311/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 30.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

311
ZÁKON
zo 16. mája 2002
o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
povolanie sestry a povolanie pôrodnej asistentky,
b)
odborné zásady a etické zásady výkonu povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky,
c)
reguláciu výkonu povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky,
d)
vznik, postavenie, práva a povinnosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (ďalej len „komora") .
§ 2
Povolanie sestry a povolanie pôrodnej asistentky
(1)
Povolanie sestry na účely tohto zákona je súbor činností, ktoré vykonáva sestra pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,1) vyžadujúce získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov.
(2)
Povolanie pôrodnej asistentky na účely tohto zákona je súbor činností, ktoré vykonáva pôrodná asistentka pri poskytovaní pôrodnej asistencie,1) vyžadujúce získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov.
(3)
Povolanie sestry a povolanie pôrodnej asistentky sa vykonáva
a)
v pracovnoprávnom vzťahu,2)
b)
na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti3) alebo
c)
ako činnosť spolupracujúcej osoby držiteľa povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorým je fyzická osoba.3)
(4)
Sestra na účely tohto zákona je osoba, ktorá vykonáva ošetrovateľskú prax a je zapísaná v Registri sestier.
(5)
Pôrodná asistentka na účely tohto zákona je osoba, ktorá vykonáva prax pôrodnej asistencie a je zapísaná v Registri pôrodných asistentiek.
(6)
Súbor činností podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva metódou ošetrovateľského procesu. Ošetrovateľský proces je systematická, racionálna a individualizovaná metóda plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie. Jeho cieľom je určiť skutočné alebo predpokladané problémy osoby v súvislosti so starostlivosťou o zdravie, naplánovať uspokojenie zistených potrieb, vykonať, dokumentovať a vyhodnotiť špecifické ošetrovateľské zásahy na ich uspokojenie.
(7)
Súčasťou ošetrovateľského procesu je určenie ošetrovateľskej diagnózy. Ošetrovateľská diagnóza je označenie skutočných a predpokladaných stavov a situácií u osoby alebo skupiny osôb, ktoré vyžadujú poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti alebo poskytnutie pôrodnej asistencie na ich zmiernenie alebo úplné odstránenie.
(8)
Ošetrovateľská prax je praktické uskutočňovanie činnosti sestry a pôrodnej asistentky
a)
pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie,
b)
pri výučbe ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie,
c)
pri riadení a poskytovaní primárnej, sekundárnej a následnej ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu.
(9)
Ošetrovateľská prax obsahuje najmä
a)
určovanie ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečenia,
b)
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie,4) a vyhodnocovanie výsledkov ošetrovateľskej starostlivosti,
c)
výchovu pacienta k podpore, udržiavaniu a obnove zdravia, poskytovanie informácií o potrebnej ošetrovateľskej starostlivosti,
d)
výchovu zdravotníckych pracovníkov v ošetrovateľstve a k profesionálnej etike,
e)
spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a s právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti.
(10)
Prax pôrodnej asistencie je riadenie a poskytovanie primárnej, sekundárnej a následnej pôrodnej asistencie metódou ošetrovateľského procesu. Prax pôrodnej asistencie obsahuje najmä
a)
určovanie potrieb pôrodnej asistencie a ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečenia,
b)
vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej dokumentácie, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie,4) a vyhodnocovanie výsledkov pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti,
c)
starostlivosť o reprodukčné zdravie,
d)
výchovu zdravotníckych pracovníkov v pôrodnej asistencii a k profesionálnej etike,
e)
spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a s právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.
(11)
Na sestru, ktorá vykonáva povolanie sestry, a na pôrodnú asistentku, ktorá vykonáva povolanie pôrodnej asistentky, sa počas trvania služobného pomeru v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch5) tento zákon nevzťahuje okrem Etického kódexu sestry a Etického kódexu pôrodnej asistentky, ktoré sú uvedené v prílohách.
(12)
Sestra poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť samostatne alebo za asistencie lekára.
(13)
Pôrodná asistentka poskytuje pôrodnú asistenciu samostatne alebo za asistencie lekára.
Ďalšie vzdelávanie a sústavné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek
§ 3
(1)
Komora organizuje vlastné vzdelávacie akcie a spolupodieľa sa so vzdelávacími inštitúciami a s odbornými spoločnosťami na ďalšom vzdelávaní sestier a pôrodných asistentiek.
(2)
Komora najmä
a)
deleguje svojich zástupcov do vedeckej rady a skúšobných komisií Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny a iných vzdelávacích inštitúcií, ktoré vykonávajú špecializačné vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek,
b)
spolupracuje pri zaraďovaní sestier a pôrodných asistentiek do špecializačných odborov v kategórii sestra a v kategórii pôrodná asistentka.
§ 4
(1)
Sestra a pôrodná asistentka sú povinné sústavne sa vzdelávať v súlade s osobitným predpisom.6)
(2)
Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie vedomostí a spôsobilostí zodpovedajúcich získanej odbornosti v súlade s rozvojom odboru ošetrovateľstva alebo odboru pôrodná asistencia počas výkonu povolania sestry alebo povolania pôrodnej asistentky, ktoré sa prehlbujú a udržiavajú po získaní odbornej spôsobilosti na výkon povolania v príslušnom odbore.
(3)
Komora spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a s odbornými spoločnosťami7) a spolupodieľa sa na organizácii procesu sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek.
DRUHÁ ČASŤ
KOMORA
§ 5
Základné ustanovenie
(1)
Zriaďuje sa komora.
(2)
Komora je samosprávna stavovská organizácia.
(3)
Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(4)
Komora združuje sestry, ktoré vykonávajú povolanie sestry, a pôrodné asistentky, ktoré vykonávajú povolanie pôrodnej asistentky podľa tohto zákona.
(5)
Komora si môže zriadiť regionálne komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorých činnosť upraví vnútorným predpisom komory (§ 18 ods. 2).
