299/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

299
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. júna 2002,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2000 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Odvod za odňatie je príjmom štátneho rozpočtu. Odvod za odňatie sa platí na účet Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi" nahrádza citáciou „Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 20 ods. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb." nahrádza citáciou „Zákon č. 223/2001 Z. z.".
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.