Predpis bol zrušený predpisom 578/2004 Z. z.

219/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
ZÁKON
zo 14. marca 2002
o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
povolanie lekára a povolanie zubného lekára,
b)
odborné zásady a etické zásady výkonu povolania lekára a povolania zubného lekára,
c)
reguláciu výkonu povolania lekára a povolania zubného lekára,
d)
vznik, postavenie, práva a povinnosti Slovenskej lekárskej komory (§ 12 ods. 1) a Slovenskej komory zubných lekárov (§ 28 ods. 1).
§ 2
Povolanie lekára a povolanie zubného lekára
(1)
Povolanie lekára a povolanie zubného lekára na účely tohto zákona je súbor činností, ktoré vykonáva lekár a zubný lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pri ochrane zdravia ľudí, pri výkone lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone revíznej činnosti.1)
(2)
Súčasťou výkonu povolania lekára a povolania zubného lekára môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov.2)
(3)
Povolanie lekára a povolanie zubného lekára sa vykonáva
a)
v pracovnoprávnom vzťahu,3)
b)
na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti4) alebo
c)
ako činnosť spolupracujúcej osoby držiteľa povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorým je fyzická osoba.4)
§ 3
Lekár a zubný lekár
(1)
Lekár1) na účely tohto zákona je ten, kto vykonáva povolanie lekára a je zapísaný v registri lekárov [§ 13 ods. 1 písm. f)].
(2)
Zubný lekár1) na účely tohto zákona je ten, kto vykonáva povolanie zubného lekára a je zapísaný v registri zubných lekárov [§ 29 ods. 1 písm. f)].
(3)
Lekár vykonáva povolanie lekára a zubný lekár vykonáva povolanie zubného lekára podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.1)
(4)
Lekár, ktorý vykonáva povolanie lekára, a zubný lekár, ktorý vykonáva povolanie zubného lekára, je počas trvania služobného pomeru v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch5) vyňatý z pôsobnosti tohto zákona okrem povinnosti dodržiavať Etický kódex lekára a zubného lekára (ďalej len „etický kódex"), ktorý je uvedený v prílohe.
Register lekárov a register zubných lekárov
§ 4
(1)
Register lekárov je súhrn údajov o lekároch (§ 3 ods. 1) a register zubných lekárov je súhrn údajov o zubných lekároch (§ 3 ods. 2). Register lekárov a register zubných lekárov obsahuje najmä meno, priezvisko, titul, rodné číslo, trvalý pobyt, zamestnávateľa, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, získané špecializácie a údaj o doterajšej praxi. Údaje z registra lekárov a registra zubných lekárov sa sprístupňujú v rozsahu podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Každý má právo nahliadnuť do registra lekárov a registra zubných lekárov a má právo na vyhotovenie odpisu alebo výpisu.6) Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z registra lekárov a registra zubných lekárov sa uhrádzajú poplatky ustanovené osobitným predpisom.7)
(3)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") je oprávnené bezplatne získavať údaje potrebné na účely štátnych štatistických zisťovaní podľa osobitného predpisu.8)
(4)
Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra lekárov a registra zubných lekárov sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.9)
(5)
Členovia orgánov Slovenskej lekárskej komory a ich zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra lekárov.
(6)
Členovia orgánov Slovenskej komory zubných lekárov a ich zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra zubných lekárov.
(7)
Lekár je povinný oznámiť zmeny údajov vedených v registri lekárov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu povolania lekára, do 30 dní odo dňa, keď sa o nich dozvedel. To isté sa vzťahuje na zubného lekára. Nesplnenie oznamovacej povinnosti a uvedenie nepravdivých údajov alebo neúplných údajov sa posudzuje ako disciplinárne previnenie (§ 42).
§ 5
(1)
Príslušné orgány [§ 21 ods. 2 písm. d) a § 37 ods. 2 písm. d)] zapíšu do registra lekárov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti lekára, ktorý
a)
je občanom Slovenskej republiky a získal vysokoškolské vzdelanie na lekárskej fakulte v Slovenskej republike alebo na lekárskej fakulte v Československej republike, v Československej socialistickej republike, v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo získal odbornú spôsobilosť na výkon povolania lekára v inom štáte a súčasne získal povolenie na výkon povolania podľa osobitného predpisu,10)
b)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
c)
je zdravotne spôsobilý [odsek 5 písm. b)],
d)
je bezúhonný (odsek 7),
e)
vykonáva povolanie lekára a povolanie zubného lekára (§ 2 ods. 1).
(2)
Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)] zapíše do registra lekárov cudzinca do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ak získal povolenie na výkon povolania lekára podľa osobitného predpisu.10)
(3)
O zápise podľa odsekov 1 a 2 vydá príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. h)] lekárovi potvrdenie o zápise do registra lekárov najneskôr do piatich dní odo dňa zápisu do registra lekárov.
(4)
Žiadosť o zápis do registra lekárov musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve, údaj o trvalom pobyte a u cudzincov s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky údaj o dlhodobom pobyte na území Slovenskej republiky,
b)
údaje o odbornej spôsobilosti,11)
c)
spôsob výkonu povolania lekára (§ 2 ods. 3).
(5)
K žiadosti o zápis do registra lekárov treba doložiť
a)
doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 4,
b)
doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania lekára, ktorý sa preukazuje výsledkom lekárskej prehliadky,
c)
doklad o bezúhonnosti, ktorý sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
(6)
Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania lekára a povolania zubného lekára ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin12) a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a bol mu uložený trest zákazu činnosti13) v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
d)
komu bol uložený zákaz výkonu povolania podľa osobitného predpisu.14)
(8)
Pri zápise zubného lekára do registra zubných lekárov sa postupuje obdobne podľa podmienok uvedených v odsekoch 1 až 5.
§ 6
Odmietnutie zápisu do registra lekárov a do registra zubných lekárov
(1)
Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)] odmietne zapísať lekára do registra lekárov a príslušný orgán [§ 37 ods. 2 písm. d)] odmietne zapísať zubného lekára do registra zubných lekárov, ak nesplnil podmienky na zápis do registra lekárov (§ 5).
(2)
O odmietnutí zápisu lekára do registra lekárov podľa odseku 1 vydá príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)] rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do registra lekárov. O odmietnutí zápisu zubného lekára do registra zubných lekárov podľa odseku 1 vydá príslušný orgán [§ 37 ods. 2 písm. d)] rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do registra zubných lekárov.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 2 musí byť písomné a musí obsahovať výrok s uvedením právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, na ktorých základe sa rozhodovalo, a poučenie o opravnom prostriedku. Na doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovno-právnych predpisov o doručovaní.15)
(4)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 môže lekár a zubný lekár podať odvolanie príslušnému orgánu [§ 20 ods. 2 písm. h) a § 36 ods. 2 písm. i)]. Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(5)
O odvolaní proti rozhodnutiu podľa odseku 2 rozhoduje príslušný orgán [§ 20 ods. 2 písm. h) a § 36 ods. 2 písm. i)], ktorý napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak príslušný orgán [§ 20 ods. 2 písm. h) a § 36 ods. 2 písm. i)] napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec na nové konanie príslušnému orgánu [§ 21 ods. 2 písm. f) a § 37 ods. 2 písm. f)] alebo zastaví konanie. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(6)
Rozhodnutie podľa odseku 5 je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.16)
(7)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí zápisu do registra lekárov a do registra zubných lekárov sa primerane postupuje podľa ustanovenia § 7 ods. 8 až 14.
§ 7
Vyčiarknutie z registra lekárov a z registra zubných lekárov
(1)
Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)] vyčiarkne lekára z registra lekárov a príslušný orgán [§ 37 ods. 2 písm. d)] vyčiarkne zubného lekára z registra zubných lekárov, ak
a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
písomne požiadal o vyčiarknutie z registra lekárov a z registra zubných lekárov,
c)
prestal spĺňať podmienky na zápis do registra lekárov a do registra zubných lekárov (§ 5),
d)
e)
odborná komisia vymenovaná ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky dospela k záveru, že lekár alebo zubný lekár stratil odbornú spôsobilosť na výkon povolania lekára alebo výkon povolania zubného lekára.
(2)
O vyčiarknutí z registra lekárov a o vyčiarknutí z registra zubných lekárov (ďalej len „vyčiarknutie z registra") podľa odseku 1 vydá príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d) a § 37 ods. 2 písm. d)] rozhodnutie do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach uvedených v odseku 1.
(3)
Rozhodnutie o vyčiarknutí z registra podľa odseku 2 musí byť písomné a musí obsahovať výrok s uvedením právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti, na ktorých základe sa rozhodovalo, a poučenie o opravnom prostriedku. Na doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.15)
(4)
Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí z registra podľa odseku 3 môže lekár a zubný lekár podať odvolanie príslušnému orgánu [§ 20 ods. 2 písm. h) a § 36 ods. 2 písm. i)] do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(5)
O odvolaní proti rozhodnutiu o vyčiarknutí z registra podľa odseku 2 rozhoduje príslušný orgán [§ 20 ods. 2 písm. h) a § 36 ods. 2 písm. i)], ktorý napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak príslušný orgán [§ 20 ods. 2 písm. h) a § 36 ods. 2 písm. i)] napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec na nové konanie príslušnému orgánu [§ 21 ods. 2 písm. f) a § 37 ods. 2 písm. f)] alebo zastaví konanie. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(6)
Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d) a § 37 ods. 2 písm. d)], ktorý rozhodol o vyčiarknutí lekára a zubného lekára [§ 2 ods. 3 písm. a)] z registra lekárov a z registra zubných lekárov, zašle právoplatné rozhodnutie podľa odseku 5 tomuto lekárovi a zubnému lekárovi, jeho zamestnávateľovi a zdravotnej poisťovni, ktorá zdravotníckemu zariadeniu, ktorého je lekár a zubný lekár zamestnancom, poskytuje úhradu podľa osobitného predpisu,17) do piatich dní odo dňa rozhodnutia o vyčiarknutí z registra.
