411/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.2002 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

411
ZÁKON
z 3. júla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z. a zákona č. 185/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv.".
2.
V § 5 ods. 2 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
3.
V § 5 ods. 5 sa za slovo „funkcii" vkladajú slová „a na odborníka plniaceho úlohy pre člena vlády" a za slovo „vzťahujú" sa vkladá slovo „len".
4.
V § 6 ods. 2 písm. f) sa za slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode" spojka „a" nahrádza čiarkou a za slovami „vo štvrtom bode" sa vkladajú slová „a v siedmom bode".
5.
V § 6 ods. 2 písm. l) sa za slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode" spojka „a" nahrádza čiarkou a za slovami „vo štvrtom bode" sa vkladajú slová „a v siedmom bode".
6.
V § 6 ods. 2 písm. m) sa za slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode" spojka „a" nahrádza čiarkou a za slovami „vo štvrtom bode" sa vkladajú slová „a v siedmom bode".
7.
V § 6 ods. 2 písm. n) sa za slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode" spojka „a" nahrádza čiarkou a za slovami „vo štvrtom bode" sa vkladajú slová „a v siedmom bode".
8.
V § 6 ods. 4 sa za slovo „súdy" vkladá čiarka a slová „a na prokuratúru" sa nahrádzajú slovami „ustanovenia odseku 2 písm. e) až j) a l) až o) sa nevzťahujú na prokuratúru".
9.
V § 6 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra"); generálna prokuratúra vykonáva vo vzťahu k štátnym zamestnancom na prokuratúre aj pôsobnosť úradu pre štátnu službu ustanovenú v odseku 2 písm. f), i), j), l), m) a o),“.
10.
V § 6 ods. 5 písm. c) sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
11.
V § 6 ods. 10 sa slová „v šiestom bode" nahrádzajú slovami „v piatom bode" a na konci sa pripájajú tieto slová: „a v siedmom bode".
12.
V § 6 ods. 12 sa za slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode" spojka „a" nahrádza čiarkou a za slovami „vo štvrtom bode" sa vkladajú slová „a v siedmom bode".
13.
V § 8 ods. 2 sa za slová „až štvrtý bod" vkladajú slová „a siedmy bod".
14.
V § 10 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je Kancelária verejného ochrancu práv, je vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv.“.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zákon č. 564/2001 Z. z.".
16.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 7, 8 a 9, ktoré znejú:
„(7)
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorého štatutárny zástupca bol vymenovaný do funkcie podľa osobitného predpisu,4a) je táto osoba.
(8)
Vedúci úradu nadriadeného služobného úradu toho úradu, ktorého štatutárny zástupca bol vymenovaný zo štátnych zamestnancov do funkcie podľa osobitného predpisu,4a) vymenuje túto osobu do stálej štátnej služby za vedúceho úradu podľa tohto zákona. Štatutárny zástupca vykonáva funkciu vedúceho služobného úradu až do odvolania podľa osobitného predpisu.4a)
(9)
Predseda Úradu pre štátnu službu odvolá vedúceho služobného úradu, ktorý nemá nadriadený služobný úrad, ak
a)
nevykazuje riadne výsledky v štátnej službe podľa služobného hodnotenia,
b)
nemôže dlhšie ako šesť mesiacov plniť povinnosti vedúceho služobného úradu zo zdravotných dôvodov alebo
c)
vedúci služobného úradu písomne požiada úrad pre štátnu službu o uvoľnenie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 12 ods. 3 sa za slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode" spojka „a" nahrádza čiarkou a za slovami „vo štvrtom bode" sa vkladajú slová „a v siedmom bode".
18.
V § 12 ods. 3 sa za tretiu vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
„Návrh systemizácie ministerstva zahraničných vecí vypracuje ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s ministerstvom financií a oznamujú ho úradu pre štátnu službu.“.
19.
V § 14 ods. 1 písm. h) sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
20.
V § 14 ods. 8 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
21.
V § 15 ods. 5 sa za slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode" spojka „a" nahrádza čiarkou a za slovami „vo štvrtom bode" sa vkladajú slová „a v siedmom bode".
22.
V § 15 odsek 12 znie:
„(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 a odsekov 6 až 9 sa vzťahujú aj na výberové konanie na prípravnú štátnu službu a na dočasnú štátnu službu na prokuratúre s tým, že pôsobnosť predsedu vykonáva generálny prokurátor a pôsobnosť úradu pre štátnu službu generálna prokuratúra. Výberové konanie na prokuratúre uskutočňuje výberová komisia, ktorú zriaďuje generálny prokurátor. Výberová komisia má päť členov; traja členovia musia byť prokurátori, dvaja členovia štátni zamestnanci z príslušného odboru štátnej služby. Predsedu výberovej komisie vymenúva generálny prokurátor. Podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na prokuratúre ustanoví osobitný predpis, ktorý vydá generálny prokurátor. Tento predpis sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
23.
