233/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.05.2002 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

233
ZÁKON
zo 4. apríla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 32 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na elektronickej registračnej pokladnici s tlačiarňou.“.
2.
V § 35 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo písomného vyhlásenia“.
3.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Majetkové priznanie
(1)
Fyzická osoba, ktorá má v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo má povolenie na trvalý pobyt,11da) podáva majetkové priznanie s uvedením majetku, ktorý vlastní na území Slovenskej republiky i v zahraničí. Za fyzickú osobu, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, alebo za maloletého, ktorý vlastní majetok, podáva majetkové priznanie jeho zákonný zástupca, opatrovník alebo pestún.
(2)
Majetkové priznanie sa podáva do 31. októbra každého tretieho kalendárneho roka podľa stavu majetku k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva majetkové priznanie, počnúc rokom 2001, ak tento zákon neustanovuje inak. Pred uplynutím lehoty na podanie majetkového priznania môže fyzická osoba podľa odseku 1 podať opravné majetkové priznanie a na predchádzajúce podané majetkové priznanie sa neprihliada. Majetkové priznanie a opravné majetkové priznanie sa podávajú miestne príslušnému správcovi dane na správu daní z príjmov; na opravné majetkové priznanie sa rovnako vzťahujú odseky 3 až 16. Na majetkové priznanie a opravné majetkové priznanie sa primerane vzťahuje § 41.
(3)
Fyzická osoba podľa odseku 1 je povinná podať majetkové priznanie písomne najneskôr v lehote určenej podľa odseku 2.
(4)
Majetkové priznanie musí obsahovať majetok podľa odseku 1 v členení na
a)
nehnuteľný majetok,
b)
hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty.
(5)
Fyzická osoba podľa odseku 1, ktorá podáva majetkové priznanie, je povinná uviesť osobné údaje o sebe a o svojom majetku v členení a spôsobom uvedenými v prílohe č. 1 a na vzore podľa prílohy č. 2. Tieto osobné údaje sú chránené osobitným zákonom.11db) So súhlasom správcu dane možno majetkové priznanie podať aj prostredníctvom elektronickej pošty alebo na elektronickom záznamovom médiu, ak údaje, ich obsah a usporiadanie sú totožné so vzorom, ktorý je uvedený v prílohe č. 2; ustanovenie § 20 ods. 4 tým nie je dotknuté.
(6)
Majetkové priznanie je fyzická osoba podľa odseku 1 povinná podať, ak vlastní majetok podľa odseku 4 písm. a) nadobudnutý od 1. septembra 1999, ktorého súhrnná hodnota je vyššia ako 1 500 000 Sk. Majetkové priznanie je fyzická osoba podľa odseku 1 povinná podať aj vtedy, ak vlastní majetok podľa odseku 4 písm. b), ktorého súhrnná hodnota je vyššia ako 1 500 000 Sk. Do tejto súhrnnej hodnoty sa nezapočítava hodnota majetku, ktorý sa v majetkovom priznaní neuvádza (odsek 15). Ak fyzická osoba podľa odseku 1 nepodá majetkové priznanie, považuje sa za fyzickú osobu, na ktorú sa povinnosť podať majetkové priznanie nevzťahuje.
(7)
Za majetok podľa odseku 4 písm. a) sa považujú aj byty a nebytové priestory. Za majetok podľa odseku 4 písm. b) sa považujú aj peňažné prostriedky v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene, vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene a v cudzej mene a vklady v bankách so sídlom v zahraničí.
(8)
Majetok podľa odseku 4 písm. a) nadobudnutý od 1. septembra 1999 sa na účely majetkového priznania ocení cenou obstarania. Cena obstarania pri odplatnom nadobudnutí majetku podľa odseku 4 písm. a) je dohodnutá kúpna cena, pri bezodplatnom nadobudnutí takého majetku cena podľa osobitného predpisu;11dc) pri majetku podľa odseku 4 písm. a) obstaranom vlastnou výstavbou sú cenou obstarania výdavky na obstaranie takého majetku.
(9)
Majetok podľa odseku 4 písm. b) sa na účely majetkového priznania ocení cenou obvyklou s výnimkou peňažných prostriedkov v hotovosti v slovenskej mene, vkladov v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahraničí v slovenskej mene. Peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v cudzej mene a vklady v bankách so sídlom v zahraničí v cudzej mene sa prepočítajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným k 31. decembru roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majetkové priznanie podáva. Cenou obvyklou sa na účely majetkového priznania rozumie cena, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste taký majetok obvykle predáva.
(10)
Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov uvádza v majetkovom priznaní každý z manželov rovnakým dielom.
