234/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.05.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

234
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. februára 2001 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 2/2001 Asociačnej rady medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa mení Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce.
Rozhodnutie č. 2/2001 nadobudlo platnosť dňom jeho prijatia, t. j. 22. februára 2001, a na základe článku 2 sa uplatňuje od 1. januára 2001.
ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY č. 2/2001
MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU
z 22. februára 2001,
ktorým sa mení Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce
Asociačná rada,
berúc do úvahy Európsku dohodu zakladajúcu pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane, podpísanú v Luxemburgu 4. októbra 1993, najmä článok 38 Protokolu 4,
vzhľadom na to, že
1.
niektoré technické zmeny vyžadujú, aby sa opravili nezrovnalosti medzi rozličnými jazykovými vyhotoveniami textu,
2.
sa musí zmeniť zoznam nedostatočného opracovania alebo spracovania, aby sa zabezpečil presný výklad pojmov a aby sa zohľadnila potreba zahrnúť do zoznamu niektoré operácie, ktoré sa tam predtým nenachádzali,
3.
treba do 31. decembra 2001 predĺžiť platnosť ustanovení o dočasnom použití jednotných sadzieb v prípadoch, keď vrátenie cla je zakázané alebo oslobodenie od cla je povolené,
4.
vznikla potreba poskytnúť systém účtovného delenia pôvodných a nepôvodných materiálov podľa oprávnenia colných orgánov,
5.
sa musia prehodnotiť ustanovenia týkajúce sa súm vyjadrených v eurách, aby sa sprehľadnil postup a umožnila sa väčšia stálosť, ak ide o úroveň súm v národných menách,
6.
je nevyhnutné zohľadniť nedostatočnú výrobu niektorých materiálov v zainteresovaných krajinách, mali by sa urobiť niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť na získanie štatútu pôvodu,
rozhodla takto:
Článok 1
Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení takto:
1.
Článok 1 písm. i) znie:
i)
„pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú preukázateľnú cenu zaplatenú za materiály v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike,“.
2.
Článok 7 vrátane nadpisu znie:
„Článok 7
Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie
1.
Nasledujúce operácie sa považujú za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:
a)
operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania,
b)
delenie a zostavovanie zásielok,
c)
pranie, čistenie; odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov,
d)
žehlenie alebo mangľovanie textilu,
e)
operácie jednoduchého natierania a leštenia,
f)
lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže,
g)
operácie farbenia cukru alebo formovania do kociek,
h)
šúpanie, vylupovanie kôstok, lúpanie ovocia a zeleniny a lúskanie orechov,
i)
brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie,
j)
osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),
k)
jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie v kartónoch alebo v doskách a iné jednoduché baliace operácie,
l)
pripájanie alebo odtlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,
m)
jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,
n)
jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti,
o)
kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n),
p)
porážka zvierat.
Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
2.
Všetky operácie uskutočnené na príslušnom výrobku v Spoločenstve alebo v Slovenskej republike sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie uskutočnené na ňom považuje za nedostatočné podľa odseku 1.“.
3.
V článku 15 ods. 6 posledná veta znie: „Ustanovenia tohto odseku sa budú uplatňovať do 31. decembra 2001.“.
4.
Za článok 20 sa vkladá článok 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 20a
Účtovné delenie
1.
Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti príslušnej osoby povoliť používanie metódy takzvaného „účtovného delenia“ na spravovanie takých zásob.
2.
Metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré sa môžu považovať za „pôvodné“, bude rovnaké ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.
3.
Colné orgány môžu podmieniť udelenie takého povolenia podmienkami, ktoré považujú za účelné.
4.
Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.
5.
Držiteľ takého povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne ak je to možné, vystaviť taký dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré sa môžu považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ako boli množstvá výrobkov spravované.
6.
Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie nesprávne použije alebo ak neplní iné podmienky uvedené v tomto protokole.“.
5.
V článku 22 ods. 1 prvej vete sa za slovo „vývozca“ vkladajú slová: „ďalej označeného „schválený vývozca“.
6.
Článok 30 vrátane nadpisu znie:
„Článok 30
Sumy vyjadrené v eurách
1.
Na uplatnenie ustanovení článku 21.1 písm. b) a článku 26.3 v prípadoch, ak sú výrobky fakturované v inej mene ako v eurách, sumy v národných menách krajín uvedených v článkoch 3 a 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eurách, ročne určí každá z príslušných krajín.
2.
Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 21.1 písm. b) alebo článku 26.3 s poukazom na menu, v ktorej je vystavená faktúra podľa sumy určenej príslušnou krajinou.
3.
Sumy vyjadrené v národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra. Sumy sa oznámia Európskej komisii do 15. októbra a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Európska komisia oznámi zodpovedajúce sumy všetkým príslušným krajinám.
4.
Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v eurách na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišovať o viac ako 5 %. Krajina môže ponechať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadreným v eurách, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie sú vyššie o viac ako 15 %. Sumy ekvivalentov v národnej mene sa môžu ponechať nezmenené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.
5.
Sumy vyjadrené v eurách preskúma Asociačný výbor, ak o to požiada Spoločenstvo alebo Slovenská republika. V prípade zmien po tomto preskúmaní Asociačný výbor posúdi potrebu zachovať rovnocenné účinky týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eurách.“.
7.
V prílohe č. II položky HS 5309 až 5311 znejú:
„5309 až 5311 Tkaniny z iných rastlinných textilných vlákien; tkanina z papierových priadzí:    
Obsahujúce gumové nite Výroba z jednoduchých priadzí1)
Ostatné Výroba z1)
- kokosových vlákien,
- jutových vlákien,
- prírodných vlákien,
- strižových syntetických alebo umelých vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
- papiera,
alebo
potlač s najmenej dvomi prípravnými alebo konečnými operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerizácia, tepelné fixovanie, počesávanie, kalandrovanie, postupy na získanie odolnosti proti zrážaniu, stála úprava, dekatovanie, impregnácia, scelbvanie a klkovanie), keď hodnota nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu“.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobudne platnosť dňom jeho prijatia.
Rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2001.
Vyhotovené v Bruseli 22. februára 2001.
Za Asociačnú radu predsedníčka:

Anna Lindhová v. r.
1)
K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku č. 5.