V § 15 ods. 13 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
24.
V § 16 ods. 1 sa v poslednej vete na konci vypúšťa bodka a dopĺňajú sa tieto slová: „okrem vymenovania do dočasnej štátnej služby odborníka plniaceho úlohy pre člena vlády, ktoré vykoná člen vlády.".
25.
V § 20 ods. 1 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
26.
V § 22 ods. 1 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
27.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Štátni zamestnanci v služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1 písm. c) vykonávajú kvalifikačnú skúšku pred kvalifikačnou komisiou zriadenou v služobnom úrade uvedenom v odseku 1, do ktorého odvetvovej pôsobnosti patrí odbor štátnej služby, v ktorom sa má kvalifikačná skúška vykonať.“.
28.
V § 25 ods. 1 sa za slovo „potrebný," vkladajú slová „odborník plniaci úlohy pre člena vlády,".
29.
V § 25 ods. 2 písm. b) sa za slovo „konania" vkladajú slová „odborníka plniaceho úlohy pre člena vlády,".
30.
V § 25 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „predstaveného v politickej funkcii a".
31.
V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
bez výberového konania uchádzača na zastupovanie štátneho zamestnanca v prípade pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, výkonu základnej služby, náhradnej služby, civilnej služby, neplateného služobného voľna alebo v prípade, že zastáva štátnozamestnanecké miesto, na ktoré bolo vyhlásené výberové konanie, a to do doby jeho vykonania.“.
32.
V § 25 ods. 3 v prvej vete sa za slovo „službe," vkladajú slová „ktorý je na plnenie úloh štátnej služby potrebný, predstavený v politickej funkcii a predstavený, ktorý je veľvyslancom,".
33.
V § 25 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Uchádzač na zastupovanie štátneho zamestnanca vykonáva štátnu službu na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov.“.
34.
V § 25 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Odborník v dočasnej štátnej službe plniaci úlohy pre člena vlády vykonáva štátnu službu počas doby výkonu funkcie člena vlády.“.
35.
V § 25 ods. 4 sa za slovo „odborníkom" vkladajú slová „alebo uchádzačom na zastupovanie štátneho zamestnanca".
36.
V § 29 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Štátneho zamestnanca v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí, možno s jeho súhlasom dočasne preložiť na čas dlhší ako šesť mesiacov do iného služobného úradu do toho istého odboru štátnej služby alebo do iného odboru štátnej služby.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
37.
V § 29 ods. 5 sa za slová „podľa odseku 1" vkladajú slová „a odseku 3".
38.
V § 34 sa slová „poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva" nahrádzajú slovami „predsedom vyššieho územného celku, poslancom obecného zastupiteľstva dlhodobo uvoľneným na výkon funkcie, poslancom vyššieho územného celku dlhodobo uvoľneným na výkon funkcie".
39.
V § 43 ods. 1 písm. e) sa za slová „vek 65 rokov" vkladajú slová „s výnimkou štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe podľa § 25 ods. 2 písm. a) a c)".
40.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Štátnozamestnanecký pomer predstaveného v politickej funkcii a predstaveného, ktorý je veľvyslancom v dočasnej štátnej službe (§ 25), sa skončí dňom uvedeným v rozhodnutí o odvolaní z tejto funkcie alebo dňom vzdania sa tejto funkcie.“.
41.
V § 48 ods. 3 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
42.
V § 48 ods. 4 sa za slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode" spojka „a" nahrádza čiarkou a za slovami „vo štvrtom bode" sa vkladajú slová „a v siedmom bode".
43.
V § 50 ods. 4 sa za slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode" spojka „a" nahrádza čiarkou a za slovami „vo štvrtom bode" sa vkladajú slová „a v siedmom bode".
44.
V § 59 ods. 2 sa v prvej vete na konci pripájajú tieto slová: „vykonávajúcich podnikateľskú činnosť".
45.
V § 63 ods. 2 sa za slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode" spojka „a" nahrádza čiarkou a za slovami „vo štvrtom bode" sa vkladajú slová „a v siedmom bode".
46.
V § 66 ods. 9 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
47.
V § 77 ods. 2 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
48.
V § 79 ods. 2 sa slová „Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je povinné" nahrádzajú slovami „úradu pre štátnu službu, ktorý je povinný".
49.
V § 82 ods. 1 sa za slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) v druhom bode" spojka „a" nahrádza čiarkou a za slová „vo štvrtom bode" sa vkladajú slová „a v siedmom bode".
50.
Doterajší text § 102 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Predstavenému v politickej funkcii patrí plat podľa tohto zákona ešte tri mesiace po odvolaní z funkcie, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Plat predstavenému v politickej funkcii nepatrí, ak do jedného mesiaca po odvolaní z funkcie bude vymenovaný do štátnej služby postupom podľa § 26 ods. 3.“.
51.