(11)
Majetkový prírastok zisťuje správca dane na základe podaného majetkového priznania. Majetkový prírastok je kladný rozdiel medzi majetkom zisteným z majetkového priznania a z bezprostredne predchádzajúceho majetkového priznania. Ak fyzická osoba nemala v bezprostredne predchádzajúcom období povinnosť podať majetkové priznanie, majetkovým prírastkom sa rozumie kladný rozdiel medzi hodnotou majetku zistenou z posledného majetkového priznania a hranicou na podanie majetkového priznania podľa odseku 6.
(12)
Správca dane zistený majetkový prírastok porovná s príjmami fyzickej osoby podľa osobitného zákona13f) za obdobie, za ktoré sa majetkové priznanie podáva. Ak správca dane zistí kladný rozdiel, je oprávnený vyzvať fyzickú osobu, aby tento rozdiel preukázala. Správca dane je oprávnený preveriť aj správnosť a úplnosť údajov uvedených v majetkovom priznaní, pričom sa primerane použije § 15.
(13)
Ak sa v daňovom konaní preukáže, že majetkový prírastok pochádza z iných ako zo zdanených príjmov, správca dane dodatočne vyrubí fyzickej osobe daň z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu;11dd) to platí aj vtedy, ak sa nepodalo majetkové priznanie a správca dane zistí, že boli splnené podmienky na podanie majetkového priznania. Na vyrubenie dane sa primerane vzťahuje ustanovenie § 45.
(14)
Postup podľa odseku 13 sa neuplatní, ak fyzickej osobe vznikol majetkový prírastok dedičstvom, darovaním alebo iným prechodom nehnuteľností. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.11de)
(15)
V majetkovom priznaní sa neuvádza tento majetok:
a)
majetok sanitárneho charakteru, ktorý slúži výlučne invalidným osobám a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, napríklad zdravotnícke potreby, vodiaci pes alebo iné veci, ktoré fyzická osoba potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
b)
vlastné umelecké diela,
c)
vlastné nehmotné práva priemyselného vlastníctva,11df)
d)
vlastné autorské práva,
e)
nevymožiteľné pohľadávky.
(16)
Na účely tohto zákona zdaneným príjmom sa rozumie príjem, ktorý
a)
nie je predmetom dane z príjmov fyzických osôb alebo
b)
je predmetom dane z príjmov fyzických osôb a je od tejto dane oslobodený, alebo
c)
bol súčasťou príjmov alebo základu dane, z ktorých už bola vyrubená alebo dodatočne vyrubená daň z príjmov fyzických osôb alebo paušálna daň, alebo
d)
je predmetom dane z príjmov fyzických osôb a je samostatným základom dane na zdanenie osobitnou sadzbou dane,11dg) ktorej zrazením sa daňová povinnosť považuje za splnenú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11da, 11db, 11dc, 11dd, 11de, 11df a 11dg znejú:
„11da)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
11db)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.
11dc)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
11dd)
§ 13 ods. 9 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11de)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
11df)
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov.
11dg)
§ 36 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 110a odsek 6 znie:
„(6)
Majetkové priznanie, na ktorého podanie bol termín najneskôr do 30. septembra 2001 podľa stavu majetku k 1. januáru 2001, podáva sa v termíne najneskôr do 31. októbra 2002 podľa stavu majetku k 31. decembru 2001; ustanovenie § 40 ods. 2 tým nie je dotknuté.“.
5.
§ 110a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Daňové riaditeľstvo zabezpečí na daňových úradoch tlačivá majetkových priznaní najneskôr 90 dní pred termínom ich podania podľa odseku 6.“.
6.
Za § 111a sa vkladá § 111b, ktorý znie:
㤠111b
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 495/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení majetku na účely podania majetkového priznania,
2.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2001 č. 18576/2001-71, ktorým sa ustanovuje vzor majetkového priznania (oznámenie č. 496/2001 Z. z.).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 233/2002 Z. z.
OSOBNÉ ÚDAJE O FYZICKEJ OSOBE A O MAJETKU A ČLENENIE MAJETKU NA ÚČELY PODANIA MAJETKOVÉHO PRIZNANIA A SPÔSOB JEHO UVÁDZANIA NA TLAČIVE MAJETKOVÉHO PRIZNANIA
I.
Osobné údaje o fyzickej osobe
1.
V majetkovom priznaní sa uvádzajú tieto osobné údaje o fyzickej osobe:
1.1
rodné číslo,
1.2
priezvisko, meno, titul,
1.3
adresa trvalého pobytu (ulica a číslo, PSČ, obec),
1.4
štát,
1.5
číslo telefónu (fyzická osoba nie je povinná vyplňovať).
2.
