovením § 41 ods. 1.
PIATA ČASŤ
DOHĽAD
§ 58
Predmet dohľadu
(1)
Úrad vykonáva dohľad podľa tohto zákona a osobitného zákona12) nad burzou, členmi burzy, nad emitentmi cenných papierov, ktoré boli prijaté na trh burzy, a nad osobami, ktoré vydali iné investičné nástroje prijaté na obchodovanie na burze.
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a)
dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, burzových pravidiel s výnimkou podľa odseku 3 a osobitných právnych predpisov,39)
b)
dodržiavanie podmienok ustanovených v povolení.
(3)
Predmetom dohľadu nie je dodržiavanie ustanovení burzových pravidiel upravujúcich vzťahy medzi burzou a jej členmi.
(4)
Vzťahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi dohľadu podľa odseku 1 a postup úradu pri výkone tohto dohľadu sa spravujú ustanoveniami osobitného zákona.12)
(5)
Osoby podliehajúce dohľadu sú povinné v úradom určenej lehote odovzdať úradu ním požadované údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu.
(6)
Burza je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní valného zhromaždenia burzy, predstavenstva alebo dozornej rady burzy a vopred oznámiť úradu termín zasadnutia týchto orgánov burzy.
§ 59
Oprávnenia úradu
(1)
Úrad je oprávnený
a)
kontrolovať burzový obchod,
b)
informovať predstavenstvo burzy o zistených porušeniach burzových pravidiel,
c)
zúčastňovať sa prostredníctvom svojho zástupcu na zasadnutí predstavenstva s právom pozastaviť výkon jeho rozhodnutia, ak odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom alebo burzovým pravidlám; výkon rozhodnutia predstavenstva môže byť pozastavený najdlhšie na 30 dní; počas tejto doby neplynú lehoty ustanovené týmto zákonom,
d)
vyžadovať od burzy a od ďalších osôb podliehajúcich dohľadu podľa tohto zákona údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon dohľadu, najmä účtovné výkazy a iné podklady, ktoré súvisia s burzovým obchodom,
e)
požadovať od účastníkov burzového obchodu poskytnutie informácií o ich klientoch a o osobách, ktoré majú záväzky alebo pohľadávky z burzového obchodu, ako aj o zmenách majiteľov cenných papierov a iných investičných nástrojov prijatých na burzový obchod v prípade, že existuje dôvodné podozrenie o porušení ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov39) alebo burzových pravidiel alebo ak sa vyskytli iné skutočnosti, ktoré by mohli narušiť priebeh obchodovania.
(2)
Úrad je oprávnený na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona alebo osobitného zákona3) požiadať vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov o využitie technického systému podľa § 13 ods. 3 zamestnancami úradu na účely získania údajov potrebných na výkon dohľadu. Burza je povinná bez zbytočného odkladu tejto žiadosti vyhovieť.
Sankcie
§ 60
(1)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti osoby uvedenej v § 58 ods. 1 spočívajúce v nedodržiavaní ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, osobitných predpisov,39) v nedodržiavaní podmienok ustanovených v povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, v nedodržaní podmienok ustanovených v§ 4 ods. 2, ustanovení burzových pravidiel v rozsahu, v ktorom burzové pravidlá podliehajú dohľadu, môže úrad podľa povahy, závažnosti, miery zavinenia, spôsobu, doby trvania protiprávneho konania a jeho následkov
a)
uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
b)
zrušiť burzový obchod,
c)
uložiť burze alebo emitentovi uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú burza alebo emitent uverejnil na základe zákonom určenej povinnosti,
d)
uložiť burze skončiť nepovolenú činnosť,
e)
uložiť pokutu až do 20 000 000 Sk,
f)
obmedziť jej činnosť alebo pozastaviť najdlhšie na jeden rok povolenie,
g)
odňať povolenie.
(2)
Ak úrad pri výkone dohľadu zistil, že osoba vykonáva bez povolenia činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa § 4, zakáže jej vykonávanie tejto činnosti, uloží jej pokutu podľa odseku 1 písm. e) a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní.25)
(3)
Úrad môže uložiť členovi predstavenstva, generálnemu riaditeľovi, členovi dozornej rady burzy alebo vedúcemu útvaru inšpekcie burzových obchodov za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činnosti burzy, zo stanov burzy, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od burzy za predchádzajúcich 12 mesiacov. Fyzickú osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 4 ods. 11, je burza povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.
(4)
Ak úrad pri výkone dohľadu zistí, že burza porušila povinnosť podľa § 38 ods. 1, môže okrem uloženia sankcie podľa odseku 1 pozastaviť obchodovanie s týmto cenným papierom na trhu burzy. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 63.
(5)
Sankcie podľa odsekov 1 až 3 možno ukladať súbežne a opakovane. Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, môže úrad opakovane ukladať pokuty až do výšky dvojnásobku sumy podľa odseku 1 písm. e).
(6)
Uložením sankcií podľa predchádzajúcich odsekov nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.70)
§ 61
(1)
Sankcie možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Pokutu podľa § 60 ods. 3 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku.