V § 106 ods. 2 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
52.
V § 106 ods. 6 sa za slová „kancelária národnej rady" vkladá čiarka a slová „Kancelária verejného ochrancu práv".
53.
V § 138 ods. 2 sa za slovami „v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode" spojka „a" nahrádza čiarkou a za slovami „vo štvrtom bode" sa vkladajú slová „a v siedmom bode".
54.
V § 153 ods. 3 sa slová „až šiestom bode" nahrádzajú slovami „až v siedmom bode".
55.
V § 154 ods. 2 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
56.
V § 154 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zamestnanec, ktorý bol podľa doterajších predpisov32aa) špičkovým odborníkom a ktorý zložil sľub a splnil podmienky podľa odseku 1, sa vymenuje do stálej štátnej služby najneskoršie do 1. septembra 2002.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32aa znie:
„32aa)
§ 3a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.“.
57.
V § 154 ods. 5 v prvej vete sa za slovo „komisie" vkladajú slová „podľa tohto zákona".
58.
V § 154 ods. 6 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v siedmom bode".
59.
§ 154 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Zmena štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca v prípravnej štátnej službe a štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe sa môže vykonať do 31. marca 2004 podľa § 27, 28 a 29 tohto zákona.“.
60.
V § 156 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnanec, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona v politickej funkcii podľa § 5 ods. 3, stáva sa štátnym zamestnancom v dočasnej štátnej službe.“.
61.
§ 156 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na výberovom konaní na miesto predstaveného, ktoré sa uskutoční do 31. marca 2004, sa môže zúčastniť štátny zamestnanec v stálej štátnej službe, štátny zamestnanec v dočasnej štátnej službe, štátny zamestnanec v prípravnej štátnej službe, ako aj uchádzač, ktorý nie je štátny zamestnanec.“.
62.
V § 159 ods. 2 sa slová „§ 154 a 155" nahrádzajú slovami „§ 154, 155 a § 156 ods. 2".
63.
V § 159 ods. 3 sa slová „§ 154 a 155" nahrádzajú slovami „§ 154, 155 a § 156 ods. 2".
64.
V Prílohe č. 3 k zákonu č. 312/2001 Z. z. v bode 1 sa za slová „Kancelária prezidenta Slovenskej republiky," vkladajú slová „Kancelária verejného ochrancu práv,".
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „štátnej služby,".
2.
V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Podpredsedu Úradu pre štátnu službu vymenúva a odvoláva predseda Úradu pre štátnu službu.“.
Čl. III
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
㤠27a
(1)
Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci18) a zamestnanci.19) Počet zamestnancov kancelárie schvaľuje verejný ochranca práv.
(2)
Štátni zamestnanci v kancelárii a zamestnanci kancelárie sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu20) a platového poriadku, ktorý je uvedený v prílohe. Súčasťou platového poriadku kancelárie sú katalógy činností štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie a stupnice platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie. Na odmeňovanie štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie a na ich ďalšie náležitosti sa vzťahuje osobitný predpis,21) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Zvýšenie stupnice platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie sa každoročne upravuje v súlade s výškou určenou podľa osobitného predpisu.22) O túto výšku sa upravujú stupnice platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie. Zvýšenú stupnicu platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zamestnancov kancelárie a termín jej platnosti určí služobný predpis.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18, 19, 20, 21 a 22 znejú:
„18)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
20)
Zákon č. 312/2001 Z. z.
Zákon č. 313/2001 Z. z.
21)
Zákon č. 312/2001 Z. z.
Zákon č. 313/2001 Z. z.
Zákon č. 311/2001 Z. z.
22)
§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15 dní odo dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ustanovenie čl. I § 154 ods. 4 stráca účinnosť 31. marca 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 564/2001 Z. z.
PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
KATALÓG ČINNOSTÍ

štátnych zamestnancov v Kancelárii verejného ochrancu práv
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: radca
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
5.01
Odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP vo vecne vymedzených oblastiach.
5.02
Samostatná odborná čiastková činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym stanoviskám vo vecne vymedzených oblastiach.
5.03
Príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP vo vecne vymedzených oblastiach.
5.04
Posudzovanie legislatívnych návrhov vo vecne vymedzených oblastiach.
6.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný radca
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako dva roky a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
6.01
Samostatná odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP vo vecne vymedzených oblastiach.
6.02
Samostatná odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym stanoviskám vo vecne vymedzených oblastiach.
6.03
Samostatná príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP vo vecne vymedzených oblastiach.
6.04
Samostatné spracúvanie získaných podkladov pre rozhodnutia VOP vo vecne vymedzených oblastiach.
6.05
Samostatné spracovávanie legislatívnych návrhov a stanovísk k nim vo vecne vymedzených oblastiach.
7.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako štyri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
7.01
Samostatná odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP.
7.02
Samostatná odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym stanoviskám.