§ 6
Úlohy komory
(1)
Komora plní tieto základné úlohy:
a)
chráni práva a záujmy členov komory,
b)
obhajuje práva a profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory,
c)
poskytuje a sprostredkúva členom komory právne poradenstvo a ekonomické poradenstvo, odborné poradenstvo v ošetrovateľskej praxi a v praxi pôrodnej asistencie,
d)
sprostredkúva v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi vo veciach súvisiacich s výkonom povolania sestry a s výkonom povolania pôrodnej asistentky,
e)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti členov komory v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,
f)
vedie a aktualizuje Register sestier a Register pôrodných asistentiek (ďalej len „register"),
g)
poskytuje údaje z registra pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),
h)
vydáva potvrdenia o zápise do registra a potvrdenia o vykonaní registračnej skúšky,
i)
registruje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú členmi komory,
j)
vydáva potvrdenie o splnení podmienok na výkon povolania sestry a výkon povolania pôrodnej asistentky,
k)
vydáva stanovisko k odbornej spôsobilosti a etickej spôsobilosti sestier a pôrodných asistentiek a dohliada na odborný výkon povolania sestry a pôrodnej asistentky a na etiku jeho výkonu,
l)
uplatňuje disciplinárnu právomoc v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a vnútornými predpismi komory,
m)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti alebo pôrodnej asistencie,
n)
vyjadruje sa o vzdelávaní a o ďalšom vzdelávaní sestier a pôrodných asistentiek a o podmienkach a spôsobe týchto foriem vzdelávania,
o)
spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy alebo s orgánom územnej samosprávy pri výkone kontroly úrovne a kvality poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti alebo pôrodnej asistencie,
p)
spolupracuje s ministerstvom pri určovaní siete zdravotníckych zariadení,
r)
spolupracuje s ministerstvom a s inými stavovskými organizáciami v zdravotníctve vo veciach súvisiacich s výkonom povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky,
s)
spolupracuje pri tvorbe právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
t)
zúčastňuje sa na výberových konaniach pri obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov zdravotníckych zariadení, najmä vedúcich zamestnancov zdravotníckych zariadení zodpovedných za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie,
u)
spolupracuje so zdravotnými poisťovňami pri výkone kontroly poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie pri zistených nedostatkoch a pri riešení nedostatkov zistených pri výkone kontroly,
v)
vydáva stanovisko k vymedzeniu zdravotníckych obvodov zdravotníckych zariadení,8) v ktorých predmetom činnosti je výkon povolania sestry alebo výkon povolania pôrodnej asistentky.
(2)
Komora ďalej
a)
vydáva vnútorné predpisy,
b)
vydáva pre členov komory záväzné stanoviská k odborným problémom poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie vrátane odborných problémov poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v zdravotníckom výskume,
c)
zúčastňuje sa pri vykonávaní špecializačných skúšok a certifikačných skúšok v rámci ďalšieho vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek,
d)
spolupracuje so stavovskými organizáciami, s odbornými spoločnosťami, profesiovými združeniami a občianskymi združeniami7) v zdravotníctve a v službách sociálneho zabezpečenia, so vzdelávacími inštitúciami, s orgánmi miestnej štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami,
e)
môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím postavením,
f)
utvára záujmové združenia spolu so stavovskými organizáciami v zdravotníctve s cieľom uskutočňovať spoločné záujmy,
g)
vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanoví zákon.
§ 7
Členstvo v komore
(1)
Členstvo v komore vzniká sestre a pôrodnej asistentke registráciou v registri, prijatím za neregistrovaného člena komory alebo udelením čestného členstva v komore.
(2)
Členstvo v komore je povinné pre všetky osoby, ktoré vykonávajú povolanie sestry poskytovaním ošetrovateľskej praxe a povolanie pôrodnej asistentky poskytovaním pôrodnej praxe.
(3)
Komora môže fyzickej osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju komory, udeliť čestné členstvo v komore.
(4)
Komora môže fyzickú osobu, ktorá má odbornú spôsobilosť sestry a pôrodnej asistentky a nevykonáva ošetrovateľskú prax a prax v pôrodnej asistencii, prijať za neregistrovaného člena komory.
(5)
S neregistrovaným členstvom v komore a čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona (§ 15) okrem práva na účasť vo vzdelávacích aktivitách komory a na valných zhromaždeniach regionálnych komôr, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory. Neregistrovaný člen komory a čestný člen komory sa nezapisujú do registra.
(6)
Na občana členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu (ďalej len „členský štát“), u ktorého ministerstvo zdravotníctva vzalo na vedomie výkon povolania sestry alebo výkon povolania pôrodnej asistentky podľa osobitného predpisu,8a) sa nevzťahuje povinnosť podľa odseku 2.
Registrácia sestier a pôrodných asistentiek
§ 8
Registráciou sestier a registráciou pôrodných asistentiek sa reguluje výkon povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky tak, aby osoby vykonávajúce tieto povolania spĺňali podmienky a požiadavky ustanovené v tomto zákone a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
§ 9
Register
(1)
Register je súhrn údajov o sestrách a pôrodných asistentkách. Register obsahuje najmä meno, priezvisko, titul, rodné číslo, trvalý pobyt, zamestnávateľa, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, získané špecializácie a údaj o doterajšej praxi. Údaje z registra sa sprístupňujú podľa osobitného predpisu.10)
(2)
Každý má právo nahliadnuť do registra a na vyhotovenie odpisu alebo výpisu z neho.10) Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z registra sa uhrádzajú poplatky ustanovené osobitným predpisom.11)
(3)
Ministerstvo je oprávnené bezplatne získavať údaje potrebné na účely štátnych štatistických zisťovaní podľa osobitného predpisu.12)
(4)
Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13)
(5)
Členovia orgánov komory a zamestnanci komory sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra.
(6)
Sestra a pôrodná asistentka sú povinné bezodkladne oznamovať komore zmeny údajov, ktoré sa zapisujú do registra. Nesplnenie oznamovacej povinnosti a uvedenie nepravdivých údajov alebo neúplných údajov sa posudzuje ako disciplinárne previnenie (§ 26).
§ 10
(1)
Komora utvára Registračný výbor pre sestry a Registračný výbor pre pôrodné asistentky na vedenie registra.
