417/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 24.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

417
ZÁKON
z 21. júna 2002
o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
podmienky odoberania vzoriek na analýzu deoxyribonukleovej kyseliny,
b)
príslušnosť na vykonávanie analýzy deoxyribonukleovej kyseliny,
c)
zriadenie národnej databázy profilov deoxyribonukleovej kyseliny (ďalej len „databáza") a spracúvanie údajov z databázy.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
vzorkou biologický materiál pochádzajúci z ľudského tela,
b)
analýzou deoxyribonukleovej kyseliny proces analýzy vzorky metódami molekulárnej biológie a genetiky vykonávaný z nekódujúcich úsekov molekuly deoxyribonukleovej kyseliny neobsahujúcich informácie o špecifických dedičných vlastnostiach,
c)
profilom deoxyribonukleovej kyseliny výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny vo forme alfa-numerického kódu,
d)
zaistenou vzorkou vzorka zaistená na mieste trestného činu alebo na inom mieste, ktoré má súvislosť s trestným činom, vzorka zaistená v súvislosti s pátraním po nezvestnej osobe a v súvislosti s identifikáciou osoby,
e)
identifikáciou osoby individuálna identifikácia osoby, mŕtvoly alebo oddelených častí ľudského tela,
§ 3
Odoberanie vzoriek
(1)
Vzorku možno na účel analýzy deoxyribonukleovej kyseliny odobrať
a)
osobe, ak tak ustanovuje osobitný zákon1) v súvislosti s identifikáciou osôb na účely trestného konania, pátrania po nezvestných osobách a s identifikáciou osôb neznámej totožnosti na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, Policajného zboru2) a Železničnej polície,3)
b)
osobe vo výkone trestu odňatia slobody; táto je povinná odobratie vzorky strpieť,
c)
biologickým rodičom, deťom a iným príbuzným nezvestnej osoby, ak ide o pátranie po nezvestnej osobe.
(2)
Osobám podľa odseku 1 písm. c) možno odobrať vzorku len s ich predchádzajúcim písomným súhlasom alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom ich zákonného zástupcu.
(3)
Odber vzorky vykonáva príslušník Policajného zboru2) alebo príslušník Železničnej polície3) (ďalej len „policajt"), alebo orgán činný v trestnom konaní;4) odber si môže vykonať aj osoba sama za prítomnosti policajta alebo orgánu činného v trestnom konaní. Ak ide o vzorku, ktorej odberom je narušená telesná integrita človeka alebo ktorá je odoberaná z intímnej časti ľudského tela, jej odber vykonáva na základe písomnej žiadosti policajta alebo orgánu činného v trestnom konaní zdravotnícky pracovník.5) Odber vzorky sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie osoby ani ponížiť jej ľudskú dôstojnosť.
§ 4
Analýza deoxyribonukleovej kyseliny
(1)
Analýza deoxyribonukleovej kyseliny sa vykonáva
a)
z odobratej vzorky podľa § 3,
b)
zo zaistenej vzorky.
(2)
Analýza deoxyribonukleovej kyseliny sa vykonáva najmenej v ôsmich polymorfných systémoch deoxyribonukleovej kyseliny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Analýzu deoxyribonukleovej kyseliny vykonáva
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom svojho útvaru, ktorý je zapísaný v zozname ústavov a iných pracovísk špecializovaných na znaleckú činnosť6) (ďalej len „poverený útvar"), alebo
b)
iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená na znaleckú činnosť.6)
(4)
Poverený útvar vykoná analýzu deoxyribonukleovej kyseliny z odobratej vzorky podľa § 3 ods. 1 alebo zo zaistenej vzorky aj na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa trestný čin alebo pátranie po nezvestnej osobe týka; analýza sa vykonáva za úhradu podľa osobitného predpisu6). Poverený útvar žiadosti osoby nevyhovie, ak sa žiadosť o analýzu deoxyribonukleovej kyseliny týka vzorky, ktorú už predtým poverený útvar analyzoval pre orgány činné v trestnom konaní, Policajný zbor alebo pre Železničnú políciu.