7.03
Samostatná príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP.
7.04
Samostatné spracúvanie získaných podkladov pre rozhodnutia VOP.
7.05
Samostatné spracovávanie legislatívnych návrhov a stanovísk k nim.
7.06
Analytická činnosť na účely prípravy právnych rozhodnutí VOP.
7.07
Samostatná odborná činnosť vo vzťahu k tvorbe návrhov právnych predpisov.
7.08
Samostatná príprava odborných podkladov pre odborné stanoviská VOP.
7.09
Samostatné komplexné spracovanie podkladov pre rozhodnutia VOP.
7.10
Prešetrenie sťažností a petícií.
8.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
8.01
Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP.
8.02
Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym stanoviskám.
8.03
Systémová príprava a vypracúvanie návrhov podľa pokynov VOP.
8.04
Koordinačné a metodické spracúvanie získaných podkladov pre rozhodnutia VOP.
8.05
Normotvorná činnosť vo vymedzenej oblasti.
8.06
Koordinačná a metodická činnosť na účely prípravy právnych rozhodnutí VOP.
8.07
Koordinačná a metodická činnosť pri príprave odborných podkladov pre odborné stanoviská VOP.
8.08
Koordinačná a metodická činnosť pri komplexnom spracovaní podkladov pre rozhodnutia VOP.
8.09
Kontrolná činnosť vrátane vybavovania sťažností a petícií.
8.10
Koordinačná činnosť a tvorba právnych predpisov.
8.11
Tvorba koncepcie štátnozamestnaneckých vzťahov vrátane odmeňovania.
8.12
Odborná koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní činností KVOP.
8.13
Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia VOP.
8.14
Koordinačná a koncepčná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania, príprava návrhov rozpočtov.
8.15
Koncepčná, koordinačná, kontrolná a rozhodovacia právomoc v oblasti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, rozvoja a materiálno-technického zabezpečenia KVOP.
8.16
Koncepčná, analytická a koordinačná činnosť vrátane prípravy a realizácie kontrolných akcií v oblasti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a prostriedkami zo zahraničia a majetku štátu.
8.17
Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií občanov, ako aj ich priame vybavovanie.
8.18
Koncepčná a koordinačná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov.
8.19
Plnenie a zabezpečenie úloh spojených s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov.
8.20
Plnenie úloh spojených s organizačným zabezpečením činnosti služobného úradu.
8.21
Dôsledné dodržiavanie plnenia schválenej systemizácie, obsadzovania a uvoľňovania štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade.
8.22
Tvorba koncepcie zamestnaneckých vzťahov v štátnej a verejnej službe vrátane odmeňovania.
8.23
Odborná koordinačno-metodická činnosť pri zabezpečovaní činnosti kancelárie VOP.
8.24
Koordinačná a kontrolná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania.
8.25
Vnútorná kontrola plnenie úloh KVOP.
8.26
Kontrola hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh KVOP.
8.27
Kontrola vybavovania sťažností, oznámení, petícií a podnetov.
8.28
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe.
8.29
Zabezpečenie ďalšieho vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov KVOP.
8.30
Kontrola plnenia opatrení na nápravu zistených nedostatkov.
8.31
Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov na úseku hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany.
9.
PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: štátny radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako deväť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
9.01
Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s tvorbou rozhodnutí VOP s medzinárodným dosahom.
9.02
Koordinačná a metodická odborná činnosť súvisiaca s vypracúvaním podkladov k odborným právnym stanoviskám s medzinárodným dosahom.
9.03
Koncepčná činnosť a tvorba zásadných legislatívnych opatrení.
9.04
Koordinačná a metodická činnosť pri príprave odborných podkladov pre odborné stanoviská VOP s medzinárodným dosahom.
9.05
Vypracovanie analýz, stanovísk a komplexných informácií pre rozhodnutia VOP s medzinárodným dosahom.
9.06
Koncepčná, rozhodovacia a koordinačná činnosť vrátane prípravy a realizácie kontrolných akcií v oblasti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a prostriedkami zo zahraničia a majetku štátu.
9.07
Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti vybavovania sťažností a petícií občanov, ako aj ich priame vybavovanie s medzinárodným dosahom.
KATALÓG ČINNOSTÍ
zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu s prevahou duševnej práce vo verejnej službe
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
3.01
Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.
3.02
Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov.
3.03
Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.
3.04
Zabezpečovanie činnosti podateľne.
3.05
Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
4.01
Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy.
4.02
Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.
4.03
Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.
4.04
Komplexné zabezpečovanie činnosti podateľne.
4.05
Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík.
4.06
Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov.
4.07
Pokladničná služba.
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
5.01
Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.
5.02
Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu.
5.03
Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu vedúceho zamestnanca.
5.04
Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie práce podateľne.
5.05
Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.
5.06
Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku vo vymedzenej oblasti.
6.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
6.01
Zabezpečovanie prevádzky zariadení výpočtových systémov.