(2)
Registračný výbor pre sestry zapíše sestru a Registračný výbor pre pôrodné asistentky zapíše pôrodnú asistentku do registra do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorá
a)
je občanom Slovenskej republiky a získala odbornú spôsobilosť na výkon povolania sestry alebo povolania pôrodnej asistentky v Československej republike, Československej socialistickej republike, Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo v Slovenskej republike, alebo získala odbornú spôsobilosť na výkon povolania sestry alebo pôrodnej asistentky v inom štáte a súčasne získala povolenie na výkon povolania podľa osobitného predpisu,9)
b)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
c)
je zdravotne spôsobilá [odsek 5 písm. b)],
d)
je bezúhonná (odsek 6),
e)
vykonáva povolanie sestry a povolanie pôrodnej asistentky.
(3)
Registračný výbor pre sestry a Registračný výbor pre pôrodné asistentky zapíšu do registra aj cudzinca do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ak získal povolenie na výkon povolania sestry alebo pôrodnej asistentky podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Na zápis do registra predloží sestra Registračnému výboru pre sestry a pôrodná asistentka Registračnému výboru pre pôrodné asistentky žiadosť, ktorá obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve, údaj o trvalom pobyte a u cudzincov s dlhodobým pobytom údaj o dlhodobom pobyte,
b)
údaje o odbornej spôsobilosti,
c)
spôsob výkonu povolania sestry alebo pôrodnej asistentky (§ 2 ods. 3).
(5)
K žiadosti o zápis do registra je potrebné doložiť
a)
doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 4,
b)
doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania sestry alebo na výkon povolania pôrodnej asistentky, ktorá sa preukazuje výsledkom lekárskej prehliadky,
c)
doklad o bezúhonnosti, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
d)
potvrdenie o zaplatení registračného poplatku.
(6)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin14) a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a bol mu uložený trest zákazu činnosti15) v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
d)
komu bol uložený zákaz výkonu povolania podľa osobitného predpisu.16)
(7)
Registračný poplatok sa uhrádza vo výške určenej vnútornými predpismi komory a je príjmom komory.
(8)
Registračný výbor pre sestry je povinný vydať sestre a Registračný výbor pre pôrodné asistentky je povinný vydať pôrodnej asistentke potvrdenie o zápise do registra do 30 dní odo dňa zápisu do registra.
§ 11
Odmietnutie zápisu do registra
(1)
Príslušný orgán (§ 22) odmietne zapísať sestru a pôrodnú asistentku do registra, ak nesplnili podmienky na registráciu (§ 10).
(2)
O odmietnutí podľa odseku 1 vydá Registračný výbor pre sestry a Registračný výbor pre pôrodné asistentky rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do registra.
(3)
Rozhodnutie o odmietnutí zapísať sestru a pôrodnú asistentku do registra musí byť písomné a musí obsahovať výrok s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie a podľa ktorých právnych predpisov sa rozhodovalo, a poučenie o opravnom prostriedku. Na doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.17)
(4)
Sestra, ktorú Registračný výbor pre sestry odmietne zapísať do registra, môže podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu rade. Pôrodná asistentka, ktorú Registračný výbor pre pôrodné asistentky odmietne zapísať do registra, môže podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu rade. Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(5)
O odvolaní proti rozhodnutiu Registračného výboru pre sestry o odmietnutí zapísať sestru do registra a o odvolaní proti rozhodnutiu Registračného výboru pre pôrodné asistentky o odmietnutí zapísať pôrodnú asistentku do registra rozhoduje rada. Rada napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak rada napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec na nové konanie Registračnému výboru pre sestry a Registračnému výboru pre pôrodné asistentky alebo zastaví konanie. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(6)
Rozhodnutie podľa odseku 5 je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.18)
(7)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí zápisu do registra sa primerane postupuje podľa ustanovenia § 13 ods. 8 až 14.
§ 12
(1)
Registračný výbor pre sestry obnoví na návrh sestry registráciu sestry a Registračný výbor pre pôrodné asistentky obnoví na návrh pôrodnej asistentky registráciu pôrodnej asistentky po uplynutí piatich rokov odo dňa registrácie. O obnovu registrácie možno požiadať najmenej tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
(2)
Sestru možno opätovne zaregistrovať, ak počas piatich rokov odo dňa registrácie odpracovala najmenej 2 500 hodín v ošetrovateľskej praxi, alebo pôrodnú asistentku možno opätovne zaregistrovať, ak počas piatich rokov odo dňa registrácie odpracovala najmenej 2 500 hodín v praxi pôrodnej asistencie a splnili podmienky, ktoré určil Registračný výbor pre sestry alebo Registračný výbor pre pôrodné asistentky na individuálne vzdelávanie, a naďalej spĺňajú podmienky uvedené v § 10.
(3)
Ak sestra alebo pôrodná asistentka nesplní podmienky podľa odseku 2, je povinná podrobiť sa registračnej skúške. Registračný výbor pre sestry a Registračný výbor pre pôrodné asistentky určia obsah a metodiku registračnej skúšky, čas a miesto jej vykonania. Na obnovenie registrácie predloží sestra alebo pôrodná asistentka osvedčenie o vykonaní registračnej skúšky.
§ 13
Vyčiarknutie z registra
(1)
Príslušný orgán (§ 22) vyčiarkne z registra sestru a pôrodnú asistentku, ktorá
a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
písomne požiadala o vyčiarknutie z registra,
c)
prestala spĺňať podmienky na zápis do registra,
d)
bola vylúčená [§ 26 ods. 2 písm. b) tretí bod],
e)
už nemá odbornú spôsobilosť na výkon povolania sestry alebo výkon povolania pôrodnej asistentky na základe záveru odbornej komisie, ktorej členov vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2)
O vyčiarknutí z registra podľa odseku 1 vydá príslušný orgán (§ 22) rozhodnutie do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach uvedených v odseku 1.
