284/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
ZÁKON
zo 17. mája 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová „pre svojich členov".
2.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „môže navrhovať podmienky prevádzkovania živnosti,2a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 27 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.“.
3.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Komora zabezpečuje doplňovanie, rozširovanie, prehlbovanie a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o živnostenské oprávnenie alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, a overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb.5a) Na ten účel komora
a)
zriaďuje vzdelávacie zariadenie a vykonáva odbornú prípravu členov komory a záujemcov o živnostenské oprávnenie,
b)
vydáva osvedčenia o vzdelaní za podmienok ustanovených osobitným zákonom,5b)
c)
navrhuje členov skúšobnej komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky podľa osobitného predpisu,5c)
d)
pripravuje podklady na kvalifikačné skúšky na overenie odborných teoretických vedomostí a praktických znalostí technických alebo technologických postupov,
e)
navrhuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vybrané živnosti, ktoré môžu prevádzkovať iba fyzické osoby, ktoré spĺňajú osobitnú odbornú spôsobilosť.5a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú:
„5a)
§ 7a zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
5b)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
5c)
§ 22 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.“.
4.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Komora na účel zabezpečovania riadneho, poctivého a odborného prevádzkovania živnosti poverí na požiadanie príslušného orgánu štátnej správy prizvanú osobu5d) na vykonanie kontroly dodržiavania podmienok a povinností, ktoré podnikateľovi vyplývajú zo živnostenského zákona, koncesnej listiny alebo iných osobitných predpisov, ktoré súvisia so živnostenským podnikaním.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5d znie:
„5d)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
5.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
„Členstvo v komore
§ 4
(1)
Členom komory (ďalej len „člen") sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „živnostenské oprávnenie").
(2)
Členstvo v komore vzniká dňom prijatia za člena na základe písomnej prihlášky. O prijatí za člena rozhoduje predstavenstvo komory, ak tento zákon neustanovuje inak. Dňom prijatia je dátum rozhodnutia predstavenstva komory o prijatí za člena. Proti odmietnutiu žiadosti o členstvo v komore možno podať sťažnosť zhromaždeniu delegátov. Rozhodnutie zhromaždenia delegátov je konečné.
(3)
Členstvo v komore osoby uvedenej v odseku 1 zaniká
a)
dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z komory,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia člena,
c)
smrťou,
d)
zrušením právnickej osoby,
e)
vylúčením člena z komory v prípade nedodržiavania povinností člena podľa § 5 ods. 2 a 3.
(4)
Členstvo v komore osoby uvedenej v odseku 1 sa pozastavuje rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu podľa osobitného predpisu6a) na čas určený rozhodnutím.
(5)
Podrobnosti o vzniku a zániku členstva, dôsledky porušenia členských povinností, výšku ročného členského príspevku a lehoty jeho splatnosti, výšku finančnej úhrady za výpisy z evidencie členov a rozsah a výšku finančnej úhrady za služby poskytované komorou svojim členom upraví štatút komory.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Napríklad § 58 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z., § 27 písm. d) Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.
6.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
(1)
Predstavenstvo komory môže udeliť čestné členstvo v komore inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ako je uvedená v § 4 ods. 1.
(2)
Ustanovenia § 4 ods. 2, 3, 5 a § 5 sa primerane vzťahujú aj na čestné členstvo v komore.“.
7.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
plniť uznesenia orgánov komory,
d)
oznamovať komore zmeny údajov zapisovaných do evidencie vykonávanej podľa § 12 ods. 2 písm. a).“.
8.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Počet delegátov upravuje štatút komory a spôsob ich voľby upravuje volebný poriadok komory.".
9.
V § 7 ods. 2 sa slová „je štyri" nahrádzajú slovami „sú dva".
10.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak riadne zvolané zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo komory náhradné zhromaždenie delegátov za podmienok a spôsobom určeným štatútom komory.“.
11.
V § 8 ods. 2 sa slovo „štyroch" nahrádza slovom „dvoch".
12.
V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
na návrh predsedu komory volí a odvoláva riaditeľa úradu komory,
g)
schvaľuje organizačný poriadok komory,
h)
schvaľuje zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu a ich vyčiarknutie z tohto zoznamu.“.
13.
V § 10 ods. 2 sa slová „je štyri" nahrádzajú slovami „sú dva".
14.
V § 12 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10.
15.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Vlastné príjmy komory tvoria najmä
a)
členské príspevky,
b)
úhrady za zápis do evidencie členov (zápisné),
c)
dotácie zo štátneho rozpočtu,
d)
príjmy z činnosti stáleho rozhodcovského súdu,
e)
príjmy za platené služby,
f)
príjmy za výpisy z evidencie členov,
g)
príjmy zo vzdelávacích a poradenských činností,
h)
príjmy z predaja odborných publikácií,
i)
príjmy z úhrady za vykonanie kvalifikačnej skúšky.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 22 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.“.
16.
Nadpis pod § 17 sa umiestňuje nad § 17.
17.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
(1)
Komora zosúladí štatút komory, volebný poriadok komory a rokovací poriadok komory s ustanoveniami tohto zákona do 31. decembra 2002.