Ak majetkové priznanie podáva za fyzickú osobu zákonný zástupca, opatrovník alebo pestún, uvedie v majetkovom priznaní osobné údaje o fyzickej osobe, za ktorú podáva majetkové priznanie podľa bodov 1.1 až 1.5, a svoje osobné údaje podľa bodov 1.2 až 1.5.
II.
Údaje o majetku
1.
Nehnuteľný majetok
1.1
V majetkovom priznaní sa nehnuteľný majetok uvádza v členení na tieto druhy:
a)
orná pôda,
b)
vinica,
c)
chmeľnica,
d)
trvalý trávny porast,
e)
ovocný sad,
f)
záhrada,
g)
lesný pozemok,
h)
vodná plocha,
i)
zastavaná plocha a nádvorie,
j)
stavebný pozemok,25)
k)
iné pozemky,
l)
rodinný dom,26)
m)
bytový dom,27)
n)
byt,27)
o)
nebytový priestor,27)
p)
garáž,28)
q)
budova pre obchod a služby,28)
r)
priemyselná budova a sklad,28)
s)
stavba na individuálnu rekreáciu,29)
t)
rozostavané stavby,30) ak sú zapísané v katastri nehnuteľností,
u)
iné stavby.
1.2
Do nehnuteľného majetku podľa bodu 1.1 písm. u) sa zahŕňajú stavby neuvedené v bode 1.1 písm. l) až t).
1.3
V majetkovom priznaní sa uvádza pri každom druhu nehnuteľného majetku podľa bodu 1.1
a)
názov obce,31) názov katastrálneho územia,31) číslo parcely, rok nadobudnutia; pri stavbách uvedených v písmenách l) až u) aj ulica, orientačné číslo alebo súpisné číslo, ak bolo pridelené,
b)
cena pripadajúca na jednu osobu.
1.4
Pri jednotlivých druhoch nehnuteľného majetku sa uvádzajú tieto kódy:
01 orná pôda,
02 vinica,
03 chmeľnica,
04 trvalý trávny porast,
05 ovocný sad,
06 záhrada,
07 lesný pozemok,
08 vodná plocha,
09 zastavaná plocha a nádvorie,
10 stavebný pozemok,
11 iné pozemky,
12 rodinný dom,
13 bytový dom,
14 byt,
15 nebytový priestor,
16 garáž,
17 budova pre obchod a služby,
18 priemyselná budova a sklad,
19 stavba na individuálnu rekreáciu,
20 rozostavané stavby (ak sú zapísané v katastri nehnuteľností),
21 iné stavby.
1.5
Ak sa v majetkovom priznaní uvádza viac ako jeden nehnuteľný majetok toho istého druhu, údaje podľa bodov 1.3 a 1.4 sa uvedú samostatne pri každom nehnuteľnom majetku. Ak vlastník nadobudol jednou kúpnou zmluvou viac druhov nehnuteľného majetku alebo viac ako jeden nehnuteľný majetok toho istého druhu, ktorých cena nie je samostatne v tejto zmluve dohodnutá, uvádza sa v majetkovom priznaní súhrnná cena podľa kúpnej zmluvy takto nadobudnutého nehnuteľného majetku len pri jednom z nich.
2.
Hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty
2.1
V majetkovom priznaní sa hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty nečlenia na druhy.
2.2
V majetkovom priznaní sa uvádza pri hnuteľnom majetku a pri majetkových právach a iných majetkových hodnotách podľa bodu 2.1 len cena.
2.3
Do hnuteľného majetku a majetkových práv a iných majetkových hodnôt podľa bodu 2.1 sa zahŕňajú najmä peňažné prostriedky v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahraničí v cudzej mene, zariadenie domácnosti a iného priestoru určeného na bývanie, zbierka známok, zbierka bankoviek, zbierka mincí, stroj, prístroj, zariadenie, umelecké dielo s výnimkou vlastného umeleckého diela, cenný papier,32) dopravné prostriedky (napr. osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves, príves, autobus, loď, motorový čln, lietadlo), pohľadávky a majetkové práva a iné majetkové hodnoty.
3.
Za nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa uvádzajú tieto súhrnné údaje:
3.1
Celková cena nehnuteľného majetku nadobudnutého od 1. septembra 1999 v slovenských korunách.
3.2
Celková cena hnuteľného majetku a majetkových práv a iných majetkových hodnôt v slovenských korunách.
3.3
Dátum vyplnenia majetkového priznania.
3.4
Podpis fyzickej osoby, ktorá podáva majetkové priznanie; ak majetkové priznanie podáva za fyzickú osobu zákonný zástupca, opatrovník alebo pestún uvedie svoj podpis.
Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 233/2002 Z. z.
25)
§ 43h ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
26)
§ 43b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
27)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
28)
§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
29)
§ 81c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
30)
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
31)
Príloha k vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papierov a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).