404/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

404
ZÁKON
z 2. júla 2002,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zákona č. 484/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
sudcov a prokurátorov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.