(7)
Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. f) a § 37 ods. 2 písm. f)], ktorý rozhodol o vyčiarknutí lekára a zubného lekára [§ 2 ods. 3 písm. b) a c)] z registra lekárov a z registra zubných lekárov, zašle právoplatné rozhodnutie o vyčiarknutí z registra podľa odseku 5 tomuto lekárovi a zubnému lekárovi, orgánu príslušnému na vydanie povolenia18) a zdravotnej poisťovni, ktorá tomuto lekárovi a zubnému lekárovi poskytuje úhradu podľa osobitného predpisu,17) do piatich dní odo dňa rozhodnutia o vyčiarknutí z registra.
(8)
Rozhodnutie o vyčiarknutí z registra podľa odseku 5 je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.16) Súd môže odložiť vykonateľnosť tohto rozhodnutia.
(9)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí z registra podľa odseku 5 sa na postup zamestnávateľa a zamestnanca vzťahujú osobitné predpisy.19)
(10)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí z registra podľa odseku 5 orgán príslušný na vydanie povolenia18) zruší lekárovi a zubnému lekárovi [§ 2 ods. 3 písm. b) a c)] povolenie podľa osobitného predpisu.20)
(11)
Ak súd zruší rozhodnutie o vyčiarknutí lekára a zubného lekára [§ 2 ods. 3 písm. a)] z registra lekárov a z registra zubných lekárov, zamestnávateľ je povinný nahradiť tomuto lekárovi a zubnému lekárovi škodu21) spôsobenú nesprávnym rozhodnutím Slovenskej lekárskej komory alebo Slovenskej komory zubných lekárov a musí postupovať podľa osobitného predpisu.22)
(12)
Slovenská lekárska komora je povinná nahradiť škodu zamestnávateľovi, ktorá vznikla konaním podľa odseku 11, a Slovenská lekárska komora je povinná lekárovi obnoviť členstvo v Slovenskej lekárskej komore. Slovenská komora zubných lekárov je povinná nahradiť škodu zamestnávateľovi, ktorá vznikla konaním podľa odseku 11, a Slovenská komora zubných lekárov je povinná zubnému lekárovi obnoviť členstvo v Slovenskej komore zubných lekárov.
(13)
Ak súd zruší rozhodnutie o vyčiarknutí lekára a zubného lekára [§ 2 ods. 3 písm. b) a c)] z registra lekárov a z registra zubných lekárov, príslušný orgán (§ 21 a 37) to oznámi orgánu príslušnému na vydanie povolenia,18) ktorý je povinný postupovať podľa osobitného predpisu.23) Slovenská lekárska komora je povinná lekárovi obnoviť členstvo a nahradiť mu škodu21) spôsobenú nesprávnym rozhodnutím. Slovenská komora zubných lekárov je povinná zubnému lekárovi obnoviť členstvo a nahradiť mu škodu21) spôsobenú nesprávnym rozhodnutím.
(14)
Opätovne možno požiadať o zápis do registra, ak pominú dôvody vyčiarknutia z registra.
§ 8
Odborná spôsobilosť a zdravotná spôsobilosť
(1)
Lekár a zubný lekár sú povinní podrobiť sa posúdeniu odbornej spôsobilosti alebo zdravotnej spôsobilosti na návrh príslušného orgánu (§ 20 ods. 3 a § 36 ods. 3) alebo na návrh príslušného orgánu štátnej správy na základe zistených nedostatkov v odbornej spôsobilosti, v zdravotnej spôsobilosti alebo vo výkone povolania lekára alebo povolania zubného lekára.
(2)
Pri posudzovaní odbornej spôsobilosti lekára a zubného lekára príslušný orgán (§ 20 ods. 3 a § 36 ods. 3) rozhodne nadpolovičnou väčšinou všetkých členov na základe predložených dokladov a zistených nedostatkov vo výkone povolania lekára alebo vo výkone povolania zubného lekára, že podozrenie zo straty odbornej spôsobilosti je
a)
neopodstatnené alebo
b)
opodstatnené a príslušný orgán (§ 20 ods. 3 a § 36 ods. 3) podá návrh na preskúšanie lekára alebo zubného lekára odbornou komisiou [§ 7 ods. 1 písm. e)].
(3)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti lekára a zubného lekára príslušný orgán (§ 20 ods. 3 a § 36 ods. 3) rozhodne na základe dokladu o výsledku posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania lekára alebo na výkon povolania zubného lekára potvrdzujúceho stratu zdravotnej spôsobilosti o podaní návrhu na vyčiarknutie z registra lekárov alebo z registra zubných lekárov.
(4)
Príslušný orgán (§ 20 ods. 3 a § 36 ods. 3) vydá podľa odsekov 2 a 3 rozhodnutie, ktoré musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.
(5)
Lekár a zubný lekár môžu proti rozhodnutiu príslušného orgánu (§ 20 ods. 3 a § 36 ods. 3) podať odvolanie príslušnému orgánu (§ 20 ods. 1 a § 36 ods. 1). Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie príslušného orgánu (§ 20 ods. 1 a § 36 ods. 1) je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(6)
Rozhodnutie príslušného orgánu (§ 20 ods. 1 a § 36 ods. 1) je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.16) Súd môže odložiť vykonateľnosť tohto rozhodnutia.
(7)
Na konanie o posudzovaní odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,24) ak tento zákon neustanovuje inak.
Sústavné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie lekárov a zubných lekárov
§ 9
(1)
Slovenská lekárska komora a Slovenská komora zubných lekárov sa spolupodieľa s odbornými spoločnosťami a so vzdelávacími inštitúciami na ďalšom vzdelávaní25) lekárov a zubných lekárov.
(2)
Slovenská lekárska komora a Slovenská komora zubných lekárov najmä
a)
navrhuje najmenšie počty lekárov a zubných lekárov na zaradenie do špecializačného vzdelávania v jednotlivých špecializačných odboroch,
b)
deleguje svojich zástupcov do vedeckej rady a skúšobných komisií inštitúcií, ktoré vykonávajú ďalšie vzdelávanie v jednotlivých špecializačných odboroch26) v kategórii lekár a v kategórii zubný lekár.26)
§ 10
(1)
Lekár a zubný lekár sú povinní sústavne sa vzdelávať.27) Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie vedomostí a spôsobilostí zodpovedajúcich získanej odbornosti v súlade s rozvojom odboru počas výkonu povolania lekára a povolania zubného lekára, ktoré sa prehlbujú a udržiavajú po získaní odbornej spôsobilosti na výkon povolania lekára a povolania zubného lekára.
(2)
Rozsah a podmienky sústavného vzdelávania lekárov a zubných lekárov určí ministerstvo po dohode so Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou komorou zubných lekárov. Kontrolu plnenia podmienok sústavného vzdelávania vykonáva Slovenská lekárska komora a Slovenská komora zubných lekárov.
(3)
Slovenská lekárska komora a Slovenská komora zubných lekárov spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a s odbornými spoločnosťami a spolupodieľa sa na organizácii procesu sústavného vzdelávania lekárov a zubných lekárov.
§ 11
Etické zásady výkonu povolania lekára a povolania zubného lekára
(1)
Povolanie lekára vykonáva lekár v súlade so základnými etickými zásadami výkonu povolania lekára, ktoré ustanovuje etický kódex.
(2)
Povolanie zubného lekára vykonáva zubný lekár v súlade so základnými etickými zásadami výkonu povolania zubného lekára, ktoré ustanovuje etický kódex.
(3)
Etický kódex je záväzný pre každého lekára a zubného lekára; jeho porušenie podlieha disciplinárnemu konaniu podľa tohto zákona (§ 43).
DRUHÁ ČASŤ
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA
§ 12
Základné ustanovenia
(1)
Z doterajšej Slovenskej lekárskej komory28) sa zriaďuje Slovenská lekárska komora (ďalej len „komora") podľa tohto zákona.
(2)
Komora je samosprávna stavovská organizácia.
(3)
Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(4)
Pôsobnosť komory je daná územím Slovenskej republiky.
(5)
Komora zriaďuje regionálne lekárske komory (ďalej len „regionálna komora") ako právnické osoby. Územná pôsobnosť regionálnej komory je ohraničená príslušným územným celkom podľa územno-správneho usporiadania Slovenskej republiky29) a je uvedená v jej zriaďovacej listine.
(6)
Komora a regionálna komora plnia úlohy v územnom obvode svojej pôsobnosti, v rozsahu a v súlade s týmto zákonom a s vnútornými predpismi komory.