(2)
Pri odňatí povolenia a pri ukladaní opatrení na nápravu a pokút môže úrad zohľadniť skutočnosť, že osoba uvedená v § 58 ods. 1 do zistenia porušenia tohto zákona úradom sama zistila porušenie tohto zákona a odstránila protiprávny stav.
(3)
Pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(4)
Výnosy z pokút podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 62
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)
Osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 6 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 6 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov alebo u ktorej má úrad dôvodné podozrenie z porušenia § 6 ods. 1 písm. a), môže úrad pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení burzy a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia burzy. Výkon týchto práv môže úrad pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa burzy je na ujmu riadneho a obozretného podnikania burzy.
(2)
Burza je povinná päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia dať príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala.
(3)
Burza je povinná predložiť úradu výpis zo svojho registra emitenta a zo svojho zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz burzy na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré burza vydala. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa takáto registrácia vykonala. Tento výpis je burza povinná doručiť úradu bezodkladne po jeho vyhotovení. Úrad bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv podľa odseku 1, a doručí ho burze najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia burzy.
(4)
Ak úrad na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej tiež zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv podľa odseku 1, je tým začaté konanie o pozastavení výkonu práv podľa odseku 1.
(5)
Predbežné opatrenie71) vo veci pozastavenia výkonu práv podľa odseku 1 doručí úrad tejto osobe a burze najneskôr v deň konania valného zhromaždenia. Týmto predbežným opatrením je burza a táto osoba viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie predbežného opatrenia aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.
(6)
Burza nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej úradom podľa odseku 3 alebo odseku 4 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(7)
Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva podľa odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom burzou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas úradu podľa § 6 ods. 1 písm. a).
(8)
Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv podľa odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takéhoto rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(9)
Úrad môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia burzy z dôvodu rozporu so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Toto právo však zanikne, ak ho úrad neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia, alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť.
§ 63
(1)
Úrad je oprávnený pozastaviť obchodovanie s cennými papiermi na burze alebo pozastaviť burzový obchod.
(2)
Rozhodnutie podľa odseku 1 možno vydať iba v osobitne odôvodnených prípadoch a ak je to v záujme ochrany investorov.
(3)
Rozhodnutie o pozastavení obchodovania s cennými papiermi podľa odseku 1 musí obsahovať určenie doby pozastavenia, ktorá nemôže byť dlhšia ako šesť mesiacov, a rozsah, v ktorom sa obchodovanie s cennými papiermi na burze pozastavuje. Rozhodnutie o pozastavení burzového obchodu podľa odseku 1 musí obsahovať určenie doby pozastavenia, ktorá nemôže byť dlhšia ako 30 dní.
§ 64
Odňatie povolenia
(1)
Úrad odníme povolenie, ak
a)
burza získala povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia,
b)
základné imanie burzy klesne pod výšku podľa § 2 ods. 12,
c)
to odôvodňujú závažné zmeny v skutočnostiach podľa § 4 ods. 3 písm. f), ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť riadny výkon činnosti burzy,
d)
na majetok burzy bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e)
burza nepodala návrh na zápis do obchodného registra podľa § 5 ods. 3,
f)
burza do šiestich mesiacov od právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať činnosti uvedené v povolení alebo dlhšie ako šesť mesiacov tieto činnosti nevykonáva.
(2)
Úrad môže odňať povolenie pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti burzy, pri porušovaní povinností uložených týmto zákonom alebo ak burza neplní podmienky podľa § 4 ods. 2.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 65
(1)
Na rozhodovanie burzy o žiadosti o kótovanie, o pozastavení obchodovania s cenným papierom na trhu kótovaných cenných papierov, o vylúčení cenného papiera z trhu kótovaných cenných papierov a o zrušení burzového obchodu sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.12)
(2)
Proti rozhodnutiu burzy podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok.
(3)
Rozhodnutie burzy podľa odseku 2 je preskúmateľné súdom.72)
(4)
Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú v prípade osôb, ktorým neboli pridelené.
§ 66
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 67
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa nedostatky zistené v činnosti burzy a iných osôb, ku ktorým došlo podľa doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo konanie podľa doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú podľa tohto zákona, ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj podľa tohto zákona. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona však možno uložiť len také opatrenie na odstránenie protiprávneho stavu, opatrenie na nápravu, pokutu alebo inú sankciu, aké umožňuje tento zákon. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.
(2)
Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia doterajších predpisov. Ak doterajšie predpisy neustanovovali lehoty na vydanie rozhodnutia alebo na vykonanie iných úkonov v konaniach začatých a právoplatne neukončených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, lehoty podľa tohto zákona sa uplatnia s tým, že začínajú plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 68
(1)
Povolenie na vznik burzy vydané podľa doterajších predpisov, ktoré je platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považuje za povolenie na vznik a činnosť burzy udelené podľa tohto zákona.