6.02
Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov.
6.03
Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o archívne dokumenty, knižničné fondy.
6.04
Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu z jazykovej, štylistickej alebo grafickej stránky.
6.05
Samostatné administratívno-technické a organizačné zabezpečovanie činností sekretariátu vedúceho zamestnanca odboru alebo sekcie.
6.06
Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.
6.07
Odborná práca v mzdovej učtárni, vo finančnej učtárni alebo na úseku evidencie a správy majetku štátu.
6.08
Samostatná účtovnícka práca.
6.09
Pokladničná práca, vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov, výplaty v hotovosti a pod.
6.10
Zabezpečovanie zahraničných pracovných (služobných) ciest a zahraničných pracovných (služobných) stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií.
6.11
Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania verejných prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a smerníc a spolupráca na vypracúvaní častí súborných podkladov.
6.12
Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie inventúrnych rozdielov, vyhotovovanie protokolu.
6.13
Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych sietí.
6.14
Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel.
6.15
Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, napr. pri údržbe verejnej zelene.
6.16
Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, klimatizačných zariadení, tepelného hospodárstva a výmenníkových staníc prostredníctvom špeciálneho programu výpočtovej techniky vrátane koordinovania odstraňovania chýb.
7.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
7.01
Komplexná obsluha výpočtových systémov, zabezpečovanie prevádzky konkrétnych agend s využitím príslušného aplikačného programového vybavenia.
7.02
Vytváranie užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky v základných programovacích jazykoch pre oblasť hromadného spracúvania dát.
7.03
Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.
7.04
Knihovnícka práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s čitateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy, práca v študovniach a čitárňach.
7.05
Zabezpečovanie odbornej práce a agendy v kancelárii ústavného činiteľa alebo vyššieho štátneho funkcionára.
7.06
Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce.
7.07
Zabezpečovanie a vykonávanie prác zamestnancom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti požiarnej ochrany po splnení odbornej spôsobilosti, alebo v oblasti hygieny.
7.08
Samostatná odborná práca v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, na úseku evidencie a správy majetku štátu alebo na úseku materiálno-technického zásobovania.
7.09
Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce.
7.10
Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania vo vecne vymedzenej oblasti.
7.11
Samostatná odborná práca na úseku zabezpečovania zahraničných pracovných ciest.
7.12
Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni.
7.13
Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energií a vody, kontrola ich racionálneho využívania.
7.14
Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, napr. v údržbe, v službách.
7.15
Koordinovanie a organizovanie prác manuálnych zamestnancov, napr. na úseku ubytovania, stravovania s plnou hmotnou zodpovednosťou.
7.16
Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác pomocou digitálnej kopírovacej a výpočtovej techniky, určovanie technologických postupov vrátane ich zabezpečenia.
7.17
Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov, príprava podkladov na využívanie archívnych dokumentov a na poskytovanie informácií.
8.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
8.01
Vytváranie užívateľských aplikácií v sieťovom prostredí vrátane údržby existujúcich programových systémov.
8.02
Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.
8.03
Zabezpečovanie zložitých účtovníckych agend.
8.04
Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti materiálno-technického zásobovania.
8.05
Vymáhanie pohľadávok štátu v majetkovoprávnej oblasti.
8.06
Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.
8.07
Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
8.08
Zabezpečovanie čiastkových činností v procese prípravy alebo realizácie investičnej výstavby a pamiatkovej obnovy.
8.09
Zabezpečovanie prevádzky lokálnej počítačovej siete.
8.10
Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.
8.11
Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov a starostlivosť o zamestnancov.
8.12
Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy.
8.13
Spracúvanie a sprístupňovanie menej zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych dokumentov, príprava a vydávanie informácií.
9.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
9.01
Programátorská práca vrátane úpravy programového vybavenia dodávateľa prostredníctvom vyšších programovacích jazykov.
9.02
Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.
9.03
Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.
9.04
Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie a riešenie koncepčných úloh v oblasti autodopravy.
9.05
Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie činnosti v stravovacej jednotke vrátane koncepčnej činnosti.
9.06
Zabezpečovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie jednotlivých stavieb.
9.07
Diagnostikovanie a následné odstraňovanie chýb technického charakteru počítačových systémov a sietí.
9.08
Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, metodickej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi.
9.09
Samostatné zabezpečovacie práce na úseku personálnej politiky.
9.10
Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh zamestnancom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti požiarnej ochrany po splnení odbornej spôsobilosti.
9.11
Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti.
9.12
Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.
9.13
Preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
9.14
Analytická činnosť a riešenie koncepčných úloh v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku štátu.
9.15
Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb.
9.16
Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.
9.17
Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve.
9.18
Technický dozor nad jednoduchými stavbami vrátane zaraďovania stavieb do užívania.
9.19
Základný prieskum vytypovaných pamiatok vrátane prípravných prác, vyhodnocovanie ich výsledkov a spracúvanie dokumentácie, stanovovanie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vyhodnocovanie účinnosti a vhodnosti sanačných a konzervačných zásahov pri starostlivosti o pamiatkový fond.