(3)
Rozhodnutie o vyčiarknutí z registra podľa odseku 2 musí byť písomné a musí obsahovať výrok s uvedením právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, na ktorých základe sa rozhodovalo, a poučenie o opravnom prostriedku. Na doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.17)
(4)
Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí z registra podľa odseku 3 môže sestra a pôrodná asistentka podať odvolanie príslušnému orgánu (§ 19) do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(5)
O odvolaní proti rozhodnutiu o vyčiarknutí z registra podľa odseku 2 rozhoduje príslušný orgán (§ 19), ktorý napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak príslušný orgán (§ 19) napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec na nové konanie príslušnému orgánu (§ 22) alebo zastaví konanie. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(6)
Príslušný orgán (§ 22), ktorý rozhodol o vyčiarknutí sestry a pôrodnej asistentky [§ 2 ods. 3 písm. a)] z registra, zašle právoplatné rozhodnutie podľa odseku 5 tejto sestre a pôrodnej asistentke, jej zamestnávateľovi a zdravotnej poisťovni, ktorá zdravotníckemu zariadeniu, ktorého je sestra a pôrodná asistentka zamestnancom, poskytuje úhradu podľa osobitného predpisu,19) do piatich dní odo dňa rozhodnutia o vyčiarknutí z registra.
(7)
Príslušný orgán (§ 22), ktorý rozhodol o vyčiarknutí sestry a pôrodnej asistentky [§ 2 ods. 3 písm. b) a c)] z registra, zašle právoplatné rozhodnutie o vyčiarknutí z registra podľa odseku 5 tejto sestre a pôrodnej asistentke, orgánu príslušnému na vydanie povolenia20) a zdravotnej poisťovni, ktorá tejto sestre a pôrodnej asistentke poskytuje úhradu podľa osobitného predpisu,19) do piatich dní odo dňa rozhodnutia o vyčiarknutí z registra.
(8)
Rozhodnutie o vyčiarknutí z registra podľa odseku 5 je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.18) Súd môže odložiť vykonateľnosť tohto rozhodnutia.
(9)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí z registra podľa odseku 5 sa na postup zamestnávateľa a zamestnanca vzťahujú osobitné predpisy.21)
(10)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí z registra podľa odseku 5 orgán príslušný na vydanie povolenia20) zruší sestre a pôrodnej asistentke [§ 2 ods. 3 písm. b) a c)] povolenie podľa osobitného predpisu.22)
(11)
Ak súd zruší rozhodnutie o vyčiarknutí sestry a pôrodnej asistentky [§ 2 ods. 3 písm. a)] z registra, zamestnávateľ je povinný nahradiť tejto sestre a pôrodnej asistentke škodu23) spôsobenú nesprávnym rozhodnutím komory a musí postupovať podľa osobitného predpisu.24)
(12)
Komora je povinná nahradiť škodu zamestnávateľovi, ktorá vznikla konaním podľa odseku 11, a sestre a pôrodnej asistentke obnoviť členstvo v komore.
(13)
Ak súd zruší rozhodnutie o vyčiarknutí sestry a pôrodnej asistentky [§ 2 ods. 3 písm. b) a c)] z registra, príslušný orgán (§ 22) to oznámi orgánu príslušnému na vydanie povolenia,20) ktorý je povinný postupovať podľa osobitného predpisu.25) Komora je povinná tejto sestre a pôrodnej asistentke obnoviť členstvo a nahradiť jej škodu23) spôsobenú nesprávnym rozhodnutím komory.
(14)
Opätovne možno požiadať o zápis do registra, ak pominú dôvody na vyčiarknutie z registra.
§ 14
Etické zásady výkonu povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky
(1)
Registrovaná sestra je povinná poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s Etickým kódexom sestry a registrovaná pôrodná asistentka je povinná poskytovať pôrodnú asistenciu v súlade s Etickým kódexom pôrodnej asistentky.
(2)
Porušenie Etického kódexu sestry a porušenie Etického kódexu pôrodnej asistentky podlieha disciplinárnemu konaniu podľa tohto zákona (§ 26).
§ 15
Práva a povinnosti členov komory
(1)
Člen komory má právo
a)
využívať poradenstvo komory vo veciach súvisiacich s výkonom povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky,
b)
využívať sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi, inými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s povolaním sestry alebo s povolaním pôrodnej asistentky,
c)
zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,
d)
na vydanie potvrdenia o registrácii a vykonanie záznamov o registrácii do indexu odbornosti,
e)
voliť a byť volený do orgánov komory.
(2)
Člen komory je povinný
a)
vykonávať svoje povolanie odborne, spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s Etickým kódexom sestry a s Etickým kódexom pôrodnej asistentky,
b)
oboznámiť sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
c)
včas a riadne platiť členské príspevky,
d)
uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, ak vykonáva povolanie sestry alebo povolanie pôrodnej asistentky na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo ako činnosť spolupracujúcej osoby držiteľa povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorým je fyzická osoba,
e)
plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore a v orgánoch komory, plniť uznesenia orgánov komory,
f)
bezodkladne oznamovať zmeny údajov týkajúcich sa jeho osoby alebo výkonu povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky,
g)
v prípade dôvodného podozrenia zo straty zdravotnej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti na výkon povolania sestry alebo pôrodnej asistentky podrobiť sa ich preskúmaniu.
(3)
Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory. Členský príspevok je príjmom komory.
Orgány komory
§ 16
Orgány komory sú:
a)
snem,
b)
rada,
c)
prezídium,
d)
prezident,
e)
Registračný výbor pre sestry a Registračný výbor pre pôrodné asistentky,
f)
disciplinárna komisia,
g)
kontrolný výbor.
§ 17
(1)
Funkčné obdobie orgánov komory je štvorročné.
(2)
Prezident a členovia orgánov vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových orgánov, ak im členstvo nezanikne podľa tohto zákona skôr.
(3)
Funkcie v orgánoch, ak tento zákon neustanovuje inak, sú čestné; za ich výkon sa vypláca len náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu26) a náhrada za stratu času, ktorú určuje snem.
(4)
Spôsob voľby orgánov upraví komora volebným poriadkom.
(5)
Spôsob rokovania orgánov upraví komora rokovacím poriadkom.
(6)
Snem je oprávnený rozhodnúť o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s komorou.