(2)
Burza, ktorá vykonávala ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona činnosť podľa doterajších predpisov, je povinná do 31. decembra 2002 predložiť úradu na schválenie návrh na zmenu a doplnenie burzových pravidiel na účely ich zosúladenia s ustanoveniami tohto zákona. Ak burza v tejto lehote nepredloží úradu na schválenie návrh na zmenu a doplnenie burzových pravidiel, nariadi úrad burze jeho predloženie v dodatočne určenej lehote, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 60 dní. Ak burza ani v dodatočne určenej lehote nepredloží na schválenie úradu návrh burzových pravidiel, úrad odníme burze povolenie.
(3)
Burza je povinná zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona a do 31. januára 2003 predložiť ich overenú kópiu úradu. Ak burza do uplynutia tejto lehoty nezosúladí niektoré ustanovenia svojich stanov s týmto zákonom, tieto ustanovenia strácajú platnosť dňom uplynutia tejto lehoty.
(4)
Cenné papiere, ktoré boli k 31. augustu 2002 prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy podľa doterajších predpisov, sa považujú za cenné papiere prijaté na trh kótovaných cenných papierov podľa tohto zákona. Cenné papiere, ktoré boli k 31. augustu 2002 prijaté na voľný trh burzy podľa doterajších predpisov, sa považujú za cenné papiere prijaté na regulovaný voľný trh podľa tohto zákona.
(5)
Emitenti cenných papierov podľa odseku 4 sú povinní prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel podľa odseku 2. Ak sa emitent cenných papierov v tejto lehote neprispôsobí ustanoveniam tohto zákona, burza cenný papier vylúči z obchodovania na trhu, ktorý organizuje, alebo preradí na iný trh burzy, ktorého podmienky cenný papier spĺňa. Rozhodnutie burzy o vylúčení z obchodovania na trhu kótovaných cenných papierov je preskúmateľné súdom.
(6)
Emitent akcií vylúčených z trhu burzy podľa odseku 5 je povinný vyhlásiť povinnú ponuku33) na kúpu všetkých akcií, s ktorými by po vylúčení z trhu burzy už nebolo možné obchodovať na žiadnej burze, na zahraničnej burze alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu.56)
(7)
Členovia burzy sú povinní prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel podľa odseku 2.
(8)
Do dňa nadobudnutia účinnosti zmeny a doplnenia burzových pravidiel podľa odseku 3 sa na prijatie cenných papierov na trh burzy vzťahujú doterajšie predpisy.
(9)
Do dňa právoplatnosti prvého rozhodnutia o udelení povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára podľa osobitného zákona3) sa spôsob zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov vykonáva podľa doterajších predpisov.
(10)
Ak sa osoba, ktorá bola k 31. augustu 2002 akcionárom burzy, nestane osobou oprávnenou byť akcionárom burzy podľa § 2 ods. 11 najneskôr do 31. januára 2003, nie je oprávnená od 1. februára 2003 vykonávať hlasovacie práva na valnom zhromaždení burzy, ak jej toto právo nezaniklo už skôr podľa doterajších predpisov.
(11)
Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych úkonov predchádzajúci súhlas úradu, pokladajú sa právne úkony vykonané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za platné podľa tohto zákona aj vtedy, ak sa na ich vykonanie vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa § 6 ods. 1.
(12)
Fyzickú osobu, ktorá k 31. augustu 2002 bola členom predstavenstva, dozornej rady alebo generálnym riaditeľom a nespĺňa podmienky na výkon tejto funkcie podľa tohto zákona, je burza povinná odvolať z funkcie najneskôr do 31. decembra 2002.
§ 69
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 69/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu kótovacieho prospektu cenného papiera.
§ 70
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002 s výnimkou ustanovení § 2 ods. 14, § 18 ods. 5 druhej vety, § 33 až 36 a § 49 ods. 11, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii, a s výnimkou ustanovení § 37 ods. 1 a § 49 ods. 1 písm. e) až h), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 566/2001 Z. z.
4)
Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 99 zákona č. 566/2001 Z. z.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.
12)
Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
14)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
19)
20)
21)
Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.
25)
§ 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.
27)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
29)
§ 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
30)
§ 131 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 280/1999 Z. z.
31)
Napríklad § 134 zákona č. 566/2001 Z. z.
32)
33)
34)
§ 54, 65 a 66 zákona č. 566/2001 Z. z.
35)
§ 74 zákona č. 566/2001 Z. z.
36)
§ 99 ods. 3 písm. h) a § 103 ods. 2 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.
37)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z. z.
38)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z.
39)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., Obchodný zákonník, zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
§ 2 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41)
42)
43)
47)
48)
49)
50)
§ 27 zákona č. 385/1999 Z. z.
52)
§ 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 366/1999 Z. z.
54)
55)
Napríklad § 99 ods. 4 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
57)
58)
59)
§ 21 zákona č. 563/1991 Zb.
60)
Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
62)
65)
§ 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
67)
69)
§ 5 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 329/2000 Z. z.
71)
§ 34 zákona č. 96/2002 Z. z.