384/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.2002 do 31.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

384
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
výnos z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o nebezpečných chemických látkach s predpísanou klasifikáciou, označením a vymedzením koncentračných limitov, o výstražných symboloch pre nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické látky, o označení špecifického rizika upozorňujúceho na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a chemického prípravku, o označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku, o metódach na určenie fyzikálno-chemických vlastností chemických látok, o metódach na určenie ich toxikologických vlastností a o metódach na určenie ich ekotoxikologických vlastností, o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezpečných chemických látok, o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na úplné oznámenie novej chemickej látky, o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na zúžené oznámenie chemickej látky a o obsahu a rozsahu dokumentácie potrebnej na oznámenie novej chemickej látky a o dokumentácii s dodatkovými údajmi I. stupňa alebo II. stupňa pre nové chemické látky, o technickej špecifikácii označovania a balenia nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov, o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických prípravkov a o požiadavkách na označovanie nebezpečných chemických látok a označovanie nebezpečných chemických prípravkov, o požiadavkách na balenie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.