(7)
Voľby prezidenta komory sa vykonávajú každé štyri roky. Voľby do ostatných orgánov sa vykonávajú každé dva roky tak, že sa volí polovica členov orgánov, ktorým uplynulo štvorročné funkčné obdobie.
(8)
Prezidentovi komory a členovi orgánov komory funkcia zaniká
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
stratou bezúhonnosti (§ 10 ods. 6),
d)
odvolaním,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(9)
Ten, komu bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 26 ods. 2 písm. a) druhého bodu a písm. b), nemôže byť opätovne volený do orgánov komory.
(10)
Člena komory možno odvolať z funkcie podľa vnútorných predpisov.
(11)
Členstvo v kontrolnom výbore je nezlučiteľné s členstvom v disciplinárnej komisii.
(12)
Členovia orgánov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie.
§ 18
Snem
(1)
Najvyšší orgán komory je snem.
(2)
Snem najmä
a)
schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy, ktorými sú najmä štatút komory, volebný poriadok, rokovací poriadok, disciplinárny poriadok, hospodárske smernice, predpisy ustanovujúce bližšie podmienky a proces registrácie sestier a pôrodných asistentiek, štatúty regionálnych komôr a ďalšie vnútorné predpisy komory,
b)
volí a odvoláva prezidenta, viceprezidentov a členov orgánov komory s výnimkou členov prezídia komory,
c)
môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť a zrušiť regionálne komory,
d)
hodnotí činnosť ostatných orgánov komory,
e)
schvaľuje výšku členského príspevku a registračného poplatku,
f)
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia rady s výnimkou rozhodnutí vydaných podľa § 28,
g)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času (§ 17 ods. 3),
h)
uznáša sa na ďalších veciach, ktoré si vyhradí.
(3)
Snem písomne zvoláva rada najmenej raz za rok. Ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina členov komory, prezídium, prezident alebo kontrolný výbor, rada je povinná snem zvolať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(4)
Snem tvoria delegovaní členovia komory. Spôsob voľby delegátov určí komora volebným poriadkom.
(5)
Snem je schopný uznášať sa, ak je prítomná aspoň polovica všetkých delegátov. Na platnosť rozhodnutia snemu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. Pri rozhodovaní o štatúte komory je na platnosť rozhodnutia potrebný súhlas dvoch tretín prítomných delegátov.
§ 19
Rada
(1)
Rada je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami snemu. Členov rady volí a odvoláva snem v súlade s volebným poriadkom komory.
(2)
Rada najmä
a)
zvoláva snem najmenej raz za rok,
b)
hodnotí činnosť prezídia a má právo vyžadovať správy o činnosti prezídia,
c)
má právo meniť alebo zrušovať rozhodnutia prezídia,
d)
rozhoduje o pozastavených rozhodnutiach orgánov,
e)
plní uznesenia snemu,
f)
navrhuje počty viceprezidentov a obsah ich funkcií,
g)
schvaľuje vzdelávacie programy navrhnuté registračnými výbormi,
h)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Registračného výboru pre sestry a Registračného výboru pre pôrodné asistentky o vyčiarknutí z registra alebo o odmietnutí zapísať do registra,
i)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia (§ 26),
j)
rozhoduje o všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory,
k)
schvaľuje návrh rozpočtu na kalendárny rok.
§ 20
Prezídium
(1)
Prezídium je výkonný orgán komory. Členov prezídia volí a odvoláva rada; volí ich zo svojich členov v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Prezídium najmä
a)
zvoláva riadne zasadnutia rady,
b)
zvoláva mimoriadne zasadnutia rady, ak o to požiada aspoň pätina členov rady, prezident alebo kontrolný výbor,
c)
vedie zoznam členov komory,
d)
hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hospodárenie komory,
e)
plní uznesenia snemu a rozhodnutia rady,
f)
zabezpečuje študijnú, publikačnú, dokumentačnú a informačnú činnosť komory.
§ 21
Prezident
(1)
Prezident je štatutárny orgán komory. Prezidenta volí snem komory v súlade s volebným poriadkom komory. Prezident je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov komory príslušných na rozhodnutie v danej veci.
(2)
Prezident komory
a)
zastupuje a koná za komoru navonok,
b)
zvoláva a vedie zasadnutia prezídia,
c)
predsedá zasadnutiu snemu a rady.
§ 22
Registračný výbor
(1)
Registračný výbor pre sestry registruje sestry a Registračný výbor pre pôrodné asistentky registruje pôrodné asistentky, ktoré sú členmi komory.
(2)
Registračné výbory vydávajú potvrdenia o registrácii sestry a pôrodnej asistentky v registri alebo rozhodnutia o odmietnutí zapísať sestru a pôrodnú asistentku do registra, alebo vydáva rozhodnutia o vyčiarknutí sestry a pôrodnej asistentky z registra.
(3)
Registračný výbor pre sestry sa utvára z dvoch tretín sestier a z jednej tretiny osôb, ktoré zabezpečujú vzdelávanie sestier, a to najmä z pedagógov a odborníkov ošetrovateľstva a medicíny, lekárov, ekonómov, právnikov alebo iných odborníkov z oblastí, ktoré majú význam na reguláciu povolania sestry. Registračný výbor pre pôrodné asistentky sa utvára z dvoch tretín pôrodných asistentiek a z jednej tretiny osôb, ktoré zabezpečujú vzdelávanie pôrodných asistentiek, a to najmä z pedagógov a odborníkov ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a medicíny, lekárov, ekonómov, právnikov alebo iných odborníkov z oblastí, ktoré majú význam na reguláciu povolania pôrodnej asistentky.
(4)
Registračný výbor pre sestry a Registračný výbor pre pôrodné asistentky odporúčajú vzdelávacím inštitúciám vzdelávacie programy pre sestry a pôrodné asistentky a rozsah činností v rámci ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie.
§ 23
Disciplinárna komisia
(1)
Disciplinárna komisia je etický orgán a disciplinárny orgán komory. Členov disciplinárnej komisie volí a odvoláva snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Členom disciplinárnej komisie nemôže byť člen iného orgánu komory.
