306/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

306
ZÁKON
z 29. mája 2002
o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Zvýšenie dôchodkov v roku 2002
Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 2003 sa zvyšujú v súlade s osobitným predpisom1) o 5 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.
§ 2
Úprava dôchodkov priznaných v roku 2003
Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané od 1. januára 2003 do 30. júna 2003 sa upravujú
a)
o 112, 1 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu priznania dôchodku, a
b)
o sumu
1.
1 270 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a o dôchodok za výsluhu rokov,
2.
762 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,
3.
635 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo o sirotský dôchodok obojstranne osiroteného dieťaťa,
4.
381 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osiroteného dieťaťa.
Spoločné ustanovenia
§ 3
(1)
Vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 2003 sa nezvyšujú podľa § 1, ak boli vymerané z dôchodku zvýšeného podľa § 1.
(2)
Vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané od 1. januára 2003 do 30. júna 2003 sa neupravujú podľa § 2, ak boli vymerané z dôchodku zvýšeného podľa § 1 alebo z dôchodku upraveného podľa § 2.
§ 4
(1)
Na zvýšenie dôchodkov podľa § 1 primerane platí osobitný predpis.2)
(2)
Na úpravu dôchodkov podľa § 2 primerane platí osobitný predpis.3)
§ 5
(1)
Dôchodky uvedené v § 1 priznané pred 1. júlom 2002 sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 2002.
(2)
Dôchodky uvedené v § 1 priznané od 1. júla 2002 do 31. decembra 2002 sa zvyšujú odo dňa ich priznania.
(3)
Dôchodky uvedené v § 2 sa upravujú odo dňa ich priznania.
(4)
Doplatok zvýšenia dôchodku podľa § 1 pri dôchodkoch priznaných pred 1. júlom 2002 sa poukáže občanovi najneskoršie do 30. septembra 2002.
Čl. II
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z., zákona č. 376/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 107/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 344/1999 Z. z., zákona č. 355/1999 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z., zákona č. 446/2000 Z. z., zákona č. 242/2001 Z. z. a zákona č. 385/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 1 suma „8 282 Sk" sa nahrádza sumou „8 697 Sk", suma „7 286 Sk" sa nahrádza sumou „7 651 Sk", suma „6 566 Sk" sa nahrádza sumou „6 895 Sk" a suma „6 389 Sk" sa nahrádza sumou „6 709 Sk".
2.
V § 24 ods. 2 suma „7 286 Sk" sa nahrádza sumou „7 651 Sk".
3.
V § 24 ods. 4 suma „8 282 Sk" sa nahrádza sumou „8 697 Sk".
4.
V § 31 ods. 1 suma „8 282 Sk" sa nahrádza sumou „8 697 Sk", suma „7 286 Sk" sa nahrádza sumou „7 651 Sk", suma „6 566 Sk" sa nahrádza sumou „6 895 Sk" a suma „6 389 Sk" sa nahrádza sumou „6 709 Sk".
5.
V § 31 ods. 2 suma „7 286 Sk" sa nahrádza sumou „7 651 Sk".
6.
V § 48a odsek 2 znie:
„(2)
Vdovecký dôchodok je 2 222 Sk mesačne.“.
7.
V § 56 ods. 2 suma „8 282 Sk" sa nahrádza sumou „8 697 Sk".
8.
V § 64 ods. 1 a 4 suma „8 282 Sk" sa nahrádza sumou „8 697 Sk".
9.
V § 133 ods. 4 suma „8 282 Sk" sa nahrádza sumou „8 697 Sk", suma „7 286 Sk" sa nahrádza sumou „7 651 Sk" a suma „6 566 Sk" sa nahrádza sumou „6 895 Sk".
10.
V § 135 ods. 4 suma „8 282 Sk" sa nahrádza sumou „8 697 Sk", suma „7 286 Sk" sa nahrádza sumou „7 651 Sk", suma „6 566 Sk" sa nahrádza sumou „6 895 Sk" a suma „6 389 Sk" sa nahrádza sumou „6 709 Sk".
11.
V § 139 ods. 1 a 2 suma „8 282 Sk" sa nahrádza sumou „8 697 Sk".
12.
Za § 175k sa vkladá § 175l, ktorý znie:
㤠175l
(1)
Vdovecký dôchodok priznaný pred 1. júlom 2002 sa upraví na sumu 2 222 Sk mesačne od splátky dôchodku splatnej po 30. júni 2002. Na úpravu vdoveckého dôchodku primerane platí osobitný predpis.27c)
(2)
Doplatok úpravy vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 sa poukáže občanovi najneskoršie do 30. septembra 2002.“.
Čl. III
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 107/1999 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z. a zákona č. 385/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 2 suma „8 282 Sk" sa nahrádza sumou „8 697 Sk".
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 9 a 10 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 5 ods. 1 až 3 a § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 ods. 1 až 3, § 7 a 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.