§ 13
Úlohy komory
(1)
Komora plní tieto základné úlohy:
a)
združuje lekárov, ktorí sú členmi komory,
b)
chráni práva a záujmy členov komory,
c)
poskytuje členom komory medicínske, právne a ekonomické poradenstvo v súvislosti s výkonom povolania lekára,
d)
sprostredkúva v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom povolania lekára,
e)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti členov komory v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,
f)
vedie register lekárov,
g)
poskytuje údaje z registra lekárov,
h)
vydáva potvrdenia o zápise do registra lekárov a potvrdenie o zaplatení členského príspevku,
i)
vybavuje podnety a sťažnosti občanov týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach,
j)
vyjadruje sa o odbornej spôsobilosti na výkon povolania lekára,
k)
vyjadruje sa o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania lekára,
l)
rozhoduje o disciplinárnych opatreniach,
m)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam regionálnych komôr,
n)
zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje regionálne komory,
o)
vyjadruje sa o etickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti lekára, ktorý žiada o vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo lekára, ktorý má byť odborným zástupcom právnickej osoby podľa osobitného predpisu,4)
p)
vydáva záväzné stanovisko k vymedzeniu zdravotníckych obvodov neštátnych zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti,30) v ktorých predmetom činnosti je výkon povolania lekára,
r)
kontroluje dodržiavanie podmienok ustanovených týmto zákonom a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a s orgánmi územnej samosprávy podľa osobitného predpisu.31)
(2)
Komora ďalej
a)
spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzku štátnych zdravotníckych zariadení a neštátnych zdravotníckych zariadení,
b)
spolupracuje s ministerstvom pri určovaní siete zdravotníckych zariadení,
c)
spolupracuje s ministerstvom, so stavovskými organizáciami, s profesiovými združeniami a občianskymi združeniami, s odbornými spoločnosťami, so vzdelávacími inštitúciami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve vo všetkých veciach súvisiacich s výkonom povolania lekára,
d)
spolupracuje pri tvorbe právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania lekára a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e)
vydáva vnútorné predpisy komory [§ 18 ods. 2 písm. a)],
f)
vydáva pre členov komory stanoviská k etickým otázkam výkonu povolania lekára,
g)
zúčastňuje sa na výberových konaniach pri obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach podľa osobitného predpisu,32)
h)
zúčastňuje sa na vykonávaní špecializačných skúšok lekárov,
i)
môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh v súlade so svojím postavením,
j)
vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje tento zákon.
§ 14
Členstvo v komore
(1)
Členstvo v komore vzniká zápisom do registra lekárov, prijatím za neregistrovaného člena komory alebo udelením čestného členstva v komore.
(2)
Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu povolania lekára.
(3)
Členstvo v komore je povinné pre všetky osoby, ktoré vykonávajú povolanie lekára poskytovaním zdravotnej starostlivosti.1)
(4)
Komora môže fyzickú osobu, ktorá absolvovala štúdium lekárskych odborov štúdia a nevykonáva povolanie lekára, prijať za neregistrovaného člena komory.
(5)
Komora môže fyzickej osobe, ktorá absolvovala štúdium lekárskych odborov štúdia, nevykonáva povolanie lekára a významnou mierou prispela k rozvoju komory, udeliť čestné členstvo v komore.
(6)
S neregistrovaným členstvom v komore a čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona okrem práva na účasť vo vzdelávacích aktivitách komory a na valných zhromaždeniach regionálnych komôr, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory. Neregistrovaný člen komory a čestný člen komory sa nezapisujú do registra lekárov.
(7)
Na občana členského štátu Európskej únie alebo občana Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „členský štát“), u ktorého ministerstvo zdravotníctva vzalo na vedomie výkon povolania lekára podľa osobitného predpisu,32a) sa nevzťahuje povinnosť podľa odseku 3.
§ 15
Práva a povinnosti člena komory
(1)
Člen komory má právo
a)
voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,
b)
využívať medicínske, právne a ekonomické poradenstvo v súvislosti s výkonom povolania lekára,
c)
využívať sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi alebo pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy v súvislosti s výkonom povolania lekára,
d)
zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,
e)
na vydanie potvrdenia o zápise do registra lekárov (§ 5 ods. 3),
f)
požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.
(2)
Člen komory je povinný
a)
vykonávať svoje povolanie odborne, spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s etickým kódexom,
b)
oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
c)
oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu povolania lekára,
d)
plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,
e)
plniť uznesenia orgánov komory,
f)
včas a riadne platiť členské príspevky,
g)
podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu alebo absolvovať doplňujúce školenie (§ 8),
h)
podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti po dosiahnutí 65 rokov veku do troch mesiacov po dosiahnutí tohto veku a následne každý rok.
(3)
Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory. Členský príspevok je príjmom komory.
Orgány komory a orgány regionálnej komory
§ 16
(1)
Orgány komory sú:
a)
snem komory,
b)
rada komory,
c)
prezídium komory,
d)
prezident komory,
e)
čestná rada komory,
f)
kontrolný výbor komory.
(2)
Orgány regionálnej komory sú:
a)
zhromaždenie delegátov regionálnej komory,
b)
rada regionálnej komory,
c)
prezídium regionálnej komory,
d)
prezident regionálnej komory,
e)
čestná rada regionálnej komory,
f)
kontrolný výbor regionálnej komory.
(3)
Regionálne komory si môžu utvárať spoločné orgány a poradné orgány.
§ 17
(1)
Funkčné obdobie orgánov komory a orgánov regionálnej komory (ďalej len „orgány") je štvorročné.
(2)
Prezident komory, prezident regionálnej komory a členovia orgánov vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových orgánov.
(3)
Funkcie v orgánoch sú čestné, ak tento zákon neustanovuje inak; za ich výkon sa vypláca len náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu,33) a náhrada za stratu času; náhradu určuje snem komory.
(4)
Snem komory je oprávnený rozhodnúť o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovno-právneho vzťahu s komorou.
(5)
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory je oprávnené rozhodnúť o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s regionálnou komorou.
(6)
Voľby prezidenta komory a prezidenta regionálnej komory sa vykonávajú každé štyri roky. Voľby do ostatných orgánov sa vykonávajú každé dva roky tak, že sa volí polovica členov orgánov, ktorým uplynulo štvorročné funkčné obdobie.
(7)
Spôsob voľby orgánov a ich členov upraví komora vo volebnom poriadku komory.
(8)
Spôsob rokovania orgánov upraví komora v rokovacom poriadku komory.
(9)
Funkcia prezidentovi komory, prezidentovi regionálnej komory a členovi orgánov komory zaniká
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
stratou bezúhonnosti (§ 5 ods. 7),
d)
odvolaním,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(10)
Člena orgánov komory možno odvolať z funkcie podľa vnútorných predpisov.
(11)
Členstvo v kontrolnom výbore komory a čestnej rade komory je nezlučiteľné s členstvom v obdobných orgánoch regionálnej komory.
(12)
Členovia orgánov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie.
§ 18
Snem komory
(1)
Snem komory je najvyšší orgán komory.
(2)
Snem komory najmä
a)
schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok, disciplinárny poriadok a štatút sekcií,
b)
volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory okrem prezídia komory,
c)
zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje regionálne komory,
d)
hodnotí činnosť rady komory, prezidenta komory, čestnej rady komory a kontrolného výboru komory,
e)
zriaďuje a zrušuje sekcie komory,
f)
schvaľuje výšku členského príspevku,
g)
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia rady komory okrem rozhodnutí vydaných podľa § 8 ods. 4 a § 43,
h)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času (§ 17 ods. 3).
(3)
Snem komory písomne zvoláva rada komory najmenej raz za kalendárny rok. Ak o to písomne požiada aspoň tretina členov komory, prezident komory, tretina regionálnych komôr alebo kontrolný výbor komory, rada komory je povinná snem komory zvolať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(4)
Snem komory tvoria delegáti regionálnych komôr. Spôsob voľby delegátov určí komora vo volebnom poriadku.
(5)
Snem komory je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná aspoň polovica delegátov. Na platnosť uznesenia snemu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. Pri rozhodovaní o štatúte komory je na uznesenie potrebný súhlas dvoch tretín prítomných delegátov.
§ 19
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory
(1)
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory je najvyšší orgán regionálnej komory.
(2)
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory
a)
volí a odvoláva prezidenta regionálnej komory, členov orgánov regionálnej komory a delegátov snemu komory,
b)
hodnotí činnosť rady regionálnej komory, prezidenta regionálnej komory, čestnej rady regionálnej komory a kontrolného výboru regionálnej komory,
c)
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia rady regionálnej komory okrem rozhodnutí vydaných podľa § 8 ods. 4 a § 43,
d)
uznáša sa na ďalších veciach, ktoré si vyhradí a ktoré nie sú vo výlučnej právomoci iných orgánov komory.
(3)
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory písomne zvoláva rada regionálnej komory najmenej raz za kalendárny rok. Ak o to písomne požiada aspoň tretina delegátov regionálnej komory, prezident regionálnej komory alebo kontrolný výbor regionálnej komory, rada regionálnej komory je povinná zhromaždenie delegátov regionálnej komory zvolať do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.
(4)
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory tvoria delegovaní členovia regionálnej komory.
(5)
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory je schopné uznášať sa, ak je na ňom prítomná aspoň polovica členov regionálnej komory. Na platnosť uznesenia zhromaždenia delegátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.
§ 20
Rada komory a rada regionálnej komory
(1)
Rada komory je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami snemu. Členov rady komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Rada komory
a)
volí a odvoláva prezídium komory a viceprezidenta komory,
b)
hodnotí činnosť prezídia komory a má právo vyžadovať správy o činnosti prezídia komory,
c)
má právo meniť alebo zrušovať rozhodnutia prezídia komory,
d)
schvaľuje návrh rozpočtu na kalendárny rok,
e)
schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia komory za uplynulý rok,
f)
plní uznesenia snemu komory,
g)
rozhoduje o všetkých otázkach dotýkajúcich sa činnosti komory s výnimkou vecí vo výlučnej právomoci snemu komory,
h)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam prezídia komory o vyčiarknutí z registra lekárov alebo o odmietnutí zapísať do registra lekárov,
i)
podáva záväzný výklad vnútorných predpisov komory,
j)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam rady regionálnej komory o uložení disciplinárneho opatrenia.
