425/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2002 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

425
ZÁKON
z 19. júna 2002
o vyšších súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Vyšší súdny úradník (ďalej len „súdny úradník") v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
a)
rozhoduje v občianskom súdnom konaní a v trestnom konaní vo veciach uvedených v § 6 a 8, na ktoré bol písomne poverený predsedom senátu alebo samosudcom určeným rozvrhom práce (ďalej len „sudca"),
b)
koná na základe rozvrhu práce vo veciach uvedených v § 7 a 9.
§ 2
(1)
Za súdneho úradníka môže byť vymenovaný občan, ktorý
a)
spĺňa predpoklady podľa osobitného predpisu,1)
b)
získal právnické vzdelanie absolvovaním bakalárskeho alebo magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný2) doklad o právnickom vzdelaní absolvovaním štúdia rovnakej úrovne na vysokej škole v zahraničí,
c)
je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu súdneho úradníka bude riadne vykonávať.
(2)
Za bezúhonného na účely tohto zákona sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Kvalifikačná skúška podľa osobitného predpisu1) je odborná skúška na súdneho úradníka. Za odbornú skúšku na súdneho úradníka podľa tohto zákona sa považuje aj odborná justičná skúška, prokurátorská skúška, advokátska skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika.
§ 3
Ak sa voči súdnemu úradníkovi začalo trestné konanie alebo disciplinárne konanie, je až do právoplatného rozhodnutia oprávnený vykonávať úkony súdu podľa tohto zákona okrem oprávnenia vydávať rozhodnutie.
§ 4
(1)
Súdny úradník je pri rozhodovaní viazaný
a)
Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonom a zákonom,
b)
medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky,
c)
nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(2)
Za podmienok ustanovených osobitnými predpismi3) je súdny úradník viazaný aj právnym názorom, ktorý vyslovil vo svojom rozhodnutí súd vyššieho stupňa.
(3)
Sudca môže dať súdnemu úradníkovi písomný záväzný pokyn, ako má byť úkon vykonaný; to neplatí pre úkony, ktoré spočívajú v rozhodovaní.
§ 5
(1)
Súdny úradník predloží vec sudcovi, ak
a)
ide o vec právne alebo skutkovo zložitú,
b)
je vo veci potrebné vykonať úkony, na ktoré súdny úradník nie je oprávnený.
(2)
Sudca môže súdnemu úradníkovi vec podľa odseku 1 odňať. Sudca je povinný o odňatí veci urobiť písomný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odňatia veci. Po odňatí veci súdnemu úradníkovi vec vybaví sudca.
§ 6
Sudca môže v občianskom súdnom konaní písomne poveriť súdneho úradníka
a)
konaním vrátane rozhodovania v týchto veciach:
1.
konanie o určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov,
2.
konanie o úschovách,
3.
konanie o umorenie listín,
4.
konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, v opatrovníckych veciach osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony, osôb obmedzených v spôsobilosti na právne úkony, osôb neprítomných a neznámych, v ktorom nie je potrebné nariadiť pojednávanie,
5.
konanie o návrhoch na vydanie platobného rozkazu a v týchto prípadoch i rozhodovanie o oneskorene podaných odporoch, o odporoch podaných bez odôvodnenia a o zrušení platobného rozkazu, ktorý nemožno doručiť,
6.
konanie o výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí, o výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, prikázaním pohľadávky a predajom hnuteľných vecí, ak netreba nariadiť pojednávanie vrátane činnosti pred nariadením výkonu rozhodnutia,
b)
rozhodovaním
1.
o zastavení konania pre späťvzatie návrhu pred prvým pojednávaním,
2.
o poriadkovej pokute,
3.
o svedočnom, znalečnom a tlmočnom,
4.
o vrátení zložených preddavkov na trovy dôkazov,
5.
vo veciach súdnych poplatkov vrátane rozhodovania o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku a o zrušení uvedeného rozhodnutia,
c)
vykonaním úkonov súdu, okrem pojednávania a rozhodovania vo veci samej, v týchto veciach:
1.
konanie vo veciach obchodného registra,
2.
konanie o dedičstve,
3.
zmierovacie konanie,
4.
konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, v opatrovníckych veciach osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony, osôb obmedzených v spôsobilosti na právne úkony, osôb neprítomných a neznámych, v ktorom je potrebné nariadiť pojednávanie,
5.
konanie o výkon rozhodnutia, v ktorom je potrebné nariadiť pojednávanie,
6.
exekučné konanie,
7.
konanie konkurzu a vyrovnania.