(3)
Disciplinárna komisia
a)
vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b)
vyjadruje sa o etických otázkach výkonu povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky,
c)
volí a odvoláva predsedu a podpredsedu zo svojich členov; predseda riadi činnosť disciplinárnej komisie.
§ 24
Kontrolný výbor
(1)
Kontrolný výbor je kontrolný orgán komory. Členov kontrolného výboru volí a odvoláva v súlade s volebným poriadkom snem.
(2)
Kontrolný výbor
a)
kontroluje činnosť komory,
b)
kontroluje plnenie uznesení snemu a rozhodnutí rady,
c)
kontroluje hospodárenie komory,
d)
kontroluje činnosť prezídia,
e)
kontroluje činnosť regionálnych komôr v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov a rozhodnutí orgánov komory a v oblasti plnenia uznesení orgánov komory,
f)
rozhoduje o sťažnostiach, ak sú opodstatnené, podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
g)
volí a odvoláva predsedu, volí ho zo svojich členov; predseda riadi činnosť kontrolného výboru,
h)
pozastavuje výkon rozhodnutí rady komory, ak sú v rozpore s právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi komory; pozastavené rozhodnutia predkladá snemu komory,
i)
pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, viceprezidentov a rozhodnutí orgánov regionálnej komory, ak sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s vnútornými predpismi komory; pozastavené rozhodnutia predkladá rade.
§ 25
Majetok komory
(1)
Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok. Pravidlá hospodárenia upravujú hospodárske smernice komory. Rozpočet komory a hospodárske smernice komory schvaľuje snem.
(2)
Ak rozpočet komory na príslušný kalendárny rok nebol schválený najneskôr do 31. decembra bežného roka, spravuje sa hospodárenie komory posledným schváleným rozpočtom komory.
(3)
Majetok komory tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve komory, príjmy z členských príspevkov, registračných poplatkov, peňažných pokút, dotácií a darov a z iných príjmov získaných v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
TRETIA ČASŤ
DISCIPLINÁRNE OPATRENIE A DISCIPLINÁRNE KONANIE
§ 26
Disciplinárne opatrenia
(1)
Disciplinárne previnenie člena komory je porušenie povinností, ktoré ustanovil tento zákon, ak nejde o trestný čin.
(2)
Za disciplinárne previnenie možno členovi komory uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
za porušenie povinností člena komory uvedených v § 15 ods. 2 písm. b), c), e) a f)
1.
písomné napomenutie, ak povinnosť porušil prvýkrát od vzniku členstva v komore, a vtedy, keď je to potrebné, alebo
2.
pokutu do 5 000 Sk, ak povinnosť porušil opakovane,
b)
za porušenie povinností pri výkone povolania podľa § 15 ods. 2 písm. a), d) a g)
1.
pokutu do 10 000 Sk, ak povinnosť porušil prvýkrát od vzniku členstva v komore, alebo
2.
podmienečné vylúčenie z komory až na dva roky, ak povinnosť porušil opakovane, alebo
3.
vylúčenie z komory za opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa druhého bodu.
(3)
Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo opomenutia, mieru zavinenia, opakované disciplinárne previnenie alebo na inú priťažujúcu okolnosť.
Disciplinárne konanie
§ 27
(1)
Disciplinárne konanie sa začína na návrh kontrolného výboru alebo na návrh regionálnej komory.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa kontrolný výbor alebo regionálna komora dozvedela o disciplinárnom previnení, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa člen komory disciplinárne previnil.
§ 28
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 26 ods. 2 rozhoduje disciplinárna komisia.
(2)
Disciplinárna komisia je povinná o veci rozhodnúť do 30 dní odo dňa začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť v obzvlášť zložitých prípadoch rada. O predĺžení lehoty je disciplinárna komisia povinná informovať člena komory písomne.
(3)
Ak disciplinárna komisia o veci nerozhodne v ustanovenej lehote, člen komory, o ktorého disciplinárnom previnení sa rozhoduje, kontrolný výbor alebo regionálna komora je oprávnená požiadať o rozhodnutie pre nečinnosť disciplinárnej komisie radu. Proti rozhodnutiu rady sa odvolanie podáva prezídiu, ktoré o veci rozhodne ako odvolací orgán.
(4)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie a podľa ktorých právnych predpisov sa rozhodovalo, a poučenie o opravnom prostriedku. Na doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.17)
(5)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory môže člen komory, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, alebo kontrolný výbor, alebo regionálna komora podať odvolanie. Odvolanie možno podať do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia; odvolanie má odkladný účinok.
(6)
O odvolaní rozhoduje disciplinárna komisia. Ak disciplinárna komisia odvolaniu v celom rozsahu nevyhovie, postúpi ho rade. Rada napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak rada napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie alebo zastaví konanie. Disciplinárna komisia je právnym názorom rady viazaná. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(7)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní vrátane doručovania a spôsobu vykonania písomného napomenutia, vyčiarknutia zo zoznamu, ak nebol podaný návrh na jeho preskúmanie súdom, upravuje disciplinárny poriadok komory.
(8)
Právoplatné rozhodnutie, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.18)
(9)
Právoplatné rozhodnutie, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 26 ods. 2 písm. b) tretieho bodu, disciplinárna komisia zašle Registračnému výboru pre sestry alebo Registračnému výboru pre pôrodné asistentky na ďalšie konanie podľa § 13.
(10)
Ak právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty nebolo dobrovoľne splnené, možno ho vykonať v konaní o výkon rozhodnutia podľa osobitného predpisu.27)
(11)
Komora oznámi disciplinárne previnenie občana členského štátu, ktoré je dôvodom na uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 26 ods. 2 písm. b) druhého a tretieho bodu, ministerstvu, tomuto občanovi a rovnocennej stavovskej organizácii daného členského štátu.
(12)
Komora pri postupe podľa odseku 11 zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.13)
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 29
(1)
Sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členmi Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov,28) sa stávajú členmi komory podľa tohto zákona. Do registra ich zapíše registračný výbor bez žiadosti a oznámi im zápis do registra do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Členovia zapísaní do registra podľa odseku 1 sú povinní predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok na zápis do registra podľa tohto zákona do troch mesiacov odo dňa oznámenia o zápise do registra. Ak v tejto lehote člen komory nesplní túto povinnosť, príslušný orgán komory ho písomne upozorní najmenej 30 dní pred vyčiarknutím z registra, že nesplnenie povinností je dôvodom na vyčiarknutie z registra.
