423/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2002 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

423
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. júla 2002
o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky a o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 209/1994 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 4 a § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 561/2001 Z. z. a § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb. ustanovuje:
Čl. I
§ 1
Notárskej komore Slovenskej republiky patrí za prístup do Centrálneho informačného systému odmena v maximálnej výške 1 000 Sk.
§ 2
Zrušuje sa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. septembra 1991 č. 5552/1991-30, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov.
Čl. II
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 209/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
3.
V § 6 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak ide o notárske úkony časovo náročné, mimoriadne obťažné, väčšieho rozsahu, vyžadujúce si rozsiahle výpočty, použitie cudzieho práva alebo jazyka, o úkony za nepriaznivých okolností, najmä v ťažko prístupných priestoroch, a o úkony, pri ktorých treba zachovať mimoriadnu pozornosť, ak žiadateľ nalieha na okamžité vykonanie úkonu, môže notár požadovať odmenu primerane zvýšenú, najviac však o 100 %.
(2)
Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov v čase od 18.00 h do 8.00 h alebo počas soboty, nedele a ostatných dní pracovného pokoja, patrí notárovi odmena zvýšená o 50 %.“.
4.
V § 6 sa vypúšťa odsek 4.
5.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „odpis" vkladá čiarka a slová „odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému".
6.
§ 13 znie:
㤠13
Odmena uvedená v § 12 ods. 1 je:
z prvých 100 000 Sk základu .............. 2 %,
z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu 1 %,
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu .................................. 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 3 000 000 Sk základu .................................. 0,4 %,
z presahujúcej sumy až do 20 000 000 Sk základu ................................ 0,2 %, najmenej 700 Sk.
Čiastka nad 20 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.“.
7.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa za slovo „odpis" vkladá čiarka a slová „odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému“.
8.
V § 19 ods. 2 sa číslovka „20" nahrádza číslovkou „100".
9.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
㤠23a
(1)
Za notárske úkony vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.
(2)
Za úkony notára ako súdneho komisára vykonané v konaní o dedičstve podľa § 12 začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.“.
10.
Príloha k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov vrátane nadpisu znie:
Príloha k vyhláške č. 31/1993 Z. z.
Sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť
Položka A:
Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
1. Ak ide o jednostranný právny úkon s výnimkou bodu 2
z prvých 100 000 Sk zo základu ............ 1 %,
z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu .................................. 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 3 000 000 Sk základu .................................. 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 20 000 000 Sk základu ................................ 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 50 000 000 Sk základu ................................ 0,05 %, najmenej 500 Sk.
Čiastka nad 50 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami ........ 2 000 Sk.
2. Ak ide o závet alebo listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov ................ 800 Sk.
3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení .................. 1 500 Sk.
4. Ak ide o zmluvu alebo osvedčenie o priebehu val ných zhromaždení a schôdzí právnických osôb alebo o osvedčenie iných skutkových dejov alebo osvedčení o vyhlásení
z prvých 100 000 Sk zo základu ............ 2 %,
z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu 1 %,
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu .................................. 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 3 000 000 Sk základu .................................. 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 20 000 000 Sk základu ................................ 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 50 000 000 Sk základu ................................ 0,05 %, najmenej 1 000 Sk.
Čiastka nad 50 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami ........ 3000 Sk.
5. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive ............. 400 Sk.
6. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje 40 Sk.
7. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb .......................... 700 Sk.
Položka B:
Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici 500 Sk.
Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje 40 Sk.
Položka C:
1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou za každú aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje ....... 40 Sk.
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá sa má použiť v cudzine, za každú aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje ................ 100 Sk.
Položka D:
1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier
z prvých 100 000 Sk základu .............. 1 %,
z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu .................................. 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 3 000 000 Sk základu .................................. 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 20 000 000 Sk základu ................................ 0,05 %, najmenej 2 000 Sk.
Čiastka nad 20 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.
2. Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protesto - vanej listiny alebo knihy protestov .......... 500 Sk.
Položka E:
Za prijatie do úschovy
1. Ak ide o listinu ......................... 800 Sk.
2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
z prvých 100 000 Sk základu .............. 1,2 %,
z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu .................................. 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 10 000 000 Sk základu ................................ 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 50 000 000 Sk základu ................................ 0,05 %, najmenej 1 000 Sk.
Položka F:
1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami6) za každú, aj začatú hodinu ............ 30 Sk.
2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ do neho nahliadol ...................... 100 Sk.
Položka G:
Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu. . . . 100 Sk.
Položka H:
Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu ........ 100 Sk.
Položka I:
Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov za každú, aj začatú stranu vydaného textu .......................... 100 Sk.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 82 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.“.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. II desiateho bodu položky C bod 3 a položky J, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.
Ján Čarnogurský v. r.