(5)
Vzorka určená na analýzu deoxyribonukleovej kyseliny, ak to jej množstvo dovoľuje, sa rozdeľuje na dve časti. Jedna časť vzorky sa analyzuje, druhú časť vzorky pre prípad potreby preskúmania správnosti posudku uchováva poverený útvar alebo iná právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva analýzu deoxyribonukleovej kyseliny.
(6)
Poverený útvar, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uchováva vzorku pre prípad potreby preskúmania správnosti posudku, je povinná vzorku chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením alebo zničením. To platí aj pre vzorku, ktorá ešte nebola rozdelená podľa odseku 5.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 3 písm. b) oznámi výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny správcovi databázy do siedmich dní od jej vykonania. Vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 2.
§ 5
Databáza
(1)
Databázu zriaďuje, prevádzkuje a spravuje Policajný zbor.
(2)
Databáza obsahuje profily deoxyribonukleovej kyseliny vzoriek
a)
zaistených na mieste trestného činu alebo na inom mieste, ktoré má súvislosť s trestným činom,
b)
odobratých osobám uvedeným v § 3 ods. 1 písm. a) a b),
c)
odobratých osobám uvedeným v § 3 ods.1 písm. c) a vzoriek zaistených v súvislosti s pátraním po nezvestných osobách; tieto profily sa využívajú iba pri pátraní po nezvestných osobách a identifikácii osôb neznámej totožnosti.
(3)
Súčasťou databázy sú aj
a)
profily deoxyribonukleovej kyseliny poskytnuté podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)
údaje o osobe, ktorej profil deoxyribonukleovej kyseliny sa zistil, a to
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
rodné číslo; u cudzincov číslo cestovného dokladu,
4.
adresa pobytu,
5.
štátna príslušnosť,
6.
iné údaje charakterizujúce osobu,
c)
údaje o trestnom čine alebo pátraní, v súvislosti s ktorým sa profil deoxyribonukleovej kyseliny zistil.
§ 6
Ochrana údajov v databáze
Policajný zbor je povinný zabezpečiť ochranu údajov uchovávaných v databáze pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo rozširovaním.
§ 7
Poskytovanie údajov z databázy
Databáza je súčasťou informačných systémov Policajného zboru a pri poskytovaní údajov z tejto databázy sa postupuje podľa osobitného zákona.7)
§ 8
Likvidácia údajov z databázy
(1)
Poverený útvar zlikviduje z databázy údaje
a)
o osobe,
1.
proti ktorej bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu, že je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie, alebo že nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,8)
2.
ktorá bola oslobodená spod obžaloby z dôvodu, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný, alebo že nie je tento skutok trestným činom,9)
b)
o odsúdenej osobe, o osobe, proti ktorej je trestné stíhanie neprípustné,10) o osobe, proti ktorej bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu, že obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,11) a o osobe, ktorá bola oslobodená spod obžaloby z dôvodu, že obžalovaný nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,12) po uplynutí sto rokov od jej narodenia.
(2)
Ak nie je v odseku 1 ustanovené inak, platia pre likvidáciu údajov ustanovenia osobitného zákona.13)
(3)
Orgán činný v trestnom konaní, ktorý skončil trestné konanie týkajúce sa osoby, ktorej profil deoxyribonukleovej kyseliny je uložený v databáze, je povinný o tejto skutočnosti do troch pracovných dní od skončenia trestného konania informovať poverený útvar.
(4)
Poverený útvar oznámi likvidáciu údajov právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonala analýzu deoxyribonukleovej kyseliny; táto je povinná uložené vzorky zlikvidovať do siedmich dní od prijatia oznámenia.
§ 9
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 417/2002 Z. z.
Polymorfné systémy
Polymorfné systémy deoxyribonukleovej kyseliny, v ktorých sa vykonáva analýza deoxyribonukleovej kyseliny:
D3S1358
VWA
D8S1179
D21S11
D18S51
HUMTH01
FGA
Amelogenin na určenie pohlavia.
Príloha č. 2 k zákonu č. 417/2002 Z. z.
1)
§ 114 ods. 2 a 3 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 48/1973 Zb.§ 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.
4)
§ 12 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 13 a 14 zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
8)
10)
§ 11 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 172 ods. 1 písm. e) zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)