(3)
Osoba, ktorá vykonáva povolanie sestry a povolanie pôrodnej asistentky, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona nie je členom Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov, je povinná požiadať o zápis do registra do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Komora je povinná vykonať zápis do registra a oznámiť tejto osobe zapísanie do troch mesiacov od nadobudnutia prijatia žiadosti. Na zápis podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje § 11.
(4)
Doterajší pracovnoprávny vzťah sestry a pôrodnej asistentky sa uvedie do súladu s týmto zákonom do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(5)
Pri výkone povolania sestry a pri výkone povolania pôrodnej asistentky sa za mimoriadne udalosti, kde hrozí nebezpečenstvo ohrozujúce život a zdravie podľa osobitného predpisu,29) považujú naliehavé práce sestry a pôrodnej asistentky, pri ktorých sestra a pôrodná asistentka zachraňujú život alebo zdravie osoby.
(6)
Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť doterajšie orgány Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov ako dočasné orgány komory. Doterajšia rada Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov zvolá snem tak, aby sa uskutočnil do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(7)
Do ustanovenia orgánov regionálnej komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť doterajšie orgány regionálnych komôr Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov ako dočasné orgány.
(8)
Majetok a záväzky Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov sa rozdelia medzi Slovenskú komoru stredných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek delimitačným protokolom podľa pomeru počtu členov, ktorí sa stali členmi komory podľa odseku 1, a počtu členov, ktorí zostali členmi Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov, do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov sa mení a dopĺňa takto :
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov je samosprávna stavovská organizácia združujúca zdravotníckych pracovníkov v kategórii laborant, asistent, technik a iný zdravotnícky pracovník s úplným stredným odborným vzdelaním alebo s vyšším odborným vzdelaním zapísaných v zoznamoch vedených komorou.“.
2.
V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Slovenská komora zubných technikov je samosprávna stavovská organizácia združujúca zubných technikov zapísaných v zoznamoch vedených komorou.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
3.
V § 1 odsek 4 znie:
„(4)
Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov a Slovenská komora zubných technikov (ďalej len „komora") sú právnické osoby.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2002 okrem § 7 ods. 6 a § 28 ods. 11, ktoré nadobúdajú účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 311/2002 Z. z.
Etický kódex sestry
1. Etický kódex sestry (ďalej len „kódex“) vyjadruje základné ciele a hodnoty ošetrovateľského povolania. Ak sa niekto stane sestrou, berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať hodnoty a plniť morálne povinnosti vyjadrené v kódexe.
2. Kódex informuje sestry aj spoločnosť o profesionálnych očakávaniach a požiadavkách, ktoré zodpovedajú etickým normám ošetrovateľského povolania.
3. Sestry majú štyri základné zodpovednosti:
a) podporovať zdravie,
b) predchádzať chorobám,
c) obnovovať a udržiavať zdravie,
d) zmierňovať utrpenie.
4. Pri svojom rozhodovaní o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu zvažujú sestry dôsledky pre klienta - pacienta, rodinu a komunitu a všeobecné morálne princípy, z ktorých vyplývajú etické princípy ošetrovateľstva. Najzákladnejšie z nich sú:
a) úcta k človeku a rešpekt k ľudskému životu,
b) autonómia - sebaurčenie jednotlivca,
c) konanie dobra,
d) vyhýbanie sa spôsobeniu škody,
e) zachovávanie mlčanlivosti,
f) pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom.
KÓDEX
1. Sestra si váži ľudský život, ľudské práva a dôstojnosť každého jednotlivca ako jedinečnej ľudskej bytosti, akceptuje klienta - pacienta v jeho zdravotnej situácii a poskytuje mu ošetrovateľskú starostlivosť bez ohľadu na pohlavie, etnickú skupinu, rasu, náboženstvo, kultúru, sexuálnu orientáciu, sociálne postavenie a politické presvedčenie.
2. Sestra ochraňuje právo klienta na súkromie tak, že uvážene chráni informácie dôverného charakteru. Povinnosti mlčanlivosti môže byť zbavená, ak dá klient - pacient na to výslovný súhlas alebo ak to zákon ustanovuje.
3. Sestra koná tak, aby ochránila klienta v prípadoch, keď je zdravotná starostlivosť a bezpečnosť klienta ohrozená nekompetentným, neetickým alebo nezákonným konaním niektorého člena zdravotníckeho tímu alebo inej osoby.
4. Sestra je povinná sústavne prehlbovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, udržiavať si profesionálny výkon povolania v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami v ošetrovateľstve a v ďalších vedeckých disciplínach súvisiacich s ošetrovateľstvom.
5. Sestra je osobne zodpovedná za ošetrovateľské rozhodnutia a výkony, ktoré vykonáva samostatne alebo v spolupráci s lekárom.
6. Sestra je zodpovedná za profesionálnu kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti. Zúčastňuje sa na formulovaní, realizácii a hodnotení noriem (štandardov) ošetrovateľstva.
7. Sestra pri preberaní zodpovednosti za úlohy, ktorými bola poverená zdravotníckymi pracovníkmi, je oprávnená ich prijať len vtedy, ak si je istá, že je spôsobilá na ich výkon z hľadiska svojho vzdelania, vedomostí, schopností a rozsahu skúseností. Rovnako musí postupovať pri delegovaní ošetrovateľských úkonov na iné osoby.
8. Sestra sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré prispievajú k rozvoju teoretickej základne ošetrovateľstva, ako aj na aplikácii vedeckých poznatkov do ošetrovateľskej praxe.
9. Sestra sa podieľa na profesionálnom úsilí o dosiahnutie a udržanie takých pracovných podmienok, ktoré vyústia do vysokej kvality ošetrovateľskej starostlivosti.