9.20
Spracúvanie a sprístupňovanie zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych dokumentov, príprava a vydávanie náročných informácií.
9.21
Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti zverejňovania informácií, ako aj priame zverejňovanie informácií.
9.22
Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti sprístupňovania informácií.
9.23
Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností.
9.24
Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a služobných zahraničných návštev.
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
10.01
Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.
10.02
Odborná systémová údržba databáz a databázového prostredia.
10.03
Správa bezpečnosti databázy vo výpočtových systémoch.
10.04
Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.
10.05
Usmerňovanie, preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania a testovania systémového a aplikačného a programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy osobných počítačov.
10.06
Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných databáz na odbornej úrovni.
10.07
Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií.
10.08
Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky.
10.09
Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských vzťahov.
10.10
Zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania kancelárie v právnych sporoch.
10.11
Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej politiky s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov.
10.12
Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie agend v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku štátu vrátane koncepčnej činnosti.
10.13
Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych rekreačných zariadení.
10.14
Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej prípravy stavieb.
10.15
Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania stavieb, kontrola rozpočtu stavieb, spracúvanie a aktualizácia registra investícií.
10.16
Investičná činnosť v štádiu prípravy alebo realizácie stavieb a technologických častí stavieb.
10.17
Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.
10.18
Prieskum pamiatok, ich súborov a historických sídiel, komplexné spracúvanie ich dokumentácie a vyhodnocovanie výsledkov prieskumných prác, riešenie koncepcií ochrany, obnovy a prezentácie pamiatok a historických sídiel, samostatná poradenská činnosť a spracúvanie expertíz na riešenie zložitých problémov v starostlivosti o pamiatkový fond.
10.19
Samostatné spracúvanie výsledkov zamerania historických objektov vrátane spracúvania dokumentácie súvisiacej s pamiatkovou starostlivosťou.
10.20
Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti sprístupňovania a zverejňovania informácií.
10.21
Tvorivé spracovanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov vo vzťahu k verejnosti.
11.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
11.01
Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí.
11.02
Tvorba užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky prostredníctvom vyšších programových jazykov pre rôzne typy počítačových sietí a architektúr.
11.03
Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií.
11.04
Zabezpečovanie bezpečnosti dát vo výpočtových systémoch a ochrana výpočtových systémov pred zneužitím.
11.05
Systémová a metodická činnosť pri vývoji, dopĺňaní a údržbe informačných systémov.
11.06
Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
11.07
Určovanie zásad a zabezpečovanie rozvoja personálnej a mzdovej politiky v zamestnávateľskom subjekte s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.
11.08
Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy.
11.09
Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.
11.10
Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
11.11
Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti.
11.12
Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie väčších celkov stavieb, technologických častí stavieb a pamiatkových súborov.
11.13
Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska zámeru pamiatky a rozpočtu.
11.14
Koordinovanie a vykonávanie komplexnej odbornej metodiky pamiatkovej obnovy v zmysle osobitných predpisov príslušných orgánov štátnej správy pri obnove a rekonštrukcii historických objektov.
11.15
Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácií technicko-prevádzkových činností v kancelárii verejného ochrancu práv.
11.16
Tvorivé spracovanie, posudzovanie a koordinovanie návrhov masmediálnej politiky z celospoločenského hľadiska s prihliadnutím na zahranično-politickú orientáciu, aktívne tlmočenie činnosti verejného ochrancu práv smerom k verejnosti.
11.17
Tvorba koncepcií odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností odborového, krajského alebo celoštátneho charakteru vrátane ich kontroly.
11.18
Príprava konečného zostavenia čísla periodika s následným zabezpečením jeho vydania.
11.19
Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov na úseku hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany.
12.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
12.01
Koncepčná, koordinačná činnosť a tvorba interných predpisov na úseku verejného obstarávania, spracúvania komplexných informácií na rozhodovanie vedenia kancelárie vrátane zastupovania kancelárie v konaní pred štátnymi orgánmi.
12.02
Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických alebo technologicko-prevádzkových otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie kancelárie.
12.03
Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie komplexu stavieb a technologických častí stavieb a pamiatkových objektov.
12.04
Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri uvádzaní stavieb do užívania vrátane ekonomického vyhodnotenia stavieb.
KATALÓG ČINNOSTÍ

zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce vo verejnej službe
1.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
Činnosti:
1.01
Kontrola príchodov a odchodov osôb, príjazdov a odjazdov vozidiel s prípadnou kontrolou batožín a vozidiel, vydávanie kľúčov.
1.02
Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám.
1.03
Jednoduchá ručná práca v záhradníctve s použitím bežného náradia.
1.04
Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení.
1.05
Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
1.06
Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
1.07
Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení; čistenie okien, interiérov, exteriérov; výmena záclon a závesov.