(2)
Zhromaždenie delegátov, členovia predstavenstva a členovia dozornej rady zvolení do 1. júla 2002 vykonávajú funkciu do skončenia pôvodného volebného obdobia.“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z. a zákona č. 261/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. j) sa za slovo „prekurzormi" vkladajú slová „a určenými látkami".
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zk), ktoré znie:
„zk)
činnosť environmentálneho overovateľa.“.
3.
V § 5 ods. 4 sa slovo „dlhodobý" nahrádza slovom „prechodný" a slovo „dlhodobým" nahrádza slovom „prechodným".
4.
V § 5 ods. 5 sa slovo „dlhodobý" nahrádza slovom „prechodný".
5.
V § 7a odsek 2 znie:
„(2)
Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa ten, kto spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 1 alebo podmienky vzdelania uvedené v § 21 ods. 1 alebo v § 22 ods. 1 písm. a) až d), alebo nadobudol osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa § 22 ods. 1 písm. e).“.
6.
V § 22 ods. 1 písmená b) až d) vrátane poznámok pod čiarou znejú:
„b)
vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní najmenej dvojročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore31) alebo
c)
dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b), a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni31a) a dokladom o najmenej trojročnej praxi v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo
d)
diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o vykonaní najmenej jednoročnej praxe v odbore, prípadne v príbuznom odbore alebo“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31, 31a a 31b znejú:
„31)
§ 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
31a)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.
31b)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
dokladom o vzdelaní uvedeným v § 21 ods. 1 alebo v § 22 ods. 1 písm. a) až d) alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou.“.
8.
V § 22 ods. 2 sa slová „písm. d)" nahrádzajú slovami „písm. e)".
9.
V § 22 ods. 4 druhá veta znie: „Úhrada, ktorú určí Slovenská živnostenská komora, je jej príjmom.".
10.
V § 46 ods. 1 písm. d) a v § 46 ods. 2 písm. d) sa slovo „alebo" nahrádza slovom „a".
11.
V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Sociálnej poisťovni.“.
12.
V § 53 ods. 1 v druhej vete sa za slová „prílohy č. 3" vkladajú slová „alebo osobitného zákona37a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
37a) § 62 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).".
13.
V § 57 ods. 1 písm. f) sa slovo „dlhodobého" nahrádza slovom „prechodného".
14.
V § 57 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
pri ohlasovacích živnostiach dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. d) alebo § 58 ods. 2 písm. a).“.
15.
V § 60 ods. 2 písm. a) sa za slovo „mená" vkladajú slová „a bydliská".
16.
V § 65b ods. 1 sa slová „v § 65a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c) a d)" nahrádzajú slovami „v § 30 ods. 1 a v § 65a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c), d) a e)".
17.
V § 66p sa slovo „dlhodobý" nahrádza slovom „prechodný".
18.
V prílohe č. 1 - REMESELNÉ ŽIVNOSTI sa poradové čísla „13 až 33" označujú ako „12 až 32".
19.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa vypúšťajú živnosti por. čís. „10 a 46".
20.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 213 - Stavebníctvo v stĺpci Preukaz spôsobilosti pri živnosti por. čís. 11 nahrádzajú slová „osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky" slovami "osvedčenie o odbornej spôsobilosti".
21.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI pri živnosti por. čís. 51 v stĺpci Preukaz spôsobilosti bod 1 znie:
„1.
vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného smeru alebo“.
22.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 214 - Ostatné dopĺňajú nové živnosti por. čís. 54 až 56, ktoré znejú:
„54. Bezpečnostnotechnické služby 1. osvedčenie alebo § 12 zák. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
2. odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci získanej vysokoškolským alebo stredoškolským štúdiom
55. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií &nbsp
56. Správa registratúry úplné stredné vzdelanie a 3 roky praxe v odbore“. &nbsp
23.
V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa vypúšťajú živnosti por. čís. 6 a 9.
24.
V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 314 - Ostatné pri živnosti por. čís. 15 Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb vypúšťa text v stĺpci Preukaz spôsobilosti.
25.
V prílohe č. 3 - KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI sa v SKUPINE 314 - Ostatné dopĺňajú nové živnosti por. čís. 16 a 17, ktoré znejú:
„16. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru oprávnenie § 17 ods. 1 písm. n) zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
17. Organizovanie dobrovoľných dražieb vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe alebo úplné stredné vzdelanie a osem rokov praxe“. &nbsp
Čl. III
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 5 písm. f) sa bodka na konci vety nahrádza čiarkou a v § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
nahliadnuť do príslušnej dokumentácie výrobku označeného značkou zhody CE vykonávanej náhodne, a ak je dôvod na obavy, že výrobok neposkytuje požadovanú úroveň ochrany oprávneného záujmu;14a) požadovať dokumentáciu v rozsahu podľa osobitného predpisu,14b) a to v štátnom jazyku môže len vtedy, ak je to nevyhnutné a primerané riziku, ktoré výrobok môže predstavovať.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:
14a) § 1 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
14b)
Napríklad § 13 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.