(3)
Rada regionálnej komory je riadiaci a výkonný orgán regionálnej komory v období medzi zasadnutiami zhromaždenia delegátov regionálnej komory. Radu regionálnej komory volí z členov regionálnej komory zhromaždenie delegátov regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom.
(4)
Rada regionálnej komory
a)
volí a odvoláva prezídium regionálnej komory a viceprezidenta regionálnej komory,
b)
hodnotí činnosť prezídia regionálnej komory,
c)
má právo meniť alebo zrušovať rozhodnutia prezídia regionálnej komory,
d)
vymenúva členov komisie na posudzovanie odbornej spôsobilosti na výkon povolania lekára,
e)
vydáva rozhodnutia podľa § 8 ods. 4,
f)
hospodári s majetkom regionálnej komory,
g)
schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia regionálnej komory za uplynulý rok,
h)
plní uznesenia zhromaždenia delegátov regionálnej komory,
i)
rozhoduje o všetkých otázkach dotýkajúcich sa činnosti regionálnej komory okrem vecí vo výlučnej právomoci zhromaždenia delegátov regionálnej komory,
j)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy a s orgánmi samosprávy,
k)
podáva návrh na zriadenie, zlúčenie, rozdelenie a zrušenie regionálnych komôr.
(5)
Členstvo v rade komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore komory a v čestnej rade komory. Členstvo v rade regionálnej komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore regionálnej komory a v čestnej rade regionálnej komory.
§ 21
Prezídium komory a prezídium regionálnej komory
(1)
Prezídium komory je výkonný orgán komory. Členov prezídia komory volí rada komory z členov rady komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Prezídium komory
a)
zvoláva riadne zasadnutia rady komory,
b)
zvoláva mimoriadne zasadnutia rady komory, ak o to požiada aspoň pätina členov rady komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory,
c)
plní uznesenia snemu komory a rady komory,
d)
zapisuje oprávnené osoby (§ 3 ods. 1) do registra lekárov a vyčiarkuje lekárov z registra lekárov,
e)
hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hospodárenie komory,
f)
rozhoduje o všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány,
g)
zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť,
h)
vydáva členom komory potvrdenie o zápise do registra lekárov.
(3)
Prezídium regionálnej komory je výkonný orgán regionálnej komory. Členov prezídia regionálnej komory volí rada regionálnej komory z členov rady regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom.
(4)
Prezídium regionálnej komory
a)
zvoláva riadne zasadnutie rady regionálnej komory,
b)
zvoláva mimoriadne zasadnutie rady regionálnej komory, ak o to požiada aspoň pätina členov rady regionálnej komory, prezident regionálnej komory alebo kontrolný výbor regionálnej komory,
c)
plní uznesenia zhromaždenia delegátov regionálnej komory a rady regionálnej komory,
d)
hospodári s majetkom regionálnej komory,
e)
rozhoduje o všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány,
f)
zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť.
§ 22
Prezident komory a prezident regionálnej komory
(1)
Prezident komory je štatutárny orgán komory. Prezidenta komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom. Prezident komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov príslušných na rozhodovanie v danej veci.
(2)
Prezident komory
a)
zastupuje a koná za komoru navonok,
b)
zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory,
c)
vedie zasadnutia rady komory,
d)
predsedá zasadnutiam snemu komory.
(3)
Prezidenta komory v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident komory. Prezident komory môže poveriť viceprezidenta komory aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Viceprezidenta komory volí a odvoláva rada komory.
(4)
Prezident regionálnej komory je štatutárny orgán regionálnej komory. Prezidenta regionálnej komory volí zhromaždenie delegátov regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom. Prezident regionálnej komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov komory príslušných na rozhodovanie v danej veci.
(5)
Prezident regionálnej komory
a)
zastupuje a koná za regionálnu komoru navonok,
b)
zvoláva a vedie riadne zasadnutia rady regionálnej komory,
c)
predsedá zhromaždeniu delegátov regionálnej komory.
(6)
Prezidenta regionálnej komory v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident regionálnej komory. Prezident regionálnej komory môže poveriť viceprezidenta regionálnej komory aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Viceprezidenta regionálnej komory volí a odvoláva rada regionálnej komory.
§ 23
Čestná rada komory a čestná rada regionálnej komory
(1)
Čestná rada komory je etický orgán a disciplinárny orgán komory. Členov čestnej rady komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Čestná rada komory
a)
vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b)
vyjadruje sa o etických otázkach výkonu povolania lekára,
c)
volí a odvoláva predsedu čestnej rady komory.
(3)
Čestná rada regionálnej komory je etický orgán a disciplinárny orgán regionálnej komory. Členov čestnej rady regionálnej komory volí zhromaždenie delegátov regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom.
(4)
Čestná rada regionálnej komory
a)
vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b)
vyjadruje sa o etických otázkach výkonu povolania lekára,
c)
volí a odvoláva predsedu čestnej rady regionálnej komory.
(5)
Členov čestnej rady regionálnej komory utvorenej ako spoločný orgán viacerých regionálnych komôr volia zhromaždenia delegátov príslušných regionálnych komôr v súlade s volebným poriadkom.
§ 24
Kontrolný výbor komory a kontrolný výbor regionálnej komory
(1)
Kontrolný výbor komory je kontrolný orgán komory. Členov kontrolného výboru komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Kontrolný výbor komory
a)
kontroluje činnosť komory,
b)
kontroluje plnenie uznesení snemu komory a rozhodnutí rady komory,
c)
kontroluje hospodárenie komory,
d)
kontroluje činnosť prezídia komory,
e)
kontroluje činnosť regionálnych komôr v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov a rozhodnutí orgánov komory,
f)
rozhoduje o sťažnostiach,34) a ak ide o opodstatnenú sťažnosť, podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
g)
volí a odvoláva predsedu kontrolného výboru komory, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru komory,
h)
podáva odvolanie proti rozhodnutiu čestnej rady regionálnej komory o uložení disciplinárneho opatrenia.
(3)
Kontrolný výbor regionálnej komory je kontrolný orgán regionálnej komory. Členov kontrolneho výboru regionálnej komory volí zhromaždenie delegátov regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom.
(4)
Kontrolný výbor regionálnej komory
a)
kontroluje činnosť regionálnej komory,
b)
kontroluje plnenie uznesení zhromaždenia delegátov a rozhodnutí rady regionálnej komory,
c)
kontroluje hospodárenie regionálnej komory,
d)
kontroluje činnosť prezídia regionálnej komory,
e)
kontroluje činnosť regionálnej komory v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov regionálnej komory,
f)
rozhoduje o sťažnostiach,34) a ak ide o opodstatnenú sťažnosť, podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
g)
volí a odvoláva predsedu kontrolného výboru regionálnej komory, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru regionálnej komory.
(5)
Kontrolný výbor regionálnej komory podáva návrh rade regionálnej komory na posúdenie odbornej spôsobilosti alebo zdravotnej spôsobilosti lekára, u ktorého sa zistili závažné nedostatky vo výkone povolania lekára.
§ 25
Sekcie komory a sekcie regionálnej komory
(1)
Komora a regionálne komory zriaďujú sekcie.
(2)
Sekcie komory a sekcie regionálnych komôr sú sekcia lekárov zamestnancov a sekcia súkromných lekárov.
(3)
Členmi sekcie lekárov zamestnancov sú lekári vykonávajúci povolanie lekára v pracovnoprávnom vzťahu alebo ako spolupracujúce osoby.
(4)
Členmi sekcie súkromných lekárov sú lekári, ktorí vykonávajú povolanie lekára na základe povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení.
§ 26
Odborné sekcie
(1)
Komora si môže zriaďovať odborné sekcie na riešenie špecifických otázok výkonu povolania lekára v jednotlivých odboroch.
(2)
Na základe zriadenia odbornej sekcie komory môže regionálna komora zriadiť odbornú sekciu regionálnej komory.
(3)
Členom odbornej sekcie môže byť len lekár, ktorý vykonáva povolanie lekára v príslušnom odbore.
(4)
Poslanie a úlohy sekcií vymedzí štatút komory.
§ 27
Hospodárenie a majetok
(1)
Komora a regionálne komory samostatne spravujú svoj majetok a hospodária na základe rozpočtu schváleného na príslušný rok.
(2)
Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa hospodárenie komory posledným schváleným rozpočtom.
(3)
Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky poriadok komory.
(4)
Majetok komory tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve komory, príjmy z členských príspevkov, peňažných pokút, darov, dotácií a iných príjmov získaných v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
TRETIA ČASŤ
SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV
§ 28
Základné ustanovenia
(1)
Z doterajšej Slovenskej komory zubných lekárov28) sa zriaďuje Slovenská komora zubných lekárov (ďalej len „komora zubných lekárov") podľa tohto zákona.
(2)
Komora zubných lekárov je samosprávna stavovská organizácia.
(3)
Komora zubných lekárov je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(4)
Pôsobnosť komory zubných lekárov je daná územím Slovenskej republiky.
(5)
Komora zubných lekárov si zriaďuje regionálne komory zubných lekárov ako právnické osoby. Územná pôsobnosť regionálnej komory zubných lekárov je ohraničená príslušným územným celkom podľa územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky29) a je uvedená v jej zriaďovacej listine.
(6)
Regionálne komory zubných lekárov plnia úlohy komory zubných lekárov v územnom obvode svojej pôsobnosti v rozsahu a v súlade s týmto zákonom a s vnútornými predpismi komory.
§ 29
Úlohy komory zubných lekárov
(1)
Komora zubných lekárov plní tieto základné úlohy:
a)
združuje zubných lekárov, ktorí sú členmi komory zubných lekárov,
b)
chráni práva a záujmy členov komory zubných lekárov,
c)
poskytuje členom komory zubných lekárov medicínske, právne a ekonomické poradenstvo v súvislosti s výkonom povolania zubného lekára,
d)
sprostredkúva v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi alebo pred inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom povolania zubného lekára,
e)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti členov komory zubných lekárov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,
f)
vedie register zubných lekárov,
g)
poskytuje údaje z registra zubných lekárov,
h)
vydáva potvrdenia o zápise do registra zubných lekárov a o zaplatení členského príspevku,
i)
vybavuje podnety a sťažnosti občanov týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v odbore stomatológie,
j)
vyjadruje sa o odbornej spôsobilosti na výkon povolania zubného lekára,
k)
vyjadruje sa o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania zubného lekára,
l)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam regionálnych komôr zubných lekárov,
m)
rozhoduje o disciplinárnych opatreniach,
n)
zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje regionálne komory zubných lekárov,
o)
vyjadruje sa o odbornej spôsobilosti a o etickej spôsobilosti zubného lekára, ktorý žiada o vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,4)
p)
vydáva záväzné stanovisko k vymedzeniu zdravotníckych obvodov neštátnych zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti30) okrem zdravotníckych zariadení, v ktorých predmetom činnosti nie je výkon povolania zubného lekára,
r)
kontroluje dodržiavanie podmienok ustanovených v tomto zákone a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a s orgánmi územnej samosprávy podľa osobitného predpisu.31)
(2)
Komora zubných lekárov ďalej
a)
spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzku štátnych zdravotníckych zariadení a neštátnych zdravotníckych zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v odbore stomatológie,
b)
spolupracuje s ministerstvom pri určovaní siete zdravotníckych zariadení,
c)
spolupracuje s ministerstvom, so stavovskými organizáciami, s profesiovými združeniami a občianskymi združeniami, s odbornými spoločnosťami, so vzdelávacími inštitúciami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve vo všetkých veciach súvisiacich s výkonom povolania zubného lekára,
d)
spolupracuje na tvorbe právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania zubného lekára a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e)
vydáva vnútorné predpisy komory zubných lekárov [§ 34 ods. 2 písm. a)],
f)
vydáva pre členov komory zubných lekárov stanoviská k etickým otázkam výkonu povolania zubného lekára,
g)
zúčastňuje sa na výberových konaniach pri obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach podľa osobitného predpisu,32)
h)
zúčastňuje sa na vykonávaní špecializačných skúšok zubných lekárov,
i)
môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh v súlade so svojím postavením.
§ 30
Členstvo v komore zubných lekárov
(1)
Členstvo v komore zubných lekárov vzniká zápisom do registra zubných lekárov, prijatím za neregistrovaného člena komory zubných lekárov alebo udelením čestného členstva v komore zubných lekárov.
(2)
Člen komory zubných lekárov je súčasne členom regionálnej komory zubných lekárov podľa územnej pôsobnosti výkonu povolania zubného lekára.
(3)
Členstvo v komore zubných lekárov je povinné pre všetky osoby, ktoré vykonávajú povolanie zubného lekára poskytovaním zdravotnej starostlivosti.1)
(4)
Komora zubných lekárov môže fyzickú osobu, ktorá absolvovala štúdium v lekárskom odbore štúdia stomatológia a nevykonáva povolanie zubného lekára, prijať za neregistrovaného člena komory zubných lekárov.
(5)
Komora zubných lekárov môže fyzickej osobe, ktorá absolvovala lekársku fakultu, nevykonáva povolanie zubného lekára a významnou mierou prispela k rozvoju komory zubných lekárov, udeliť čestné členstvo v komore zubných lekárov.
(6)
S neregistrovaným členstvom v komore zubných lekárov a čestným členstvom v komore zubných lekárov sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona okrem práva na účasť na vzdelávacích aktivitách komory zubných lekárov a na valných zhromaždeniach regionálnych komôr zubných lekárov, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory zubných lekárov. Neregistrovaný člen komory zubných lekárov a čestný člen komory zubných lekárov sa nezapisujú do registra zubných lekárov.
(7)
Na občana členského štátu, u ktorého ministerstvo zdravotníctva vzalo na vedomie výkon povolania zubného lekára podľa osobitného predpisu,32a) sa nevzťahuje povinnosť podľa odseku 3.
§ 31
Práva a povinnosti člena komory zubných lekárov
(1)
Člen komory zubných lekárov má právo
a)
voliť a byť volený do orgánov komory zubných lekárov,
b)
využívať medicínske, právne a ekonomické poradenstvo v súvislosti s výkonom povolania zubného lekára,
c)
využívať sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi alebo pred inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy v súvislosti s výkonom povolania zubného lekára,
d)
zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory zubných lekárov,
e)
na vydanie potvrdenia o zápise do registra zubných lekárov (§ 5 ods. 3),
f)
požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory zubných lekárov.
(2)
Člen komory zubných lekárov je povinný
a)
vykonávať svoje povolanie odborne spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s etickým kódexom,
b)
oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory zubných lekárov a dodržiavať ich,
c)
oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu povolania zubného lekára,
d)
plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore zubných lekárov a v orgánoch komory zubných lekárov,
e)
plniť uznesenia orgánov komory zubných lekárov,
f)
včas a riadne platiť členské príspevky,
g)
podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu alebo absolvovať doplňujúce školenie (§ 8),
h)
podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti po dosiahnutí 65 rokov veku do troch mesiacov po dosiahnutí tohto veku a následne každý rok.
(3)
Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory zubných lekárov. Členský príspevok je príjmom komory zubných lekárov.
Orgány komory zubných lekárov a orgány regionálnej komory zubných lekárov
§ 32
(1)
Orgány komory zubných lekárov sú:
a)
snem komory zubných lekárov,
b)
rada komory zubných lekárov,
c)
prezídium komory zubných lekárov,
d)
prezident komory zubných lekárov,
e)
kontrolný výbor komory zubných lekárov,
f)
čestná rada komory zubných lekárov.
(2)
Orgány regionálnej komory zubných lekárov sú:
a)
zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov,
b)
rada regionálnej komory zubných lekárov,
c)
prezídium regionálnej komory zubných lekárov,
d)
prezident regionálnej komory zubných lekárov,
e)
kontrolný výbor regionálnej komory zubných lekárov,
f)
čestná rada regionálnej komory zubných lekárov.
(3)
Regionálne komory zubných lekárov si môžu utvárať spoločné orgány a poradné orgány.
§ 33
(1)
Funkčné obdobie orgánov komory zubných lekárov a orgánov regionálnej komory zubných lekárov (ďalej len „orgány komory zubných lekárov") je štvorročné.
(2)
Prezident komory zubných lekárov, prezident regionálnej komory zubných lekárov, členovia orgánov komory zubných lekárov a členovia orgánov regionálnej komory zubných lekárov vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových orgánov komory zubných lekárov a orgánov regionálnej komory zubných lekárov.
(3)
Funkcie v orgánoch komory zubných lekárov a v orgánoch regionálnej komory zubných lekárov sú čestné, ak tento zákon neustanovuje inak; za ich výkon sa vypláca len náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu,33) a náhrada za stratu času; náhradu určuje snem komory zubných lekárov.
(4)
Snem komory zubných lekárov je oprávnený rozhodnúť o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s komorou zubných lekárov alebo s regionálnou komorou zubných lekárov.
(5)
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov je oprávnené rozhodnúť o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s komorou zubných lekárov alebo s regionálnou komorou zubných lekárov.
(6)
Voľby prezidenta komory zubných lekárov a voľby prezidenta regionálnej komory zubných lekárov sa vykonávajú každé štyri roky. Voľby do ostatných orgánov komory zubných lekárov a orgánov regionálnej komory zubných lekárov sa vykonávajú každé dva roky tak, že sa volí polovica členov orgánov komory zubných lekárov alebo polovica členov orgánov regionálnej komory zubných lekárov, ktorým uplynulo štvorročné funkčné obdobie.
(7)
Spôsob voľby do orgánov komory zubných lekárov a orgánov regionálnej komory zubných lekárov upraví komora zubných lekárov vo volebnom poriadku komory zubných lekárov.
(8)
Spôsob rokovania orgánov komory zubných lekárov a orgánov regionálnej komory zubných lekárov upraví komora zubných lekárov v rokovacom poriadku komory zubných lekárov.
(9)
Funkcia prezidentovi komory zubných lekárov, prezidentovi regionálnej komory zubných lekárov a členovi orgánov komory zubných lekárov zaniká
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
stratou bezúhonnosti (§ 5 ods. 7),
d)
odvolaním,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(10)
Člena orgánov komory zubných lekárov možno odvolať z funkcie podľa vnútorných predpisov komory.
(11)
Členstvo v kontrolnom výbore komory zubných lekárov a v čestnej rade komory zubných lekárov je nezlučiteľné s členstvom v obdobných orgánoch regionálnej komory zubných lekárov.
(12)
Členovia jednotlivých orgánov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie.
§ 34
Snem komory zubných lekárov
(1)
Snem komory zubných lekárov je najvyšší orgán komory zubných lekárov.
(2)
Snem komory zubných lekárov najmä
a)
schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory zubných lekárov, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok a disciplinárny poriadok,
b)
volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory zubných lekárov a členov orgánov komory zubných lekárov okrem prezídia komory zubných lekárov,
c)
zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje regionálne komory zubných lekárov,
d)
hodnotí činnosť rady komory zubných lekárov, prezidenta komory zubných lekárov, čestnej rady komory zubných lekárov a kontrolného výboru komory zubných lekárov,
e)
schvaľuje výšku členského príspevku,
f)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času (§ 33 ods. 3).
(3)
Snem komory zubných lekárov písomne zvoláva rada komory zubných lekárov najmenej raz za kalendárny rok. Ak o to písomne požiada aspoň tretina členov komory zubných lekárov, prezident komory zubných lekárov alebo aspoň jedna tretina regionálnych komôr zubných lekárov, alebo kontrolný výbor komory zubných lekárov, rada komory zubných lekárov je povinná snem zvolať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(4)
Snem komory zubných lekárov tvoria delegáti regionálnych komôr zubných lekárov. Spôsob voľby delegátov určí komora zubných lekárov vo volebnom poriadku.
(5)
Snem komory zubných lekárov je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná aspoň polovica delegátov. Na platnosť uznesenia snemu komory zubných lekárov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. Pri rozhodovaní o štatúte komory zubných lekárov je na platnosť uznesenia potrebný súhlas dvoch tretín prítomných delegátov.
§ 35
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov
(1)
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov je najvyšší orgán regionálnej komory zubných lekárov.
(2)
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov
a)
volí a odvoláva prezidenta komory zubných lekárov, členov orgánov komory zubných lekárov a delegátov snemu regionálnej komory zubných lekárov,
b)
hodnotí činnosť rady komory zubných lekárov, prezidenta komory zubných lekárov, čestnej rady komory zubných lekárov a kontrolného výboru regionálnej komory zubných lekárov,
c)
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia rady regionálnej komory zubných lekárov okrem rozhodnutí vydaných podľa § 8 ods. 4 a § 43,
d)
uznáša sa na ďalších veciach, ktoré si vyhradí a ktoré nie sú vo výlučnej právomoci iných orgánov komory zubných lekárov.
(3)
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov písomne zvoláva rada regionálnej komory zubných lekárov najmenej raz za kalendárny rok. Ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina členov regionálnej komory zubných lekárov, prezident regionálnej komory zubných lekárov alebo kontrolný výbor regionálnej komory zubných lekárov, rada regionálnej komory zubných lekárov je povinná zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov zvolať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
(4)
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov tvoria delegovaní členovia regionálnej komory zubných lekárov.
(5)
Zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov je schopné uznášať sa, ak je na ňom prítomná aspoň polovica delegátov regionálnej komory zubných lekárov. Na platnosť uznesenia zhromaždenia delegátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.
§ 36
Rada komory zubných lekárov a rada regionálnej komory zubných lekárov
(1)
Rada komory zubných lekárov je riadiaci orgán komory zubných lekárov v období medzi zasadnutiami snemu komory zubných lekárov. Radu komory zubných lekárov volí snem komory zubných lekárov v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Rada komory zubných lekárov
a)
volí a odvoláva prezídium komory zubných lekárov a viceprezidenta komory zubných lekárov,
b)
hodnotí činnosť prezídia komory zubných lekárov a má právo vyžadovať správy o jeho činnosti,
c)
má právo meniť alebo zrušovať rozhodnutia prezídia komory zubných lekárov,
d)
schvaľuje návrh rozpočtu komory zubných lekárov na kalendárny rok,
e)
schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia komory zubných lekárov za uplynulý rok,
f)
plní uznesenia snemu komory zubných lekárov,
g)
rozhoduje o všetkých otázkach dotýkajúcich sa činnosti komory zubných lekárov okrem vecí vo výlučnej právomoci snemu komory zubných lekárov,
h)
podáva záväzný výklad vnútorných predpisov komory zubných lekárov,
i)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam prezídia komory zubných lekárov o vyčiarknutí z registra zubných lekárov a o odmietnutí zapísať zubného lekára do registra zubných lekárov,
j)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam rady regionálnej komory zubných lekárov o uložení disciplinárneho opatrenia.
(3)
Rada regionálnej komory zubných lekárov je riadiaci a výkonný orgán regionálnej komory zubných lekárov v období medzi zasadnutiami zhromaždenia delegátov regionálnej komory zubných lekárov. Členov rady regionálnej komory zubných lekárov volí z delegátov regionálnej komory zubných lekárov zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov v súlade s volebným poriadkom.
(4)
Rada regionálnej komory zubných lekárov
a)
volí a odvoláva prezídium regionálnej komory zubných lekárov a viceprezidenta regionálnej komory zubných lekárov,
b)
hodnotí činnosť prezídia regionálnej komory zubných lekárov,
c)
má právo meniť alebo zrušovať rozhodnutia prezídia regionálnej komory zubných lekárov,
d)
vymenúva členov komisie na posudzovanie odbornej spôsobilosti na výkon povolania zubného lekára,
e)
vydáva rozhodnutia podľa § 8 ods. 4,
f)
schvaľuje návrh rozpočtu regionálnej komory zubných lekárov na kalendárny rok,
g)
schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia regionálnej komory zubných lekárov za uplynulý rok,
h)
plní uznesenia zhromaždenia delegátov regionálnej komory zubných lekárov,
i)
rozhoduje o všetkých otázkach dotýkajúcich sa činnosti regionálnej komory zubných lekárov s výnimkou vecí vo výlučnej právomoci zhromaždenia delegátov regionálnej komory zubných lekárov,
j)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy,
k)
podáva návrh na zriadenie, zlúčenie, rozdelenie a zrušenie regionálnej komory,
(5)
Členstvo v rade komory zubných lekárov je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore komory zubných lekárov a v čestnej rade komory zubných lekárov. Členstvo v rade regionálnej komory zubných lekárov je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore regionálnej komory zubných lekárov a v čestnej rade regionálnej komory zubných lekárov.
§ 37
Prezídium komory zubných lekárov a prezídium regionálnej komory zubných lekárov
(1)
Prezídium komory zubných lekárov je výkonný orgán komory zubných lekárov. Členov prezídia komory zubných lekárov volí rada komory zubných lekárov z členov rady komory zubných lekárov v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Prezídium komory zubných lekárov
a)
zvoláva riadne zasadnutia rady komory zubných lekárov,
b)
zvoláva mimoriadne zasadnutia rady komory zubných lekárov, ak o to požiada aspoň pätina členov rady komory zubných lekárov, prezident komory zubných lekárov alebo kontrolný výbor komory zubných lekárov,
c)
plní uznesenia snemu komory zubných lekárov a rady komory zubných lekárov,
d)
zapisuje oprávnené osoby (§ 3 ods. 2) do registra zubných lekárov a vyčiarkuje zubných lekárov z registra zubných lekárov,
e)
hospodári s majetkom komory zubných lekárov,
f)
rozhoduje o všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory zubných lekárov,
g)
zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť,
h)
vydáva členom komory zubných lekárov potvrdenie o zápise do registra zubných lekárov.
(3)
Preziídium regionálnej komory zubných lekárov je výkonný orgán regionálnej komory zubných lekárov. Členov prezídia regionálnej komory zubných lekárov volí rada regionálnej komory zubných lekárov z členov rady regionálnej komory zubných lekárov v súlade s volebným poriadkom.
(4)
Prezídium regionálnej komory zubných lekárov
a)
zvoláva riadne zasadnutia rady regionálnej komory zubných lekárov,
b)
zvoláva mimoriadne zasadnutie rady regionálnej komory zubných lekárov, ak o to požiada aspoň pätina členov rady regionálnej komory zubných lekárov, prezident regionálnej komory zubných lekárov alebo kontrolný výbor regionálnej komory zubných lekárov,
c)
plní uznesenia zhromaždenia delegátov regionálnej komory zubných lekárov a rady regionálnej komory zubných lekárov,
d)
hospodári s majetkom regionálnej komory zubných lekárov,
e)
rozhoduje o všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány regionálnej komory zubných lekárov,
f)
zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť.
§ 38
Prezident komory zubných lekárov a prezident regionálnej komory zubných lekárov
(1)
Prezident komory zubných lekárov je štatutárny orgán komory zubných lekárov. Prezidenta komory zubných lekárov volí snem komory zubných lekárov. Prezident komory zubných lekárov je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami príslušných orgánov komory zubných lekárov.
(2)
Prezident komory zubných lekárov
a)
zastupuje a koná za komoru zubných lekárov navonok,
b)
zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory zubných lekárov,
c)
vedie zasadnutia rady komory zubných lekárov,
d)
predsedá zasadnutiu snemu komory zubných lekárov.
(3)
Prezidenta komory zubných lekárov v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident komory zubných lekárov. Prezident komory zubných lekárov môže poveriť viceprezidenta komory zubných lekárov aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Viceprezidenta komory zubných lekárov volí a odvoláva rada komory zubných lekárov.
(4)
Prezident regionálnej komory zubných lekárov je štatutárny orgán regionálnej komory zubných lekárov. Prezidenta regionálnej komory zubných lekárov volí zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov v súlade s volebným poriadkom. Prezident regionálnej komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami príslušných orgánov regionálnej komory zubných lekárov.
(5)
Prezident regionálnej komory zubných lekárov
a)
zastupuje a koná za regionálnu komoru zubných lekárov navonok,
b)
zvoláva a vedie zasadnutia rady regionálnej komory zubných lekárov,
c)
predsedá zhromaždeniu delegátov regionálnej komory zubných lekárov.
(6)
Prezidenta regionálnej komory zubných lekárov v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident regionálnej komory zubných lekárov. Prezident regionálnej komory zubných lekárov môže poveriť viceprezidenta regionálnej komory zubných lekárov aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Viceprezidenta regionálnej komory zubných lekárov volí a odvoláva rada regionálnej komory zubných lekárov.
§ 39
Čestná rada komory zubných lekárov a čestná rada regionálnej komory zubných lekárov
(1)
Čestná rada komory zubných lekárov je etický orgán komory zubných lekárov a disciplinárny orgán komory zubných lekárov. Členov čestnej rady komory zubných lekárov volí snem komory zubných lekárov v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Čestná rada komory zubných lekárov
a)
vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b)
vyjadruje sa o etických otázkach výkonu povolania zubného lekára,
c)
volí a odvoláva predsedu čestnej rady komory zubných lekárov, ktorý riadi činnosť čestnej rady komory zubných lekárov.
(3)
Čestná rada regionálnej komory zubných lekárov je etický orgán regionálnej komory zubných lekárov a disciplinárny orgán regionálnej komory zubných lekárov. Čestnú radu regionálnej komory zubných lekárov volí zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov v súlade s volebným poriadkom.
(4)
Čestná rada regionálnej komory zubných lekárov
a)
vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b)
vyjadruje sa o etických otázkach výkonu povolania zubného lekára,
c)
volí a odvoláva predsedu čestnej rady regionálnej komory zubných lekárov, ktorý riadi činnosť čestnej rady regionálnej komory zubných lekárov.
(5)
Členov čestnej rady regionálnej komory zubných lekárov utvorenej ako spoločný orgán viacerých regionálnych komôr zubných lekárov volia zhromaždenia delegátov príslušných regionálnych komôr zubných lekárov v súlade s volebným poriadkom.
§ 40
Kontrolný výbor komory zubných lekárov a kontrolný výbor regionálnej komory zubných lekárov
(1)
Kontrolný výbor komory zubných lekárov je kontrolný orgán komory zubných lekárov. Členov kontrolného výboru komory zubných lekárov volí v súlade s volebným poriadkom snem komory zubných lekárov.
(2)
Kontrolný výbor komory zubných lekárov
a)
kontroluje činnosť komory zubných lekárov,
b)
kontroluje plnenie uznesení snemu komory zubných lekárov a rozhodnutí rady komory zubných lekárov,
c)
kontroluje hospodárenie komory zubných lekárov,
d)
kontroluje činnosť prezídia komory zubných lekárov,
e)
kontroluje činnosť regionálnych komôr zubných lekárov v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov komory zubných lekárov a rozhodnutí orgánov komory zubných lekárov,
f)
rozhoduje o sťažnostiach34) a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
g)
volí zo svojich členov a odvoláva predsedu, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru komory zubných lekárov,
h)
podáva odvolanie proti rozhodnutiu čestnej rady regionálnej komory o uložení disciplinárneho opatrenia.
(3)
Kontrolný výbor regionálnej komory zubných lekárov je kontrolný orgán regionálnej komory zubných lekárov. Kontrolný výbor regionálnej komory zubných lekárov volí v súlade s volebným poriadkom zhromaždenie delegátov regionálnej komory zubných lekárov.
(4)
Kontrolný výbor regionálnej komory zubných lekárov
a)
kontroluje činnosť regionálnej komory zubných lekárov,
b)
kontroluje plnenie uznesení zhromaždenia delegátov komory zubných lekárov a rozhodnutí rady regionálnej komory zubných lekárov,
c)
kontroluje hospodárenie regionálnej komory zubných lekárov,
d)
kontroluje činnosť prezídia regionálnej komory zubných lekárov,
e)
kontroluje činnosť regionálnej komory zubných lekárov v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov komory zubných lekárov a rozhodnutí orgánov regionálnej komory zubných lekárov,
f)
rozhoduje o sťažnostiach,34) a ak ide o opodstatnenú sťažnosť, podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
g)
volí zo svojich členov a odvoláva predsedu, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru regionálnej komory zubných lekárov.
(5)
Kontrolný výbor regionálnej komory zubných lekárov podáva rade regionálnej komory zubných lekárov návrh na posúdenie odbornej spôsobilosti alebo zdravotnej spôsobilosti zubného lekára, u ktorého sa zistili závažné nedostatky vo výkone povolania zubného lekára.
§ 41
Hospodárenie a majetok
(1)
Komora zubných lekárov a regionálne komory zubných lekárov samostatne spravujú svoj majetok a hospodária na základe rozpočtu.
(2)
Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa hospodárenie komory posledným schváleným rozpočtom.
(3)
Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky poriadok komory zubných lekárov.
(4)
Majetok komory zubných lekárov tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve komory zubných lekárov, príjmy z členských príspevkov, peňažných pokút, darov, dotácií a iných príjmov získaných v súlade s právnymi predpismi.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DISCIPLINÁRNE OPATRENIE A DISCIPLINÁRNE KONANIE
§ 42
Disciplinárne opatrenia
(1)
Disciplinárnym previnením člena komory a člena komory zubných lekárov (ďalej len „člen") je porušenie povinností, ktoré ustanovil tento zákon, ak nejde o trestný čin.
(2)
Za disciplinárne previnenie možno členovi uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
za porušenie povinností člena uvedených v § 15 ods. 2 písm. b), c), e) a f) a v § 31 ods. 2 písm. b), c), e) a f)
1.
písomné napomenutie za prvé porušenie jednej z týchto povinností od vzniku členstva v komore a členstva v komore zubných lekárov alebo
2.
pokutu až do 10 000 Sk za opakované porušenie jednej z týchto povinností,
b)
za porušenie povinností pri výkone povolania podľa § 15 ods. 2 písm. a), d), g) a h) a § 31 ods. 2 písm. a), d), g) a h)
1.
pokutu od 5 000 do 20 000 Sk za prvé porušenie jednej z týchto povinností od vzniku členstva v komore a členstva v komore zubných lekárov,
2.
podmienečné vylúčenie až na dva roky za opakované porušenie jednej z týchto povinností alebo
3.
vylúčenie, ak porušil povinnosť, za ktorej porušenie sa mu už v minulosti uložilo disciplinárne opatrenie podľa písmena b) druhého bodu.
(3)
Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo opomenutia, mieru zavinenia, opakované disciplinárne previnenie alebo inú priťažujúcu okolnosť.
Disciplinárne konanie
§ 43
(1)
Disciplinárne konanie sa začína na návrh kontrolného výboru komory, kontrolného výboru komory zubných lekárov, kontrolného výboru regionálnej komory a kontrolného výboru regionálnej komory zubných lekárov.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa kontrolný výbor komory, kontrolný výbor komory zubných lekárov, kontrolný výbor regionálnej komory a kontrolný výbor regionálnej komory zubných lekárov dozvedeli o disciplinárnom previnení člena, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa člen disciplinárne previnil.
§ 44
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 42 rozhoduje čestná rada regionálnej komory a čestná rada regionálnej komory zubných lekárov ako prvostupňové orgány.
(2)
Čestná rada regionálnej komory a čestná rada regionálnej komory zubných lekárov sú povinné o veci rozhodnúť do 30 dní odo dňa začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní odo dňa začatia konania. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť v obzvlášť zložitých prípadoch čestná rada komory a čestná rada komory zubných lekárov. O predĺžení lehoty sú čestná rada komory a čestná rada komory zubných lekárov povinné informovať člena písomne.
(3)
Ak čestná rada regionálnej komory o veci nerozhodne v ustanovenej lehote, člen, o ktorého disciplinárnom previnení sa rozhoduje, kontrolný výbor komory alebo kontrolný výbor regionálnej komory je oprávnený požiadať o rozhodnutie pre nečinnosť orgánov regionálnej komory čestnú radu komory. Proti rozhodnutiu čestnej rady komory sa odvolanie podáva rade komory, ktorá o veci rozhodne ako odvolací orgán.
(4)
Ak čestná rada regionálnej komory zubných lekárov o veci nerozhodne v ustanovenej lehote, člen, o ktorého disciplinárnom previnení sa rozhoduje, kontrolný výbor komory zubných lekárov alebo kontrolný výbor regionálnej komory zubných lekárov je oprávnený požiadať o rozhodnutie pre nečinnosť orgánov regionálnej komory zubných lekárov čestnú radu komory zubných lekárov. Proti rozhodnutiu čestnej rady komory zubných lekárov sa odvolanie podáva rade komory zubných lekárov, ktorá o veci rozhodne ako odvolací orgán.
(5)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, odôvodnenie s uvedením skutočností a právnych predpisov, ktoré boli podkladom na rozhodnutie, a poučenie o opravnom prostriedku. Na doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.15)
(6)
Proti rozhodnutiu čestnej rady regionálnej komory a čestnej rady regionálnej komory zubných lekárov o uložení disciplinárneho opatrenia môže podať odvolanie dotknutý člen, kontrolný výbor regionálnej komory, kontrolný výbor komory alebo kontrolný výbor regionálnej komory zubných lekárov, kontrolný výbor komory zubných lekárov. Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; odvolanie má odkladný účinok.
(7)
O odvolaní podľa odseku 6 rozhodujú čestná rada komory a čestná rada komory zubných lekárov, ktoré môžu napadnuté rozhodnutie potvrdiť, zmeniť, zrušiť, prípadne zrušiť a vec vrátiť na nové konanie a rozhodnutie. Čestná rada regionálnej komory a čestná rada regionálnej komory zubných lekárov sú viazané právnym názorom čestnej rady komory a čestnej rady komory zubných lekárov. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(8)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní vrátane doručovania a spôsobu vykonania písomného napomenutia, ako aj vylúčenia upravuje disciplinárny poriadok.
(9)
Právoplatné rozhodnutie, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 42 ods. 2 písm. b) druhého bodu a tretieho bodu, je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.16)
(10)
Právoplatné rozhodnutie, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 42 ods. 2 písm. b) tretieho bodu, čestná rada komory zašle prezídiu komory a čestná rada komory zubných lekárov zašle prezídiu komory zubných lekárov na ďalšie konanie podľa § 7.
(11)
Ak právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty nebolo dobrovoľne splnené, možno ho vykonať v konaní o výkon rozhodnutia podľa osobitného predpisu.35)
(12)
Komora a komora zubných lekárov oznámia disciplinárne previnenie občana členského štátu, ktoré je dôvodom na uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 42 ods. 2 písm. b) druhého bodu a tretieho bodu, ministerstvu, tomuto občanovi členského štátu a rovnocennej stavovskej organizácii daného členského štátu.
(13)
Komora a komora zubných lekárov pri postupe podľa odseku 12 zabezpečia ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.9)
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 45
(1)
Lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej lekárskej komory zriadenej podľa osobitného zákona,28) stáva sa členom komory podľa tohto zákona. Zubný lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory zubných lekárov zriadenej podľa osobitného zákona,28) stáva sa členom komory zubných lekárov podľa tohto zákona. Do registra lekárov a registra zubných lekárov ich zapíše komora a komora zubných lekárov bez žiadosti a oznámi im zápis do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Člen zapísaný do registra lekárov a registra zubných lekárov je povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok na zápis do registra lekárov a registra zubných lekárov podľa tohto zákona do troch mesiacov od oznámenia o zápise do registra lekárov a registra zubných lekárov. Ak v tejto lehote člen nesplní túto povinnosť, príslušný orgán komory a príslušný orgán komory zubných lekárov ho z registra lekárov a registra zubných lekárov vyčiarkne.
(3)
Ten, kto vykonáva povolanie lekára1) alebo povolanie zubného lekára,1) ktorý ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona nie je členom Slovenskej lekárskej komory alebo členom Slovenskej komory zubných lekárov, je povinný požiadať o zápis do registra lekárov alebo registra zubných lekárov do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Komora a komora zubných lekárov sú povinné vykonať zápis do registra lekárov a registra zubných lekárov a oznámiť im zapísanie do troch mesiacov od prijatia žiadosti. Na zápis podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje § 6.
(4)
Doterajšie pracovnoprávne vzťahy lekára a zubného lekára sa uvedú do súladu s týmto zákonom do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(5)
Pri výkone povolania lekára a pri výkone povolania zubného lekára sa za mimoriadne udalosti, kde hrozí nebezpečenstvo ohrozujúce život a zdravie podľa osobitného predpisu,36) považujú naliehavé práce lekára a zubného lekára, pri ktorých lekár a zubný lekár zachraňujú život alebo zdravie osoby.
(6)
Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť doterajšie orgány Slovenskej lekárskej komory. Do ustanovenia orgánov komory zubných lekárov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť doterajšie orgány Slovenskej komory zubných lekárov. Doterajšia rada Slovenskej lekárskej komory a doterajšia rada Slovenskej komory zubných lekárov zvolajú snem komory a snem komory zubných lekárov podľa tohto zákona tak, aby sa uskutočnili do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(7)
Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť doterajšie orgány regionálnej komory Slovenskej lekárskej komory. Do ustanovenia orgánov komory zubných lekárov podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť doterajšie orgány regionálnej komory Slovenskej komory zubných lekárov.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z. a zákona č.131/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 32 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „a k určenému zdravotníckemu obvodu".
2.
V § 33 ods. 8 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
prestal spĺňať predpoklady ustanovené osobitnými predpismi,10d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10d znie:
„10d)
Napríklad zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
3.
V § 54 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Zdravotnícky pracovník je spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania, ak spĺňa predpoklady podľa osobitných predpisov.10d)“.
Doterajšie odseky 7 až 18 sa označujú ako odseky 8 až 19.
4.
V § 72 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a kontrole plnenia podmienok na výkon zdravotníckeho povolania ustanovených osobitnými predpismi,10d)".
5.
V § 76 ods. 3 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a osobitných predpisov10d) upravujúcich výkon zdravotníckeho povolania,".
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2002 okrem § 14 ods. 7, § 30 ods. 7 a § 44 ods. 12, ktoré nadobúdajú účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 219/2002 Z. z.
ETICKÝ KÓDEX
Všeobecné povinnosti lekára a zubného lekára
(1) Stavovskou povinnosťou lekára a zubného lekára je profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca so všetkými ohľadmi na dôstojnosť ľudského jedinca.
(2) Povinnosťou lekára a zubného lekára je zachovávať život, chrániť a obnovovať zdravie, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú úroveň a povesť pacienta a bez ohľadu na osobné pocity lekára.
(3) Lekár a zubný lekár pri výkone povolania postupujú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4) Povinnosťou lekára a zubného lekára je byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach nezávislý a zodpovedný.
(5) Lekár a zubný lekár napomáhajú pacientom uplatňovať právo slobodného výberu lekára.
Lekár a zubný lekár a výkon ich povolaní
(1) Lekár a zubný lekár v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie vykonávajú preventívne výkony, diagnostické výkony a liečebné výkony spôsobom zodpovedajúcim súčasným poznatkom lekárskej vedy.
(2) Lekár a zubný lekár plnia svoje povinnosti aj v situáciách verejného ohrozenia a pri katastrofách prírodnej alebo inej povahy.
(3) Od lekára a zubného lekára nemožno vyžadovať taký lekársky výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje ich svedomiu, okrem prípadov na ochranu života, zdravia alebo práv iných.
(4) Lekár a zubný lekár nesmú predpisovať lieky, od ktorých vzniká závislosť, alebo také lieky, ktoré majú účinky dopingu, na iné ako liečebné účely.
(5) Lekár a zubný lekár u nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich miernia bolesť, rešpektujú ľudskú dôstojnosť a zmierňujú utrpenie. Eutanázia a asistované suicidium sú neprípustné.
(6) Lekár a zubný lekár, ktorí vykonávajú povolanie, sú povinní dbať o svoj odborný rast a sústavne sa vzdelávať.
(7) Lekár a zubný lekár sú povinní pri výkone povolania primerane chrániť zdravotnú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.
(8) Lekár a zubný lekár nesmú sami alebo po dohovore s inými ordinovať neúčelné diagnostické, liečebné ani iné výkony.
(9) Pri predpisovaní a odporúčaní liekov a zdravotníckych pomôcok sa lekár a zubný lekár nesmú riadiť komerčnými hľadiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej vedy, svojím svedomím a potrebou pacienta.
(10) Lekár a zubný lekár sa môžu zúčastňovať na prezentácii medicínskych tém na verejnosti, v tlači, rozhlase a televízii a na diskusii k nim.
(11) Lekár a zubný lekár nemôžu používať nedôstojné praktiky smerujúce k rozšíreniu počtu pacientov. Je zakázané takéto aktivity iniciovať prostredníctvom druhých osôb. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Reklama musí byť pravdivá, striedma, výsostne informujúca a nesmie mať znaky nekalej súťaže. Text reklamy a jej zverejnenie nesmú znížiť vážnosť povolania lekára a povolania zubného lekára.
(12) Lekár a zubný lekár si majú byť vedomí svojej občianskej úlohy a svojho vplyvu na okolie.
Lekár, zubný lekár a pacient
(1) Lekár a zubný lekár si plnia voči každému pacientovi svoje profesionálne povinnosti.
(2) Lekár a zubný lekár sa k pacientovi správajú korektne, s pochopením a trpezlivosťou a neznížia sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Lekár a zubný lekár rešpektujú pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.
(3) Lekár a zubný lekár nesmú napomáhať porušovanie cti a dôstojnosti človeka alebo sa na ňom zúčastňovať. Každý lekár a zubný lekár je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania pacienta, a to najmä maloletej osoby a osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony.
(4) Lekár a zubný lekár sú povinní zrozumiteľným spôsobom poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o charaktere ochorenia, zamýšľaných diagnostických a liečebných postupoch vrátane rizík o uvažovanej prognóze a o ďalších dôležitých okolnostiach, ktoré môžu nastať v priebehu diagnostiky a liečby.
(5) Lekár a zubný lekár nijakým spôsobom nesmú zneužiť dôveru a závislosť pacienta.
Vzťahy medzi lekárom a zubným lekárom
(1) Základom vzťahov medzi lekárom a zubným lekárom je vzájomne čestné, slušné a spoločensky korektné správanie spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor.
(2) Lekár a zubný lekár kolegiálne spolupracujú s lekármi, ktorí súčasne alebo následne vyšetrujú alebo liečia toho istého pacienta.
(3) Lekár a zubný lekár sú povinní požiadať ďalšieho lekára o konzílium vždy, keď si to vyžadujú okolnosti a pacient s tým súhlasí. Lekár a zubný lekár majú právo navrhnúť osobu konzultanta. Závery konziliárneho vyšetrenia majú byť dokumentované písomne a je povinnosťou informovať o nich pacienta s osobitným dôrazom v prípadoch, keď sa názory lekárov a zubných lekárov rôznia.
Lekár, zubný lekár a ostatní pracovníci v zdravotníctve
(1) Lekár a zubný lekár nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je lekárom alebo zubným lekárom a nepatrí k zdravotníckemu personálu. Výnimkou z uvedených zásad je osoba, ktorá lekárovi a zubnému lekárovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa u lekára vzdeláva alebo pracuje, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí.
(2) Lekár alebo zubný lekár nesmú podporovať osoby vykonávajúce činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad § 36 a § 74 ods.1 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákonník práce.Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
7)
§ 21 zákona č. 211/2000 Z. z.
8)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
9)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.
11)
§ 54 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 54 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 33 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
25)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.
27)
§ 55 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.
28)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení zákona č. 389/1999 Z. z.
31)
§ 72 zákona č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 313/2001 Z. z.
33)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
35)
§ 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.