402/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

402
ZÁKON
z 26. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
1.
V § 5 ods. 1 sa za slovom „oblastí" vypúšťa čiarka a slová „najmä z oblasti".
2.
V § 9 sa slová „podľa neho vyrába alebo sa využíva" nahrádzajú slovami „jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať".
3.
V § 35 ods. 3 sa slová „ods. 8" nahrádzajú slovami „ods. 7".
4.
V § 36 ods. 9 sa slová „podľa odsekov 6 a 7" nahrádzajú slovami „podľa odsekov 5 a 7".
5.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
neboli splnené podmienky na jeho udelenie podľa predpisov platných v čase jeho udelenia.“.
6.
V § 54 ods. 8 sa slová „odseku 5" nahrádzajú slovami „odseku 6".
7.
V § 55 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 79 ods. 6" nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 5".
8.
V § 58 odsek 3 znie:
„(3)
Prihlasovateľ medzinárodnej prihlášky,1) ktorou sa žiada o udelenie patentu v Slovenskej republike, je povinný predložiť túto medzinárodnú prihlášku úradu v lehote 31 mesiacov od vzniku práva prednosti, zaplatiť správny poplatok za podanie prihlášky (§ 79 ods. 8) a predložiť jej preklad do štátneho jazyka.“.
9.
V § 69 písm. b) sa odkaz „3" nahrádza odkazom „23".
10.
V § 79 ods. 2 sa slová „odseku 2" nahrádzajú slovami „odseku 1".
11.
V čl. III sa vypúšťajú slová „ponuku licencie".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.