§ 7
Súdny úradník môže v občianskom súdnom konaní ďalej vykonávať
a)
spisovanie podaní s výnimkou podaní v konaniach, v ktorých sa podľa osobitného predpisu vyžaduje právnické vzdelanie účastníka alebo jeho zástupcu,
b)
vyzývanie na odstraňovanie vád nesprávnych alebo neúplných podaní,
c)
vybavovanie dožiadaní s výnimkou dožiadaní v styku s cudzinou,
d)
poskytovanie súčinnosti pri podávaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cudzine,
e)
vydávanie úradných odpisov, výpisov a potvrdení zo spisov a registrov vedených súdom,
f)
prípravu pojednávania podľa osobitného predpisu,4)
g)
úkony súdu pred predložením veci odvolaciemu súdu,
h)
úkony súdu pred predložením veci dovolaciemu súdu,
i)
poplatkovú kontrolu spisu pred uložením spisu do spisovne,
j)
úkony súvisiace s rekonštrukciou spisu,
k)
vyznačovanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na rovnopisy súdnych rozhodnutí,
l)
vyhotovovanie štatistických listov a ďalších prác v odbore súdnej štatistiky a výkazníctva,
m)
samostatné vykonávanie úkonov v inej činnosti súdu.5)
§ 8
Sudca môže v trestnom konaní písomne poveriť súdneho úradníka rozhodovaním o
a)
vrátení veci dôležitej pre trestné konanie po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej,
b)
trovách trestného konania,
c)
ustanovení obhajcu,
d)
svedočnom, znalečnom a tlmočnom,
e)
započítaní väzby a trestu.
§ 9
Súdny úradník môže v trestnom konaní ďalej vykonávať
a)
spisovanie podaní vrátane návrhov a opravných prostriedkov,
b)
zabezpečovanie doručovania obžaloby a písomností súdu,
c)
vybavovanie dožiadaní s výnimkou dožiadania v styku s cudzinou,
d)
opatrenia potrebné na výkon uložených trestov, ochranných opatrení a poriadkových pokút,
e)
zabezpečovanie podkladov na rozhodnutie súdu,
f)
oznámenia a vyrozumenia o úkonoch súdu a rozhodnutiach súdu vrátane oznámení zasielaných registru trestov,
g)
kontrolu korešpondencie obvinených v kolúznej väzbe,
h)
účasť pri návštevách obvinených v kolúznej väzbe,
i)
úkony súvisiace s rekonštrukciou spisu,
j)
zabezpečovanie prípravy hlavného pojednávania a iných pojednávaní súdu,
k)
vyhotovovanie konceptov rozhodnutí,
l)
vyznačovanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti na súdnych rozhodnutiach a úkony v súvislosti s predkladaním spisu inému súdu a so zapožičiavaním spisu,
m)
vydávanie úradných potvrdení o skutočnostiach známych zo spisu.
§ 10
(1)
Súdny tajomník, ktorý vykonáva činnosť súdneho tajomníka ku dňu účinnosti tohto zákona najmenej tri roky a spĺňa predpoklady podľa osobitného predpisu,1) a nespĺňa predpoklad podľa § 2 ods. 1 písm. b), môže vykonávať činnosť súdneho úradníka okrem rozhodovania v konaní konkurzu a vyrovnania, rozhodovania v opatrovníckych veciach osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony alebo osôb obmedzených v spôsobilosti na právne úkony a rozhodovania o vrátení veci dôležitej pre trestné konanie po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.
(2)
Súdny tajomník, ktorý vykonáva činnosť súdneho tajomníka ku dňu účinnosti tohto zákona menej ako tri roky a spĺňa predpoklady podľa osobitného predpisu,1) a nespĺňa predpoklad podľa § 2 ods. 1 písm. b), môže do 30. septembra 2010 vykonávať činnosť súdneho úradníka okrem rozhodovania v konaní konkurzu a vyrovnania, rozhodovania v opatrovníckych veciach osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony alebo osôb obmedzených v spôsobilosti na právne úkony a rozhodovania o vrátení veci dôležitej pre trestné konanie po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej za podmienky, že do 30. septembra 2005 začne študovať na právnickej fakulte vysokej školy.
(3)
Súdnemu tajomníkovi podľa odseku 2 sa skončí štátnozamestnanecký pomer okrem dôvodov podľa osobitného zákona,1) ak do
a)
30. septembra 2010 úspešne neabsolvuje vysokoškolské právnické štúdium na právnickej fakulte,
b)
30. septembra 2005 nezačne študovať na právnickej fakulte vysokej školy.
§ 11
Za právnické vzdelanie podľa § 2 ods. 1 písm. b) sa považuje aj právnické vzdelanie získané na právnickej fakulte vysokej školy so sídlom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Čl. II
Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 412/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z. a zákona č. 185/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vojenský súd vykonáva súdnictvo aj na území iného štátu v rozsahu uvedenom vo vyhlásenej medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.
2.
V § 26 ods. 2 sa za slovo „sudcom" vkladajú slová „a vyšším súdnym úradníkom".
3.
V § 26 ods. 3 písm. a) sa slovo „a" nahrádza čiarkou a za slovo „senátov" sa vkladajú slová „a vyšších súdnych úradníkov".
4.
V § 26 ods. 3 písm. d) sa slová „členov senátov" nahrádzajú slovami „vyšších súdnych úradníkov".
5.
V § 26 ods. 3 písm. f) sa za slovo „sudcom" vkladajú slová „a vyšším súdnym úradníkom".
6.
V § 27 ods. 1 prvej vete sa za slovo „sudcami" vkladajú slová „a vyššími súdnymi úradníkmi".
7.
V § 27 ods. 1 druhej vete sa za slovo „sudcov" vkladá čiarka a slová „vyšších súdnych úradníkov".
8.
V § 27 ods. 2 sa za slovo „sudcov" vkladajú slová „a vyšších súdnych úradníkov".
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad § 14 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 226 a 243d ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.§ 149 ods. 6, § 264 ods. 1 a § 270 ods. 4 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
4)
5)
§ 352 zákona č. 99/1963 Zb.