1.08
Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách.
1.09
Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.
2.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
Činnosti:
2.01
Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.
2.02
Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, malotraktor) s príslušným osvedčením.
2.03
Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov.
2.04
Stráženie objektov so služobným psom vrátane starostlivosti o psa.
2.05
Samostatný predaj tovaru a jedál v bufetoch s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.
2.06
Obsluha stravníkov v stravovacích zariadeniach.
2.07
Domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte.
2.08
Čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou samohybných mechanizmov.
2.09
Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.
2.10
Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.
2.11
Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.
2.12
Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo a z vozidla.
2.13
Obsluha výmenníkových staníc bez automatickej regulácie alebo redukčných staníc diaľkového vykurovania.
2.14
Pomocná práca pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.
2.15
Pomocná práca v autodielni.
2.16
Jednoduchá zámočnícka práca.
2.17
Jednoduchá stolárska práca.
2.18
Jednoduchá murárska alebo maliarska práca.
2.19
Jednoduchá betonárska práca.
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
Činnosti:
3.01
Dozor a ochrana verejných priestorov alebo objektov s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky vrátane spolupráce s políciou.
3.02
Zabezpečovanie prevádzky a dozoru v relaxačných priestoroch.
3.03
Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.
3.04
Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov a trvaliek.
3.05
Obsluha digitálnej telefónnej ústredne.
3.06
Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne.
3.07
Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov.
3.08
Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.
3.09
Domovnícka práca vrátane údržby objektu.
3.10
Samostatné kvantitatívne, prípadne kvalitatívne preberanie tovarov a materiálov, ich skladovanie, vykonávanie inventarizácií.
3.11
Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté alebo plynné palivo s poloautomatizovaným alebo automatizovaným meraním alebo reguláciou vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch.
3.12
Údržba klimatizačných zariadení v rozsiahlych objektoch.
3.13
Stolárska práca, napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek.
3.14
Zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane premerania.
3.15
Stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
Činnosti:
4.01
Výsadba farebne zladených a usporiadaných do ornamentov kvetinových skupín podľa návrhu architekta.
4.02
Kladenie trávnatého povrchu s určením postupov prác a spôsobu ošetrovania.
4.03
Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhov alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkarských výpestkov.
4.04
Vedenie cestných motorových vozidiel na prepravu osôb s počtom miest na sedenie maximálne päť vrátane vodiča alebo s hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg vrátane jednoduchej základnej údržby vozidla; zabezpečovanie bezpečnej prepravy ústavných činiteľov.
4.05
Zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej kopírovacej techniky.
4.06
Príprava tabule, stolovanie a obsluha najmä pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie) vrátane dokončovania jedál pri stole a ich konečnej úpravy.
4.07
Samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha zákazníkov vrátane inkasa tržieb.
4.08
Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky, účasť na inventarizácii.
4.09
Inštalačná a kúrenárska práca, napr. montáž a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, dodatočné urobenie prípojok plynovodov pre spotrebiče, montáž obehových čerpadiel pre nízkotlakové a teplovodné systémy s vyregulovaním chodu a s preskúšaním podľa STN 736660 a STN 060310, zhotovovanie tlakových expanzívnych nádrží zváraním.
4.10
Odborná obsluha a údržba automatizovanej kotolne, výmenníkových staníc vrátane opravy a údržby strojového zariadenia tepelného hospodárstva.
4.11
Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia zloženého z vykurovacích, chladiacich a mraziacich elementov (chladiaci výkon cca 3,5 MW), nastavovanie termostatov vstupnej vody, predoohrievačov, ľahkých vykurovacích olejov a uzatváranie armatúr na okruhoch vykurovacieho média.
4.12
Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.
4.13
Oprava a údržba elektrického alebo strojového zariadenia, napr. oprava elektrickej inštalácie, osvetlenia reprezentačných miestností.
4.14
Kontrola, výmena a oprava jednotlivých častí celkov, systémov, skupín vozidiel, kontrola a nastavovanie geometrie obidvoch náprav.
4.15
Údržba a oprava spojovacích rozvodov, rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, kontrola, oprava a výmena jednotlivých častí spojovacích celkov.
4.16
Natieranie a opravy náterov s plným tmelením a vybrúsením.
4.17
Stolárska práca vrátane opráv a rekonštrukcie stolárskych výrobkov.
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
Činnosti:
5.01
Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovanie písomností, iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia.
5.02
Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom miest na sedenie od šesť do dvadsaťpäť vrátane vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou od 3 500 kg do 12 000 kg; zabezpečovanie bezpečnej prepravy ústavných činiteľov.
5.03
Samostatné zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej a výpočtovej techniky vrátane zabezpečovania údržby kopírovacích strojov.
5.04
Vedenie skladov tovaru, materiálu a drobného hmotného majetku, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky a účasť na inventarizáciách.
5.05
Inštalačná a kúrenárska práca, napr. samostatná montáž a opravy domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok, samostatná montáž a opravy potrubia a armatúr v kotolniach a strojovniach, montáž a oprava potrubia domových vodovodov s príslušenstvom vrátane vykonania skúšok tesnosti podľa STN 736660 a STN 060310 a pod.
5.06
Oprava, údržba a nastavovanie elektrotechnických systémov na meranie a reguláciu teplôt alebo iných veličín.
5.07
Montáž, nastavovanie, zabezpečenie technickej prevádzky a údržby viackanálového bezdrôtového prekladateľského zariadenia, ozvučovacieho zariadenia, vonkajších a vnútorných televíznych okruhov, požiarnej signalizácie a jednotného času.
5.08
Vysokošpecializovaná zámočnícka práca vyžadujúca osobitné oprávnenie.
6.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
Činnosti:
6.01
Zalamovanie náročných textov publikácií, oblamovanie obrázkov podľa predlohy z využitím výpočtovej techniky.
6.02
Odborné zabezpečovanie tlače publikácií pomocou veľkokapacitného digitálneho tlačiarenského systému.
6.03
Organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií, zostavovanie vlastných receptúr a jedálnych lístkov pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie, akcie s medzinárodnou účasťou).
6.04
Zabezpečovanie technickej prevádzky, údržby a opráv digitálnych slaboprúdových zariadení.
6.05
Kontrola činnosti centrálneho regulačného systému, opravy, nastavovanie hodnôt zložitých regulačných obvodov, diaľkové meranie, registrácia ovládacích centier a meracích ústrední vrátane uvedenia do prevádzky, komplexného odskúšania a konečného nastavenia.
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Platový stupeň Počet rokov praxe Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 8 200 8 800 9 500 10 300 12 400 13 200 14 800 15 900 17 200
2 do 4 8 700 9 300 10 100 10 900 13 100 14 000 15 700 16 900 18 200
3 do 6 9 200 9 800 10 700 11 500 13 800 14 800 16 600 17 900 19 200
4 do 9 9 700 10 300 11 300 12 100 14 500 15 600 17 500 18 900 20 200
5 do 12 10 200 10 800 11 900 12 700 15 200 16 400 18 400 19 900 21 200
6 do 15 10 700 11 300 12 500 13 300 15 900 17 200 19 300 20 900 22 200
7 do 18 11 200 11 800 13 100 13 900 16 600 18 000 20 200 21 900 23 200
8 do 21 11 700 12 300 13 700 14 500 17 300 18 800 21 100 22 900 24 200
9 do 24 12 200 12 800 14 300 15 100 18 000 19 600 22 000 23 900 25 200
10 do 28 12 700 13 300 14 900 15 700 18 700 20 400 22 900 24 900 26 200
11 do 32 13 200 13 800 15 500 16 300 19 400 21 200 23 800 25 900 27 200
12 nad 32 13 700 14 300 16 100 16 900 20 100 22 000 24 700 26 900 28 200
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV PRI VYKONÁVANÍ VEREJNEJ SLUŽBY
Platový stupeň Počet rokov praxe Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 000 5 500 6 000 6 600 7 200 8 000 8 800 9 800 10 800 12 400 13 400 14 400 15 400 16 400
2 do 4 5 200 5 700 6 200 6 900 7 500 8 300 9 100 10 200 11 200 13 100 14 100 15 100 16 100 17 100
3 do 6 5 400 5 900 6 400 7 200 7 800 8 600 9 400 10 600 11 600 13 800 14 800 15 800 16 800 17 800
4 do 9 5 600 6 100 6 600 7 500 8 100 8 900 9 700 11 000 12 000 14 500 15 500 16 500 17 500 18 500
5 do 12 5 800 6 300 6 800 7 800 8 400 9 200 10 000 11 400 12 400 15 200 16 200 17 200 18 200 19 200
6 do 15 6 000 6 500 7 000 8 100 8 700 9 500 10 300 11 800 12 800 15 900 16 900 17 900 18 900 19 900
7 do 18 6 200 6 700 7 200 8 400 9 000 9 800 10 600 12 200 13 200 16 600 17 600 18 600 19 600 20 600
8 do 21 6 400 6 900 7 400 8 700 9 300 10 100 10 900 12 600 13 600 17 300 18 300 19 300 20 300 21 300
9 do 24 6 600 7 100 7 600 9 000 9 600 10 400 11 200 13 000 14 000 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000
10 do 28 6 800 7 300 7 800 9 300 9 900 10 700 11 500 13 400 14 400 18 700 19 700 20 700 21 700 22 700
11 do 32 7 000 7 500 8 000 9 600 10 200 11 000 11 800 13 800 14 800 19 400 20 400 21 400 22 400 23 400
12 nad 32 7 200 7 700 8 200 9 900 10 500 11 300 12 100 14 200 15 200 20 100 21 100 22 100 23 100 24 100