10. Sestra sa podieľa na výchove verejnosti k zdravému spôsobu života, podpore a udržiavaní zdravia a na ochrane verejnosti pred nesprávnymi informáciami.
11. Sestra spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi a s inými pracovníkmi v zdravotníctve, s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy a s občianskou verejnosťou pri rozvoji a zjednocovaní úsilia spoločnosti o uspokojovanie zdravotných potrieb obyvateľstva.
Príloha č. 2 k zákonu č. 311/2002 Z. z.
Etický kódex pôrodnej asistentky
1. Etický kódex pôrodnej asistentky (ďalej len „kódex“) vyjadruje základné ciele a hodnoty povolania pôrodnej asistentky. Ak sa niekto stane pôrodnou asistentkou, berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať hodnoty a plniť špeciálne morálne povinnosti vyjadrené v kódexe.
2. Kódex zdôrazňuje v povolaní pôrodnej asistentky zodpovednosť a dôveru, ktorú do nej vložila spoločnosť. Kódex určuje profesionálne požiadavky, ktoré zodpovedajú etickým normám povolania pôrodnej asistentky.
3. Kódex stanovuje všeobecné princípy na usmernenie pôrodnej asistentky a hodnotenie pôrodníckych služieb. Kódex nezabezpečuje kvalitu správania jednotlivých pôrodných asistentiek, ktoré si vyžaduje profesionálna prax. Profesionálnu a osobnú integritu môže zabezpečiť len pôrodná asistentka vnútorne stotožnená s profesionálnym kódexom správania.
4. Kódex poskytuje pôrodným asistentkám bežný etický systém vhodný na použitie, keď budú čeliť situáciám v každodennej praxi, keď konfliktné momenty, zneužívanie sily alebo jednoduché zanedbávanie základných morálnych princípov môžu dostať ženy a ich novorodencov alebo aj iných kolegov do nebezpečenstva.
5. Kódex zabezpečuje rovnosť pre všetkých ľudí v prístupe k starostlivosti o zdravie. Je založený na vzájomných vzťahoch úcty, dôvery a dôstojnosti všetkých členov spoločnosti.
KÓDEX
1. Vzťahy v pôrodníctve
a) Pôrodná asistentka rešpektuje zásadné právo ženy na voľbu materstva a podporuje ju v prevzatí zodpovednosti za následky tejto voľby.
b) Pôrodná asistentka spolupracuje so ženami, podporuje právo aktívne sa zúčastňovať na rozhodnutiach o ich starostlivosti, ponecháva ženám právo hovoriť za seba v otázkach týkajúcich sa ich zdravia a zdravia ich rodín.
c) Pôrodná asistentka spolupracuje s vládnymi agentúrami a nadáciami pri definovaní potrieb žien (klientiek) v starostlivosti o zdravie, pri zabezpečení efektívneho využitia zdrojov vzhľadom na ich prioritu a dostupnosť.
d) Pôrodné asistentky sa podporujú a pomáhajú si navzájom v naplnení profesionálnej roly a aktívne sa usilujú o primerané sebahodnotenie.
e) Pôrodná asistentka pracuje s inými zdravotníckymi pracovníkmi, konzultuje s nimi a obracia sa na nich, keď potreba starostlivosti o ženu prekračuje kompetencie pôrodnej asistentky.
2. Odborná prax pôrodnej asistentky
a) Pôrodná asistentka poskytuje starostlivosť ženám a rodinám, ktoré čakajú narodenie dieťaťa, pričom rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a zároveň sa usiluje eliminovať škodlivé zvyky v rámci tej istej kultúry.
b) Pôrodná asistentka podporuje u žien realistické očakávanie pôrodu s minimálnym predpokladom, že ani jedna žena by nemala byť poškodená počatím alebo pôrodom.
c) Pôrodná asistentka bez ohľadu na podmienky využíva svoje odborné vedomosti, aby zabezpečila bezpečný priebeh pôrodu u žien, ktoré vyhľadávajú zdravotnú pomoc.
d) Pôrodná asistentka bez ohľadu na podmienky reaguje na psychické, telesné, emocionálne a duchovné potreby žien, ktoré vyhľadávajú zdravotnú pomoc.
e) Pôrodná asistentka podporuje zdravie žien v priebehu ich životného cyklu, života rodín a iných odborných zdravotníckych pracovníkov.
f) Pôrodná asistentka sa počas svojej pôrodníckej kariéry aktívne usiluje o osobný, intelektuálny a profesionálny rast, pričom tento rast spája so svojou praxou.
3. Profesionálna zodpovednosť pôrodných asistentiek
a) Pôrodná asistentka udržuje v tajnosti informácie o klientke a jej rodine, aby ochránila ich právo na súkromie a postupuje s rozvahou pri ich poskytovaní.
b) Pôrodná asistentka je zodpovedná za svoje rozhodnutia a výkony, ako aj za výsledky týkajúce sa jej starostlivosti o ženy.
c) Pôrodná asistentka môže odmietnuť zúčastniť sa na úkonoch, ku ktorým má hlboký morálny odpor, ale dôraz na individuálne svedomie by nemal pripraviť ženy o základné zdravotné služby.
d) Pôrodná asistentka sa zúčastňuje na rozvoji a uskutočňovaní zdravotnej politiky, ktorá podporuje zdravie všetkých žien a rodín očakávajúcich narodenie dieťaťa.
4. Rozvoj vedomostí a praxe pôrodnej asistentky
a) Pôrodná asistentka zabezpečuje, aby rozvoj vedomostí v pôrodnej asistencii bol založený na činnostiach, ktoré chránia práva žien.
b) Pôrodná asistentka rozvíja vedomosti o pôrodnej asistencii a delí sa o ne s inými pôrodnými asistentkami v rôznych činnostiach, napr. vo výskume.
c) Pôrodná asistentka sa zúčastňuje na formálnom vzdelávaní študentov pôrodnej asistencie.
2)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 72 a § 74a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
12)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
13)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.
14)
§ 41 ods. 2 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
15)
§ 49 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
17)
18)
§ 244 až 246c Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
21)
§ 1 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.§ 55, 63, 64, 66, 74, 75 a § 77 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z.
24)
26)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
27)
§ 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov.