Predpis bol zrušený predpisom 578/2004 Z. z.

216/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
ZÁKON
zo 14. marca 2002
o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
povolanie lekárnika,
b)
odborné zásady a etické zásady výkonu povolania lekárnika,
c)
reguláciu výkonu povolania lekárnika,
d)
vznik, postavenie, práva a povinnosti Slovenskej lekárnickej komory (§ 12 ods. 1).
§ 2
Povolanie lekárnika
(1)
Povolanie lekárnika na účely tohto zákona je súbor činností, ktoré vykonáva lekárnik pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti.1)
(2)
Súčasťou výkonu povolania lekárnika môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov.2)
(3)
Povolanie lekárnika sa vykonáva
a)
v pracovnoprávnom vzťahu,3)
b)
na základe povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti4) alebo
c)
ako činnosť spolupracujúcej osoby držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktorým je fyzická osoba.4)
§ 3
Lekárnik
(1)
Lekárnikom na účely tohto zákona je farmaceut, ktorý poskytuje lekárenskú starostlivosť1) a je zapísaný v registri lekárnikov (ďalej len „lekárnik"), ktorý vedie Slovenská lekárnická komora [§ 13 ods. 1 písm. f)].
(2)
Lekárnik vykonáva povolanie lekárnika podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.5)
(3)
Lekárnik, ktorý vykonáva povolanie lekárnika podľa tohto zákona, je počas trvania služobného pomeru v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch6) vyňatý z pôsobnosti tohto zákona okrem povinnosti dodržiavať Etický kódex lekárnika (ďalej len „etický kódex"), ktorý je uvedený v prílohe.
Register lekárnikov
§ 4
(1)
Register lekárnikov (ďalej len „register") je súhrn údajov o lekárnikoch (§ 3 ods. 1). Register obsahuje najmä meno, priezvisko, titul, rodné číslo, trvalý pobyt, zamestnávateľa, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, získané špecializácie a údaj o doterajšej praxi. Údaje z registra sa sprístupňujú v rozsahu podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Každý má právo nahliadnuť do registra a má právo na vyhotovenie odpisu alebo výpisu.7) Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z registra sa uhrádzajú poplatky ustanovené osobitným predpisom.8)
(3)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") je oprávnené bezplatne získavať údaje potrebné na účely štátnych štatistických zisťovaní.9)
(4)
Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia podľa osobitného predpisu.10)
(5)
Členovia orgánov Slovenskej lekárnickej komory a ich zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vedením registra.
(6)
Lekárnik je povinný oznámiť zmeny údajov vedených v registri, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu povolania lekárnika, do 30 dní odo dňa, keď sa o nich dozvedel. Nesplnenie oznamovacej povinnosti a uvedenie nepravdivých údajov alebo neúplných údajov sa posudzuje ako disciplinárne previnenie (§ 28).
§ 5
(1)
Príslušný orgán (§ 21) zapíše do registra do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti farmaceuta, ktorý
a)
je občanom Slovenskej republiky a získal vysokoškolské vzdelanie na farmaceutickej fakulte v Slovenskej republike alebo na farmaceutickej fakulte v Československej republike, v Československej socialistickej republike, v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo získal odbornú spôsobilosť na výkon povolania lekárnika v inom štáte, a súčasne získal povolenie na výkon povolania lekárnika podľa osobitného predpisu,11)
b)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
c)
je zdravotne spôsobilý [odsek 5 písm. b)],
d)
je bezúhonný (odsek 7),
e)
vykonáva povolanie lekárnika.
(2)
Príslušný orgán (§ 21) zapíše do registra do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti cudzinca, ak získal povolenie na výkon povolania lekárnika podľa osobitného predpisu.11)
(3)
O zápise podľa odsekov 1 a 2 vydá príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. h)] lekárnikovi potvrdenie o zápise do registra najneskôr do piatich dní odo dňa zápisu do registra.
(4)
Žiadosť na zápis do registra musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve, údaj o trvalom pobyte a u cudzinca s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky údaj o dlhodobom pobyte na území Slovenskej republiky,
b)
údaje o odbornej spôsobilosti,12)
c)
spôsob výkonu povolania lekárnika (§ 2 ods. 3).
(5)
K žiadosti o zápis do registra je potrebné doložiť
a)
doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 4,
b)
doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania lekárnika, ktorý sa preukazuje výsledkom lekárskej prehliadky,
c)
doklad o bezúhonnosti, ktorý sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
(6)
Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania lekárnika ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin13) a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)
kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti a bol mu uložený trest zákazu činnosti14) v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti,
d)
komu bol uložený zákaz výkonu povolania podľa osobitného predpisu.15)
§ 6
Odmietnutie zápisu do registra
(1)
Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)] odmietne zapísať do registra toho, kto nesplnil podmienky na zápis do registra (§ 5).
(2)
O odmietnutí zápisu do registra podľa odseku 1 vydá príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)] rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis do registra.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 2 musí byť písomné a musí obsahovať výrok s uvedením právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti a právne predpisy, na základe ktorých sa rozhodovalo, a poučenie o opravnom prostriedku. Na doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.16)
(4)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 možno podať odvolanie príslušnému orgánu [§ 20 ods. 2 písm. h)]. Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(5)
O odvolaní proti rozhodnutiu podľa odseku 2 rozhoduje príslušný orgán [§ 20 ods. 2 písm. h)], ktorý napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak príslušný orgán [§ 20 ods. 2 písm. h)] napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec na nové konanie príslušnému orgánu [§ 21 ods. 2 písm. d)] alebo zastaví konanie. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(6)
Rozhodnutie podľa odseku 5 je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.17)
(7)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí zápisu do registra sa primerane postupuje podľa ustanovenia § 7 ods. 8 až 14.
§ 7
Vyčiarknutie z registra
(1)
Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)] vyčiarkne z registra toho, kto
a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
písomne požiadal o vyčiarknutie z registra,
c)
prestal spĺňať podmienky na zápis do registra (§ 5),
d)
e)
ak odborná komisia vymenovaná ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky dospela k záveru, že lekárnik už nemá odbornú spôsobilosť na výkon povolania lekárnika.
(2)
O vyčiarknutí z registra podľa odseku 1 vydá príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)] rozhodnutie do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach uvedených v odseku 1.
(3)
Rozhodnutie o vyčiarknutí z registra podľa odseku 2 musí byť písomné a musí obsahovať výrok s uvedením právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, a odôvodnenie, v ktorom sa uvedú skutočnosti a právne predpisy, na ktorých základe sa rozhodovalo, a poučenie o opravnom prostriedku. Na doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.16)
(4)
Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí z registra podľa odseku 3 možno podať odvolanie príslušnému orgánu [§ 20 ods. 2 písm. h)] do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(5)
O odvolaní proti rozhodnutiu o vyčiarknutí z registra podľa odseku 2 rozhoduje príslušný orgán [§ 20 ods. 2 písm. h)], ktorý napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak príslušný orgán (§ 20) napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec na nové konanie príslušnému orgánu [§ 21 ods. 2 písm. d)] alebo zastaví konanie. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(6)
Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)], ktorý rozhodol o vyčiarknutí lekárnika [§ 2 ods. 3 písm. a)] z registra, zašle právoplatné rozhodnutie podľa odseku 5 tomuto lekárnikovi, jeho zamestnávateľovi a zdravotnej poisťovni, ktorá zdravotníckemu zariadeniu, ktorého je lekárnik zamestnancom, poskytuje úhradu podľa osobitného predpisu,18) do piatich dní odo dňa rozhodnutia o vyčiarknutí z registra.
(7)
Príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)], ktorý rozhodol o vyčiarknutí lekárnika [§ 2 ods. 3 písm. b) a c)] z registra, zašle právoplatné rozhodnutie o vyčiarknutí z registra podľa odseku 5 tomuto lekárnikovi, orgánu príslušnému na vydanie povolenia19) a zdravotnej poisťovni, ktorá tomuto lekárnikovi poskytuje úhradu podľa osobitného predpisu,18) do piatich dní odo dňa rozhodnutia o vyčiarknutí z registra.
(8)
Rozhodnutie podľa odseku 5 je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.17) Súd môže odložiť vykonateľnosť tohto rozhodnutia.
(9)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí z registra podľa odseku 5 sa na postup zamestnávateľa a zamestnanca vzťahujú osobitné predpisy.20)
(10)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí z registra podľa odseku 5 orgán príslušný na vydanie povolenia19) zruší lekárnikovi [§ 2 ods. 3 písm. b) a c)] povolenie podľa osobitného predpisu.21)
(11)
Ak súd zruší rozhodnutie o vyčiarknutí lekárnika [§ 2 ods. 3 písm. a)] z registra, zamestnávateľ je povinný nahradiť tomuto lekárnikovi škodu22) spôsobenú nesprávnym rozhodnutím Slovenskej lekárnickej komory.
(12)
Slovenská lekárnická komora je povinná nahradiť škodu zamestnávateľovi, ktorá vznikla konaním podľa odseku 11; Slovenská lekárnická komora je povinná postupovať podľa osobitného predpisu23) a lekárnikovi obnoviť členstvo v Slovenskej lekárnickej komore.
(13)
Ak súd zruší rozhodnutie o vyčiarknutí lekárnika [§ 2 ods. 3 písm. b) a c)] z registra, príslušný orgán [§ 21 ods. 2 písm. d)] to oznámi orgánu príslušnému na vydanie povolenia,19) ktorý je povinný postupovať podľa osobitného predpisu.19) Slovenská lekárnická komora je povinná lekárnikovi obnoviť členstvo a nahradiť mu škodu22) spôsobenú nesprávnym rozhodnutím.
(14)
Opätovne možno požiadať o zápis do registra, ak pominú dôvody vyčiarknutia z registra.
§ 8
Odborná spôsobilosť a zdravotná spôsobilosť
(1)
Lekárnik je povinný podrobiť sa posúdeniu odbornej spôsobilosti alebo zdravotnej spôsobilosti na návrh príslušného orgánu (§ 20 ods. 3) alebo na návrh príslušného orgánu štátnej správy na základe zistených nedostatkov v odbornej spôsobilosti, v zdravotnej spôsobilosti alebo vo výkone povolania lekárnika.
(2)
Pri posudzovaní odbornej spôsobilosti lekárnika príslušný orgán (§ 20 ods. 3) rozhodne nadpolovičnou väčšinou všetkých členov na základe predložených dokladov a zistených nedostatkov vo výkone povolania lekárnika, že podozrenie zo straty odbornej spôsobilosti je
a)
neopodstatnené,
b)
opodstatnené a príslušný orgán (§ 20 ods. 3) podá návrh na preskúšanie lekárnika odbornou komisiou [§ 7 ods. 1 písm. e)].
(3)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti lekárnika príslušný orgán (§ 20 ods. 3) rozhodne na základe dokladu o výsledku posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania lekárnika potvrdzujúceho stratu zdravotnej spôsobilosti o podaní návrhu na vyčiarknutie z registra.
(4)
Príslušný orgán (§ 20 ods. 3) vydá rozhodnutie podľa odsekov 2 a 3, ktoré musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.
(5)
O odvolaní proti rozhodnutiu príslušného orgánu (§ 20 ods. 3) rozhoduje príslušný orgán (§ 20 ods. 1) do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie príslušného orgánu (§ 20 ods. 1) je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(6)
Rozhodnutie príslušného orgánu (§ 20 ods. 1) podľa odseku 4 je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.17) Súd môže odložiť vykonateľnosť tohto rozhodnutia.
(7)
Na konanie o posudzovaní odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,24) ak to tento zákon neustanovuje inak.
Sústavné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie lekárnika
§ 9
(1)
Slovenská lekárnická komora sa spolupodieľa so vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami na ďalšom vzdelávaní lekárnikov.
(2)
Slovenská lekárnická komora najmä
a)
navrhuje najmenšie počty lekárnikov na zaradenie do špecializačnej prípravy,
b)
deleguje svojich zástupcov do vedeckej rady a skúšobných komisií inštitúcií, ktoré vykonávajú ďalšie vzdelávanie.
§ 10
(1)
Lekárnik je povinný sústavne sa vzdelávať.25) Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie vedomostí a spôsobilostí zodpovedajúcich získanej odbornosti v súlade s rozvojom odboru lekárenstva počas výkonu povolania lekárnika, ktoré sa prehlbujú a udržiavajú po získaní odbornej spôsobilosti na výkon povolania lekárnika.12)
(2)
Rozsah a podmienky sústavného vzdelávania lekárnikov určí ministerstvo po dohode so Slovenskou lekárnickou komorou. Kontrolu plnenia podmienok sústavného vzdelávania vykonáva Slovenská lekárnická komora.
(3)
Slovenská lekárnická komora spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami a spolupodieľa sa na organizácii procesu sústavného vzdelávania lekárnikov.
§ 11
Etické zásady výkonu povolania lekárnika
(1)
Lekárnik vykonáva povolanie lekárnika v súlade so základnými etickými zásadami výkonu povolania lekárnika, ktoré ustanovuje etický kódex.
(2)
Etický kódex je záväzný pre každého lekárnika a jeho porušenie podlieha disciplinárnemu konaniu podľa tohto zákona (§ 30).
DRUHÁ ČASŤ
SLOVENSKÁ LEKÁRNICKÁ KOMORA
§ 12
Základné ustanovenia
(1)
Z doterajšej Slovenskej lekárnickej komory26) sa zriaďuje Slovenská lekárnická komora (ďalej len „komora") podľa tohto zákona.
(2)
Komora je samosprávna stavovská organizácia.
(3)
Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(4)
Pôsobnosť komory je daná územím Slovenskej republiky.
(5)
Komora zriaďuje regionálne lekárnické komory (ďalej len „regionálna komora") ako právnické osoby. Územná pôsobnosť regionálnej komory je ohraničená príslušným územným celkom podľa územno-správneho usporiadania Slovenskej republiky27) a je uvedená v jej zriaďovacej listine.
(6)
Komora a regionálna komora plnia úlohy v územnom obvode svojej pôsobnosti, v rozsahu a v súlade s týmto zákonom a s vnútornými predpismi komory.
§ 13
Úlohy komory
(1)
Komora plní tieto základné úlohy:
a)
združuje lekárnikov, ktorí sú členmi komory,
b)
chráni práva a záujmy svojich členov,
c)
poskytuje svojim členom lekárnické, právne a ekonomické poradenstvo v súvislosti s výkonom povolania lekárnika,
d)
sprostredkúva v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom povolania lekárnika,
e)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona,
f)
vedie a aktualizuje register,
g)
poskytuje údaje z registra,
h)
vydáva potvrdenia o zápise do registra a o zaplatení členského príspevku,
i)
vybavuje podnety a sťažnosti občanov týkajúce sa poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach,
j)
vyjadruje sa o odbornej spôsobilosti na výkon povolania lekárnika,
k)
vyjadruje sa o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania lekárnika,
l)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam regionálnych komôr,
m)
zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje regionálne komory,
n)
spolupracuje pri organizovaní výkonu lekárenskej pohotovostnej služby vo verejných lekárňach,
o)
kontroluje dodržiavanie podmienok ustanovených týmto zákonom a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy podľa osobitného predpisu,28)
p)
rozhoduje o disciplinárnych opatreniach.
(2)
Komora ďalej
a)
spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzku v nemocničných lekárňach, vo verejných lekárňach vrátane ich pobočiek a vo verejných lekárňach zriadených ako výučbové základne,29)
b)
spolupracuje s ministerstvom, so stavovskými organizáciami, s profesiovými združeniami a občianskymi združeniami, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími inštitúciami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve vo všetkých veciach súvisiacich s výkonom povolania lekárnika,
c)
spolupracuje pri tvorbe právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania lekárnika a s poskytovaním lekárenskej starostlivosti,
d)
vydáva vnútorné predpisy komory [§ 18 ods. 2 písm. a)],
e)
vydáva pre členov komory stanoviská k etickým otázkam výkonu povolania lekárnika,
f)
zúčastňuje sa na vykonávaní špecializačných skúšok lekárnikov,
g)
môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím postavením,
h)
vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje tento zákon.
§ 14
Členstvo v komore
(1)
Členstvo v komore vzniká zápisom do registra, prijatím za neregistrovaného člena alebo udelením čestného členstva.
(2)
Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu povolania lekárnika.
(3)
Komora môže fyzickú osobu, ktorá absolvovala farmaceutickú fakultu a nevykonáva povolanie lekárnika, prijať za neregistrovaného člena komory.
(4)
Komora môže fyzickej osobe, ktorá absolvovala farmaceutickú fakultu a ktorá nevykonáva povolanie lekárnika, alebo ktorá významnou mierou prispela k rozvoju komory, udeliť čestné členstvo v komore.
(5)
S neregistrovaným členstvom v komore a čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona okrem práva na účasť na vzdelávacích aktivitách komory a na valných zhromaždeniach regionálnych komôr, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory. Neregistrovaný člen komory a čestný člen komory sa nezapisuje do registra.
(6)
Na občana členského štátu Európskej únie alebo Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „členský štát“), u ktorého ministerstvo zdravotníctva vzalo na vedomie výkon povolania farmaceuta podľa osobitného predpisu,29a) sa nevzťahuje povinnosť podľa odseku 3.
§ 15
Práva a povinnosti člena komory
(1)
Člen komory má právo
a)
voliť a byť volený do orgánov komory,
b)
využívať lekárnické, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach v súvislosti s výkonom povolania lekárnika,
c)
využívať sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi alebo pred inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom povolania lekárnika,
d)
zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,
e)
na vydanie potvrdenia o zápise do registra (§ 5 ods. 1),
f)
požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.
(2)
Člen komory je povinný
a)
vykonávať svoje povolanie odborne, spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s etickým kódexom,
b)
oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
c)
oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu povolania lekárnika,
d)
plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,
e)
plniť uznesenia orgánov komory,
f)
včas a riadne platiť členské príspevky,
g)
podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu alebo absolvovať doplňujúce školenie (§ 8),
h)
podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti po dosiahnutí 65 rokov veku do troch mesiacov po dosiahnutí tohto veku a následne každý rok.
(3)
Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory. Členský príspevok je príjmom komory.
Orgány komory a orgány regionálnej komory
§ 16
(1)
Orgány komory sú:
a)
snem komory,
b)
rada komory,
c)
prezídium komory,
d)
prezident komory,
e)
čestná rada komory,
f)
kontrolný výbor komory.
(2)
Orgány regionálnej komory sú:
a)
zhromaždenie členov regionálnej komory,
b)
rada regionálnej komory,
c)
predseda regionálnej komory,
d)
čestná rada regionálnej komory,
e)
kontrolný výbor regionálnej komory.
(3)
Regionálne komory si môžu utvárať spoločné orgány a poradné orgány.
§ 17
(1)
Funkčné obdobie orgánov komory a orgánov regionálnej komory (ďalej len „orgány") je štvorročné.
(2)
Prezident komory, predseda regionálnej komory a členovia orgánov vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových orgánov.
(3)
Funkcie v orgánoch sú čestné, ak tento zákon neustanovuje inak; za ich výkon sa vypláca len náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu,30) a náhrada za stratu času; náhradu určuje snem komory.
(4)
Snem komory je oprávnený rozhodnúť o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s komorou.
(5)
Zhromaždenie členov regionálnej komory je oprávnené rozhodnúť o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s regionálnou komorou.
(6)
Voľby prezidenta komory a predsedu regionálnej komory sa konajú každé štyri roky. Voľby do ostatných orgánov sa konajú každé dva roky tak, že sa volí polovica členov orgánu, ktorým uplynulo štvorročné funkčné obdobie.
(7)
Spôsob voľby orgánov a ich členov upraví komora vo volebnom poriadku komory (ďalej len „volebný poriadok").
(8)
Spôsob rokovania orgánov upraví komora v rokovacom poriadku komory.
(9)
Prezidentovi komory, predsedovi regionálnej komory a členovi orgánov komory zaniká funkcia
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
stratou bezúhonnosti (§ 5 ods. 7),
d)
odvolaním,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(10)
Člena orgánu komory možno odvolať z funkcie podľa vnútorných predpisov komory.
(11)
Členstvo v kontrolnom výbore komory a čestnej rade komory je nezlučiteľné s členstvom v orgáne, majetkovou účasťou alebo s pracovnoprávnym vzťahom k právnickej osobe podnikajúcej v oblasti veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok.
(12)
Členovia orgánov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie.
§ 18
Snem komory
(1)
Snem komory je najvyšší orgán komory.
(2)
Snem komory najmä
a)
schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok, disciplinárny poriadok a štatút sekcií,
b)
volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory okrem prezídia komory,
c)
zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje regionálne komory,
d)
hodnotí činnosť rady komory, prezidenta komory, čestnej rady komory a kontrolného výboru komory,
e)
zriaďuje a zrušuje sekcie komory,
f)
schvaľuje výšku členského príspevku,
g)
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia rady komory okrem rozhodnutí vydaných podľa § 8 ods. 4 a § 29,
h)
schvaľuje náhradu za stratu času (§ 17 ods. 3).
(3)
Snem komory písomne zvoláva rada komory najmenej raz za kalendárny rok. Rada komory je povinná snem komory zvolať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, ak o to písomne požiada aspoň tretina členov komory, prezident komory, tretina regionálnych komôr alebo kontrolný výbor komory.
(4)
Snem komory tvoria delegáti regionálnych komôr. Spôsob voľby delegátov určí komora volebným poriadkom.
(5)
Snem komory je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Na platnosť uznesenia snemu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. Pri rozhodovaní o štatúte komory je na uznesenie potrebný súhlas dvoch tretín prítomných delegátov.
§ 19
Zhromaždenie členov regionálnej komory
(1)
Zhromaždenie členov regionálnej komory je najvyšší orgán regionálnej komory.
(2)
Zhromaždenie členov regionálnej komory
a)
volí a odvoláva predsedu regionálnej komory, členov orgánov regionálnej komory a delegátov snemu komory,
b)
hodnotí činnosť rady regionálnej komory, predsedu regionálnej komory, čestnej rady regionálnej komory a kontrolného výboru regionálnej komory,
c)
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia rady regionálnej komory okrem rozhodnutí vydaných podľa § 8 ods. 4 a § 29,
d)
uznáša sa na ďalších veciach, ktoré si vyhradí a ktoré nie sú vo výlučnej právomoci ostatných orgánov komory.
(3)
Zhromaždenie členov regionálnej komory písomne zvoláva rada regionálnej komory najmenej raz za kalendárny rok. Rada regionálnej komory je povinná zhromaždenie členov regionálnej komory zvolať do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti, ak o to písomne požiada aspoň tretina členov regionálnej komory, predseda regionálnej komory alebo kontrolný výbor regionálnej komory.
(4)
Zhromaždenie členov regionálnej komory tvoria všetci členovia regionálnej komory.
(5)
Zhromaždenie členov regionálnej komory je schopné uznášať sa, ak je na ňom prítomná aspoň polovica členov regionálnej komory. Na platnosť uznesenia zhromaždenia členov regionálnej komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
§ 20
Rada komory a rada regionálnej komory
(1)
Rada komory je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami snemu. Radu komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Rada komory
a)
volí a odvoláva prezídium komory a viceprezidenta komory,
b)
hodnotí činnosť prezídia a má právo vyžadovať správy o činnosti prezídia,
c)
má právo meniť alebo zrušovať rozhodnutia prezídia,
d)
schvaľuje návrh rozpočtu na kalendárny rok,
e)
schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia komory za uplynulý rok,
f)
plní uznesenia snemu komory,
g)
rozhoduje o všetkých otázkach dotýkajúcich sa činnosti komory okrem vecí vo výlučnej právomoci snemu komory,
h)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam prezídia komory o vyčiarknutí z registra alebo o odmietnutí zapísať do registra,
i)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam podľa § 8 ods. 4,
j)
podáva záväzný výklad vnútorných predpisov komory,
k)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam rady regionálnej komory o uložení disciplinárneho opatrenia.
(3)
Rada regionálnej komory je riadiaci a výkonný orgán regionálnej komory v období medzi zasadnutiami zhromaždenia členov regionálnej komory. Radu regionálnej komory volí z členov regionálnej komory zhromaždenie členov regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom.
(4)
Rada regionálnej komory
a)
hodnotí činnosť predsedu regionálnej komory,
b)
má právo meniť alebo zrušovať rozhodnutia predsedu regionálnej komory,
c)
hospodári s majetkom regionálnej komory,
d)
schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia regionálnej komory za uplynulý rok,
e)
plní uznesenia zhromaždenia členov regionálnej komory,
f)
rozhoduje o všetkých otázkach dotýkajúcich sa činnosti regionálnej komory okrem vecí vo výlučnej právomoci zhromaždenia členov regionálnej komory,
g)
vymenúva členov komisie na posúdenie odbornej spôsobilosti alebo zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania lekárnika na návrh kontrolného výboru regionálnej komory a príslušného orgánu štátnej správy v rovnakom počte osobitne pre každý posudzovaný prípad,
h)
vydáva rozhodnutia podľa § 8 ods. 4,
i)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy a s orgánmi samosprávy,
j)
podáva návrh na zriadenie, zlúčenie, rozdelenie a zrušenie regionálnej komory.
(5)
Členstvo v rade komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore komory a v čestnej rade komory. Členstvo v rade regionálnej komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore regionálnej komory a v čestnej rade regionálnej komory.
(6)
Členovia rady komory a rady regionálnej komory sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie.
§ 21
Prezídium komory
(1)
Členov prezídia komory volí výkonný orgán komory. Prezídium komory volí rada komory zo svojich členov v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Prezídium komory
a)
zvoláva riadne zasadnutia rady komory,
b)
zvoláva mimoriadne zasadnutia rady komory, ak o to požiada aspoň jedna pätina členov rady komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory,
c)
plní uznesenia snemu komory a rozhodnutia rady komory,
d)
zapisuje oprávnené osoby (§ 3 ods. 1) do registra a vyčiarkuje lekárnikov z registra,
e)
hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hospodárenie komory,
f)
rozhoduje o všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory,
g)
zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť,
h)
vydáva členom komory potvrdenie o zápise do registra.
§ 22
Prezident komory a predseda regionálnej komory
(1)
Prezident komory je štatutárny orgán komory. Prezidenta komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom. Prezident komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov komory príslušných na rozhodovanie v danej veci.
(2)
Prezident komory
a)
zastupuje a koná za komoru navonok,
b)
zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory,
c)
vedie zasadnutia rady komory,
d)
predsedá zasadnutiam snemu komory.
(3)
Prezidenta komory v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident komory. Prezident komory môže poveriť viceprezidenta komory, aby ho zastupoval aj v iných prípadoch v rozsahu jeho práv a povinností. Viceprezidenta komory volí a odvoláva rada komory.
(4)
Predseda regionálnej komory je štatutárny orgán regionálnej komory. Predsedu regionálnej komory volí zhromaždenie členov regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom. Predseda regionálnej komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov regionálnej komory príslušných na rozhodovanie v danej veci.
(5)
Predseda regionálnej komory
a)
zastupuje a koná za regionálnu komoru navonok,
b)
zvoláva a vedie riadne zasadnutia rady regionálnej komory,
c)
predsedá zhromaždeniu členov regionálnej komory,
d)
zvoláva mimoriadne zasadnutia rady regionálnej komory, ak o to požiada aspoň jedna pätina členov rady regionálnej komory, predseda regionálnej komory alebo kontrolný výbor regionálnej komory,
e)
plní uznesenia zhromaždenia členov regionálnej komory a rozhodnutia rady regionálnej komory,
f)
schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia regionálnej komory za uplynulý rok,
g)
zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť.
(6)
Predsedu regionálnej komory v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda regionálnej komory. Predseda regionálnej komory môže poveriť podpredsedu regionálnej komory, aby ho zastupoval aj v iných prípadoch v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu regionálnej komory volí a odvoláva rada regionálnej komory.
§ 23
Čestná rada komory a čestná rada regionálnej komory
(1)
Čestná rada komory je etický orgán a disciplinárny orgán komory. Členov čestnej rady komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Čestná rada komory
a)
vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b)
vyjadruje sa k etickým otázkam výkonu povolania lekárnika,
c)
volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť čestnej rady komory.
(3)
Čestná rada regionálnej komory je etický orgán a disciplinárny orgán regionálnej komory. Čestnú radu regionálnej komory volí zhromaždenie členov regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom.
(4)
Čestná rada regionálnej komory
a)
vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b)
vyjadruje sa k etickým otázkam výkonu povolania lekárnika,
c)
volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť čestnej rady regionálnej komory.
(5)
Členov čestnej rady regionálnej komory utvorenej ako spoločný orgán viacerých regionálnych komôr volia zhromaždenia členov príslušných regionálnych komôr v súlade s volebným poriadkom.
§ 24
Kontrolný výbor komory a kontrolný výbor regionálnej komory
(1)
Kontrolný výbor komory je kontrolný orgán komory. Členov kontrolného výboru komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
(2)
Kontrolný výbor komory
a)
kontroluje činnosť komory,
b)
kontroluje plnenie uznesení snemu komory a rozhodnutí rady komory,
c)
kontroluje hospodárenie komory,
d)
kontroluje činnosť prezídia komory,
e)
kontroluje činnosť regionálnych komôr v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov komory a rozhodnutí orgánov komory,
f)
rozhoduje o sťažnostiach31) a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
g)
volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru komory,
h)
podáva odvolanie proti rozhodnutiu čestnej rady regionálnej komory o uložení disciplinárneho opatrenia.
(3)
Kontrolný výbor regionálnej komory je kontrolný orgán regionálnej komory. Kontrolný výbor regionálnej komory volí zhromaždenie členov regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom.
(4)
Kontrolný výbor regionálnej komory
a)
kontroluje činnosť regionálnej komory,
b)
kontroluje plnenie uznesení zhromaždenia členov regionálnej komory a rozhodnutí rady regionálnej komory,
c)
kontroluje hospodárenie regionálnej komory,
d)
kontroluje činnosť predsedu regionálnej komory,
e)
kontroluje činnosť regionálnej komory v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov a rozhodnutí orgánov regionálnej komory,
f)
rozhoduje o sťažnostiach31) a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
g)
volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru regionálnej komory.
(5)
Kontrolný výbor regionálnej komory podáva návrh rade regionálnej komory na posúdenie odbornej spôsobilosti alebo zdravotnej spôsobilosti lekárnika, u ktorého sa zistili závažné nedostatky vo výkone povolania lekárnika.
§ 25
Sekcie komory a sekcie regionálnej komory
(1)
Komora a regionálne komory zriaďujú sekcie.
(2)
Sekcie komory a sekcie regionálnych komôr sú sekcia mladých lekárnikov, sekcia lekárnikov zamestnancov, sekcia nemocničných lekárnikov a sekcia súkromných lekárnikov.
(3)
Členom sekcie mladých lekárnikov je člen komory v období od prvého zápisu do zoznamu lekárnikov až do získania špecializácie.
(4)
Členom sekcie lekárnikov zamestnancov je lekárnik vykonávajúci povolanie lekárnika v pracovnoprávnom vzťahu alebo ako spolupracujúca osoba samostatne zárobkovo činnej osoby.
(5)
Členom sekcie nemocničných lekárnikov je lekárnik vykonávajúci povolanie lekárnika v nemocničnej lekárni.
(6)
Členom sekcie súkromných lekárnikov je lekárnik vykonávajúci povolanie lekárnika ako prevádzkovateľ verejnej lekárne na základe povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.32)
§ 26
Odborné sekcie
(1)
Komora si môže zriadiť odborné sekcie na riešenie špecifických otázok výkonu povolania lekárnika v jednotlivých odboroch lekárenstva.
(2)
Na základe zriadenia odbornej sekcie komory môže regionálna komora zriadiť odbornú sekciu regionálnej komory.
(3)
Členom odbornej sekcie môže byť len lekárnik, ktorý vykonáva povolanie lekárnika.
(4)
Poslanie a úlohy sekcií vymedzí štatút komory.
§ 27
Hospodárenie a majetok
(1)
Komora a regionálne komory samostatne spravujú svoj majetok a hospodária na základe rozpočtu [§ 20 ods. 2 písm. d)] schváleného na príslušný kalendárny rok.
(2)
Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa hospodárenie komory posledným schváleným rozpočtom.
(3)
Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky poriadok komory.
(4)
Majetok komory tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve komory, príjmy z členských príspevkov, peňažných pokút, darov, dotácií a z iných príjmov získaných v súlade s právnymi predpismi.
TRETIA ČASŤ
DISCIPLINÁRNE OPATRENIA A DISCIPLINÁRNE KONANIE
§ 28
Disciplinárne opatrenia
(1)
Disciplinárnym previnením člena komory je porušenie povinností, ktoré ustanovil tento zákon, ak nejde o trestný čin.
(2)
Za disciplinárne previnenie možno členovi komory uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a)
za porušenie povinností člena komory uvedených v § 15 ods. 2 písm. b), c), e) a f)
1.
písomné napomenutie za prvé porušenie jednej z týchto povinností od vzniku členstva v komore alebo
2.
pokutu až do 10 000 Sk za opakované porušenie jednej z týchto povinností,
b)
za porušenie povinností pri výkone povolania podľa § 15 ods. 2 písm. a), d), g) a h)
1.
pokutu od 5 000 do 20 000 Sk za prvé porušenie jednej z týchto povinností od vzniku členstva v komore,
2.
podmienečné vylúčenie z komory až na dva roky za opakované porušenie jednej z týchto povinností alebo
3.
vylúčenie z komory, ak člen porušil povinnosť, za ktorej porušenie sa mu v minulosti uložilo disciplinárne opatrenie podľa písmena b) druhý bod.
(3)
Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania alebo opomenutia, mieru zavinenia, opakované disciplinárne previnenie alebo inú priťažujúcu okolnosť.
Disciplinárne konanie
§ 29
(1)
Disciplinárne konanie sa začína na návrh kontrolného výboru komory alebo kontrolného výboru regionálnej komory.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa kontrolný výbor komory alebo kontrolný výbor regionálnej komory dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa člen komory disciplinárne previnil.
§ 30
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 28 rozhoduje čestná rada regionálnej komory (§ 23 ods. 4) ako prvostupňový orgán.
(2)
Čestná rada regionálnej komory je povinná o veci rozhodnúť do 30 dní odo dňa začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní od začatia konania. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť v obzvlášť zložitých prípadoch čestná rada komory. O predĺžení lehoty je čestná rada komory povinná informovať člena komory písomne.
(3)
Ak čestná rada regionálnej komory o veci nerozhodne v ustanovenej lehote, člen, o ktorého disciplinárnom previnení sa rozhoduje, kontrolný výbor komory alebo kontrolný výbor regionálnej komory je oprávnený požiadať čestnú radu komory o rozhodnutie pre nečinnosť čestnej rady regionálnej komory. Proti rozhodnutiu čestnej rady komory sa odvolanie podáva rade komory, ktorá o veci rozhodne ako odvolací orgán.
(4)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, odôvodnenie s uvedením skutočností, ktoré boli podkladom na rozhodnutie, a s uvedením právnych predpisov, na ktorých základe sa rozhodovalo, a poučenie o opravnom prostriedku. Na doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.16)
(5)
Proti rozhodnutiu čestnej rady regionálnej komory o uložení disciplinárneho opatrenia môže podať odvolanie dotknutý člen komory, kontrolný výbor regionálnej komory alebo kontrolný výbor komory. Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, odvolanie má odkladný účinok.
(6)
O odvolaní podľa odseku 5 rozhoduje čestná rada komory, ktorá môže napadnuté rozhodnutie potvrdiť, zmeniť, zrušiť, prípadne zrušiť a vec vrátiť na nové konanie a rozhodnutie. Čestná rada regionálnej komory je viazaná právnym názorom čestnej rady komory. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(7)
Podrobnosti o disciplinárnom konaní vrátane doručovania a spôsobu vykonania písomného napomenutia, ako aj vylúčenia z komory upravuje disciplinárny poriadok komory.
(8)
Právoplatné rozhodnutie, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 28 okrem disciplinárneho opatrenia podľa § 28 ods. 2 písm. b) tretí bod, je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.17)
(9)
Právoplatné rozhodnutie, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie - vylúčenie z komory, čestná rada komory zašle prezídiu komory na ďalšie konanie podľa § 7.
(10)
Ak právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty nebolo dobrovoľne splnené, možno ho vykonať v konaní o výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov.33)
(11)
Komora oznámi disciplinárne previnenie občana členského štátu, ktoré je dôvodom na uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 28 ods. 2 písm. b) druhý bod a tretí bod, ministerstvu, tomu občanovi členského štátu a rovnocennej stavovskej organizácii daného členského štátu.
(12)
Komora pri postupe podľa odseku 11 zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.10)
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 31
(1)
Člen komory, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej lekárnickej komory zriadenej podľa osobitného predpisu26), stáva sa členom komory podľa tohto zákona. Komora ho zapíše do registra bez žiadosti a oznámi mu zápis do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Člen komory zapísaný do registra podľa odseku 1 je povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok na zápis do registra podľa tohto zákona do troch mesiacov odo dňa oznámenia o zápise do registra. Ak člen komory nesplní túto povinnosť v tejto lehote, prezídium komory ho z registra vyčiarkne.
(3)
Farmaceut, ktorý ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona nie je členom Slovenskej lekárnickej komory, je povinný požiadať o zápis do registra do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Komora je povinná vykonať zápis do registra a oznámiť mu zapísanie do registra do troch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti. Na zápis podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje § 6.
(4)
Doterajší pracovnoprávny vzťah lekárnika sa uvedie do súladu s týmto zákonom do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(5)
Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť doterajšie orgány Slovenskej lekárnickej komory. Doterajšia rada Slovenskej lekárnickej komory zvolá snem komory podľa tohto zákona tak, aby sa uskutočnil do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6)
Do ustanovenia orgánov regionálnej komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť doterajšie orgány regionálnej komory Slovenskej lekárnickej komory.
§ 32
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore.
Čl. II
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., zákona č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z, zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie aj vtedy, ak držiteľ povolenia prestal spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.6b)".
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:“.
„6b)
Zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2002 okrem § 14 ods. 7 a § 30 ods. 11, ktoré nadobúdajú účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 216/2002 Z. z.
ETICKÝ KÓDEX LEKÁRNIKA
Všeobecné povinnosti lekárnika
Lekárnik v službe zdraviu plní spoločenské poslanie. Vykonáva svoje povolanie v záujme ľudskosti a života, v duchu úcty k človeku a ľudským právam. Svoju činnosť vykonáva s vedomím plnej zodpovednosti voči svojmu stavu a povolaniu lekárnika v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a stavovskými predpismi. Vo svojom odbore sa celoživotne vzdeláva. Prax lekárnika vykonáva s maximálnou zodpovednosťou v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a v tomto duchu vedie aj svojich kolegov a podriadených zamestnancov. Musí sa vyvarovať skutkov a činností, ktoré by, a to aj v prípadoch nesúvisiacich s výkonom praxe, mohli poškodiť lekárnický stav a odbornú vážnosť svojho povolania. Lekárnik nesmie uzatvárať také právne vzťahy, ktoré by umožňovali nepovolaným osobám prístup k liekom a manipuláciu s nimi. Nie je dovolené zárobkové spolupodnikanie lekára a lekárnika pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a obmedzovanie slobodného rozhodovania pacienta vo výbere lekárne. Lekárnik uznáva právo každého človeka na slobodný výber lekárne.
Povinnosť mlčanlivosti lekárnika
Lekárnik je povinný, okrem zákonom ustanovených prípadov, zachovávať profesionálnu mlčanlivosť o skutočnostiach zistených pri výkone povolania.
Odborná zodpovednosť lekárnika
Lekárnik vykonáva svoju profesiu osobne, za jej výkon je odborne a eticky zodpovedný. Je zodpovedný aj za osobne nevykonanú prácu, ktorá sa uskutočnila pod jeho vedením alebo dohľadom. Výkon svojej profesie nesmie za žiadnych okolností ani na okamih zveriť nekvalifikovanej osobe. Všetky ním poskytované informácie musia byť pravdivé a presné a musia zodpovedať etike stavu. Lekárnik sa musí venovať rovnakou mierou všetkým pacientom bez ohľadu na pohlavie, národnosť, rasu, vierovyznanie, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú povesť pacienta, a to aj bez ohľadu na osobné pocity lekárnika. V záujme zdravia pacienta môže lekárnik odmietnuť výdaj požadovaného lieku. Lekárnik sa svojou odbornou činnosťou podieľa na zvyšovaní zdravotnej osvety občanov.
Vzťah lekárnika k pacientom a lekárom
Lekárnik zachováva korektný prístup k chorému a rešpektuje jeho dôstojnosť. Lekárnik nesmie zneužiť stav pacienta vo svoj prospech. Lekárnik musí poskytnúť chorému v bezprostrednom ohrození života a zdravia pomoc v rozsahu svojich možností a vedomostí. Lekárnik nesmie verejne posudzovať činnosť lekára a narušiť tak dôveru v jeho činnosť a nesmie použiť inú osobu na usmernenie pacienta do svojej lekárne.
Stavovské povinnosti lekárnika
Lekárnik je povinný aktívne sa zúčastňovať na činnosti Slovenskej lekárnickej komory na prospech a zlepšovanie postavenia lekárnického stavu. Má zachovávať a chrániť duchovné tradície lekárenstva a hmotné pamiatky dokumentujúce minulosť farmácie. Je povinný upozorňovať kolegov na dodržiavanie zásad Etického kódexu lekárnika a oznamovať kontrolným orgánom komory jednotlivé prípady ich porušovania. Etický kódex lekárnika je stavovským predpisom komory a jeho porušovanie podlieha disciplinárnemu konaniu. Lekárnici sú povinní navzájom si pomáhať a podporovať sa, majú byť k sebe korektní a lojálni. Svojím konaním si nesmú spôsobovať morálnu ujmu. Mladých kolegov vedú k úcte k stavu a k profesii lekárnika.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 216/2002 Z. z.
2)
Napríklad § 36 a § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákonník práce.Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
4)
§ 7 až 11 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
8)
§ 21 zákona č. 211/2000 Z. z.
9)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
10)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.
12)
§ 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 54 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
19)
§ 8 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
25)
§ 6 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení zákona č. 389/1999 Z. z.
28)
§ 72 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 34 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
32)
§ 35 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.